Szatmár és Vidéke, 1913 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1913-04-15 / 15. szám

SZATMÁR és vidéké? hatalmas lendülésuek indult zenei életünk ügyvivőinek még talán sikerülni fog a kiváló művészt reá birni elhatározásának megvál­toztatására s továbbra i* közöttünk mai-ad — Visszahelyezett igazgató. Bé- keváry Konrád keresztény iskolatestvért, a püspöki fiúiskola igazgatóját, kinek távozá­sét múlt számunkban irtuk meg, rendfőnöke visszahelyezte Szatmárra s igazgatói állását újból elfoglalta. — Szerződtetések. Heves Béla szin igazgató zzebtember 1-iül kezdve Puxy Margit koloratur énekesnőt a soproni társulattól, Benne Emma operett és vígjátéki komikát a Miklóssy társulattól, s Zöldi Elzát a győri színtársulat volt tagját május 1-től kezdve tagjai sorába szerződtette. Szende Ferencet, a szatmári szintársulat volt tagját, ki leg­utóbb Polgár Károly pozsonyi színtársulatá­nál működött az Operaház igazgatósága szerződtette s e hét folyamán mutatkozik be a „Rigoletto“-ban. — A karszemélyzet jutalom- játéka. A szatmári színtársulat karszemély zetének tagjai f. hó 19-én, szombat délután tartják jutalomjátékukat. Szinrekerül ez al­kalommal: „Aranyvirág“ 3 felvonásos Ope­rette H. Bállá Mariskával, Dénes Ellával, Pintér Irmával, Barios Gyulával, Sümegi Ödönnel, Roos Jenővel, Borbély Sándorral, Szalóki Dezsővel a főbb szerepekben. Az előadás rendes, részben leszállított helyárak­kal lesz megtartva. Jegyek előjegyezhetők és válthatók a színházi pénztárnál és Négyessy Mátyás társulati tagnál. — Színházi műsor. Kedden. „A kis gróf“ operette. Szerdán Szőke Sándor és Sz. Garay Ilus jutalomjátékául „A dolovai ná- bob lánya“, Herczeg Ferenc színműve és ka­baré. Csütörtökön újdonság ötödször „Arany- iső“ operette. Pénteken tizedszer „A cigány­prímás“ operette újdonság, Ross Jenő búcsú és jutalom játéka. Szombat délután a kar- ezemélyzet jutalomjátékául mérsékelt hely­árakkal, „Aranyvirág“ regényes operette Este „Aranyeeő. Vasárnap d. u. „Vigözvegy“ Este „Kornevillei harangok“. — Eljegyzés. Nagykereki Kerekes Ferenc nagykolcsi földbirtokos eljegyezte alsóvisti czáró Fogarassy Eszter urlcdnyt Szatmárról. — Esküvő. Scheiber Miklós budapesti épitész házasságra lépett Edwards May kisasszonynyal. — Elhunyt körjegyző. Nagy Béla csengersimai körjegyző életének 32 ik, házas­ságának 4-ik évében f. hó 10-én elhunyt a szatruári közkórházbiio. E. hó 12 én helyez*., ték örök nyugalomra Csengersimában. — Halálozások. N. Szabó Pál volt nagykárolyi kir. vezető járásbiró e hó 7-én Budapesten elhalálozott, s temetése 10-én ment végbe Nagykárolyban a közönség nagy. részvéte mellett. özv. báti Báthy Sándorné szül. Szo- boszlay Borbála élete 70*ik évében, hosszas és kínos széhvedés után folyó év április hó 8-án d. e. 8'Órakor Felsőbányán meghalt. — Köszönetnyilvánítás. Ismerőseim és mindazok, kik szeratétt férjem temetésén részvétükkel fájdalmamat enyhíteni igyekez­tek, fogadják hálás kÖ9zönetemet. özv. Flec­kestein Istvánná. — Az ügyvédek közgyűlése. A szatmárnémeti ügyvédi kamara vasárnap délelőtt 10 órakor tartotta évi rendes köz­gyűlését a városháza tanácstermében Korányi János kamarai elnök elnöklésével. A helybeli ügyvédek nagy számban jelentek meg, ellen­ben a vidékről senki sem jött el. A legfőbb tárgy, mint rendesen, az elmúlt évről szóló jelentés volt, mely nagy alapossággal terjesz­kedett ki az ügyvédséget érintő minden irány­ban, s melyet a közgyűlés többeknek hozzá­szólása után kevés módosítással egész terje­delmében elfogadott. Nagy vita keletkezett dr. Havas Miklós indítványa felett, a ki Lukács-Déay perben hozott kir. táblai ítélet hatása alatt azt óhajtotta, hogy az ügyvédi kamara évi jelentésében adjon kifejezést a bíróság független-magatartása iránti elisme­résének. Szavazásra kerülvén a kérdés, jelenvoltak nagy többsége az indítványt el­vetette. — Elfogadta közgyűlés a beterjesz­tett költségelőirányzatot és az évi tugság dijat a nyugdijjárulékkal együtt 120 K-ban állapította meg, a mely f. évi junius 1-ig lesz befizetendő. Ugyancsak elfogadta kamara vagyonára és a segélyalapra vonat­kozó számadásokat és a felmentvényt meg­adta. A közgyűlés 12 óra tájban ért véget — Népies zenekar hangverseny Az Iparos Otthon vasárnap április 20-án délelőtt 11 órakor saját házának disztermé ben trtja első nagyszabású népies hangver­senyén amelynek célja, mint, lapunbkan már közöltük, a klaszikus zenének terjesztése és népszerűsítése. A hangversenyen a zeneked velőkkel kiegészített' honvédzenekar mükö dik közre Hermann László vezetése alatt. — Madárvédelem. Utolsó számunk ban fölhívtuk közönségünk figyelmét a madár védelmi kiállításra és ünnepélyre, mit a kir kát. főgimnázium dísztermében az ifjúság Természettudományi Köre rendezett. Mi pedig azzal számolhatunk be, hogy az ifjú ság a madárvédelem eszméjének igen nagy szolgálatot tett. Nagyszámú közönség figyel­mét irányította ügyes előadásaival azon gazdasági haszonra, mely a madarak megvé­déséből faluid. A tanulságosan és szépen csoportosított kiállít ásón pedig a közönségen kivül majdnem valamennyi elemi iskolai tanulóinkkal — a madár ellenségek egy fontos öntudatlan csoportjával — igyekezett megismertetni azt, hogy a madarat nem szabid pusztítani. — Trieati általános biztosító tár­sulat (Á8sicurazioni Generali) Budapest, V., Borottyu-utca 10. ésl2 A „Közgazdaság“ rovatában közöljük a Triesti általános bizto­sitó társulat (Assicurazioni.Generáli), e leg­nagyobb, leggazdagabb és leg régibb bizto­sító intézetünk mérleyének főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá fordul a legnagyobb kész- séggel szolgál. Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, és betörés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosi tásokat a Magyar jég- és viszontbiztosító r. t., baleset- és szuvatoseági biztosításokat uz Első o. általános beleset ellen biztosító tár saság, valamint kezességi és óvadékbiztosi- tásokat, eltulajdonítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat és verseny­lovakat, telivérek és egyéb értékesebb tenyész állatok biztosítását a „Menerva“ általános biztositó részvénytársaság száma. A szat­mári főügynökség. Klein Vilmos Fia. — Költöző hivatal. A Szatmárvár- megyei Gazdasági Egyesület titkári hivatala május 1-éa u városi bérpalotába költözik át. — Szatmár választói. Az összeíró küldöttség a napokban fejezte be munkálatát, melynek eredménya az, hogy a választók száma az előző évivel szemben 46-tal kévés- bedett. A bizottság a f. évi névjegyzékből kihagyottak számát 849 ben, az 1914. évi óvjegyzékbefölveendő uj választókat 303-ban állapította meg. így az idei 2714 választóval szemben a jövő évi ideiglenes névjegyzék 2668 választót mutat. — Az uj fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Deák téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Soherling Antal. — Telefon 375. 50 Figyeljen e névre és kérjen mindig határozottan Erdögyöngyét. Hason­nevű értéktelen utánzatok visszautasi- tandók. — Erdőgyöngyeművek Moritz Löw, Brünn-Hussovitz. 2—26 IRODALOM. Hangay Sándor könyvei. — Legnagyobb gondot minden anyának gyermeke helyes táplálása okozza. Emésztési zavarok|—sajnos —nagyon gyakran fordulnak elő és épp e betegségtől kell a gyermeket helyes táplálás által megvédeni. De csakis egy teljesen' megbízható, ezer és ezer családban a legjobb sikerrel alkalma­zott tápliszttel, mint amilyen a Nestlé-féle gyermekliszt, tegyen kísérletet. Próbadoboz és tanulságos könyvecske a gyermek ápolá­sáról díjtalanul kapható a Henri Nestlé cég­nél, Wien, I., Biberstrasse 173. — Kiadó Szoba. Bocskay u. 10 sz. alatt egy utcai, külön bejáratú csinosa but- rozott szoba május 1-től kiadó. — Inzultált püspöki helynök. Jaczkovits Mihály püspöki vikárius várme­gyénkben az uj görögkatholikus püspökség­hez csatolt egyházközségekben most tartotta meg hivatalos körútját. Sajnos, a legtöbb helyen a román papok s az általok felizga­tott lakosság részéről a legnagyobb ellensé­geskedésre s izzó gyűlöletre talált, több he­lyen a felbujtatott lakosság egy része táma­dólag lépett fel s oly botrányos magaviselejtet tanúsítottak, hogy a vikárius hivatalos kör­útját beszüntetni volt kénytelen. A botrányok egymást érték Részegén, Szaniszlón, Genesen, Kismajtényban, Szamosdobon. Legdurvább volt a támadás Kismajtényban. Itt a főszolga­bíró Marosán György gk. lelkészt 14 társá­val együtt letartóztatta s a szatmári kir. ügyészség fogházába kisértétte. Ezenkívül a többi községekből még több letartóztatások várhatók. A megyei közigazgatási bizottság ülésén tette szóvá a történteket Csaba Ador­ján főispán s a bizottság elhatározta, hogy a lelketlen oláh lazítok megrendszabályozása végett felír a kormányhoz, hogy az uj egy­házmegye püspökét mielőbb nevezze ki s sürgősen intézkedjék, hogy a magyar állam- hatalom tekintélye kellő módon megóvhutó legyen az oláh túlkapásokkal szemben. — Szépen és meglepő gyorsan végezhetői a mosást a „Pereil-lel, a pótol- liatlan önműködő és ártalmatlan mosó szerrel. — Sürgősen eladó. Használható ócska lábfák, hidlásnak való tölgyfa és fenyő deszkák stb. Vajai-utca 6. szám. I H a n g a y Sándor három uj kötettel jelent meg a könyvpiacon egyszere. Versek vannak az egyik kötetben. A másodikban elbeszéléseit gyütötte Össze és a harmadik kötet egészen uj oldalról mutatja be szerző­jét; mert mint aestetikus mutatkozik be előttünk. \c Uj verses könyvében, (Aladin lámpása) is az maradt Hangay Sándor, aki volt eddig is.-Igaz vérbeli poéta, ki dalol örömről-bá- natról egyaránt, de mindig igaz szivvel. Témáit ismerjük már: a gyermek és asszony. Mesélget kis fiának mindenről, saját gyermek­ségéről, oz élet küzdelmeiről és a jövőről. Uj vágyakat ébreszt a gyűgyögő csöppség szivében, s életre varázsolja már-már elvezzett bitót s az apró, kis fehér kezecskék vissza­vezetik Istenhez és Jézushoz a költőt. A kötetból ki kell emelnünk még Delila asz- szonyboz irt zsoltárokat. Suttogó szavak, forró csókok, lázai ölelések muzsikája cseng ki a strófákból. A nemes, csillogó erotikának szépséges himnuszai ezek a költemények. Novellás kötete a: Bábszínház. Föl­vonulnak az élet szinpadán alakok, kiket megpaskolt, kifosztott az élet s úgy járják előttünk tarka összevisszaságban a maguk táncát. Az utcagyerekektől megcsufolt bolond- öreg asszony; az elzüllött, tönkrement báró, a szépséges, parázna Jezábel királyné; a meg nem értett szerelmes asszony, mind-mind az életnek hajótöröttje, akik egy cél felé haladnak mind, a bukás és az enyészet felé. A szerző uj novellás kötetét végig ol­vassa azt látjuk, hogy tehetsége fejlődött ezen a téren is és mind több cselekményt és életet tud belesüriteni a novella szűk ke­retei közé. jt Harmadik könyve aestetikai tanulmá­nyok gyűjteménye. Művészetek az én tükré­ben. Cime meg is felel a tartalomnak, mert a saját szemével való látás jó tulajdonsága Hangay könyvének. Az egyéni önállóságon kivül, ki kell emelnünk nagy olvasottságát is. Széles látkörü tudást árulnak el a cikkek anélkül, hogy nagyképüsködnének. Művészi kérdések fejtegetésén kivül találunk egy érdekes gyermek sphihologiui tanulmányt is, a mely a kis emberkék lelki világát igyek­szik megvilágítani. A könyv utolsó tanul­mánya a három nagy magyar lírikusnak: Balaseának, Csokonuynak és Petőfinek alakját mutaja be modern világításban. Mind a három kötet Sopronban jelent meg Röttig Gusztáv és fiáuál. A kötetek kiállítása művészi és ami fő — olcsó. A bárom kötet ára egyenkint két-két korona Kapható bármely könyvkereskedésben. B&rnabo. közgyűlés Reichetti ur lemondását a társaság kö­rül szerzett hervadhatatlan érdemeinek hálás el­ismerése és mély köszöneté kifejezése mellett tu­domásul vette és ött közfelkiáltással az igazgaté- ságba beválasztotta. A közgyűlés elé terjesztett 1912. évi mérlegek előttünk fekvő jelentéséből látjuk, hogy az 1912. december Sl-án érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 1,267.209.909 korona és 28 fillért tettek ki és as évfolyamán bevett di­jak 56,025.392 korona és 20 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 23,708.976 ko­rona 65 fillérrel 875,647.656 korona 67 fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osztalék-alapja 7,141183 korona 12 fillért tesz ki. A tüzbiztosi- tási ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 18.926,541.149 korona biztosítási ösz- szeg után 32,462.892 korona 58 fillér volt, miből 11,826.023 korona 37 fillér viszontbiztosításra for- dittatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 21,136.869 korona 21 fillérre rúgott és ez összegből 16,302.274 korona 69 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő 'évben ese­dékessé valő dijkötelezvények összege 155,630.266 korona 27 fillér. A betörésbiztositási ágban a díj­bevétel 1,636.426 korona 98 fillérre rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 916.019 korona 81 fillért tett ki. A szállítmány* biztosítási ágban a díjbevétel kitett 6,048.776 ko­ronát, mely a viszontbiztosítások levonása után 2,793.267 korona 34 fillérre rúgott. Károkért a társaság 1912-ben 49,019,662 korona 23 611árt és aiapitása őta 1.112,818.121 korona 56 fillért fizetett ki. E kártérítési összegből hazánkra 222,758.821 korona 22 fillér esik. A nyereség tartalékok kö- zttl, melyek összesen 17,264.668 korona 20 fillérre rúgnak, különösen kiemelendők: az alapszabály­szerinti nyeresság tartalékok, mely 7,860.699 ko­rona 28 fillért tesz ki, az értékpapírok árfolyam­ingadozására alakított tartalék, mely az idei át­alakulással együt 7,924.932 korona 13 fillérre rúg, továbbá felemlitendö a 160.000 koronára rugó ké­tes követelések tartaléka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 2,219.026 korona 79 fillért tesz ki. Részvényenként 720 arany frank osztalék kerUl kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vannak el­helyezve, az idei átalakulások folytán 416,840.622 korona 40 fillérről 434,367.388 korona 47 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak el­helyezve : 1. Ingatlanok és jelzálog követelések 104,161.605 korona 92 fillér. 2. Életbiztosítási köt­vényekre adott kölosönök 46,169.521 korona 06 fillér. 3. Értékpapírok 242,001.442 korona 88 fillér. 4. Követelések államoknál ás tartományoknál 40,422.113 korona 73 fillér 5. Tárca válték 626,815 korona 16 fillér. 6. Készpénz és az intézet követe­lései a hitelezők követeléseinek levonásával 1,905.889 korona 72 fillér, összesen 434,867.888 korona 47 fillér. Ezen értékektől 82 millió korona magyar értékekre esik. A „Minerva“ általános biztosító részvénytársaság Budapesten — mely az Assicu- razioni Generáli leányintézete, — egyéb ágazatain kivül foglalkozik a kezességi- és óvadék-, vala­mint az eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni biztosítással, nemkülönben a versenylovak telivérek és más értékesebb tenyész­állatok biztosításával, mely uj ágazatokat ^ neve­zett társaság vezette be hazánkban. Felelői szerkesztő: Dr. Fejst István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonoi és kiadó: Morvái János. Móh‘ a magyar izü fehér vagy aranysárga cse­mege mézet 5 kilós csinos póstadohozók­ban 10kor-bau. Bérmentve a méhészek értékesítő szövet­kezete, Budapest, Yáci-ut 108. G. E. — Szakkérdésekben díjtalan felvilágosítás I I ! GYERTYÁNLIGET Máramaros- megye <*> A legszebb, legegészségesebb klimatikus erdei hegyi gyógyhely, asványfürdő és vlzgyógyintézet. Csodálatos szép magas fekvésű, por és szélmentes, dzondu8, enyhe levegő, kitűnő izü és könnyen emészthető tiszta vasforrások. Teljesen berende­zett vizgydgyintézet. Fekvő kúra fedett csarnok­ban. Legradikálisabb gyögysiker: vérszegénység, sápkór, Idegesség, neurasthenia, gyomor-belbajok és női bántalmaknal. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás. Igen mérsékelt írek. Idény május—október. Vasútállomás: Nagybocskó, Gyer­tyánliget. — Előnyök: 1. Olcsó árak és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátságos kör­nyezet. 3. Közeli vasút állomás és jó kocsiút. Interurbau telefon. ± fürdölgazgatóeág. ' KÖZGAZDASÁG. A Triesti Általános Biztosító Társulat (Assicurazioni Generali). Március hó 26-án a társaság 81-ik rendes közgyűlése tartotta meg. Besso Marco elnök ja-, lenti, hogy a társaság vezérigazgatója terralbai Richetti Ödön súlyos egészségi tekintetből és ha­tározott orvosi rendeletre állásáról, melyet az in­tézet javára nagy szeretettel és felette fényes sike­rekkel töltött be, lemondott. Az igazgatóság és igazgatótanács, bár nagy sajnálattal, kénytelen volt az érdemdús vezérigazgatónak lemondását a jelzett körülményekkel igazolt visszavonhatatlan elhatározásánál fogva tudomásul venni. De azon kívánságtól vezéreltetve, hogy Richetti ur értékes közreműködése és gazdag tapasztalatai a társa­ságnak továbbra is megtartassanak, az igazgató­ság és igazgatótanács indítványozza Richetti ur­nák, azigazgatőság tagjává való megválasztását. A s Kocsitulajdonosok figyelmébe! s Benyó Andor kocsigyártó Szatmár, Bányai-uta 8. sz. Kocsigyártó üzletemben bárminemű kocsik, futószekerek, szekérülések min­denkor a legtökéletesebb kivitelben készülnek. Uj kocsik állandóan rak­táron, ócskákat becserél. Lagozásért és posztóért jótállást vállal. Tekintet­tel a rossz viszonyokra vevőimet ked­vező fizetési feltételekben részesitem. Szives pártfogást kér 12— Benyó Andor kocsigyártó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom