Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-06-04 / 23. szám

r nak a költség megállapítás kérdését, mert ez a kérdés egy nagyszámú, súllyal bíró, jelentős célokat szolgáló s a közérdek szempontjából sem közömbös testületnek, az ügyvédi karnak existenciális kérdése. Nem helyezi kellő oltalom alá az ügyvédi költség érdeket az uj polgári rendtartás sem. Az életbeléptetési törvény ter­vezete sem intézkedik a tekintetben, hogy a költséget az ügyvédnek biztosítaná, a költség még mindig a fél javára fog megitéltetni, a felett a fél az ügyvéd kijátszására is fog rendelkezhetni, — nem ad módot az ügyvédnek a meg nem állapított költségek biztosítására. E költségeket ki kell adnia az ügyvédnek, azokra megtartási joga nincsen. Holott főleg perenkivüli ügyeknél nagy és jogos érdek volna ez a megtartási vagy legalább az a jog, hogy az ügyvéd' a vitássá tett ilyen költséget a vita eldőltéig bírói letétbe tehesse. — — A Turvékony—vámfalui — — Mária völgy-fürdő nyitva. Elsőrendű magyar konyha, kitűnő borok, figyelmes, előzékeny kiszolgálás. — Absolut tiszta kellemes szobák. — Páratlan ásvány­víz fürdők — és végtelen előnyös árak. GYERTYÁNLIGET a legszebb, legegészségesebb klimatikus erdei hegyi gyógyhely, ásványfürdő és vizgyogyintézet. Csodálatos szép magas fekvésű, por és szélmentes, <zondu8, enyhe levegfi, kitűnő izű és könnyen emészthető tiszta vasforrások. Teljesen berende­zett vizgyégyintézet. Fekvő kúra fedett csarnok­ban. legradikálisabb gyégysiker: vérszegénység, sápkőr, idegesség, neurasthenia, gyomor-belbajok és n5i bántalmaknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jő ellátás. Igen mérsékelt árak. Idény május—Oktober. Vasútállomás: Nagybocskó, Gyer­tyánliget. — Előnyük: 1. Olcsó árak és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátságos kör­nyezet. 3. Közeli vasút állomás és jó kocsiút. Interurban telefon. A fürdőigazgatóság. Apróságok. Mois Péter és Mois György, az avasi testvérpár, a kik unokatestvérüket megölték és a kiket az esküdtszék a múlt héten fel­mentett, nagy örömmel érkeztek haza az Avasba. Maguk sem tudják, hogyan történt, érteni még sem értik, hogy fel vannak mentve, a helyzet meglehetősen zavaros előttük, hanem'egy bizonyos, hogy ily fényes siker után rövid idő múlva találkozni fogunk velük a bíróság előtt, mert ha eddig nem féltek, most már épenséggel nem lesz okuk a félelemre. * A mostani hét nagyon mozgalmasnak Ígérkezik. Automobil verseny, templomépitési hangverseny és több másféle versenyek után befejezésül vasárnap országgyűlési képvise­lőnk fog tartani beszámoló beszédet. Két polgártárs épen erről eszmecseréi, a körül elmélkedvén, hogy elmenjenek-e s végre íb abban állapodnak meg, hogy elmenni elmen­nek, mert hát kiváncsiak reá, hogy képvi­selőnk, bármilyen ügyes ember is, miről fog majd tudni beszámolni. * , „Rendkívüli kiadás!“ — hangzik mos­tanában minden délután s miután az embe­rek nagyon kiváncsiak, innen is onnan is szólítják a rikkancsot és leszúrják a 4 fillért, de mikor belepillantanak, rögtön rájönnek, hogy tu’ujdonképen a 4 fillérért nem kaptak semmit. — Kiabálhatsz nekem — mondja Bögre ur, mikor ablaka alatt a rikkancsot hallja — én ugyan többször nem fogok lépre menni I * — A következő számra mi lesz a ve­zércikk? —■ kérdi a kiadó a szerkesztőtől. — Alkalomszerű lesz „A tanév végén“ — mondja a szerkesztő. — Igaz, hogy ez a cikk is olyan, mint a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi vezércikkek, hogy nem olvassa senki, de mikor az ideje elérkezett, okvetle­nül meg kell jelennie. * Mariska lányom a nőegyleti mulatság rendezésével nagyon el van foglalva. Leve­leket ir, látogatásokat tesz, látogatásokat fogad, üzeneteket vesz és küld és bizony sokszor úgy látom, hogy boszuságai vannak, de a világért sem szólanék a dolgába. — Apuka! — szólal meg tegnap a vacsoránál, — rendeztél te valaha ilyenféle mulatságot ? — Nem én fiam soha; de sajnálom is, hogy ilyenre nem vállalkoztam. Demeter. HÍREINK. — Űrnapja. A kath egyház legmu- i gasztoenbb ünnepét, Ur napját csütörtökön hagyományos lelkesedéssel készül megünne­pelni városunk kath. közönsége. Az ünnepi isteni tisztelet reggel 8 órakor veszi kezde- I tét. A misét Dr. Boromissza Tibor megyés ( püspök végzi, mely után körmenet indul a szokott helyeken felállított sátrakhoz. A kör­menetben a papságon s tanuló ifjúságon kí­vül u kath. körök vulumennyien részt vesznek. — Firozák Oynla püspök halála. Firczák Gyula munkácsi g. kath. egyház­megye ősz, érdemes püspöke, belső titko? i tanácsos f. hó 1-én hosszas szenvedés után meghalt. Firczák Gyula nagytebeteégü em­ber volt. Nagy eszmék, nemes tervek vezet­ték tevékenységét. Nagy műveltsége, széles látóköre felemelte őt abba a magasságba, melyben beláthatta teendőit, melyekkel népe lelki és anyagi vezetését munkálnia kellett. Modern ember volt a szó nemes érteimében, a igazi raodiT kultúráért lelkesedett, annak áldásaiba minden híveit részeltetni igyeke­zett. Firczák Gyula temetése ma délelőtt ment végbe. A gyászszertartásra tegnap délután automobilon Benkő kanonok s Hámon titkár kíséretében dr. Bororaisza Tibor szat­mári püspök is élutazott Ungvilrra. — Dr. Wolkenberg Alajosnak egyetemi tanárrá történt kinevezését a hiva­talos lap szombati száma hozta. — Kinevezések. A pénzügy minisz­ter Dorcsák Jenő kaposvári pénzügyi fo­galmazót, Dorcsák Antul szatmári törvény- széki irodaigazgató fiát segédtitkárrá: a deb- r ceni kir. Ítélő tábla elnöke Boczkó Lajos dr. ügyvéd jelölt szatmári lukost a debre­ceni kir. ítélőtábla kerületébe segélydijas jog­gyakornokká nevezte ki. — Adóhivatali kinevezések. A kir. pénzügyminiszter Fuchs Antul zentai ndóhiv. főellenőrt Szinérváraljura adóhiv. pénztárnokká, Kereskényi Ferenc szatmári kir. adóhiv gyakornokot Szinérváraljára sidóhiv. tisztté, s Karácsonyi Flemér lévai 1 ikost Szutmárra ndóhiv. dijus gyakornoknak nevezte ki. — Áthelyezett adóhiv. tiszt, A kir. pénzügyminiszter a szatmári kir. adó­hivatalnak újonnan rendszeresített adóhiv. tiszti állásra Szemere Géza máramarosszt- geti kir. adóhivatali tisztet áthelyezte. — Tanügyi hírek. A vallás és közoktatásügyi miniszter Medák Antonia ökl. kisdedovónőt az alsófernezelyi,, Darái Mária oki. kisdedovónőt a nagysomkuti Il-ik számú állami kisdedévodához kisdedóvónővé ' kinevezte, Kurabélyos Andor s neje kunszent- I miklósi külterületi áll. elemi isk. tanítót, I illetve tanítónőt a szaniszlói, Papp Gyula 1 lacfalui áll. elemi iskolai tanitót a szatmár- zeadányi áll. cl. iskolához áthelyezte. — Eljegyzések. Dr. Debreceni Sán­dor fővárosi ügyvéd, Debreceni István nagy­károlyi polgármci-ter fia, jegyet váltott Kacsó Irénkével, Kacsó Károly műszaki tanácsos leányával. — Kováts Nándor máv. tisztviselő eljegyezte Illés Bellát Szalmáron. — Esküvők. Hajdú Sándor nagy­bányai áll. el. iskolai tanító, Hajdú Károly tb. rendőrfőkapitány fi* pünkösd másodnap­ján tartotta esküvőjét Altnéder Mariskával, Altnéder János nagybányai tekintélyes pcíl- gár leányával. — Dr. Katz Izsó nagybányai ügyvéd ma tartja esk üvőjét Farkas Mayer. majtisi földbirtokos leányával, Fannyvnl Szatmár-Németiben. — Bimbóhullás. Súlyos csapás érte Ruprecht Sándor adófőtieztet, lapunk fő- munkatáreát, kis leánykája Györgyike f. hó 3-án réggel 8 órakor 7 hónapos korában elhunyt. A kis leányka halálát a család a következő gyászjelentéssel tudatja: Ruprecht Sándor s neje szül. Szakkay Rózsa úgy a maguk, mint gyermekeik Antika és Sanyika, valamint a nagyszülők, nagybácsik, nagyné­nik s az egész kiterjedt rokonság nevében is vérző szívvel, de Isten bölcs akaratá­ban való szelíd megnyugvással tudatják, hogy forrón szeretett kis leánykájukat Györgyikét, folyó tó 3.-án reggel 8 órakor, életének 7-ik havában, mélységes bánatunkra ölelő karjaikból kiragadta a kérlelhetetlen halál. A drága kis halott földi maradványai f. hó 4.-én délután 4 órakor fognak a rém. kiiih. unyaszentegyház szertartása szerint a Bocskay-utca 10. ez. alatti szülei háztól a hidontuli temetőben örök nyugalomra tétetni. Szatmár-Németi, 1912. junius 3. Édes kis angyalkánk imádkozzál érettünk! — Letört virág. Zempléni Nándor m. á. v. mé nők 8 éves Piroska leánya rö­vid szenvedés után vasárnap elhalálozott. Temetése ma délután 4 ó-akor lesz az Arany János-u. 6. sz. háztól. — Elhunyt gimnázista. Lichtman Dezső a kir. káli főgimn. VIII. oszt. tanu­lója hosszas betegség után szombaton elhunyt Csengerben. Temetésen Gazdag Lajos tanár vezetése alatt négy iskolatársa volt jelen a kir. kath. főgimn. képviseletében. — Öngyilkos diák. Király Zoltán a helybeli ref. főgimnázium VIII. osztályá­nak tanulója Bökényben szülei lakásán re­£8 VIDÉKE. V'iytiioi ° half. Végzetes tettét azért követte el, mert az osztály vizsgán egy esztendőre visszavetették. — Halálozás. Zaharovics József posta J és távirda n 1 tiszt, folyó hó 27-én reggel 5 órakor élete 60 ik, boldog házzassága 4-ik évében hosszas szenvedés . után elhunyt. — Kasznár Mihály, folyó hó 30-dn reggel 7 órakor, élete 82-ik legboldogabb házassága 54-ik évében hosszas szenvedés után meghalt. — Hegyközségi közgyűlés. A szatirtárhegyi hegyközség ma délelőtt 11 óra­kor Mátray Lajos elnöklete alat közgyűlést tartott. A közgyűlés tudomásul Veite uz 1911 évi zárszámadást és elfogadta az 1912. évi költségvetést. A közgyűlés átíratott in­téz a városi tanácshoz, melyben kér.i hogy a nagy számú hegyközségi adóhátralékok szi­gorú behajtásáról gondoskodjék. Damokos Andor dr. és Farkas Antal dr. szőlőbirtoko­sokat a hegyközségi választmányba ujtagokul beválasztotta. A megüresedett alelnöki ál­lást Jnnkovica János személyével töltötte be. Intézkedett a nyári kisegítő kerülők fél­fogadásáról és kimondta, hogy a 1913.. évi köz gyűlést a Szutmárhegyen fogja megtartani. — Kir. adóhiv. tisztviselők köz­gyűlése. A kir. adóhiv. tisztviselők or­szágos egyesületének Szntmárvánnegyei szer­vezete f. év május 27-én Nagybányán tar­totta évi rendes közgyűlését. A közgyűlést Szeless' Albert szatmári kir. adótárnok, köri elnök lelkes szavakkal nyitotta meg, majd Máté Sándor mátészalkai ellenőr, gondosnn szerkesztett titkári jelentését Mikcsa János nkárolyi adóhiv. főtiszt olvasta föl, tudo­másul vette Reue Antal pénztárosi jelenté­sét s helyére egyhangúlag Moldován Antal szatmári kir. adóhiv. tisztet választották meg pénztárosnak. Tárgyalták továbbá a hivata­los órák szabályozását s a szabadság időt rendszeresítését s e tárgyban felirtuk Plachy Gyula kir. tnuácsos. pénzügyigazgatóhoz s uz adóhiv. tisztviselők országos egyesületé­hez. Többféle indítvány tárgyalása és elfo­gadása után Pluchy Gyula kir. tanácsos, pénzügyigazgatót, Sándor Ignác nugyeuyedi adótáraok, orsz. egyesületi elnököt s Máté Sándor köri titkárt táviratilag üdvözölték. A közgyűlés az elnök zárószavaival ért vé get, ezután a közgyűlés tagjai Szűcs Károly nagybányai kir. udótárnok vendégszerető házánál gyűltek össze barátságos lakomára, hol a jubiláns tárnokot lelkes óvátióban részesítették. — A Mátészalka ŐS Vidéke szer­kesztőségében újból változás állott be, amennyiben az eddigi felelős szerkesztő visszalépett s helyét dr. Török Árpád fog lalta el. — Az automobil verseny. A kis­kocsi verseny fogadására alakult bizottság impozáns fogadtatásban fogja részesíteni a hozzánk érkező vendégeket. A bizottság nyolc feldíszített automobilon megy eléjök Nagykárolyig. A vetési országúton a gép­kocsik egymást bevárva összegyűlnek s a városba egyszerre érkeznek. A fogadtatás sokkal szebb lett volna, ha az automohilis ták az eredeti terv szerint a Pannónia elé gyűlnek, e tervet el kellett ejteni, mert a Deák-téren ugyanezen időben lesz az urnapi körmenet. Az újabb terv szerint a város a Kossuth-kerti kioszkban látja vendégéül, az automobil verseny részi vevőit, kik a Bányai, Árpád és Attila utcákon át vonulnak a Kossuth-kertbe. A fogadó bizottság ezulon is kéri a jelzett utcák háztulajdonosait és lakóit, hogy ház óikat, ablakaikat zöldgalyak- khl és zászlókkal di-ziteni szíveskedjenek. A junius 6-iki nap programmjába változás állott be. A legn*obbi viharok ugyanis az Hóba melletti hidat teljesen elpusztították s az utat még Szinérváralján túl is erősen megrongálták. Ez okból a versenyt Szatmár- Németi után Erdőszádu, Nagysomkut felé irányítják, ha csak addig uz eredetileg ter­vezett utvonalt rendbe nem hozzák. A me­netet Debrecentől — Kolozsvárig berenoei Kováts Géza vezeti. — Az automobil verseny útvonalában ismét ujaba változás állott be. A versenyzők nem jönnek be a városba, hanem a Szamoshid mellett a nagygőznta- lomig haladnak s a szemben levő téren vendégeli meg a város a vendégeket. így a városba tervezet ünnepség, ünnepi fogadta­tás elmarad. — Műsor. A Szatmár Németi evang. egyház — mint már megemlékeztünk róla — templomalapja javára 1912. évi junius hó 8-án, szombaton este 8 órakor a városi szín­házban estélyt rendez. Az estély a következő műsorral lesz megiarivn: 1. Templom épül. Irta Szabados Ede. Szavalja Radó Ilonka k. a. tan. képz. int. növendék. 2. Nyitány. Előadja a Szatmári Dal- és Zeneegyesület zeneiskolai zenekara Hermann László zene­iskolai igazgató vezetésével. 3. A halál vőlegény. Irta és felolvassa Zempléni Árpád a Petőfi- és Kisfaludy-társaságok tagja. 4. Zongorán előad Szendy Árpád az Orszá­gos Zeneakadémia tanára. 5. Lavotta, tatár és kurucdalok. Énekli Révész János nagy­bányai ev. lelkész, zongorán kiséri Révész Jánosné úrnő. 6. Hegedű szóló. Előadja Hermann László, zeneiek, igazgató. 7. Rákóczi Ferenc Rodbstón. Melodráma dr. Várady Antaltól. Előadja Világoséy Gáspár, zongo­rán kiséri Bendiner Nándor zeneiek, tanár. 8. Zárszó. Tartja Duszik Lajos ev. lelkész. A színházi estélyt n Társaskörben táncmu­latság követi, melym páholy és földszinti jeggyel, vagy külön 2 koronás belépő jegy­gyei lehet résztveuni. Az estélyre szóló je­gyek junius 8 déli 12 óráig Ragályi Kálmán kereskedésében vábbutók. D, u. 3 órától pedig a sdnházi pénztárnál. Felülfizetéseket és jegyinegvúltásoknt —tekintettel a jóté­konycélra — köszönettel fogad és hirlapiiag nyugtat az egyházi elnökség. — Tornavissflga. A Szatmárnémeti kir. kath. főgimnázium ifjúsága 1912. junius 9. -én vasárnap délután 5 órakor az iskola udvurán nyilvános tornuünnepélyt tart, melyre az érdeki'lt szülőket és tanügyburátokat tisztelettel rueghivjn n főgimn. igazgatósága. Belépni csak díjfizetés mellett lehet. A giinu. .utazási-alap javára ülőhely 20 fii], állóhely 10 fill. Mű-or: 1. Ének, Hymnus, énekli a főgimn. ifjúsága. '2. Srnbadgyakor­I. lok, I. A) osztály. A svéd tornarendsz,r paid igogiai alapgyakorlatai. 3. Vcrseny- kötélmászás az I. A), B), C), II. A),*^), C), a III. A) és B) osztályokból 8 — 8 tanuló.' 4. Bibugrás, a IV. A) és B) osztályokból 8—8 tanuló. 5. Szabi diryukorlat, VI. A) és B) osztály. 6. C^iipaltoruázás korléto”, be­mutatva, a kassai tornaversenyen részt vett tizes csapat által. 7. Magas ugrás, egyéni, verseny, V.—VIII. o. tan. 8. Szabadgyakor­lat, , bemutatva a kassai tornaversenyen részt vett tanulók által., 9i Távugrás, egyéni ver­seny, V. —VIII. o. tanulók. 10. Suly-dobás, egyéni verseny, VII.—VIII. oszt. tanulók. II. Euek, Szózat, énekli a főgimn. ifjúsága. — Football mérkőzés. Nagy érdek­lődés mellett folyt le u Németi Football Club s Nyíregyházai Torna és Vivóegylét mérkőzés-. Az eredmény: 2:2 (1:1) eldön­tetlen. A N-!in"ti csapit szépen állta meg' helyét, mig a nyiregyházaiak a ro?°z ver­senypályát hibáztatták, hogy nagyobb ered­ményt elérni nem tudtak. E hó 9-én revans mérkőzés lesz említett csapatok, között Nyíregyházán. — Óvoda záró ünnep. A zárdái' óvoda évzáró ünnepsége a zárda tornatermé­ben uagy számú díszes küzöuség jelenlétében ' tartatott meg, melyen a szülők és vendégek gyönyörködve hallgatták az egyes programm számokat s bálás elismeréssel udóztak Sz, M. Prudentiu nővérnek, az óvóda vezetőjének. — A tanítók családi pótléka. Az állumi tisztviselők összesen 27.330,200 ko­rona családi pótlékot kapouk. Ebből 1,393 200 koronát az állami és kincstári férfi tanítók, 99,600 koronát a tanítónők, 20,300 koronát az óvónők és 27,800 koronát az államvasuti tanítók, 2000 koronát tanitónők kapnak. — Az állami tanítók közül 70 százalék férfi, 30 százalék nő és óvónő, összesen 1.542,900 koronát kap. — A kirakat verseny eredménye. A Luua kirakat-verseny ügyében a zsűri a kitűzött dijakat a következőképpen ítélte1 odß: I. dij 100 korona. Wéber János kereskedése. II dij 50 korona, Szubó Géza kereskedő. III. dij 10 láda Lun .viz Duha Testvérek kereskedők. Díszoklevelet nyertek: Lővioger József, Kárcsz Győző, Pásztor Károly, Weisz Sándor. Áruforgalmi rész­vénytársaság. Dicséretben részesültek verse­nyen kivül kirakatukkal: Fábián Károlyué virágkereskedése és Szentpó ery M. csemege­üzlete. — Országos képkiállitás Nagy­bányán. A nagybányai festőkolónia, melyet Hollósy Simon mester alapított több neves festőművésszel s müncheni tanítványaival, ez évben ünnepli fónállásának tizenöiáves jubi­leumát s ez alkalomból juiius és augusztus havában országos jellegű képkiállitást rendez Nagybányán. A kolónia élén ez idő szerint Férenozy Károly, Thorma János és Réti István festőművészek állanak kiknek a kép­kiállitás rendezésében a festőművészek egész gárdája segédkezik. így többek között: Hol­lósy Simon, Csók Ietván, Iványi Grünwald Béla, Nyilossy Sándop, Kubinyi Sándor, Glatz Oszkár, Horthy Béla, Komoróczy Iván, Ziffer Sándor, Jakab Zoltán, Réthy Károly, Mikolu András, Bortsök Samu, Gottesmann Alfréd, Rózsafy Alférd. A közoktatásügyi kormány a legmeszebbmenő támogatását helyezte kilátásba, úgyszintén művészi inté­zeteink vezetői is, kik készséggel igérék meg a Nagybányán kéizült s állami gyűjtemé­nyekben elhelyezett képek átengedését. A ki­állításon a régiek mellett igen Fok uj kép fog bemutatásra kerülni a festő kolónia jelenlegi tagjaitól. Thorma János é kiállí­táson mutatja be először óriási méretű vász­nát, a talpramagyar-t. — Pösty én uj fürdőpalotája, melyet a mnlthónupban nyitottak meg, világszerte híressé vált mint a legtökéletesebb fürdő- ház és szállószanatorium. 300, pompás ké­nyelemmel berendezett szobája között számos oly lakosztálya van, amelyek fürdőszobája az eredeti gyógyforrás van bevezetve: Áz épület közvetlenül az iszapforrások felett létesült és méretei oly hatalmasak hogy naponkint 5000 beteg tarthat benne karát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom