Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-04-30 / 18. szám

\ pontból, mert a Deák-tér szépségét feláldozni I semmi áron nein akarta. Kizártnak tartjuk, hogy I tekintetben más felfogás érvényesül­hetne, ha csakugyan arról lehetne szó, hogy az uj sziliházat hova épitsék. Hl Győződjék meg mindenki saját szemével Máriavölgy-fürdó gyógy ha­tásáról és páratlan előnyeiről. * * * A kristálytiszta, kellemes, csípős izü Máriavölgyi vizet igyuk; mert ez a legolcsóbb, legjobb égvény es savanyu viz. — A Néhma Lajos Jós séf kávés üzletét átvette Benkö Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10—12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket : mint bárhol. Bródi Bé 1 a DIANNA­Drogériája ez időszerint a leg- í- közkedveltebb üzlet. Friss kozmetikai áruk, különlegességek, fényképészeti cikkek nagy raktára Modern kőnyomda. — Litographia intézet. — DÁVIDBÁZY KÁLMÁN könyvkötészet és dobozgyár rt. DEBRECEN Füvészkert-u. 9. sz.--------------- --------------­Aj ánlja legújabb találmányit gyors- sajtóval felszerelt kőnyomdája — — készítményeit — — reklám nyomtatványokat || modern színes kivitelben. Levél­papír és üzleti nyomtatványokat, név­jegyeket sima és dombor nyomás­sal. Térképeket, hangjegyeket stb. stb. — — művészi kivitelben. — — SZATMÁB ÉS VIDÉKÉ. Apróságok. — Apám, — irja a fiú — én 100 ko­ronát kértem és te. csak 50-et küldték . — Igaz, — .válaszol az apa — de a mint leveled megkaptam azonnal küldtem, már pedig kétszer ad, a ki gyorsau ad, annyi tehát, mintha 100-at kaptál volna. * Egy társaságban a nyelvekről folyik a beszéd, s valaki megemlíti, hogy az ő fele­sége négy nyelven beszél. — Juj, uz borzasztó leheti — szólal meg Bambucz ur — Az én öregem csak egy nyelvet tud, de reggeltől estig folytonosan beszéli. Mi volna,haő is négy nyelvet tudna! * ‘ A Luna-viz megint nagy . dicsőséget aratott. Anglia után most Franciaország tüntette ki, a mi bizony nem kis dolog. Nagy az öröm a familiában, a sógor mo­solygó arced fogadja a gratulációkat. —- Ismét egy diploma a mit be kell áz­tatni — mondom ki u szentenciát. — L^yyU'n szerencsém mihamarább, —j szól rá ,n válasz — épen most érk“-/i.it a legfrieebb szállítmány, mely üdít és gyó­gyít, borral vegyítve pedig külömb a pezsgőnél. * Két polgártárs vasár:.ap délután egy liter bor mellett beszélget u világ folyásáról. Mi szükség van arra a választói jogra; minők ok vetőt lépkedik az n Justh Gvula; nehéz a szegény ember helyzete,, szaporodik folytonosan az adó, alig van az embernek miből megélni stb. stb. — Bizony komám, — mondja befeje­zési az öregebbik — nem sokat várok et­től a Lukácstól, de ha hirtelen egy kis vá­lasztást csinálna, elismerném róla, hogy de­rék ember. — -Hát az bizonyos, — szól rá' n fia­talabb — bogy egy választás most nagyon sokat érne. « A Kálvineum ünnepségre a meghívók szétmentek. Nagy az öröm a rendezők so­rában, á mit jellemez egy úriembernek a következő megjegyzése: — Okos ember volt, u ki uz én neve­met is a rendezők közé vette. Ez a meghívó nekem arauyat ér, legalább is két napi ki. maradási engedélyt biztosit, a mihez más­különben aligh > juthattam volna !. Demeter.-«?>- -A. Tiszteletié! éitesitem, hogy -lep -a­könyv- és papirkereskedésemet május havában — az ideiglenes' helyiségből — Deák-tér 7. szám alá (Fógel Károly ur házába volt ,9— Halmi ház) helyqzem át és ezért a raktáron lévő árukat leszállított árban kiámsitom. Szives pártolását továbbra is kérve, •<v»- maradok kiváló tisztelettel HUSZÁR ALADÁR. HÍREIN*. Egy teljesen jó karban levő 7 és fél lóerős motor bicikli oldalkosárral 3 sze­mélyre, helyszűke és nagyobb kocsi vétel miatt, minden elfogadható árért eladó.1 — Megtekinthető e lap kiadóhivatalában. május hó 1-t.öl, holnaptól kezdve 1 a legjobb minőségű világos márciusi lesz kimérve, '! Bajor sör FISCH BERTA = női divattermében = credo ti párisi model­lek szerint'. elegáns kosztümök, felöltők, 19—26 alkalmi toalettek, be­lépők és színházi köpenyek jutányos áron készülnek. Budapest, V., Dorottya-utca 6/a. (Wurm-udvar.) — Május. Az év legszebb hónapjához értünk, midőn nz egész természet pompát ölt magára. Az erdők felveszik sötétzöld köntösüket, | rélolc' turknvirágos .selyem pázsitban diszlenek, a bokrokban ezernyi apró madár zeQg himnuszt | Mindenhatónak. Holnap ünmplik mindenfelé május 1 ének természet szépségéből fakadt tradícióiét, melynek poézisát a hajnali zene, májfa adják, melyet felbokrétázva s felvirágozva visznek az ifjak. azoknak, kiknek ezzel néma, d annál többet mondó vallomást akarnak tenni. — A katholikus egyház e hónapot régi idők óta az Eg királynőjének szenteli. Városunk ban minden évben tartanak ilyen ájtutossá gokat, az Irgalmas nővérek zárdutemplomi'.- ban minden délután 6 órakor lesz ájiutosság s minden vasárnap, kedden és szombuton prédikál P. Alaker István S. I. házfönök. A papnevelő intézet kápolnájában minden este fél 7 órakor a papnöveudékek monda­nak szent be°zédoket. — Az uj főszámvevö eskütétele. Figus Alb-ri, n város újonnan kinevezett fő-zdin vevője ezombitou tette le a hivatnia: esküt a tanács előtt. Az uj főszámvevőt dr. Vujay Karoly kir. tanácsos, polgármester üdvözölte s állását nyomban el is foglalta. Figü, kit evezése határozott nyereség a városra, már Ariidon mint kitűnő szaktekin­tély volt i-m retes | 1 polgármesterek kon­gresszusán az aradi polgármester helyettese­ként mint előadó is működő:t. Az elmúlt hóban is Berlinben volt külfö'di tanulmány Utón. 14 évi működik Aradon s eddigi mű­ködésével teljesen megnyerte f-lebbvalói szimpátiáját. Különben sem idegen reáuk nézve, mert családi kötelékek fűzik városunk­hoz. Veju Sziin'tyyörgyi Béla kir. pos'n fő­tisztnek. A szombati tanácsülésen tette le az esküt LÚteczky István is, uz uj főszám­vevő helyettes. — Miniszteri biztosok. A kultusz miuiszler á szatmári elemi-- és óvónőképző- intézethez Jancső Benedek, központi, szol­gálatra berendelt középiskolai tanárt, u fitu- nitóképzőintézuthez / p -dig Csemez József budapesti polg. képzőiutézeti tanárt küldte ki uz évvégi vizsgálatokra miuiszteni bizto- soknak. — Hirek az egyházmegyéből. Dr. Lessenyei Ferenc apóst. protonotáriuj, praelátu: kanonok, megrendült egészségi állapotára hivatkozva egyházmegyei főtan felügyelői és ti püspöki lyceuínban viselt prodirektori állasáról ‘lemondott. A mVgyés pü-pök nagy és -hasznos szolgálatainak elis­merése és hálás köszöneté mellett az érdeinos praelátujk- nouokot felmentette s a hittuni iutézet prodirektoraul Heh.lein Károly prae- látus kanonokot nevezte ki. A megyés püs­pök kinevezte továbbá Székely Gyula hely­beli s. lelkészt a inérki s Kompász Antal ungvári s. lelkészt ;t fanc-ikai plébánia lel­készévé. Zsettkey Lajos nknasugatagi plé­bánost saját kérelmére május 1-vel. nyug­díjazta s az aknasugatagi plébánia ideiglenes vezetésév- 1 Gla/ar,yit-> Bertalan beregszászi s. lelkészt bízta . meg. Áthelyezte Sepsy Márton s. lelkészt S*a'már-Nemetibe, Láng Pált Szaniszlóra. Kul.ffuy Mihályt Bereg szászra, Krosnyiezky Józsefet Ungvárra s Bujdos Bálint M r ínyére. — Tanári kinevezés. A kultusz- miniszter a kir. kalh. főgimnáziumban a, lemondott dr. Csókás Vidor helyére Horváth Antalt nevezte ki h. tanárrá. — Előléptetés as államvasutak­nál. A kereskedehmílgji miniszter az állam­vasutak helybeli tisztikarából Zempléni Nán­dor mérnököt, Mikolny Kálmán, Tombory Ernő hivatalnokokat magasabb fizetési osz­tályba léptette elő. — Kataszteri kinevezések. A ^pénzügyminiszter Vojnár János s Szabó I-t­ván helybeli 2. sz. felmérési felügyelőségnél alkalmazott mű’zukí * dijnokokat jelenlegi állomás helyükön való -meghagyás mellett, felméré-i gyakornokokká nevezte ki. — A 2. sz. felmérési felügyelő­ség május l'-tői kezdődöleg ismét Marnnia- rosmegyében fog helyszinelési munkálatokat végezni, | következő beosztás mellett: Joó Endre mérnök-, Horváth Elek, Bodnár Béla, Rózsa József s mérnökök s Papp Ferenc, Fullér László s Vojnár János gyakornokok Heriocséo, Zagyvái Szilárd, Rohonyi József, Bukó József s. mérnökök s Jakab Sándor, Zadr inszki Ferenc gyakorn okok AI-óbisztráD, Istóké Divid mérnök s Tereli I-tván gya­kornok Terepen, Gettvert János háromszögelő mérnök Alsószulestyén, Bánbidif Antal, Szűcs D énes s Csömör Elemér mérnökök mint nyilvántartók foguuk működni. Gyolai István s. mérnök S '’ T u ", Fok Ferenc s N ff György p. Hjiil.ul», Nugyenyedro helye»- tettek át. f ­— Előléptetett állatorvos. A kir. földraivelésügyi miniszter Makay Bertalan erdődy m. kir. zjl 1 utorvos>t a IX. fiz. osztály 3-ik fokozatába előléptette, — Áthelyezés. Az igazságügyi mi­niszter Rosenbaum Miksa járásbirósági iroda­tisztet Szinérvtíraljáról a szatmári kir. járás- bírósághoz helyezte át. ' — Kisorsolt esküdtek. A f. év II. ciklusa bau vÁyfyt május hó 15-től kezdődő esküdtszéki tárgyalásokra kisorsolt esküdtek névjegyzéke: rmdes ffi küdtok : Gück Adolf, Frqnk Ferót.C; Horváth József, dr. Törzsök Károly, Lii.tecUy Er.;ő. N*igy E'ek, Politt János, cf. M .y.u- Sándor, Nagy Lajos, Szi­lágyi Mii:.ily. Roőz G’uln, Bölönyi László, Nyikora Péter Szatínár; dr. Hunvuld Izidor Fehérgyarmat, Jukó Kálmán Aranyostnegy- gyiu- Cukor Márton, Hadnagy Ignác Nagy­károly | Szilágyi József Kishódos, Szabó Zsigmotid F*'bér gyarmat, dr. Nagy Sándor, Halázs Kornél Kölese, Mudarassy Dezső Pátyod, Pélerfy Imre Kaks/entmárton, Ma- róthy Sándor Gnc-ály, Lukncsovits János Nagykdndy, Pécd Manó Porcsulnwi, Németh Jenő Sz.-Oáöritó, A1 méri Károly, Török Pál Nagybánya; N. Gojd'Cs István Patyod. Pót- iskiidtek: Barnát li Lipótli, Farkas 'István, Gyermán György, Erdélyi Imre, Feldmann Mór, Fejér Sándor, dr. Farkas Jenő, Eggen- b rger Gyula, Franki Mihály, Katona Fe­renc Szatinár-Németi. — Esküvők. F ényes esküv.ő volt szombuton délben Budapesten u Szent Í9lván bazilikában. Dr.' Jékey László géberjfiii nagybirtokos vezet te oltárhoz. Banóky Mag­dát, dr. Banóky József fóldmivelésűgyi államtitkár leányát. • Az eskeléei szét tartást dr. Kovács Kálmán lipótvárosi apátplébános végezte. S reich t L . jo- ni. kir. honvéilhusznr főhadnagy mai napon tartja esküvőjét Luby Sárikéval, Luby Z-igmoud. és ' neje született Péchy Ann i leúnyávul Fiilpö'daröcon. Nagyváradi és érendrédi Nagy Lajos apui földbirtokos f. hó 27-én esküdött örök hű-éget uiarokfalvi Fekete Boriska urleány- nnk Porcsal mán. Az esketési szertartást Adorján Zoltán ref. lelkész tartotta, ki a fiatal párhoz lendületes szép beszédet intézett. — Gyászhir. Csengeri Tóth Gáspár udorjáni volt községi biro, a ref. egyház fő­gondnoka, folyó hó 28-án reggel 4 órakor, élete. 37-ik, boldog házassága 13 ik évében hosszas szenvedés következtében elhunyt. A megboldogult hült tetemeit ma d. u. 2 órakor helyezték örök nyugalomra az ador- jáni ref. sirkertbeu. — A Széchényi-Társulat gyűlése A Széchényi Társulat f. é, április hó 24-én délelőtt a városháza tanácstermében dr Fa- lusy Árpád elnöklete alatt igazgató'sági, majd folytatólag rendes közgyűlést tartott, mely­nek lefolyásáról a következő tudósítást kap­tuk : Dr. Falussy Árpád a gyűlés elején rész­véttel jelentette, berencei Kováts Je­nőnek a társulat egyik legbuzgóbb tagjának elhunytét.. Elnök indítványára az igazgató­ság. elhatározta, hogy a társulat a megbol­dogult érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti s, a hátramaradt özvegyhez részvét iratot] intéz, t elolvastatott az igazgatói jelentés, melynek javaslata érdemében a közgiűlés a segélyért már-folyamodott giériünk.neu'isivek f. é. segélyét m-gszavaztu, inig az ezután egyenruha :: ÉRT ] és polgári szabó S S I T É S E. :: gtts» Saját érd-kóban áll a Vármegyei, Községi, Elöljárósági Tüzoltótestületi valamint magyar egyenruhát akarnak rendelni, úgy forduljanak tolj--« bizalommal Koros Sándor I-ső (C-'nndőr laki unva) Előnyös árajánlattal és köiiségvHé-sel készséggel- szolgál SWF“ I’Hsőrendü munka, újabb divat szerint készülnek. Egyenruházati felszerelésekből állandó nagy raktár. ‘ Rendek*, k felvételére Debrecen, Sséchényi-ntca 34. sz. ni lám vasú: i hivatalnokoknak, ha rendű Egyenruha nagyiparoshoz jpjji Szolid, gyors és pontos kiszolgálás. Úri öltönyök' mérték líll utána ghivá-ra lentaz.ok személyesen minta-gyüjteményenuviel. 24­-24 GYÓGY­FÜRDŐ (Szalmáriuegye) Megnyitás május hó 15.-én. Meleg ásványvíz fürdők, szénsavas-fürdők, liidegviz-gyógyi-ntc/Át, Inhalatió ' 160 kényelmesen berendezett szoba, vízvezeték, acetelin-világitás. Vasúti állomás. posta, távírda, telefon interurban helyben. Elő és ntóévadban állandó tartózkodásnál a szoba árakból 80% engedmény. Fürdöorvo*: ZDr. ZE3Ioffma,nn. Oszkár. Prospektust ásványvízről, árjegyzéket és mindennemű felvilágosítást kívánatra l_8 készséggel küld '■■■ J A fnrdóigazgatóüág.

Next

/
Oldalképek
Tartalom