Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-01-30 / 5. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. Apróságok. A me.gyeszéklu-lyről esett szóiméit hiit nagykárolyi ember is volt a társaságban és ilyenkor ez u kérdés rendesen szőnyegre bérük Persze csak umy incsdkedéskép n. — Most már végetek van! — mondják az illetőnek. — Ha meglesz a cukorgyár, egész biztos, hogy a megyét id i fogjuk édesgetni. * A pénzintézetek egyre másra tartják a közgyűléseiket és adják a nagy osztalékot. Az egy milliót jóval meghaladja a tiszta nyereség, nz meg épen több millióra megy, a mit a költségek fel-mésztenek. És ezt mind az adósok izzadják ki. — Mernék fogadni, — mondta erre célozva egy ismert köz- és váltó adós — hogy azért a mi érdemeinket egyetlen köz­gyűlésen sem hangoztatták. é Egyre-másra kopogtatnak az ajtómon és kérik a támogatásomat. A városnál több rendbeli állás van meghirdetve, nagy a ki­látás tehát, hogy u jövő havi közgyűlésen a városatyák teljes számban fognak magje- lenni. Magyarázom egy bizottsági tagtársam- nak, hogy milyen nem .kellemes dolog ez a sok látogatás. — Miért volna kellemetlen ?— mondja ő — Lásd, én mindegyiknek megígérem, hogy rá szavazok és olyan jól esik látnom, mikor boldogan elbúcsúzik. * A múlt héten fent jártam Budapesten és nagy kedvem lett volna elmenni az ország- házba, de sehogy sem sikerült egy jegyh-z jutni. Másnap találkozom egy képviselő isme­rősömmel és mondom neki, hogy mennyire sajnálom. — Hidd meg, hogy semmit sem vesz­tettél. Oda ma már cmk uz menjen, a ki unatkozni akar. Annál sokkal okosabb u ka­baréba vugy az orftumba menni, mint a hogy mi képviselők csináljuk. i * — Volt már büntet ve ? — kérdi az el­nök a vádlottat. — Igenis, 10 évre. — És ezt hol töltötte el? — Odahaza. Ennyi ideig lakott nálam az anyósom. Demeter. — Minden jókedvű ember asztalán kell, hogy olt legyenek a Fidibuse eddig megjelent évfolyamai diszkötésben, Egy-egy évfolyam ára 5 korona. Aki az 1905—6., 1907., 1908., 1909. és 1910-es évfolyamokat egyszerre rendeli meg, 25 százalék enged­ményben részesül. Megrendelhető a Fidibusz kiadóhivatalában, Budapest, Rökk Szilárd­utca 12. Figyelmeztetés! Az Abadie-papir társaságtól. Mivel utébbbi időben a mi általában ismert és kedvelt szivarkahüvelyünknek, a Riz Abadie-nak (BÍZ (Mi) különböző utánzatai kerültek forgalomba, kérjük m t. vevőinket, hogy gondosan ügyel­jenek az Abadie névre, amelyet az utánzatok különböző egyéb szóval igyekeznek pótolni, óva intünk mindenkit a csekélyebb értékű utánza­tok vásárlásától, m°rt mi minden törvényes eszközt felhasználunk ezen utánzatok ellen. Az Abadie-papir Társasága. HÍREINK. ■ ■» ‘I ■ Ajánlás. Bir ez u világ szinoranybol volna, Folyó és pitak lágy ezüsttel folyna. Gyémánt meg ékkő csillogna a hegyen," Éneknél, dalnál nem voIdu 'gycbem. Bár a rét, mező, gyönggyel voluu tele, Gyöngyöket rejtne a virágok kelyhe, S zöld selyem lenne levélben a fonál — Nem adnék mást én teneked a dalnál. Dúl száll a lelkűmből szelek sebes [szárnyán, Dobogó szűmmel otthonodban járván, Hullga’ c?ak rája, mint u harangszóra, Engemet visz az kincsbe, mutatóba!... Bakkay Béla. * Farsangi naptár. Febr. 4. Az önál ló fodrász és borbély ipa1 rosok bálja a Pannoniéban. Febr. 10. Regatta-egylet bálja a Társas­körben. * — A városok segítése. Belügymi­nisztériumból érkezett hirck szerint a váro­sok államsegélyéből még csak az idén osz­tanak ki segélyeket, a többi négy milliót uom osztják szét s a jövőben minden város csak unnyit kap, a mennyi az eddigi négy millióból reája esett. A városokat a további segély elmaradásáért kárpótolják olyképpen, hogy a rendőrséget államosítják és igy a rendőrségi fentartási költségének jó részét az állam veszi ál. Az államosítás jövőre uz egész vonalon keresztül megy. A városi tör­vény is készen van s abban az autonómiát kiogyenlitik s igy kevesebb lesz a jóváha­gyást igénylő törvényhatósági határoza­tok száma. — Kisorsolt esküdtek. A február havi esküdtszéki cikluson esküdt bírói tisz­tüket a következők fogják gyakorolui: R n- des esküdtek: Kaufman Ignác kereskedő Szatmár, Dr. Homola László ügyvéd Nagy­bánya,^ Kecskeméti Dénes malomtulajdonos Szamoskrassó, Rótli Simon cipőkereskedő Szatmár, Giesvein István földbirtokos Sárköz- újlak, Harácsek Vilmos kereskedő Nagy­bánya, dr. Frieder Adolf ügyvéd Szatmár, Platti Géza kereskedő Nagybánya, Küszner Albert bankár Szatmár, dr. Streicher Andor földbirtokos Batizvasvári, Szatmári István csizmadia Szatmár, Kun László nyug. hi­vatalnok Szatmár, Schwarcz Salamon keres­kedő Szatmár, Kellner Kálmán kereskedő Szatmár Gold Mór szikvizgyáros Szatmár, Scherling Antal fényképész Szatmár, Kábán Izidor terménykereskedő Szatmár, Glück Ignác földbérlő Arauyosmegyee, Kovács Ábruhám fakereskedő Szatmár, dr. Josits Miklós ügyvéd Nagykároly, Fazék Gyula bányatárs. igazg. íloba, Rumpold Gyula vendéglős nagybánya, Kun Lajos bizt. int. titkár Szatmár, Szakái Ltván gazdálkodó Szatmár, Székely Imre bizt. hiv. alk. Szat­már, Szilágyi Béla földbirtokos óvári, Szaba­dos László urad. tiszttartó Csengcrbagos, Lázin Tivadar fóldbitokos Atya, Rosenfeld Salumon kereskedő Szutmár, Pupp György gazdálkodó Szatmár. Pótesküdtek : Hasenfeld Zsigmond kereskedő, Komka Kálmán nép­banki pénztárnok, Keresztes Endre magánzó, Kondor Gedeon tímár, Győry Károly keres­kedő Asztalos Sándor bankügyvezető, Grün- feld Herman kereskedő, Fried Mór magán- hivutalnok, Debreczeni Zsigmond hentes, Ba- gothay Sámuel gimnáziumi tanár, szatmári lakosok. — A kath. kaszinó febr. hó 4 én d. u. 4 órakor tartja közgyűlését snját he­lyiségében, melyre a tagok ez utón is meg­hivatnak. — A szatmárnémetii dal- és ze­neegyesület f. év február 12-én hétfőn este 8 órakor a polgári társaskör összes termeiben Kabarét előadással és tombolávnl egybekötött táncmulatságot rendez a zene­iskola szegénysorsu növendékeinek tandíj alap javára. A kabarét rendezését Holtai Hugó a színtársulat tagja vállalta el. A művész est érdekességét fokozza azon körül­mény i^, hogy azon részt vesz a nagykárolyi zen műkedvelők egyesületo is. — Jótékony célú mulatság. A Szatmármegyci Lorámffy Zsuzsanna egyesü­let ez év február 14-én a Pannóniába haug- áersenynyel egybekötött táncestét rendez. — Rongyos bál. Február 3-án fé­nyes jólékonycélu bál lesz Szinérváraljáo. A bált hangverseny előzi meg, n melyen a szatmári színtársulat négy tagja is szere­pelni fog, — Lelkészválasztás. A székeiyi ref. egyház lelkészi állására Hódi Gusztáv | csengerujfulusi segédlelkész választatott meg, kit február 4-én fognak hivatu-lába bt iktatni. — A polgármester nevenapja. Dr. Vajay Károly kit. tunácao«, polgármes­ter vasárnap tartotta név ünnepét, mely al­kalommal ti vezetése alatt álló tisztikar, a a tisztelő jó barátok és ismerő-ök meleg óvá- tióban részesítették. — Tanítónő választás. A vámos- oroizi ref. egyház Rácz Margit oki. tu.nitó- nőt, néhai Rácz István voU szatmári ref. lelkész leányát tanítónőnek megválasztotta. — Esküvők. Duhu Tivadur kereskedő február 2-án tartja esküvőjét özv. Izik Vil­mosáé sz. Posvuy Erzsiké úrnővel. Turznly László csőkéi róm.^kath. elemi iskolai tanító szombaton tartotta esküvőjét Farkas Ilonkával a Szatmárbegyen. — Halálozás. Stern Jakab, Szatmár váro.-ának régi, ismert alakja szerdán reggel 88 éves korában elhunyt. Pénteken d. u. temették el Hám János utcai lakásáról. — A kanyaró. Az enyhe időjárás­sal a lappangva terjedő kanyaró is fellépett. A Vasúti internátusbán is többen megbete­gedtek, e miatt az internátust 14 napra bezárták. — Baleset. Marosán István 18 éves csengerujíalusi illetőségű villamos szerelő tegnap délelőtt a városi bérpalota építésénél munka közben lezuhant s súlyos belső sérü­léseket szenvedett. A közkórházba szállították. — Pályázat. A városi tanács a vá­rosi számvevőségnél egy számvizsgáló-, két számellcnŐri, három számtiszti s egy irnoki állásra a pályázatot meghirdette. A pályá­zati kérvények benyújtásának batárideje f. évi február hó 8. Az újonnan szervezett állások a február 12 iki városi közgyűlésen fognak betültetni. — A városi hiv. tűzoltóságnál | üresedés lévén, felhivatnak a katonaviselt 35 évet be nem töltött volt altisztek, hogy 600 kor. kezdőfizetés, 320 kor. lakbér, 80 korona ruha és 36 kor. csizmapénz, együtt 1036 ko­rona fizetéssel javadalmazott tűzoltói állásokra adják be felvétel iránti kérelmüket. A fizetés minden 5 év után 10 koronával emelkedik. Az állás nyugdíjjogosultsággal van egybe- kötve,, Jelentkezni lehet a tűzoltólaktanyában Mónus Lujos tüzfelügyelőnél. — Dr. Bartha József ügyvéd irodáját február hó 1-én Hunyady utca 23. sz. alatt (az Altilla u. keresztezésénél, u Májercsik-házban) nyitja meg. Lakása Ber­csényi-utca 52. sz. alatt. — Beszüntetett posta. A ngyvárad? postuigazgatóság a Mezőpetri községében működöttt postai ügynökséget 1912 évi január hó 10-ével ideiglenesen megszüntette. A postai ügynökség kézbesítő kerületébe tartozó Boér, Dégenfeld, Govrik tunyákat, Kigye és Kindeleg puszták továbbá Mező­petri község ideiglenesen a szaniszlói posta és távírda hivatal postai kézbesítő körébe oszlatott be. A postai ügynökség szünete­lésének idejére 1912 évi február hó 1 tői kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza nnponkint ogyszer közlekedő kézbesítő és gyüj'őjárutott rendeztek be. — Elfogott lélekkufár. A mára- marosszigeti rendőrség letartóztatta Grosz- munn József 59 éves notórius betörőt, ki eddig összesen 24 évet ült különböző foghá­zakban. Groszman G.-ildó Gyula szállodás álnév alatt 1 Pannónia szállodában bérelt lakást, a jól öltözött emberben senkisem gvanitolta a világjárt betörői. A szállodai szobaleányt is elukarta szerződtetni s midőn ezzel összeveszett a csendőrök is beavatkoz­tak a dologba. Megmolozásakor 210 korona készpénzt találtak kabátjában, később a ka­lapja béléséből 300 korona került elő. A rendőrség érdeklődött a szomszéd városokba s igy a helybeli csendőrség több betörés és lopás miatt eddig eredménytelenül keresett, hanem veszedelmes lélekkufár, ki leányke- reskedésscl foglalkozott kihallgatása alkui- mával bevallotta, hogy ő Ibrahim Hachi egyiptomi bég állandó leány szállítója s egy- egy leány után a bég neki 5—600 koronát fizetett. Kihallgatása után letartóztatták. — A juhász ajándéka. Az őszi kiállításon élénk feltűnést keltettek a házi­ipar pavillonban Galka István ordődi juhász faragványai. Sélobotokon kézzel bámulatos ügyességgel faragott ki képeket. Vilmos császárt, Ferenc József királyunk képét örö­kítette meg az egyes botokon, de nem csak az arcképet adta vissza találóan, de életük­ből egyes kiemelkedő mozzanatokat. Az általa készített botoknak és dobozoknak állandóan sok szemlélője volt. Az egyszerű juhász most kedves ajándékkal lepte meg gróf Tisza Istvánt, s fejezte ki hódolatát a maga módja szerint. Egy művésziesen fara­gott boton Tisza István képe láthutó a mint a képviselő házban szónokol. Egy má­sik képen Tisza* István lóháton van megörö­kítve címe, Nyári lovaglás bundában. A kép t. i. Tisza soványitó kúráját ábrázolja. Sok humor rejlik az „Erős kéz Biharmegyében“ c. képen, | mely szintén Tisza Istvánt tün­teti föl, umint egy óriási tököt egy kézzel I fölemel, megbámulva egy St-reg parasztle- j génységtől, akik együttvéve sem tudják föl­emelni. Az utolsó kép azt ábrázolja, mikor Tisza Szalontáról visszarendeli a vonatot. Az ügyesen faragott botot a juhász gazdája Szuhányi Ferenc a csengeri kerület orsz. képviselője adta át a képviselőházban gróf Tisza Istvánnak, ki a kedves ajándékot szí­vesen fogadtu. — Minden izében magyar a Réthy Bébi gyógyszerész eredeti pemetefű-cukorkája, a köhögés és rekedtség hírneves háziszere. A csinos kék papirdobozok, melyeken min­denkor rujta van a készítő aláírása, szintén hazui gyártmány. Számos hamisítvány lévén, a Réthy névre különösen kéretik ügyelni. Felelős szerkesztő: Dr. Fej68 István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. Ahova feljárni hajo’s.... A^sikárlói legma­gasabb hegyen ter­mett kitűnő sikár- lói karcosbor egy félliter butelia 25 kracár. Sajáttöltésű 4 éves sikárlói pe­csenyebor „Hungá­ria“ gyöngye címen egy butelia 50 kraj­cár. Aki még nem kóstoltu,az mielőbb keresse fel a „Hungáriáit. WE1SZ ADOLF vendéglős.

Next

/
Oldalképek
Tartalom