Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-09-24 / 39. szám

SZATMÁR és vidéke. neves artisták külömbnél-külömb mu­tatványaiban gyönyörködhetünk. Me­rész lovasok bravúrjai, elegáns iskola- lovasok graciöz mutatványai'egészítik ki a műsort. A programm egyik meg­ragadó szán a az eredeti arab csoport fellépte: 1. Szahara fiainak festői felvonulása. 2. a világ legjobb pyra- mis csoportja és utolérhetetlen ugrói. Továbbá a cirkus indiai karavánjai Abdul Mea főfakir vezetése alatt. In­diai . fakirok, szemfényvesztők kigyó- büvölök érdekes mutatványai. Bevonu­lásuk távoli hazájuk szokásaihoz hiven, fejedelmileg nyergeit elefánton törté­nik, idegen állatok, lámák, zebuk, zeb­rák, gnuk antilopok kíséretében. Kü­lönös érdeklődésre tarthatnak számot a Wild West cowboy indián jelenetek, lassodobás s lovas bravúr mutatványok­kal s Chung Sibi eredeti kínai csoport, a néhai kínai császár kedvencei remek jongleur,^akrobata mutatványai. Ilyen nagy gárdával indult európai kőr­útjára Charles igazgató tulajdonos s útjában mindenütt dicséret kisérte. A cirkusz vállalat nagyságáról csak a következő adatok utján lehet fogalmat , alkotni. A cirkusz állandóan két saját külön vonatán utazik. A cirkusz fő- sátrában 6500 embernek van helye. A vállalat napi költsége körülbelül 5000 korona. Saját villamos áramfej­lesztő telepe, továbbá meleg vizfütésre berendezett fütőtelepe, saját szállító vállalata, nyerges műhelye, szabósága és nyomdája van. Ehhez járul még 24 emberből álló zenekara, saját tűz­oltósága, egészségügyi osztálya és saját vendéglője. Az egész vállalatban két millió korona van befektetve. Charles Krone igazgató ez utón teszi figyel­messé a közönséget, hogy a ragadozó vadállatok mutatványait a legnagyobb nyugalommal nézhetik végig. Ugyanis az idomitók lenyűgöző ereje a vadakra valamint a manegeban felállított, fel­tétlen biztos és kipróbált, több állam szabadalmát elnyert ketrec megnyug­vást adhat arra, hogy a mutatványok a közönségre nézve nem életveszélye­sek. A cirkusz előadása iránt óriási az érdeklődés. ' — Műkedvelői előadás és hang­verseny. A helybeli munkások koréban alakult dal- és műkedvelő csoport jól -sike­rült estélyt rendezett vasárnap este az Iparos olvasókörben. A programra igen ügyesen! volt összeállítva a annak minden egyes pontja1 a megjelentek élénk tetszésével találkozott. Az est legsikerültebb pontja volt Cs.omay Győző hírlapi ró társunk darabjának, a „Sobri Jós­kának“ előadása. Ez a kedves kis egy fel- vónásos darab a nyár folyamán jelent meg a szatmári könyvpiacon. Az ügyesen megirt darabnak ez volt az első előadása Szutmáron s oly sikert aratott, hogy előadás végeztével a szerzőt többször lámpák elé tapsolták. A program többi pontjait énekszámok s szava­latok képezték. — Döntés a konviktus épí­tési Ügyében. A Jézustársasági atyák konviktusának építési ügyében vasár nap döntött dr. Boroinissza Tibor me­gyés püspök. Az összes ajánlatok kö­zött a legolcsóbb á Weselovszky test­vérek cég ajánlata volt 421,554 koro­nával. Azután következett Farkas László építész 428,681 koronás aján­lata. Ketten küzdöttek a megbízatásért, mindkettőnek nagy pártja volt, végre is a megyés püspök a Weszelovszkyék javára döntött. A cég a tegnapi napon már meg is kezdte a bontási munká­latokat. Az uj kétemeletes konvictus és bérpalota egyike lesz a város leg­szebb épületeinek s méltó pedantja az uj főgimnáziumnak. Az épület még ez év folyamán tető alá kerül s szerző­dés szerint 1913. szept. í-én át kell adniok a vállalkozóknak. — Egy megszűnt bűnügy. Hóna­pokkal ezelőtt nagy feltűnést keltett Gorbai Gasztáv ügye, aki ellen több erdődi és oláh- gyüriisi lakos feljelentést tett a szatmári ügyészségen, azzal vádolván, hogy a hiszé­kenységükkel rútúl visszaélt s a birtokukra tudtuk és beleegyezésük nélkül kölcsönöket vett fel. Ezt a feljelentést annak idején kö­zölték ■ az összes helybeli és fővárosi lapok. Gorbai a' hírlapi cikkekre nyiitérben felelt, melyben azt irja, hogy az egész feljelentés alaptalan rágalom, melynek az a célja, hogy tönkre tegyék. Az ügyészség a feljelentés alapján megindította a vizsgálatot, amelynek során azután megállapították, hogy a Gorbai ellen tett feljelentések alaptalanok s igy az ügyészség a magánokirat humisitás bűntet­tével terhelt Gorbai Gusztáv ellen a folya­matba tett vizsgalatot megszüntette. — Munkás kizárás. Az Avas gözfürész ma reggel kizárta munkásait, mivel a munkások naponta 11 és fél órát nem akarnak dolgozni. Eddig 6-tól 6-ig dolgoztak, közben 1 és fél órai szünettel. — Elhalasztott mulatság. A szat­mári kerékpár egyesületnek vasárnapra hir­detett kerékpárversyenye a kedvezőtlen idő miatt bizonytalan időre elhalasztatottt. — Frodam Guidó pőre. Prodam Guidó aviatikus ötvenezer koronára perli a nagybányui István-szálló részvénytársaságot, szerződésszegés és kártérítés címen. Prodam tudniillik szerződéit kötött a részvénytársa­sággal, hogy 2000 kor. honoráriumért repü­lést tart Nagybányán. A szerződés szerint a társaság köteles volt a repülőgép részére egy minden tekintetben megfelelő hangárt épí­teni. A repülést megelőző napon a gépet a vasúttól a térre szállították.- De hangárról, vagy fedett hélyről szó sem volt s igy 24-én éjjel is ki volt téve a kényes alkotmány az esőnek, mert a rendelkezésre bocsátott pony­vákkal nem tudták annyira betakarni, hogy az eső ne verje. Prodára ennek tulajdonítja zuhanását és súlyos sebesülését s bizton re­méli, hogy megnyeri pőrét. — A „Sas“ gyógyszertár meg­nyitása. Tegnap délután történt meg u Tubajdi György Kossuth-ulcán levő „Sas“ gyógyszertárának hatósági vizsgálata. A vizsgálatot dr. Jäger Kálmán főorvos foga­natosította a rendőrség közbenjöttóvel. Mint­hogy a vizsgálat során mindent szabályszerint megfelelőnek találtak, megadták az engedélyt a gyógyszertár megnyitására. így a gyógy­szertár a mai napon már megnyílik. Az uj palotu Kótay Pál ipar isk. igazgató tervei szerint készült. — Ki akar tűzoltó lenni? A hely­beli hivatulos tűzoltóságnál egy köztüzoltói állás október hó 1-én betöltendő lesz. Az állás 600 korona'kezdőfizetés, mely 900 ko­ronáig emelkedik, 820 korona évi' lakbér, 80 korona ruha, 32 korona csizmapénzjáran- dósággal és nyugdíj jogosultsággal dijaztu- tik. Pályázhatnak 30 évnél nem idősebb s katonaviselt egyének kik tősti épségök teljes birtokában vannak. Pályázati kérvények a tűzoltó őrtanyán' nyújtandók be. , — Gyakori panasz olyanoknál, a kiknek hashajtót kell használni, hogy „nekem ez vagy az a szer nem használ.“ Ez a panasz a valódi Fe- roncz Józsof-keserüviznél nem állja meg a helyét, mert ez a - világhírű gyógyító ásványvíz, ha megfelelő ada­got használunk bármily természetű elő tudja a kívánt hatást idézni. Erős, hirtelen eldugulásnál a reggeli előtt egy borospohárra való Ferencz József- vizet kell meginni s ezt egy óra múlva meg lehet ismételni, ennek a szüksé­gessége azonban csak ritkán követke­zik be. A forrásnál palackozott és kereskedésekben árusiott igazi Fe­rencz József-keserüviz megfelelő ada­golásánál sohasem fog lehangoltságot előidézni, mint más hashajtóknál gyak ran előfordul, Általánosságban tígy fé boros pohárnyi is elegendő. Érzéke­nyebb természetű egyéneknél már en­nél kissebb adag is előidézi a kívánt hatást. — Gomba mérgezés. Pethő László vasúti kalauz felesége pénteken gopibát vá­sárolt a szatmári piacon s ebédre megfőzte. Délután az egész család rosszul lett s az elő hivott orvos gomba mérgezést állupitott meg. A család most már túl van a veszélyen. A hatóság pedig — szigorú vizsgálatot indított. —. Esküdtszéki tárgyalások. Szil­vasán János 16 éves suhancot, ki 1911. dec. 8-án Szaniszló1 község .határában egy szalma kazlat felgyújtott, töredelmes vallomására s fiatal korára való tekintettel az esküdtbiró-' ság nem bűnösnek mondotta ki s igy a kir. tszék felmentő ítéletet hozott. Szombaton szintén gyujtogatdsi bűnügyet tárgyaltuk. Nagy Pál -nyiapiedgyesi lakos bűnügyét, ki haragosának, Szondi Sándornénuk lakóházát fölgyujtóttá. A kir. törvényszék egy évi bör­tönre Ítélte, a vizsgálati fogságban töltött négy hónapot beszámmitották. Az Ítélet jog­erős. Ifj. Botos János és Szondi József 18 éves suhancokat a kir. tszék eáküdtbirósága, tekintettel fiatal korukra, javító nevelésre ítélte. A kát euhunc bűne az volt, hogy szó- váltás közben ez ér márc. - 2-áu ifj. Sarkadi János . hodászi lakost lelőtték. Csütörtökön Károly Kálmán nagykárolyi napszámos ügyét tárgyalta a kir. tszék esküdtbirósága. Károly májú* 19-én este Nagykároly egyik mellék­utcáján megtámadta Penyigei látván ottani lakost a óráját és pénztárcáját elrabolta. Károly bűnét beismerte, de azt azonban nem rablási szándékból tette, hanem üzért, mert az éhség kényszeritette lopásra. Az esküdtek lopás vétségében mondták ki bűnösnek s ezért a bíróság három havi fogházra ítélte. Csorba Péter és Szász Mihály avasfelsőfalusi legények súlyos testi sértés bűntettével vá­dolva állottak tegnap az esküdtszék előtt-, ittas állupotban Szabó János avasfelső falusi lakos ölték meg. Az esküdtszék Csorba Pé­tert 1. Szász Mihályt 1 és félévi börtönre Ítélték. — Hűtlen tanuló. Faludi József kereskedő inas 60 korona elsikkasztásu után gazdájától megszökött. Feljelentésre elren­delték országos köröztetését, melynek foga­natja is lett. Turócszentmártonbnn fogták el. Amerikába akart szökni a galíciai határon át. — Az fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Deák-téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. — Telefon 375. 22 Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptnlajdonos én kiadó: Morvái János. AVOY-szálloda Budapest, Vili., József-körut 16. Elsőrangú kényelemmel berendezett utcai szobák. Kitűnő étterem. Mérsé­kelt polgári árak. Külön termek. Ban­kettek, esküvők rendezése elfogadtatik. Sí“ Kurina Sírni hírneves cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez. Szives pártfogást kér Szabó Tivadar tulajdonos, a „Nemzeti Kaszinó“ v. 1 — 10 üzletvezetője és a „Deli“ v. főpincére. biróilug már megállapított költségek erejéig, Szatmáron, a. szatmári gazdasági és iparbank hivatalos helyiségében leendő megtartására 1912. évi október hó 7-ik napjának d. e. II Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 1Ö8. §§-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ennek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmár 1912. évi szeptember hó 21. napján. Ádám Albert kir. bír. végrehajtó. i ; w 1! Minden idényre !! legelegánsabb férfi-ruhákat készit Szabó László íórfl-szabó Debrecen, Szóchenyi-utca 1. ez. Megrendelések felvétele .végett meg- — — hívásra vidékre leutazok. — — 1 6-12 Ü 1630—1912. végreh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvény­széknek 1912. éjri 19684—19687. V. számú végzése következtében Dr. Schönpflug Jenő ügyvéd által képviselt szatmári gazdasági és iparbank r.-t. javára 200 kor., 360 kor., 570 kor. és 300 kor. s jár. erejéig 1912. évi aug. hó 17-éa foganatosított együttes kielé­gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1240 koronára becsült következő ingóságok, u; m. szikrizgép, kocsik és szekér stb. nyil­vános árverésen eludatnuk. , Mely árverésnek a szatmári kir. járás­bíróság 1912-ik évi V. 1822. számú végzése folytán 300 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi julni. 17., máj. 5., febr. 8. és jun. hó 24 napjától járó6 °/0 kamatai, és eddig összesen 372 kor. 98 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Sárközujlakon, alperes lakásán leendő megtartására 1912. évi október hó 9-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg,, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. • Amennyiben az árverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. .t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szutmáron 1912. évi szeptember hó 21. napján. Ádám Albert, kir. bír. végrehajtó. 1693 — 1912. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. tör­vényszéknek 1Ó12. évi 14408, 14410, 16736 — 38. V. számú végzése következtében Dr. Schönpflug Jenő ügyvéd által képviselt A szatmári gazdasági iparbank javára 2200 k, 1800 k, 600 k, 400 k, és 1200 kor. s jár. erejéig 1912. évi augusztus hó 22-én foga­natosított együttes kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 4000 kor.-ra be­csült kővetkező ingóságok, u. m.: részvények nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szatmári kir. járás- bíróság 1912-ik évi V. 1Ö80. számú végzése folytán 2200 k, 1800 k, 600 k, 400 k. és 1200 kor. tőkekövetelés, ennek 1912. évi április hó 15, máj. 15. és 20. napjától járó 6°/° kamatai, és eddig öszszesen 506 kor.-ban Hirdetmény. Angliából importált telivér lin- colshirei kanok után származó szépen fejlett licoln-mangalica keresztezésü 4—5 hónapos tenyészkanok és kocák özv. Jászay Jenőné gazdaságában eladók. (Barabás, Bereg m. V. áll. Beregsom-Mezökaszony. 4—4 és világosan úgy kérje és fogadja el, ha szappant vesz, hogy KOLOZSVÁRI HEINRICHféle Glycerin szappan Tojás Mandula Márvány A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért lett világhírű, mert a legdrágább és , teljesen ártalmatlan anyagból kétziti szappanait. q g Főrangn hölgyek legkedvencebb szépitöszere a FÖLDES-féle UAftaiT CB.ÉHB Ezen kiváló arckenöcsöt az egész világon sok millió urhölgy használja, mert a leg­újabb tudományos buvárlatok alapján készült arc-créme és mert hírneves vegyészek állitása szerint ez a legjobb és toljoen ártal­matlan aro-zépltö ó finomító. A Margitt-crémet a bőr azonnal felveszi, miért is rögtön beáll a hatás, mely 'valóban meglepő gyors és biztos. A bőr teljesen átalakul tóle és az üde, telt, bársonysima s rózsásfehér lesz. Pár nap alatt eltűnnek ráncok, redők, szeplék, májfoltok és mindennemű kiütések. A Földes-féle Margit-or eme nemcsak szé­píti az arcot, hanem ápolja és megóvja az időjárás, a nap és szél minden befolyása ellen. Utánzatoktól és hamisítványoktól óvakod­junk I Kapható az egész világon. Tégelye I és 2 kor. Margit-szappan 70 fillér. Margit-puder I K 20 f. .Készíti és póstán küldi: FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON. Kapható Szatmáron: B Bartók László drog., Bossln Jdzsof, Irgaimasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Unger Ull- mann Sándor, Szinérváralján: Gerber Béla, Nagykárolyban: Fitos Ferenc, Gyurovits Gyula, Gál Kálmán, Nagybányán: Bajnéezy János, Wass Lajos, dr. Wam Ernű gyógyszertárakban. 9—10 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom