Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-08-20 / 34. szám

/ — Esküdtek kisorsolása. A folyó évi szeptember hó 16-án kezdődő esküdtszéki ülésszakra Dr. Róth Ferenc kir. törvényszéki elnök elnöksége nlatt Knoll Béta és Dr. Visky Sándor kir. törvéuyszéki bírák, Leitner Emil kir. ügyész, Korányi János ügyvéd és Ku- binyi'József kir. törvényszéki jegyző közre­működése mellett f. hó 19-én a következő esküdtek sorsoltattak ki: Rendes esküd­tek: Molnár Mihály, östereicher Tóbiás. Bódis Ár pád, Losonczy József, Móricz Ist« I ván, Pénzes József, Schvarcz Simon, Ulmiiun József, Lebovits Sámuel, Erdei József, Fodor József, Kulik István, Dr. Djmján. János, ifj. Egressi Lajos, Csendes Lipót, Csurka Elek, ifj. Bojtor' László szatmárnémetii, Németh Elemér vetési, Sipos Lajos nugybúnyai, Serly Dénes nagykárolyi, Pál Jenő kispeleskei, Papp Mihály pusztadaróci, Tömlő Miklós n.- bányai, Király György szárazbereki, Ko- vásznay Zsigmond batizi, Radó Dezső nagy- báDyui, Csermák Kálmán szamosdobi, Vass Gyula nagybányai, Jónap Miksu jánki és Jékey Zsigmond géberjéni lakosok. Pót- esküdtek: Németh József, ifj. Máté Sán­dor, Oláh Mihály, Májercsik János, Májéi- Károly, Kovács Lajos, KÓtai József, Dr. Tanódy Endre, Majtónyi Endre és ifj. Ke- resztessy József, valamennyien szatmárnémetii lakosok. — Uj hadnagyok és zászlósok. A király Zeltény Sándort u Teréziánutn növendékét u cs. és kir. 5. gyalogezredhez s a honvédségnél Kéller István honvédaka­démikust a 12. honvédgyalogezredhez had­nagyokká, a honvédelmi miniszter pedig a honvédhadapródiskolák IV. évfolyamát vég­zett növendékei közül Szmolka Hugót, Tar­ján Lajost s D' Albini Vilmost a 12. hon- Védgyalogezredhez zászlósokká nevezte ki. — Kinevezés a p. U. nél. A pénz­ügyminiszter Ilosvay László nagykárolyi p. ü. számvizsgálót számtanácsossá, Teleki An­tal p. U. számtisztet számellenőrré nevezte ki. — Eljegyzések. Berky Lajos felső kereskedelmi , iskolai tanár f. hó 18-án, va­sárnap tartotta eljegyzését Mező Mariskával, Mező Károly pénzügyi számtanácsos s néhai Nagy Mária úrnő leányával Nagykárolyban. — Hebe József alsóvereckei járási.számvevő s Máthé Bertuska, Máthé Sámuel hadadi' ref. lelkész húga jegyet váltottak. — Esküvők. László János bodrog- kereszturi ref. lelkész lelkész f. hó 15-én esküdött örök' hűséget Szűcs Erzsikének, Szűcs Károly kir. adótárnok leányának Nagybányán. — Kende József batizi kör­jegyző s Vadász Vilma, Vadász Sándor bank- igazgató leánya f. hó 18 án házasságot kö­töttek Nyírbátorban. —" Baumgarten Zsig­mond felső kereskedelmi iskolai tanár tegnap tartotta esküvőjét Stieglitz Kató urleánynyal Budapesten. — Ábray Károly halála. A hat­vanas évek egyik legnépszerűbb Írója balt meg Budapesten Ábray Károly személyében. A mai nemzedék nevét már alig ismeri, pedig valamikor igén kedvelt iró volt. 1830-b.in született városunkban. A jogot és theologiát a debreceni főiskolán hallgatta, de a szabad­ságharc kitörésekor beállott honvédnek s csak a forradalom lezajlása után fejezte be tanul­mányait. 1852-ben a szatmári ref. főgim­náziumnak lett tanára, majd Hódmezővásár­helyre választották meg. 1871-ben' Csongrád- megye főjegyzője, később Hódmezővásárhely polgármestere lett. 1884-ben nyugalomba vonult. Ábray irói művészetének legfőbb ér­dekessége a kortörténelmi háttér, melyben műveinek cselekményét beállítja. Két éve lapunkat is felkereste s Petőinek szatmári tartózkodásáról irt cikksorozatával méltó fel­tűnést keltett. Szülővárosára mindig hálával és kegyelettel gondolt s szerette azt, mégsem fog nyugodni ide hqza, vasárnap temették el Budapesten a farkasréti temetőben. — Elhunyt plébános. Az egyház- megyei papságnak ismét gyásza van. Kerekes Mihály lázári ny. plébános, szentezéki taná­csos tért városunk falai.között örök pihenőre. Kerekes Mihály, mindenki Miska bácsija egyike volt azoknak, kit szivjóságáért, min­denkivel szemben előzékeny ipodoráért min­denütt szerették különösen lázári hívei, kik között 38 évet töltött mint plébános. A hosz- szas szolgálat végre is megőrölte szervezetét s utóbbi időben a kedélye sem volt oly derült. Nyugalomra vágyott s elhagyva lázári hiveit, állandó tartózkodásra Szatmárra költözött. A nyugalom csöndes napjait azonban nem sokáig -élvezhette. 69 évet élt s ettől 43 esett papi működésére. Csütörtökön temették el a pap­ság s nagyszámú tisztelői részvétele mellett Perényi utcai lakásáról­— Gyászhir. Jeney Endre nyug. honvéd főhadnagy f. hó 13-án életének 50 ik évében elhalálozott. Szerdán délután helyez­ték örök nyugalomra. Halálával nagy és elő­kelő rokonságot borított gyászba. — Hirtelen halál. Thoma Viktor csenged birtokos, ki gyengélkedő állapotában Nagybányára költözött, szombaton délelőtt a nagybányai ligetben hirtelen összeesett és meghalt. Halálát szivsz.élhüdés' okozta. — Meghalt a mentőkoosin. Juhos Gáborné 58 éves nsszony Csengerben leesett a tyukpadláeról éa lábát törte. Juhoené nem SZATMÁR ÉS VIDÉKE. vette komolyan sérülését s egy rozsdás késsel | maga próbálta az eltört lábszárcsontból ki- I álló szilánkot vieszutenni. Majd orvost hiva­tott, ki u nyilt sebet összevartu. Az asszony lába azonban dagadni kezdett, s beszállítot­ták u szatmári közkórházba, hol vérmérge­zést állapítottak meg s a lábat amputálni kellett volna. Az .asszony azonban nem en­gedte lábát levágatni s .rávette hozzátarto­zóit, hogy szállítsák vissza Csengerbe. A raehtőkocsin iilig értek ki a váro-ból, a sze- renc.étlen asszony kiezen védett. Hulláját visszaszállították Szatmárra. — Dal és zeneegyesület pénteken délután rendkivüli közgyűlést tartott, melyen a közgyűlés tudomásul vette a városi törvény­hatósági bizottságnak a zeneiskolára vonatkozó határozatát s egyhangúlag az iskola további fenntartását határozta el, egyben a zeneisko­lát ért támadásokat visszautasította. Az inté­zet igazgatásával Bendiner Nándor tanárt bízta meg, alelnökké pedig Mnrkus Imre, az igazgató tanácsba Dumokos Andor dr. s Bendiner Nándor választatott meg, A zár­számadás s költségelőirányzat ‘ letárgyalása után a közgyűlés véget ért. — A nagybányai repülés. Prodám Guidó, a legjobb nevű magyar pilóta e hó 25-én Nagybányán repülő felszállásokat ren­dez. A fővárosi lapok hasábos czikkeket. ír­nak u felszállásról, mivel komoly repülést még keveset láttunk magyar aviatikustól. Nagyban emeli a felszállás érdekes-égét az, hogy Prodám éppen e kies fekvésű művész várost választotta ki a célból, bogy bemutassa nagyarányú képességeit. Országszerte nagy érdeklődés kiséri Prodám felszállását, külö­nösed aviatikái körökben nagy a szenzáció, többen lekisérik a fővárosból, hogy tanúi legyenek az utassal való repülésnek. Pródám a saját rekordját is ez alkalommal akarja javítani s e célból a Horváth tanár III. B. monoplánját máris uj motorral szerelte fel. Mivel Nagybányán most van az országos képkiállitás s ugyancsak a felszállás napján lesz az Országos Magyar Bányászati és Ko­hászati Egyesület közgyűlésének és kiállítá­sának megnyitása gróf Teleki Géza v. b. t. t. által, ajáulanánk, hogy a közönség a szük­séges helyek iránt ideje korán gondoskodjék. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatás la­punk hirdetési rovatában megtalálható. — A gazdasági egyesület f. hó 25-én d. e. fél 8 órakor külön vonattal ki­rándulást rendez Nagybányára. Jelentkezése­ket f. bó 22 én déli 12 óráig fogad el az egyesület titkári hivatala. — A vasutasok kirándulása. A vasutasok folyó hó 25 én reggel 7 óra 30 perckor kirándulnak Nagybányára, hol ugyan­ezen napon lesz az Országos bányászati és kohászati egyesület kongresszusa, valamint u nagybányai bányászati kerület kiállítása. A vasutasok ugyanez alkalommal megtekintik u világhírű arany- és ezüst-bánya müveket, valamint a nagybányai festőiskola képkiálli- tását is. A szerencsés véletlen módot nyújt a kirándulóknak arra is, hogy ugyftneznup megláthatják Produmnak a hires magyar pilótának felszállását is Nagybányán. A ki­rándulás iránt, nagy az érdeklődés. Mint ér­tesülünk, a szomszédos állomások vasutasai szintén tekintélyes számmul fognak részt venni n kiránduláson. — Sport hirek. A Szatmárnémeti Sport-egyesület vasárnap délután 4 órakor barátságos mérkőzést rendezett u Szatmári A tblétikai klubbal. Az eredmény 4:0 a ■ Sport egyesület javára. — Holnap Szent István király napján d. u. 4 órakor az Ungvári I. JFootbal-csapat a Szatmári Torna és Vívó Egylet-, footbal-csapatával mérkőzik. — A Sz. T. V. E. kebelében megalakult a bankfiuk footbal-csapat a. Vezetője Frankó János. — Égő vonat, F. hó 16 -án dv u. 2 óra 30 perckor Mándok és Tiszaszentmárton állomás között a Csapra menő vicinális vonat egy kocsiján tűz ütött ki, mire a vonat a 20. és 21. sz őrház között megállt, az égő koösit lekapcsolták és részint a vonat sze­mélyzete, részint a mezőről összefutot mun­kásnép az égő kocsit a gépből hozott vízzel és homokkal eloltotta. A vonat 20 perc ké­séssel folytatta útját. A vonaton Rvnlow cir­kuszé Szatmárról Kassára mént; a gép utáni két kocsiban n lovak, a harmadik vaggon- ban 'a társulat nagy kocsija volt elhelyezve, melyben a díszletek és sok értékes tárgy volt. E nagy szertárkocsi előtt állt egy egy négykerekű zab- és takarmányszállitó kis kocsi mely zsákokkal ponyvákkal és ló pokrócokkal volt megrakva. Hihetőleg a gépből kiszálló szikráktól fogott tüzet, melyet egy utas vett észre; elsőben is a vészfékhez futott, azt meghúzta, de biz ez a vicinálison nem működik, majd lármát ütött és figyel­meztette a vonat személyzetét, míg végre a sok integetésre és -sípolásra a vonat megállt. A kis szekér és a rajta levő tárgyak égtek el, a vasúti kncsiban azonban jelentékeny kár nem történt. — Vérengzés a Kazinczy-utcán. Szombaton este - rémes jelenetet rögtönzött egy LechliU Mihály nevű szabó. Kését egy­másután többször beledöfte feleségébe az Uránia mozi előtt. A szerencsétlen teremtést a mentők szedték fel e szállították ti köz- kórházba. A rendőrségen eddig csak a me­rénylő szabó azonosságát sikerült, megállapí­tani, de arra nézve, hogy véres tettét miért követte el, mindenféle felvilágosítást meg­tagadott. — Eskütsséki tárgalások. Sep­tember 16-án 1912 márc. 9. óta fogva levő Tirpók György és fiú gebei lakosok halált okozó súlyos testi sértési ügye. 17-én; sza­bad lábon levő: Obsitos György és Péter turvékonyai lakosok halált o. s. testi sértési ügyek kik közzül előbbi 1 évi, utóbbi 2 évi börtönre lett elitélve u kir. tszék által, de fellebbezés folytán a tábla megsemmisítette az ítéletet és esküdtszék elé utalta. 18-dn; 1912. márc. 2-től fogva, levő ifj. Botos Já­nos és tsa. hodászi lakos fiatalkorúak szán­dékos emberölés vétsége miatti ügye. 19-én; 1912. julius 13-tól fogva levő Benze Ká­roly helyesen Kálmán nagykárolyi lakos rablási ügye. 20 án; szabadlábon l^vő fiatal­korú Szilvasán János szaniszlói lakos gyuj- togatáei ügye. 21-én; 1912. május 16-tól j fogva levő Nagy Pál nyirmegyesi büntette miatti ügye. — Egy természeti kincs. A mikor évtizedekkel ezelőtt a legna­gyobb kórházakban a Ferencz József keserüvizzel az első kísérleteket tették és sokoldalú használhatóságát tudomá­nyosan megállapították' a londoni „The Hospital Gazette" a kövotkezö véleményt mondta az elsőrangú gyógy- ásvány vízről: Á „Ferencz József“ keserüviz gazdagabb hashajtó sókban, mint az összes többi budai viz. Hatása minden alkalommal nagyon kielégítő és hasz­nálata sokkal kellemesebb, mint más gyógyszereknél általában.“ Természetes, egészséges, tisztitó erejű ás vány sók képezik a Ferencz József keserüviz megbecsülhetetlen tartalmát. E gyógyviz használata nem jár kellemetlen utóhatásokkal, A valódi Ferencz József keserüviz ennél­fogva kényes és ideges természetű be­tegek részére különösen alkalmas. A jobb füszerüzletekben és az összes gyógy tárakban árusítják. — Az uj fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Dsák-téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocäi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. — Telefon 375. 18 — A csengersimai rablók bűn­társai. A csendőrséghez névtelen feljelentés érkezett, bogy a fogságban lévő csengersimai rablók által Smilovics Márton kereskedőtől elrabolt ékszerek Schurz Károly misztmogyo­rósi erdésznél és Dulay Sándorné c?$ki la­kosnál találhatók. A csofidőrség az ékszere­ket nevezetteknél meg is találta. Dulayné beismerte, hogy a körülbelül 400 korona értéket képviselő ékszereket egy Moldován Teréz nevű cigányasszonytól vásárolta s egy kolozsvári ékszerésznél más ékszerekre cse­rélte be. A csendőrség a tolvaj cigányasszonyt moly u csengersimai haramiákkal volt össze­köttetésben. — Egy teljesen uj 600 koronás . Nationál register pénztár félárban eladó — Szabó Gézánál Szatmár, Kazincy-utca 10. 5—5 — Szépen és meglepő gyorsan végezhetni a mosást a „Ferail-lel, a pótol- butlan önműködő és ártalmatlan mosó szerrel. Felelős szerkesztő: Dr. Fsjs8 István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdímos és kiadó: Morvái János. Szenzációs sláger képek minden nap] A Hungáriában ma és a következő estéken elsőrendű MOZGÓFÉNYKÉP előadások tartatnak. — A műsor minden 2 napban változik. MŰSOR: ma aug. 20.-án kedden és 21.-én szerdán 1. Luuterbrunn, természetes. 2. Szerelemből kéményseprő, humoros. 3. Oroszlánok u szabadban, dráma. 4. Hubakuk mint varázsló, humoros. 5. Ámor a tésztában, humoros, 6. Emma titka dráma — Két részben. Belépti dij nincsen. Kezdete 9 órakor. Szives pártfogást kér WEISZ ADOLF, vendéglős. !! Minden idényre!! legelegánsabb férfi-ruhákat készít Szabó László férfi-szabó Debrecen, Széchenyi-utca 1. sz. Megrendelések felvétele végeit meg- — — hívásra vidékre leutazok. — — ige «4 1—12 Repülés Nagybányán. Prodám Guidó a legjobb magyar aviatikus, okleveles pilóta folyó évi augusztus hó 25-ikén délután 4 órakor Nagybányán az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Ivongressusának megnyitása napján több felszállást rendez. A jóhirü magyar aviatikusnak ezen repülése Országos szenzáció számba megy, mivel ez alkalommal akarja eddigi rekordjait is megjavitani. Érthető tehát az a nagyfokú érdeklődés a mely, úgy az idegen, mint a ma­gyar aviatika') körökben ezúttal megnyilvánult. Prodám látványos repülése azért is érdekes lesz, mert itt fog először utas repülést eszközölni; magával viszi a levegőbe Tamás Rezső budapesti hirlapirót, esetleg más jelentkező­ket is hajlandó felvinni. A-RENDEZŐSÉG. Tudnivalók: I. A rendezőség, a vidéki vendégek szállítására, a jelentkezéseknek megfele­lően, Szatmárról—Nagybányára és vissza külön vonatokról gon­doskodik, melyek menetrendjét lapok utján hozza az érdeklődők tudomására. II. Gondoskodik az idegenek ellátásáról, ha .ez iránt idejében tétetik rendelkezés. III. Jegyeket, — a pénz beküldése ellenében feltétlenül biztosit, ha az folyó hó 24-ig legkésőbb beküldetett. E határidőn túl jegyek kiadatni nem fognak. IV. Heiyárak: Páholy 5 személyre . . 30 korona. I. és II. sor ülőhely . . 5 - , III. és IV. sor ülőhely . 3 Fen tart ott állóhely . 1 „ Állóhely . . . . . 50 fillér. Jegyek, — a pénz beküldésével megrendelhetők Nagybánya városi takarék pénztár igazgatóságánál Nagybányán« Rossz idő esetén a .repülés másnap fog megtartatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom