Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-08-06 / 32. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. a vármegyei számvevőségnek visszaállítását, még pedig olyképpen, hogy a számvevő he jeket a belügyi tárcu körébe utalják. Meg' reformálják egyúttal a járási számvevőségek intézményét is és egyszerüsitik u közigazga­tási számvevői szolgálatot. Ezeket u munká­latokat dr. Végh Mihály szamv. igazgató végzi. Ősszel aktuális lesz már a reform. — A vegyvizsgáló állomásról. A múlt évben létesült vegyvizsgáló állomást eddig dr. Szob :1 "József vegyész vezette, me­lyet a város saját kezelésébe vett át. A mi­niszter azonban a nyilvánossági jogot' csak oly feltétellel adta meg, ha Szóbél dr. mellett 2 éven keresztül még egy állami vegyészt is alkalmaz a város; mely próbaidő elteltével Szóbél dr. egyedül is jogosítva lesz a nyil­vánossági joggal felruházott vegyvizsgáló állomás vezetósére. Az átmeneti időre a föld- inivclésügyi miniszter a szatmári vegyvizsgáló állomás vezetőjének Dr. Cirill Ede királyi fővegyészt, a Magyarországi gazd. akadémia tanárát nevezte ki, a ki állását S/.atmóron 1912. ,oct. 1-én foglalja el. Hogy ezen két vegyész megfelelő munkaanyaggal látus- sék el, u miniszter a szatmári vegyvizsgáló állomás hatáskörét Szatmármegyén kivűl még 3—4 vármegyével ki,bővili s a .2 év eltelte után az állam nz egész intézményt átveszi. — A nagybányai kiállítás meg­nyitása. A nagybányai festő kolónia jubir láris kiállításának ünnepélyes megnyitása csütörtökön történt. A kiállítás védnökét, a külföldön üdülő Zicby János vallás és köz­oktatás ügyi minisztert — Dr Gopcsu László kultuszminiszteri tanácsos képviselte. A nagy szabású kiállításon nagy anyaggul vau kép­viselve Róthi István, Ferenczi Károly, Fc- renczy Vallér, Maticska Jenő, Mikola András, CzifFer Sándor. Közülök Réti István külön csoportban állította ki festményeit, amelyek egész pályafutását képviselik. A régi nagy­bányai művészek közül Hollósi Simon, Thorma János, Glatz Oszkár, Iványi-Grünwald Béla, Csók István, Koszta József Horthy Béla, App Gábor, Ferkay Jenő, Frischauf Ferencz, Lohwag Ernesztin és Rózsafiy De­zső vannak je|en a magyarok lsözü; Kardoff Konrád, Ottnár Emil és Nnszbuum Vilmos a németek részéről. A fiatalabb generációt Perlrott Csaba Vilmos, Czóbel Bála, báró Hatvány Ferencz, Basch Andor, Bőrösök Samu, Jakab Zoltán, Bornemissza Géza, Kollerich János, Kandó László, Csáktornyái Zoltán, Réthi Károly és Tihanyi Lajos kép­viselik. A kiállítás keretében vaíi egy nagy ' iskola-kiállitds is, Hollóssy Simon régi ta­nítványainak és a mostan működő nug_ nyai festőiskola növendékeinek az iskola ta­nulmányaiból. A nagybányai iskolát most Ferenczy Károly, Thorma János és Réti István vezetik, akik évenként felváltva kor­rigálnak. A kiállítás megnyitása alkalmából délbeD a Széchenyi-lig' tben bankettet ren­deztek. Az ebéd tartama alatt három hi­vatalos felköszöntő volt. Az elsőt Egly Mi* hály főjegyző, kiállítási bizottsági elnök mon­dotta a miniszteri kiküldöttre, azutá Révész János ev. lelkész á festőkolónia vezetői, Nagy Gábor pedig a sajtó képviselőit köszön­tötte fel. — A drezdai rajzoktatási kon­gresszus. Az össes nemzetek érdeklődése mellett tartják meg aug. 12—17-ike közölt a negyedik nemzetközi rajzoktatási kongresz- szust, a melyen Magyarország szintén kép­viselve lesz. A bizottság a kongresszusra kapcsolatos kiállításra Magyarország számára a legelőkelőbb helyet jelölte ki, arra való tekintettel, hogy az összes nemzetek között a legnagyobb anyaggal vesz részt, a mely százezernél több rajzból áll. Ebben az óriási anyagban az ország minden elemi és közép­iskolájának és ipariskolájának egész rajzokta- tását híven mutatja be. A vármegyénk tan­intézetei közül a kir. kaik. főgimn. képvisele­tében a kultuszminiszter rendeletével Ocsvér Rezső tanár vesz részt a drezdai kongresz- szuson. — Könyvelő válasstás. A szatmári kerületi munkásbiztositó pénztár igazgató­sága -tegnap délután tartott rendkívüli ülé­sében az üresedésben jött könyvelői állásra Dunka János városi számtieztet válasz­totta meg.1 — Tanitói kinevezések és át­helyezések. A vallás és közoktatásügyi miniszter most nevezte ki a múlt évben életbe léptetett rend szerint az uj állami elemi 'iskolai tanitókat és' tanítónőket s egyszers mind intézkedett az áthelyezésekről is. Vár­megyénket illetőleg a következő változások történtek: kinevezte Móze.sfuluba Erdélyi Gábort, Jederbe Koródán Tivadart, Nagy­bánya f<?ketepataktelepr$ Petneházy Erzsé­betet, vSzumosborhidra Pupp Viktort és Juhász Máriát, Szaniszlóra Baumgartner Györgyöt, Budó jlémuszt éj György Terézia Piroskát, Tartóiéra Getie Kornéliát, Törökfaluba Jaczina Amit, Kismnjtónyba Otmajer Gyulát, Tyúkodra Mikó Mátyást és Almássy Sárit, Szamoskóródra özv. lile Bertalannét, Er- endrédre Berki Júliát, Gyökeresre Bacsila Viktort, Kapnikbányára Ember LáBzlóné, Bende Jolánt, Nagynyiresre Schönpflug Bá­lát s áthelyezte Mezőpanitiról Szabó Gézát és nejét Nagy-omkutru, Mózeefaluból lile Pétert. Avasujfalura, Krasznahorvátról Haluhán Jánost Réztelekre, Szutmárudvari- ból Vörös Juliánnál SzaniszlÓra, Gyökeres­ről Lohán Jánost Vnmfaluba, Szaniszlóról Karabélyom Andort s nejét Tyúkodra s Sza­mom kóródról Potruska BertátSzai múrudvariba. — Kinevezés. A vallás és közokt. ügyi miniszter Túrna Mária csekei községi óvónőt uz arunyosmedgyesi állami óvódához óvónőnek nevezte ki. — Eljegyzés. Hanák Sebő főhadnagy eljegyezte lázári Nagy László volt vármegyei főispán 8 királyi biztos leányát Erzsikét. — Halálozás. Guttman Hermann szatmári háztulajdonos vasárnap délután 75. éves korában Balassugyarinaton elhunyt. Az elhunytat nagy kiterjedésű család gyászolja. — Az Ügyvédi kamarából. A szalmár-németii Ügyvédi kamura közhirré teszi, hogy dr. Kiss Dezső ügyvédet Szat- inár-Németi székhelylyel az ügyvédek név­jegyzékébe bejegyezte. — Feldman Hugó, Chereches István, Kucz Herman, Kun László, Kovács Jenő jogszigorlók az ügyvédjelöltek névjegyzékébe felvétetlek. — Dr. Boczkó Lujok az ügyvédjelöltek névjegyzékéből tö röltetett. — Papagályok a szabadban. A Budapesti Allatkertbeu mindenkinek feltűnik és kedv.ére válik, hogy a legtöbb állat szint szabadon él. Különösen érdekesek a színes nagy ararák és a fehér tollú bóbitás kakaduk, amelyek reggelenkint magukban kiszállnak a nagy madárházból, elfoglalják u szokott helyüket a szabadban és ott mozognak egész nap. Este azután visszatérnek a házbelsejébe; sőt ha foszra fordul az idő napközben szintén besieluek a védett helyen levő éjjeli szállá­sukra. Legközelebb öt pár nimfapapagályt fognak szajbadon ereszteni a kertbe.-— Halmi nagyközség, A belügy­miniszter értesítette Ugocsa vármegye kö­zönségét, hogy felterjesztése folytán meg­engedte, miszerint Halmi kisközség nagy­községgé alakuljon. — Tankötelesek összeírása. A statisztikai hivatal megi'nditoMu a tanköte­lesek összeirási munkálatait. Szatmáron uz összeírást, mind rend.escn ez évben is az arra vállalkozó állami tanítók végzik. Szöknek a legények. Alsóhomoród, Ivácskó, Réztelek községekből tömegesen szöknek a legények a sorozás elől. Kivárn dorlási ügynökök ráijesztettek az állítás- kötelesekre, hogy' az idei sorozás nagyon szi­gorú lesz és mindenkit besoroznak, legjobban teszik tehát, ha kiszöknek Amerikába. Az ügynökök igy negyvenhat legényt szállítottak ki útlevél nélkül Amerikába, a múlt héten újabb 19 katonukötelest akartak megszök­tetni, a csendőrsig azonban az itteni pálya­udvaron feltartóztatta őket. Hét legénynek igy is sikerült megszöknie, a többieket azon­ban fogvatartják. Az ügynökök ideje korán megugrottak. Most országosun körözik őket. — A turvidéki bank felszámo­lása. Tegnap délután tartotta a turvidéki bank r.-t. felszámoló közgyűlését. A fel­számolással a Szatmári Központi Takarék- pénztár R.-T. bizta meg. A közgyűlés fel­számoló biztosokul Dr. Veréczy Ernő és dr. Kölcsey Ferenc ügyvédeket, valamint Csiz­madia Józsefet választotta meg. — A „Sziam“ agyonlövéséről sokat írtak a lapok, azonban az állatkert igazga­tósága csak akkor fog ebben határozni, ha ennek ezüksége feltétlenül bekövetkezik. Mo?t a „Szium“ ismét nyugodtubban viselkedik, mert fogfájása megszűnt és vízzel öblögeti mindennap reggel a száját A vizet a me­dencéből ormányába szivja és azután nyitott szájába fecsenti. Vesebaja azonban még nem múlt el és gyógyitani sem lehet mert nem köze­ledhetik senkisem a hatalmas állathoz élet­veszély nélkül, A „Sziam“ mindamellett sokat járkál az udvarában és elég vignak látszik viselkedése szerint. Ha a közönség közül néha valaki bosszantja akkor homokot szed föl a földről ormányával és hirtelenül rászórja az illetőre, aki meg érdemli a bün­tetést. — Vérengző villanyszerelő. Tatár László Vágóbid-utca 30 szám alatti lakos, villanyszerelő hétfőn este nyolc óra tájban összeveszett a vele egyházban lakó Sehult- zer István és nejével. A veszekedés hevében Tatár felkapott ^gy k> rti kapát s azzal a Scbulzi-r házaspárt több helyen meg sebe- silette. A verekedő villanyszerelőt a csen­dőrség letartóztatta, a súlyosan sérült házas­párt, a mentők a közkórházba szállították. Schultzerné állapota életveszélyei? * — Letartóztatott tolvajok. Péntek este betörtek dr. Ambrózy Sándor szatmári ügyvéd lakásába és onnan több ezer korona értékű ékszert elloptak. A detektívek ki­nyomozták, hogy az ékszerlopást Mikalik János budapesti kereskedősegéd Grünfeld Dezső és Simon Antal szatmári foglálkozás- nélküli egyének követték el. A detektívek uz .ékszertőlvujokut a rendőrségre kisérték, ahol azután rögtön vallatóra fogták. A le­tartóztatott emberek eleinte tagadtak, később azonban a keresztkérdések határa alult meg­törtek. bevallották, hogy péntek este lakás- ( keresés ürügye alatt beosontak dr. Ambrózy ^ Sándor ügyvéd Mátyás király-utca 16. szám alatti lakásába s onnan 1300 korona értékű ékszert elloptak. Az ékszereket azután el- ; adták, hogy kinek, azt azonban nem akarják megmondani. A csendőrség az ékszertől vájó- , kát az ügyészség fogházába kisérte. — Szerenoaótlenség a nkárolyi > állomáson Szombaton * d. e. 10 órakor Szatmárról Nagykárolyba érkező gyoreteher- vonat fékezőjét borzalmas szerencsétlenség érte. A vonat a nagykárolyi állomáson még mozgásban volt, midőn Beke László fékező leakart szállani az egyik teherkocsiról. A szerencsétlen ember ballába u vonat egyik kereke alá került, mely azt a bokánál telje­sen levágta. A fékezőt súlyos sérüléseivel a nagykárolyi közkórházija szállították. — A Struook szaporodása az állatkertben. Lendl Adolf dr.-nak régi terve, hogy’ .különböző forróvidékit nálunk szaporításéul tenyésztőben és esetleg kereskedésbe bocsáson, ugylátszik meg Lg valósulni; mert u strucokkul folytatott l i- sérletek sikerrel kecsegtetnek, amennyiben egy pár afrikai sruc számos tojást adott s ezeket most keltetik. Most délamerikai nan­du struccal kísérleteznek hasonlóképen ezek a kisBobck és vadászati célokra alkalmasuk. — Gyermekének gyilkosa. A nyír­egyházi rendőrség szerdán távirati megkere­sést intézett rendőrségünkhöz s kérte Mar­kovié« Szerénának letartóztatását. Markovics Szeréna ugyanis néhány héttel ezelőtt Nyír­egyházán lebetegedett és egy Lánygyermek­nek adott életet. A gyermeket azonban egy félreeső helyre dobta, ahol megfulladt. Ezután Szátmárru szökött. A rendőrség a bűnös anyát letartóztatta s másnap a nyíregyházi ügyészség fogházába kisértette. — A vakbél, mint tudják, tel­jésen felesleges testrésze az embernek, mégis számtalan esetben komoly, sok­szor halálos megbetegedések az oko­zója. Az oly gyakori vakbélgyula- dást, melyzt töbnyire csak életveszélyes-operációval lehet meggyógyítani, a be­lekben való torlódás idézi elő. Mi sem természetesebb, mint hogy e veszedelmes megbetegedés elkerü­lésére minden embernek gondoskodni kellene arról, hogy ilyen torlódások a belekben elő ne forduljanak. Ez a legbiztosabban a természetes Ferenoz Józsof-keserüviz rendszeres használata által érhető el. Ez az évtizedek óta kipróbált biztos és enyhe hatású pá­ratlan hashajtó megakadályozza a ta* lódást a belekben és a legmakacsabb székrekedést is biztosan megszünteti. Ezért kevés gyógyvíz küldetik oly távol vidékre és örvend oly köz­kedveltségnek, mint a már harmic- öt év óta használatban lévő „Ferencz József“ keserüviz, miről a négy világ­részben nyert 10 .aranyérem tanús­kodik. A valódi Ferencz József-keserü- vizböl mint rendszeres adag egy bo­ros pohárral, reggel éhgyomorra véve elégségse. Kapható a jobb íüszerüzlet ék­ben és az összes gyógytárakban. — Melyik a legkitűnőbb magyar élolap ? Nevetni fog, — (tudniillik, ha el­olvassa) — a Fidibusa. Remek szöveg. Pom­pás képek. És mesésen olcsói Egy szám 6 krajcár. A Fidibusz előfizetési ára: egész évre 6 K, félévre 3 K, negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 fillér. Mutatványszá­mokat küld a kiadóhivatal: Budapest, Rökk Szilárd utca 12. — Az uj fényképészeti ét fes­tészeti műterem megnyílt Deák-téren, a Punnonia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Seherling Antal. — Telefon 375. , - 16 — Egy teljesen uj 600 koronás Nationál register pénztár félárban eladó — Szabó Gézánál Szatmár, Kazincy-utoa 10. 3—5 Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptnlajdonos és kiadó : Morvái János. Nyilttér.*) Előkelő minden ágazatot mivelő nagy biztositó intézet egyik vidéki föügynökségónek vezeté­sére alkalmas tores. Olyan erők, akik a biztosítás minden ágazatában jártassággal bírnak, szer­vezésben és üzletszerzésben nagy gya­korlattal rendelkeznek, az irodai mun­kálatokat végezni tudják, küldjék be ajánlataikat a referencziák megjelölé­sével „Szorgalmas és megbízható“ jelige alatt Eckstein Bernátb hirdető­jébe, Budapest VTI. Erzsébetkörut 37. ________ 8—8 *) E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő. a R,aba,-féie = intemátus ERZSÉBETFALVÁN, IM-ntca 14., (Pest mellett) elfogad a saját nyilvános pol­gári iskolájába járó növendékeket, valamint bármely iskolai tanulókat. Correpetálás, nyelvek, zene; torna; — Mérsékelt díjazás. Prospectus díjtalan. — Vidéki növendékek felügyelet alatt. 5-—6 A Göncziére Pesti biztositó intézet irodáját f. évi augusztus hó 1-től kezdve a Deák-téri városi ©er« I peJ© tába I (volt Fehér-ház) helyezi át. A már világhírű Kolozsvári (Heinrich) Szent László fertőtlenítő B 3— A kincset ér a háznál. Biztosan megóv minden ragályos beteg­ségtől és a mellett remek illatá­val kiváló hörfinomitó anyaga folytán elsőrangú kosmetikai cikk. Kapható mindenütt. • Ara 70 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom