Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-05-28 / 22. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. — Érettségi biztos. A kereskede- | lemügyi miniszter Dr. Gébet* Antal minisz- I téri segédtitkárt a helybeli felső kereske­delmi iekplo érettségi vizsgálataira mi­niszteri biztosi minőségben kiküldötte. — Tanárok, gyűlése. A magyar- országi felsőkereskedelmi iskolai tanárok f. hó 26-án Uj-Vidéken tartandó kongreszusán Dunay Sándor igazgató, Berki Lajos Berger József s Zsolnai Ármin vesznek részt a szatmári felső kei*' skedélmi iskola képvise­letében. — Esküvők. Vajay Etelkának, Dr. Yajay Imre orvos leányónuk f. hó' 23-án esküdött örök hőséget Demjén Emil a Szat- márvidéki takarékpénztár főkönyvelője. A polgári házasságkötést Dr. Vujay Károly kir. tanácsos, polgármeBter, az egyházi szer­tartást a vőlegény bátyja Demjén István ref. lelkész végezte. Dr. Bélteky Gyula nemesóssai (csalló­közi) járási számvevő pünkösdharmadnap* ján tartja esküvőjét Nyiry Mariska mikolai áll. el. iskolai tanítónővel, Nyiry Gyula rá- polti ref. lelkész leányával. Fogarassy István helybeli mészáros iparos f. hó 27-én köt házasságot Kabay Juliskával, özv. Kabay Ferencné leányával.-— Elhunyt véndéglős. Walkovics Sámuel vendéglős hosszas szenvedés után f. hó 23-án meghalt. Az elhunyt vendéglős egyike volt a város legismertebb alakjainak, s becsületes munkásságával sok tisztelőt s ismerőst szerzett. Régebben a Fehérházban volt virágzó üzlete, majd a sors csapásai egyre látogatták. Anyagilag súlyos veszte­séget szenvedett. Családját is egyre'érte a sok csapás. 3 gyermeke öngyilkos lett, el­vesztetté hitvestársát mig most feleségé s gyermekei után ő is itthagyta meghitt kö­rét.. Kinos rák baj támadta meg, mély ellen hiába keresett gyógyulást, csütörtökön reg­gel a halál megváltotta kinos szenvedéseitől. Három árván maradt leány gyermeke gyá­szolja. Temetése pénteken d. e. 10 órakor ment végbe nagy részvét mellett. — Öngyilkosok. Babos Yilmosné Mátyás király utcai lukásán csütörtökön reggel foszfor oldattal .megmérgezte magát. A szerencsétlen asszonyt a mentők a köz­kórházba szállították, hol két órai szenvedés, után meghalt. Tettének oka életuiitság. Orosz György. 56 éves napszámos az Uj majorban levő lakásán az istálló geren­dájára felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már halott volt. Tettének oka ismeretlen. — Áss országos adóhivatali egye­sület szatmárvármegyei csoportja Nagybá­nyán 1912. máj 27 én Pünkösd másod nap­ján d. e. 10 órakor a m. kir. adóhivatal helyiségében Szelese Albert kir. adótárnok elnöklése mellett tartja évi rendes közgyűlé­sét a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári jelentés az egyesü’et és szervezet munkálkodásáról és törekvéseiről. 3. Pénztárnok jeleutése a múlt évben be­folyt pénz s azok elszámolásáról 4. Fel­mentvény megadásai 5. Hivatalos órák egy­öntetű szabályozása. 6. Indítványok. 7. Elnöki záró beszéd. — Az Attila utcai kávés bűn­ügye. Az esküdtszék pénteken Szabó Jó* zsef attila-utcai kávés ügyét tárgyalta, ki f. év rnárc. 19-én liujnulbau Búbon Miksa ácsBegédet egy vasbottal fejbe ütötte, mely sérülés következtében a megtámadott ács­segéd még a délelőtt folyamán meghalt. Szabó bűnügyét- szokatlan nagy érdeklődés kisérte b Szabó Józsefet a bíróság az esküdt­szék igazmondása alapján erős felindulásból keletkezett halált okozó súlyos testi sértés­ben mondotta, bűnösnek a bíróság, s a kávést másfélévi börtönbüntetésre ítélte. A vádat Papp Szilviusz kir. ügyész képviselte, a vé­delmet Dr. Friedman Árpád ügyvéd látta el. — Nöegyleti választmányi ülés. A jótékony nőegylet választmánya f. hó 23 án csütörtökön déiután 4 órakor a város­háza tanácstermében gyűlést tartott, Jékey Károlyné alelnök vezetése alatt. A hölgyek számosán jelentek meg. Dr.. Fechtel János e. főtitkár u fővárosi és országos virágüone- pélyeket-vázolva hasonló jótékonycélu ünne­pélyek rendezésére hivta fel az egybegyült hölgyeket. A hölgyek lelkesedéssel .fogadták az eszmét és a következőket határozták : Folyó évi juDius 15-én a színházban cabaretet rendeznek esti 8 órai. kezdettel, melynek rendezését Fejes Muriska Varjú Ibolyka vállalták el. A cabaret az ő művészi, finom tapintatuk, lelkes és műérlő irányításuk mel­lett nagy sikerűnek ígérkezik. Cabaret után a Pannóniában társas összejövetel s tánc- mulatság lesz. 16.-án délelőtt virágünnepély lesz délelőtt a korzón, délután a Kossuth* kertben. A megüresedett főjegyzői tisztre Hadadi Kovácsi Zoltán ügyvédet választot­ták meg egyhangú lelkesedéssel, aki székét el is foglalta. A mulatságok rendezésére egy szükebhkörü bizottságot küldtek ki, tagjai: Unger Ullman Sándorné, dr. Fejesné, Páskuj Imréné, Zeke Vincéné, Deák Kál­mánná, Hantz Jenőné, Duha Gézáné és Tivadarné, Tímár Zsigáné, Fürst Viktorné, Pótorné és Morvái Jáuosné úrasszonyok lesznek. A választmányba uj tagokul bevá­lasztották Ambrózy Sándornét és Józsefnét, Duha Gézánét és Tivadurnét, Kovács Pál- nét, Ferenczi Jánosnét, Hunyor Ödönnét, Lengyel tábornoknét, Thurner Albertnót, Barna Jánosnét, Makuy Sándornét, Cséher Gyulánét,. Bartók Lászlónét, Burta Kálmán- nét és Dávid Samunét. A jövő héten a rendező-bizottság ülésezni fog. — A Félix-fürdő vendégei. Dr. Török István és neje nyug. tan. Kolozsvár. Markovits Antal f.-birt. Inánd. Orbán Ignác tisztV' Maroshéviz. Máler Veronku és kísé­rője Elek. Dr. Pabik Elek orvos Nagybajom. Pornay Miklós és neje erdész Nyárló. Har- régi Róza posta és táv. kezelő Gyulavári. Farkas Sárauelné keresk. Havasujfalu. Dr. Szilágyi Ferenc és neje ügyvéd Debrecen. Rucska Lajos gazdat. Kolozsvár. Pojnár Já­nos nyug. áll. tvieelő N.-Várad. özv. Nagy Ferencné f.-birt. Nagybajom. .Csernyus Mi­hály és neje szállodás B.-Topolya. Herdluska Béla akad. taD. és nejé Debrecen. Valiéi* F. ; József b.-t.viselő Kolozsvár. Kovács József intéző N.-Várad. özv. Dussek Kálmánné Szeged, özv. Gulyás Béláné Szeged. Jeney - Albert Ás neje magánzó Debrecen. Khón A. keresk. Ungvár. Szabó József és neje hiv. Arad. Herdluska Jenő tanár Debrecen, özv. Debreceni Imréné és kísérője, földbirt. Tűi­kévé. Szabó: Imréné magánzó Bpest. Kréméi* Bonifác plébános Kőrösbánya. Dr. Kovács S. Sándorné f. kér. isk, neje Nvárad. Gurcsek Béla jószág felügyelő Nagykároly. Simay A. földbirt. H.-Mánás. Dr. Ákos ny. k. ellenőr Kolozsvár. Horváth György földbirt és neje Debrecen. Neiciglemsky Miksa ezredes és neje Kolozsvár. Félegyházy Jáuosné keresk. Debrecen. Pesti Béla és neje magánzó Nagy- Várad. — Megérkezett a 18 tagból álló magyar- és lengyel-zsidó, orfeum-társulat és a „Hungária" kerthelyiségében turtja elő­adásait folyó hó 25.-én szombaton, 26.-án vasárnap, 27.-én hétfőn és 28.-án kedden. ,— Kedvezőtlen idő esetén a kávéházban. Kezdete e9te fél 9 órakor. Belépti dij 1.50 és 2 korona. Tisztelettel Weisz Adof vendéglős. — Esküdtszéki tárgyalás. A kir. tszék esküdtbirósága szerdán ítélkezett Hu- nusz Péter s'tsu fölött s halált okozó súlyos testi sértés bűntettében mondták ki bünös: nek védelmére csak azt tudta feltenni, hogy részeg volt. Az esküdtek igaz mondása alapján a törvényszék Hanna/, Pétert három­évi fegyházra ítélte. Társait ellenben a vád és következményei alól fölmentette — Kuglizó megnyitás. A vasutasok kuglizójának e hó 19 éré tervezett, de az eső mitt elmaradt megnyitása junius 1 én d. u. 5 órai kezdettel fog megtartatni. A megnyitást kedvezőtlen idő esetén is meg­tartják, miután a rendezőség fedett helyről gondoskodott. — Fejfájás, szédülés szivdobo gás legtöbbször csak makacs szék­rekedés következménye. Ha reggelen­ként éhgyomorra pohár valódi Ferencz József-keserű vizet iszik, természetes, tehát ártalmatlan módon fog rendszeres bélínüködést elérni, miáltal az előbbi pangással járó kel­lemetlen tünetek is csakhamar meg­szűnnek. Kitűnő orvosi -észleletek alapján immár dönthetetlenül meg van álla­pítva, hogy a Feréhcz József-keserü- viz szerencsés összetételénél fogva, az egyedül tartós hatású és kellemes izü természetes hashajtó! Ajánlatos csakis „Ferencz József“ keserüvizet kérni, mert több csekély értékű viz csalódásig hasonló címké­vel van forgalomban. A régi hírnevű „Ferencz József“ vizet mindenütt a gyógytárakban és szolid füszerüzletek- ben árusítják. — Leszálitott börtönbüntetés. A helybeli kir. tszék Thanhoffer Géza gyógy­szerészsegédet a lopás miatt másfélévi bör­tön büntetésre Ítélte. Thanhoffer az íté­letét megfellebezto s büntetését u debreceni kir. itelő tábla 8 huvi börtönre szállította le. — A gyilkos kertész bűnügye. Káli János szumosdarai kertész bűnügyét, ki hitvestársát febr. 6 án késszurással meg­ölte, az esküdtszék f. hó 23 án tartott tárgya­lásán számos enyhítő körülmény figyelembe vételével egy évi börtönre Ítélte. Az uj fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Deák téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. — Telefon 375. 5—13 — Betöltendő állás. Az „Első Ma- gyár Általános Biztosító Társaság“ helybei főügynökségénél betöltésre kerül: egy gya kornoki és egy kezelőtiszti állás. — A Néhma Lajos József kávés üzletét átvette Bsnkő Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10—12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket mint bárhol. Bródy Diana­Béla. Drogériája ez időszerint a leg- 5- közkedveltebb üzlet. Friss kozmetikai áruk, különlegességek, fényképészeti .cikkek nagy raktára. Modem konyomda. — Litograpliia intézet. — DÁVIDHÁZY KÁLMÁN könyvkötészet és dobozgyár rt. DEBRECEN Füvészkert-u. 9. sz. dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat' ' nak meg, hogy nz érintett ingóságok az ' 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §§-ai értel­mében készpénzfizetés mellett a legtöbbet . ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el I .fognak adatni. I Amennyiben az elárverezendő ingóságo- { kát a halmii tak. pénztár -is le- és felülfog- - laltatta és azokra kielégítési jogot nyert, i ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. i §-n értelmében ennek javára is elrendeltetik. Kelt Hulmi, 1912. évi április hó 25. napján. MarkOVÍC8 Mór kir. bir. végrehajtó; Kazalponyvák nagy választékban. Üzlet áthelyezés! Értesítem a t. o. közönséget hogy 35 év óta fennálló * m * Ajánlja legújabb találmányn gyors- sajtóval felszerelt könyomdája — — készítményeit — — reklám nyomtatványokat modern szines kivitelben. Levél­papír és üzleti nyomtatványokat, név­jegyeket sima és dombor nyomás­sal. Térképeket, hangjegyeket stb. stb. , — — művészi kivitelben. — — liszt-, konyha- és marimé, valamint zsák- és potiyva-kölcsönző üzletemet a C'izmtidia-szin alól, a Plébánia épület, Szentpétery és Hartmann féle üzletek szomszédságába áthelyeztem, hol az összes cikkeimet az ismert eddigi legolcsóbb árak- ban fogom árusítani. * Magamat további nb. pártfogásukba ajánlva, maradok kiváló tisztelettel: Mandelbaum Sámuel. Zsineg nagy raktár. 2-8 Felelős szerkesztő: Dr. FojB8 István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptnl&jdonos és kiadó: Morvái János. A Miskolci Hitelintézet áru és terményraktáraiban az ez idei p| tii oai vásár beraktározással egybekötve 1912. évi junius hó 12-ik napján tartatik. — Részletes felvilágosítás­sal szívesen szolgál a Miskolci Hitelintézet igazgatósága. V/12., V/26„ VI/8. ___________________________ GY ERTYÁNLIGET Máramaros- megye <#> a legszebb, legegészségesebb klimatikus erdei hegyi gyógyhely, ásványfűrdó és vizgyógyintézet. Csodálatos szép magas fekvésű, por és szélmentes, dzondus, enyhe levegő, kittinö izü és könnyen emészthető tiszta vasforrások. Teljesen berende­zett vizgyógyintézet. Fekvő kúra fedett csarnok­ban. Legradikálisabb gydgysiker: vérszegénység, sápkór, idegesség, neurasthenia, gyomor-belbajok és női bántalmaknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás, igen mérsékelt árak. Idény május—október. Vasútállomás: Nagybocskó, Gyer­tyánliget — Előnyök: 1. Olcsó árak ős fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátságos kör nyezet. 3. Közeli vasútállomás és jó kocsiút Intsrurban telefon. a fardölgazg&tóság 35á­• 1912. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évp LX. t.-o; 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, bogy a beregszászi kir. törvényszéknek 1910. évi 13461 számú vég­zése következtében Dr. Feuer Mór ügyvéd által képviselt nagyszőllősi hitelintézet javára 247 kor. s jár. erejéig 1911. é'vi aug. hó foganatosított kielégítéó végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 720 kor.-ra becsült követ­kező ingóságok, u. m.: ól és széna nyilvános árverésén éladatnak. Mely árverésnek a balmii kir. járásbí­róság 1912-ik évi V. 355—4. számú vég­zése folytán 247 kor. tőkekövetelés, ennek 1910. évi nov. hó 20. napjától járó 6 száza­lék kamatai és egyharmad százalék váltódij és '.eddig összesen' 99 kor. 55 fillérben birói- ug már megállapított költségek erejéig, Kis Tárnán adósok lakásán, leendő megtartására 1912. junius hó 3-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­Főrangu hölgyek legkedvencebb szépítőszere a FÖLDES-fóle KARÓIT CBfiME Ezen kiváló arckenócsöt az egész világon sok millió urhölgy használja, mert a leg­újabb tudományos buvárlatok alapján készült arc-créms és mert hirneves vegyészek állítása szerint ez a legjobb és teljesen ártal­matlan aro-ezépltö és finomító. A Margit-crémet a bőr azonnal felveszi, miőrt is rögtön beáll a hatás, mely valóban meglepő gyors és biztos. A bőr teljesen átalakul tóle és az üde, telt, bársonysima s rózsásfehér lesz. Pir nap alatt eltűnnek ráncok, redők, szeplök, májfoltok és mindennemű kiütések. A Földes-féle Marglt-oréme nemcsak szé­píti az arcot, hanem ápolja és megóvja az időjárás, a nap és szél minden befolyása ellen. Utánzatoktól és hamisitványoktól óvakod­junk I Kapható az egész világon. Tégelye I és 2 kor. Margit-szappan 70 filler. Margit-puder I K 20 f. Készíti és pőstán küldi: FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON. Kaphati Szatmáron: B Bartók Lásztó drog., Bossln József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Unger Ull- mann Sándor, Szinérviralján: Gerber Béla, Nagykárolyban: Fitos Ferene, Gyurovits Gyula, Gál Kálmán, Nagybányán: Bajnóozy János, Waos Lajos, dr. Waraa Ernő gyógyszertárakban. 6—10 FELIX GYÓGYFÜRDŐ EGÉSZ ÉVEN ÁT NYITVA. TÉLI és NYÁRI GYÓGYHELY (Nagyvárad mellett.) Európa leggazdagabb hévviz forrása, vizhőfoka 49 C. 17 m. Itr napi.mennyiség. Csűz, köszvény, ischiás, izzad- mányok és nöi-beteg,ség*ek ellen. Az 1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan a páratlanul hatásos Félix-fürdő gyógyforrásait, tükör kád, iszap, mór- és szénsavaefürdők, 250 kényelmes lakószoba, társalgó, Zongora- és olvasóterem, kitűnő vendéglők, állandó elsőrendű cigányzene, vasárnapokint katonazene, tennispálya, gondozott sétautak, 400.holdas park és fenyves- erdő; 16 személyvonat. BMF Közlekedik május l-től a Félix-fürdő állomásra naponta. Posta, távírda, interurbán telefon. Curtaxe és zenedij ninoa. Prospektust küld az igazgatóság. 6—15

Next

/
Oldalképek
Tartalom