Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-10-22 / 43. szám

egy virágszáltl“ jelszó alatt országos gyűj­tést indít, amelyet támogatnak a közigazga­tási és egyházi hatóságok is, miután pedig az épiilő népszanatórium elsősorban társa­dalmi intézmény, az egész magyar társada­lomnak szeretettel kell felkarolni és elősegítenie a gyűjtés ügyét, hogy ez a gyönyörű és köz­hasznú intézmény minél előbb tető alá kerüljön . Adakozzon tehát mindenki tehetsége szerint a nemes célra. Ha felhangzik majd utcáinkon, vagy templomainkban, temetők bejáróinál az eBdő kérelem, jó szivvel hullajtsa mindenki a maga fillérét az eléje nyújtott gyüjtőtar- solyba. Szerencsétlen, szegény, Ínséges tár­sadalmunk legpu9ztitóbb réme a tüdővész, amely ellen nemes kitartással viseli az egye­sület immár több, mint egy évtizede irtó hadjáratát. A társadalom a maga javát szol­gálja, ha az effajta egyesületi törekvést, amely szervezni tudja a védekezést és újabb és újabb alkotásaival szép és látható ered­ményeket tüntet fel, támogatja. Az egyesület hálásan veszi a hozzá közvetlenül eljuttatott adományokat is és kéri a nagyközönséget, hogy azokat oimére: József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület Budapest, IV. Sütő utca 6. küldje. — A Tisza-Szamosköz Ár- mentesítése. Az utóbbi évek árvizei arról győzték meg az illetékes körö­ket, hogy különösen a Tisza-Szamos­köz ármentesitésére sürgősen fogana­tosítandó munkák szükségesek. Az elbírált terveket a földmivelésügyi miniszter Szatmármegye alispánjának küldte azzal, hogy e tervek megismer­tetése céljából az összes érdekeltek bevonásával vizrendezö társulat ala­kuljon. A tervben nemcsak az árrnen- tesités, hanem a belvízrendezés is egy­ségesen van megoldva. Azon az elven alapszik, hogy a külvizeknek azt a részét, a mely a medernek az ártér sekély szakaszán nem fér meg, tehát kárt okoz, a felső vidéken alkalmas helyen tározni kell. Erre a célra az Avas-hegységben Kőszegremete és Kányaháza községek közelében levő Deszkáslap és Somogyhegy fölött fekvő síkság alkalmas, a hol 13 métei ma­gas és 480 méter hosszú zárógáttal 50 millió köbméter, 16 méter magas és 493 méter hosszú zárógáttal pedig 90 millió köbméter vizet lehet tározni. Az előbbi mennyiség tisztán ármen- tesitési, az utóbbi pedig ármentesitési és ipari célból volna tározható. Mindkét esetben a szatmári hivatal terve sze­rint a turvölgyi főcsatornát bővebb szelvénnyel -kellene előállítani és a hosszabb szakaszon a Túr mellé töl­téseket kellene építeni. — Sikkasztó ügyvédi Írnok. A szatmári csendőrség letartóztatott egy fiatal­embert, aki, hogy úri paszióit kielégítse, mái' hónapok óta rendszeresen sikkasztott és meglopta kenyérudó gazdáit. Hűtlenségére csak most jöttek rá és az esetről nyomban jelentést tettek a osendőrségnek, amely a magáról megfeledkezett, jó családból származó fiatalembert bekísérte az ügyészség foghá­zába. Tavaszi Józsefnek hívják a szerencsétlen embert, aki Fekete Dezső és Fekete Antal ügy­védek irodájában mint Írnok volt alkalmazva. A nyomozás folytán kiderült, hogy Tavaszi állandóan lopkodta az okmánybélyegeket, továbbá, hogy a helybeli kereskedőknek el­vitte az ügyvédeknél levő váltóját, a keres­kedők a váltót beváltották, fizettek, a pénzt pedig Tavaszi saját céljaira használta fel. Hamisított ezenkívül más okiratokat is. Hogy mi mindent követett el kárukra Tavaszi József, még maguk az ügyvédek sincsenek tisztában vele. — Kirándulás a magyar tenger­partra. A Dél magyarországi Magyar Köz­művelődési-Egyesület turisticai osztálya, a magyar tengerparton, a kies fekvésű Cirkve- nicán gyönyörű iskolaszanatóriumot és üdülő­házat tart fen, minden hónapban kirándulást rendez a magyar tengerpartra. A kirándulás Budapestről történik és 5 napig tart. A ki­rándulók megtekintik Fiúmét, Abáziát, in­nét Velencébe rándulnak át, a hol két na­pot töltenek, miközben megtekintik a Didót sőt Páduát is. A kirándulók Velencéből visszatérve Cirvenicára mennek, a hol a D. M. K. E. iskolaszanatóriuma és üdülő­• háza igazgatóságának a vendégei. Az októ­ber havi kirándulás össses kölcsége 50 ko­rona. A másik kirándulás Bosznia^ és Herceg- govinán át Fiume, Abázia és Cirkvenicára mennek. E hó 19.-én indul el ez a csoport Budapestről és 24.-én Fiúméban csatlakozik a Velencei kirándulók csoportjához, a ki­ránduláson való részvételt a D. M. K. E. hivatalához (Budapest, l9tván-ut 81) kell mi­előbb bejelenteni, a hol minden részletes fel­világosítás is nyujtatik. A velencei kirándu­lás minden hó 23,-án történik Budapestről. SZATMÁR ÉS VIDÉKÉ. Ugyancsak minden hónapban történik egy nagyobb kirándulás is. Novemberben Velen­cébe Bécsbe, decemberben, januárban és feb­ruárban Kairóba, Pulermóba, és Kaguzába, márciusban Rómába és Nápolyba, áprilisban az olasz francia Riviérára és Konstantiná- polyba, májusban Párisba és Londonba, jú­niusban Madridba, júliusban Norvégiába, augusztusban Oroszorságba, szeptemberben, Konstatinápolyba, Bécsbe. A kirándulás költ­ségeiben csupán a gyorsvonat, gyorshajó, az utazási költségek foglaltainak. A veze­tőség azonban gondoskodik olcsó helyeken egész olcsó elszállásolásról, míg élelemmel a kirándulók maguk látják el magukat. — Kérelem. Az ungvári kir. kath. fő­gimnázium 1913. juDÍus 11-éu fogja ünne­pelni országos ünnepség keretében fenállásá- nak háromszázados jubileumát. A rendező- bizottság ez alkalomból össze akarja állítani az intézet egykori jelenleg még életben lévő növendékeinek névsorát. Akiknek tartózko­dási helyét sikerült megtudnia, azoknak a rendező bizottság már megküldötte a jubile­umra vonatkozó felhívását. A bizottság ezú­ton kéri az intézet ezon egykori növendé­keit, akik e felhívást még' ez ideig nem kap­ták meg, tudassák pontos címüket az ung­vári kir. kath. főgimn. igazgatóságával. — Figus Albert a bíróság előtt. Még a múlt év decemberében történt, az a megrendítő családi tra­gédia Figus Albert családjában, mikor Figus Albert és felesége a karácsony­fát díszítették, két nagyobbik gyer­mekük a gyermekszobában játszadozott. Itt történt a tragédia. A 13 éves Albert leemelte atyja vadász fegyve­rét s tréfából testvérére fogta. A fegy­ver elsült, s a föszámvevö 14 éves leánykáját halálosan találta. Az ügyész­ség gondatlanságból okozott emberölés miatt emelt vádat Figus Albert és fia ellen. Figus nem ismerte el bűnössé­gét s el sem tudja képzelni, hogy lehetett töltve a fegyvere, mert ő mindig a leggondosabban járt el, A bíróság ifjú Figus Albertet bűnösnek mondta ki ugyan, azonban a büntető novella értelmében csak dorgálásra Ítélte, id. Figus Albertet azonban az ellene emelt vád alól felmentette a bíróság. — Menetrend váltósáé. A Szatmár- Németi—Károlyerdőd között-közlekedő vo­natok menetrendjében ez év november 1-től változás történik. A vonatok indulása ugyanis a következő lesz: A Kossuth-kertől Erdőd- felé indul reggel 4 ó. 48 p., reggel 8 óra 49 p., d. e. 11 ó. 49 p., d. u. 2 ó. 30 p. s este 7 ó. 13 p. Ezek közül azonban Er­dődig csak a délután 2 ó. 30 p. s a reggeli 4 ó. 48 perces vonat közlekedik. Az este 7 ó. 13 perckor induló vonat a Gőzfürészig, innen átszállással Károly-Erdődig megy. — Gyomor bélhurutnál és el- hájasodásnál a Ferencz József- keserüviz gyógyhatása páratlan. Dr. Leube tanár, a Würzburgi klinika igazgatója, különösen ebben az irány­ban próbálta ki ezt a csodás össze­tételű gyógyvizet és véleményét a következőkben összegezte: „Belkoro- dámon nyert eredményei alapján bizo­nyítom, hogy a „Ferencz József“-viz hatása biztos ésmég akkor sem okoz kellemetlen mellékhatást, ha nagyobb adagban használják. Sőt még oly ese­tekben is, hol a béln'yákhártya izgatott, jelesül a hashártya izgatottsággal páro­sult vakbélgvuladás idülésiszakában, a Ferencz József-viz fájdalom nélküli szék- letétetokoz“. A valódi Ferencz József- keserü vízből mint rendszeres adag egy boros pohárral reggel éhgyomorra véve elégséges. Az ásványvizekres- kedések árusítják. — Wlasflics Gyula Deák Fe- renoről. Radó Antal kitűnő vállalatában, a Magyar Könyvtárban most jelent meg Wlas- sios Gyulának nagyszabású essayje Deák Ferencről. Csengeri Antal tanulmánya óta nem jelent meg ilyen arányú és színvonalú ma­gyar Deák-tanulmány, a mely a nagy állam- férfiú emberi és politikai egyéniségét, a ma­gyar életben elfoglalt helyzetét, eszméinek alakulását és tartalmát, szónoki művészetét minden szempontból teljes erővel megvilá­gítja. Tudományos készültség, a tárgy lelkes szeretető és egy fényes politikai pálya ta­pasztalatai egyesültek Wlassics Gyulában e tanulmány megírására s a szeretet, melylyel hősét körülveszi, előadását is átmelegiti, egy színvonalra emeli a legkitűnőbb essay-irók stílusához. A tanulmány valósággal mindeD jellemző vonást a maga értékében feltüntető, hű és művészi arckép, melynek hátterében meg van elevenítve a forradalom előtti és utáni magyur közélet a maga mozgalmasságá­val, heves törekvéseivel, nagy válságaival, drámai érdekességével. A nagy hatásra szá­mitó füzetet a Lampel. R. (Wodianer F. és fiai) cég adta ki; ára 60 fillér. — Vasúti arokópes igazolványo­kat, fényképeket mérsékelt árban rövid idő alatt szép kivitelben készit Scherling fény­képész Deák-tér, Pannónia udvar földszint. 4-8 — Bármily idejű hölgyet megta­nítok Bostonra 10 koronáért. Háznál, vagy a táncteremben. Kívánatra vidékre is ki­megyek családos házakhoz szerény dijjazás mellett. A többi táncok tanítását is elvála- lom. Rád Rubenné oki. tánctanitó Szatmár, Perényi-utoa 10. sz. 4— — Az uj fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Deák-téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. — Telefon 375. 26 — A Néhma Lajos József kávés üzletét átvette Benkö Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10—12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket mint bárhol. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. BKáriavölgyi vizek mégis a legjobbak és legolcsóbbak Csodás összetételüknél fogva mint gyógyvizek is a legalsók közzé tartoznak — s a leg­nagyobb mértékben érdemesek a t. közön­ség pártolására és az orvos arak figyelmére. Főraktár mindig egész friss töltésben : SZATMÁRI KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL. !! Minden idényre!! legelegánsabb férfi-ruhákat készít Szabó László férfi-szabó Debrecen, Szóchenyi-utca 1. sz. Megrendelések felvétele _ végett meg- i— — hívásra vidékre leutazok. — — m 10—12 Turczon adósok lakásán a történt fizetések betudásával leendő megtartására 1912. évi október hó 38-lk napjának d. e. 9-lk órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók ezennel oly meg jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-o. 107. és 108. §§-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén beosáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen. árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ennek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi 1912. évi szeptember hó 22. napján. Markovlcs Mór, kir. bir. végrehajtó. I 757—1912. végreh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a beregszászi kir.”tör-“ vényszék 1912. évi 18618. számú végzése következtében Dr. Feuer Mór Ügyvéd áltul képviselt Nagyszőllősi Hitelintézet javára 1060 kor., s jár. erejéig 1912. évi julius hó 20-án foganatosított kielégítési végrehajt tás utján le- és felülfoglalt és 1040 koronára becsült következő ingóságok, u. m. épületek stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a halmii kir. járás­bíróság 1912-ik éri V. 376. számú végzésé folytán 1060 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi május hó 19 napjától járó 6 °/0 kumatai, VsVo váltódij és eddig összesen 166 kor. 59 fill .ben biróilag már megállapí­tott költségek trejéig, Kis-Tarnán adós la­kásán leendő megtartására 1912. évi novem­ber hó 4-ik napjának délelőtti II órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingóságo­kat az aranyosmegycsi tak. pénztár is le- és felülfoglaltatt&k és azokra kielégítési jogot nyertek 24 kor. 44 fill, s jár. erejéig, ezen árverés az 1881. éri LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi, 1912. évi október hó 1. napján. Markovits Mór kir. bír. végrehajtó. %Ij Szatmár MOZGÓFÉNYKÉPSZINHÁZ EJötvös-ia. 2. BUDAPEST VI., Aréna-ut 84/b. — Városliget. A főváros legújabb sanatoriuma sebészeti urológiai és nő- gyógyászati osztályokkal. A legmodernebbül berendezett sebészeti és nőgyógyászati osztály 4 műtőteremmel. — Az urológiai osztály vese, hólyag és prostata betegek részére diagnostikus és gyógyító felszereléssel. 2—10 Mérsékelt árak. Kívánatra prospeotus. Vezető főorvos: Dr. Miikő Vilmos, Operateur. Az urológiai osztály főorvosa : “ Dr. Lakatos Viotor. zz 529 -1912. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-o. 102. §-a értelmében ezen­nel közhirré teszi, hogy a halmii kir. járás­bíróságnak 1912. évi Sp. I. 177/2. számú végzése következtében Dr. Szeőke Bálint ügyvéd által képviselt Farkas Dávid javára 122 kor. 26 fill, s jár. erejéig 1912. évi junius hó 29 én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt éa 815 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: ól stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a halmii kir. járás bíróság 1912-ik évi V. 337/c. számú végzése folytán eddig öszszesen 122 kor. 26 fill.-ben biróilag már megállapított költségek erejéig Mindennap d. u. 6 órától este 10 óráig . folytatólagos előadás. ^ ^ * Belépni bármikor lehet. Kedden és szerdán este műsor: A pásztor önfeláldozása, dráma. A földközi tengeren, természet utáni szines felvétel. szenzációs dráma. Az akrobaták, excentrikus kép. A boxkirály, komikus felvétel. A féltékeny fodrászné, humoros jelenet. Minden második nap műsorváltozás! Bővebbet a minden­napi falragaszok. Ú — A Nap a magyar újságírás szenzációja. Tessék elolvasni és feltétlenül meggyőződik róla, "aminthogy azonnal kon­statálni fogja azt is, hogy a Nap a magyar közönség legkedvesebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hű és törhetetlen szószólója. Főszerkesztő Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsak Géza. Munkatársai: a magyar újságírás kitűnőségei. Példányszáma amerikai újságéikor : 155 000 példány naponkint. Egy szám 2 krajcár. Elő­fizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 fillér. Minden jó magyar fizessen elő A Napra!

Next

/
Oldalképek
Tartalom