Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-01-02 / 1. szám

to __2® / y/ky 'íf*- , Huszonkitencedik évfolyam. I- X **//■*"• _________1-s5 i^ám. Szatmár, 1912 Január 2. TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. MEGJELEN MINDEN KEDDEN. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL —>>■ HIRDETÉSEK .--—-- • hova a lap szellemi részére vonatkoző közlemények,' továbbá' — e lap kiadóhivatalában — jutányos árak ellenében­Az előfizetés ára: előfizetések és hirdetésék kU|dendőlft: vétetnek, föl. Egész évre ... 6 kor. 1 Negyedévre 1 kor. 60 fill. Morvái János, könyvnyomdája, A hirdetések díjjal előre fizetendők. Fél > .... 3 > 1 Egyes szám ára 16 » Eötvös-utoa 6. bz. # # Telefon-szám : 73. Nyilttér garmond sora 20 fillér. A múlt év története. Az elmúlt 1911. év mindjárt a népszámlálással kezdődött, melynek reánk nézve örvendetes eredménye, hogy városunk lakosainak száma 37 ezerben lett kimutatva, a mi a 10 év előtti állapothoz képest majdnem 10 ezer emelkedést mutat. Ennek követ­kezménye az, hogy a város terjeszke­dik, egészen uj városrészek keletkez­nek és a hidoutul egy egészen- uj város épült fel, a mely nem sokára nagyobb gondot fog okozni, mint eddig okozott. Ezzel van arányban a sok épitkezés is, mely az elmúlt év­ben még fokozottabb mértékben volt tapasztalható, mint az előtti években. Két monumentális épületet, a Fehér- ház helyén épült városi bérpalotát és a kir. kath. főgimnáziumot külön is megemlítjük. örvendetes eseményt képezett, hogy az 1910-ben az egész város te­rületére “megállapított általános ház­béradó 1911-ben csak az 1. kerületre nézve maradt meg, de a veszély azért állandóan meg van és éber figyelem kívántatik a hatóság részéről, nehogy a régi állapot visszakerüljön. A csatornázás és vízvezeték na­gyot nem haladt ugyan, de már mégis odáig jutott, hogy a próba kutakat fúrják és a vizvezetéki igazgatói állás egy arra való erővel betöltetett, a ki hivatalát már el is foglalta és igy a helyzet olyan, hogyha városnak magá­nak van szakembere és nem kell minden lépten nyomon idegen szak­emberekhez fordulni. Ha a részletter­vek elkészülnek a vállalatba adás is rövidesen elkövetkezhetik. A közkór­ház építése azonban egy állapotban van, e tekintetben az elmúlt évben semmi sem történt, sőt azt lehet mondani, hogy a helyzet rosszabbodott. A villamvilágitási vállalat, az elmúlt évben nyeri külön szervezetet és mint a város önálló kereskedelmi üzlete működik. Ugyancsak ekkor létesültek a vegyvizsgáló állomás, az állati hullaégető telep és az illemhe­lyek, a melyek tetemes költségbe ke­rültek- ugyan, de nagyon szükségesek. Kulturális téren nevezetes ese­mény a polgári fiú iskola felállítása, mely működését szeptemberben már meg is .kezdette. Evek óta sürgette a sajtó ez iskola felállítását, mint a melyre nálunk, a hol két főgimnázium van, égető szükség volt, de a siker csak most következett be, a mikor időközben a kereskedelmi iskola is létesült, a melynek a polgári iskola tulajdonképen az előiskolája szokott lenni. Két uj pénzintézettel is beszá­molhatunk. A Szatmári polgári taka­rékpénztár és a Szatmári bankegyesü­let és árurészvénytársaság, melyek a múlt évben alakultak meg. A sajtó terén annyi nevezetes vál­tozás állott elő, hogy az „Északkelet“, mely eddig hetilap volt, február 1-től napilappá lett és igy most két napi­lapja van városunknak. Továbbá több évi szünetelés után ismét megindult a „Téli Esték“ című újság Bodnár Gáspár szerkesztésében, a ki azelőtt is szerkesztette. Végül, hogy a „Szatmári Közlöny“, melynek szerkesztője és ki­adója Csomay Győző volt, megszűnt. A legkimagaslóbb eseménye a múlt évnek ■ azonban a Szat.mármegyei gazdasági egyesület jubiláns, gazda­sági kiállítása volt, mely két. héten keresztül az i ország figyelmét váro­sunkra irányította. Minden tekintetben sikerült és igazán csodálkozni lehet rajta, hogy a kik annak létesítésén annyit fáradoztak, semmiféle kitünte­tésben nem részesültek, holott állandó szokás szerint ez minden hasonló eset­ben megtörténik és nincs akadálya, hogy még itt is megtörténhessék. Ezgk röviden, a mik az elmúlt év főbb eseményei voltaké Befejezésül r^gi- szokáshoz híven közöljük az el­múlt év nevezetesebb halottainak a névsorát: Szfies Gyula, Ilosvay Endre, özv. Básthy Lászlóné, Márkus Mártonná, dr. Irinyi Tamás, Szeöke Bálint, Fo- garassy Istvánná, dr. Kádár Ambrus, Uray Géza, dr. Lengyel Márton, Szat­mári Imre, Jakab János, Rédl Károly, Farkas László, Rosenberg Lipót, Po­gány Frigyes, Tombory Géza, özv. Nagy Jánosné, Markovics Mihály,- Schlechta Vencel, Makay Antal,. Köhalmy Gyula, özv. Pap Kálmánná, Rácz Károly, özv. Kossuth Gáborné, Schréter Adolf, Bartha Juliska, Mazurek Pál, Péchy László, Tatay Bertalanná, II k Józsefné, Duszik Lajosáé, Fűrész Pál, Lengyel Miksa, D. Oláh Miklós, Lőwy Miksa, László Ernő, özv, Vajay Gáborné; Er­délyi Imréné, Kerekes Dániel, id. Seres István, Orosz Alajos, Gobi János, özv. Csighy Jánosné, Kocsis Jánosné. D. Győződjék meg mindenlei saját szemével Máriavölgy-fürdö gyógyha­tásúról és páratlan előnyeiről» — Milyen legyen egy hashajtó­szer, hogy a modern hygiena összes követelményeinek megfeleljen? Erre a kérdésre minden orvos azt v fogja felelniBiztosan és gyorsan kell hat­nia, a nélkül hogy kellemetlen mellék­hatása lenne. Ezeknek a követelményeknek a legteljesebb mértékben megfelel a „Ferencz József“ természetes ke- serüviz. Nem csoda tehát, ha ezer és ezer orvos még a japán császári orvos egyetem is rendel belőle na­ponkint a reggeli előtt egy-egy boros pohárral minden családban, a bol egy TÁRCA. Halk zene hangja... Halk zene hangja hangzik az éjben, Szétfoszlott álmok siratnak régen, Temetnek búgva valahol. Bánatos csillag néz le a földre, Szökkenő szellő rózsaszált tör le, — Valaki búsan dalt dalol. Zokogó húrból jajong a bánat,, Szomorú dalból sejtésem támad, S a szivem titkát kutatom, Ma benne kisért az élet álma, Ma még hiszek, de holnap hátha Könnyemet én is hullatom. sasi Hagy Lajos. El nem küldött levelekből. Irta: Innooens Méta. Szelíd Szomorúságom! Úgy hallom, maga virágot talált az avar lelett. Hogy ajka mosolyog, szemében uj remények tüze lobbant s szivében uj érzés emélkedett uj oltár fölél Elsimultak lelkén uz emlékek redői, a beheggedt sebnek forradása sincs. Magáé tehát* az élet, a cél, a dicsőség! Oh, ha lenne szivemnek virága, ujjongó, pazar kezekkel szórnám) az útjára, a mely most a boldogság felé vezeti. De ugy-e, édes, á pattogó, márványdiszes kandalló mellől azért néha eljösz hozzám, a mesemondás egyszerű­ségbe. Hoz magával egy kis meleget a di­dergőé; fázó szivemnek. Mert nincs már ál­mom, nincs illúzióm, vagyis nincs annyi, a mennyi fölengedné a jeget, mely ráfagyott a lelkem ideálizmusára. A tapasztalat pedig csak edzi az embert, de örömet az nem ád. Néha durva, kíméletlen, de mindig keserű. Mint mikor az ember valami szépet, gyö­nyörűt. álmodik s azútán rájön, hogy álma nem jelent semmit. Az álom nem egyéb, mint e valóság­nak legravaszabb játéka, mellyel a szelíd, gyönge lelket összetépi I Mit írjak magamről ? . . , Elmerengek az ősz felett, a nélkül, hogy a tavaszra gon­dolnék. S ha látom, mint tépi le az őszi szél a faleveleket, megértem, ha a természet munkája az ember bensejében megismétlődik. De inig a levelek helyébe uj hajtások nőnek, az ember szivében megtépett álmok többé föl nem támadhatnak. Végig mentem a ho?szu fasoron.'Lép­teim alatt zizzent a sárgult falevél s különös hideget csapott arcomba a szél. Megálltam a nagy platán előtt. Mint gyermek, a kér­gébe faragtam nevemet, hogy a jövő szá­mára is maradjon valami a múltból. Mennyi vihart ért át azóta, mennyit szenvedett a zord téltől. Az uj tavasz növeszté koronáját, lorhbja dusabb, virágzóbb lett s mégis ez emléket magán hordozta annyi letűnt évek során. Az emberi szív nem bir el emlékeket. Olyan az, mint a tanuló gyermek palatáblája. Egy ujj letörölheti onnan még a Krisztus nevét is!... A platán levelei ölemre huL- lanak, mintha hervadó álmát rám akarná rázni, mintha vigasztalni akarna, hogy e méla szomorúságban nem vagyok egyedül. Eszembe jut Bimbi, a kis gólyánk. Kedves, hű játszótársunk volt, okos, engedelmes, őszkor útra kelt többi társával, de mindig vissza tért, vigan kelepelve a vén udvarház csarnokán. Egyszer Bimbi átrepült a halas­tóhoz a szomszédba. A mogorva vén Knopp, a ki még a gólyától is irigyelte békáit, rá­parancsolt a kertészünkre, hogy vugy vágja le Bimbi szárnyát, vagy agyon lövi, ha még egyszer átrepül. Szegény Bimbi! Mit tudhatta ő, hogy a gazdag ember gyönyörűséget leli abban, ha megtagadhatja azt, a mihez — mint pél­dául neki a tóhoz, isteni rendeltetés és ösztön után több joga volna,-ha bár a tó a Knopp portáján is van. Mért tett bele aranyhalat? öt nem. a nagyravágyáa csábította oda. ö megelégedett volna egyszerű bókával is .. . . S mikor a vándormadarak útra indultak, a mi Bimbink szomorúan libbentette meg vá­gott szárnyát. Messze, messze nézett búcsúzó társai után, tompán kelepelve, mintha zo­kogna, panaszkodna, ő nem repülhet velük az uj tavasz felé, nem követheti vágyait, reményeit. Mennyi fájdalom téphette szegény szi­vét az elérhetetlen után! Akkor még nem értettem ezt s örültem, hogy Bimbi itthon maradt. De mikor a másik évre kinőttek új­ból szárnyai, elrepült s többé vissza sem jöt. — Előfordul hasonló az ember életében is, ugy-e, édes? Mikor vágyainkat, szivün­ket követve, öntudatlanul is egy-egy mogorva, vén Knopp portájára tévedünk?... Olyan érzésem van most, mint Bimbi- nek lehetett,, mikor tehetetlenül nézett bü- ceuzó társai után, a kik a jobb, melegebb tájra költöztek, az örök tavasz, örök nap­sugár felé. S vájjon mennyi vád, panasz,, szemrehányás lehetett kis szivében ezok iránt,. ’ kik letörték szárnyait, hogy nem tért többé . vissza oda, hol egyszer megfosztották remé- : nyeitő), álmaitól ■ vágyaitól . . . Miért van az, hogy az illúziókba min­dig az emberi kéz markol bele s tépi fosz­lányokká ? I De maga édes most boldog, ugy-e, s nem tudna erre felelni. Nem is tudom, miért kérdeztem. Talán a platán súgta, talán a hűvös őszi szellő, vagy talán visszhangja a vándormadarak búcsukiáltásának?... Vagy lehet, hogy haldokló szivem sóhaja ... s én nagyon beteg vagyok! Szatmár és fitt HEGÉRKEZTEKÜ1 az őszi és téli idényre összes un-, 1 ^= Közvetlen a „Pannónia“ szálloda mellett!! t ------— MT A valódi amerikai King Quality cipők kizárólagos raktára. nő i és gyermek valódi ehevro és box bőrből készült cipők a legjobb és legdivatosabb kivitelben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom