Szatmár és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-11-28 / 48. szám

ság. Az Eizemadtának kedves dallamos mu­zsikája van, mely könuyeD feledtette az ér­téktelen szövegkönyv boszantó Ürességeit. Az előadás központjában természetesen Aradi Aranka állott kedves játékával s énekével, pompásan énekelt Dénes Ella, Baráti, Liszt, Roos, Szepessy Szidi tehetségük javával já­rultak az est sikeréhez. A Kis gróf. Rényi-Martos uj operett­jének bemutatója zsúfolt nézőtér előtt folyt le. A libbretto elég mulatságos és szórakoz­tató : egy huszesztendős kis gróf szerelmi regénye van benne s ha a cselekmény nem is gördül valami túlságosan gyorsan, van bennv annyi kedvesség, hogy el tudunk nézni égy-két hosszadalmasságot. A kis grófot meg akarja házasítani az apja s talált is a számára gazdag meny­asszonyt, egy amerikai misszt, akinek kerek tiz milliója van. De a kis gróf nem akar megházasodni s a jövendőbelije sem akurja föltétlenül az esküvőt, mert neki az a kifo­gása van a kis gróf ellen, hogy — tapasz­talatiam Ezen igazán nem nehéz dolog eegi-. teni; az öreg gróf bemutatja a fiát egy szí­nésznőnek s elküldi őket hat hónapra próba nászutra. Csakhogy éppen ez volt a baj, mert a hat hónap alatt a kis gróf, meg a színésznő úgy egymásba szerettek, hogy hi­ába volt minden, a kis gróf nem akarta el­venni a gazdag amerikai misszt. De ha másutt nem is, uz operettben okvetlenül meg vannak a szerelemnek a maga jogai; n kis gróf el­veszi a sziuésznőt s az öreg gróf elveszi a tiz milliós amerikai misszt. Ezzel aztán min­denki megelégedésére vége van a darabnak. A zenében túlságosan sok az ismerős melódia, de általában nem lehet azt mondani, hogy tehetségtelen ember munkája. Hiányzik belőle az eredetiség, annyi bizonyos, de van nehány kedves ötlete s egy-két elég inven- ciózus melódiája, a melyek rögtön megnyerik azt a közönséget, u mely ennél nem is kiván sokkal többet. Operett zene, amely első sor­ban is könnyűségre törekszik. A rendezés munkáját Heltai nagyon ötletesen végezte, ez az előadó színészek játékával párosulva relativ sikert biztosított az operettnek. Bállá Muriska, a ki a színésznő szerepét jÁtsBotta, vitt* o 16 v o a 4ftxftirdt' s u fii kér és taps, a mely a felvonásokat követte, első sorban az ő kitűnő játékának szólt. Első fellépte volt e szezonban s tisztelői megragadták az al­kalmat, hogy a legmelegebb ünneplésben részesítsék. Virágot, tapsot, elismerést kapott bőven, ő és kis leánykája íb, ki először debü­tált — gyermekkocsiban édes anyja mellett. Dénes Ella üde, iskolázott hangja Dorottya szerepében pompásan érvényesült. Szepessy Szidi komikai -rónAja CaiAráJuié. diszkrét ala­kításában őszinte derültségnek volt forrása. Pompás volt mint ripacs színigazgató Heltai s jó volt Baróti mint huszár-ezredes. Radócz Feri a nevelő szerepében kabinet alakítást adott, nem egy ízben harsogó derültséget váltott ki a publikumból. A kis grófot Ross Jenő adta elég sikerültön. A színház bőke­zűen állította ki a darabot. A díszletek kü­virág“, hogy hangzanak itten, azt hallani kell. Petőfi itt, mint kuplé-szövegiró mutat­kozik csaknem. De im valaki ismét megjelenik a nyi­tott ablak előtt. Az éj sötétjéből egy vé­konyka, hullámzó szőke hajú lányka kérő, gyermekies arca tűnik elénk... Remegő, szolid hangja olyan, mint a kápolnák halk csengettyűje: — Az Isten áldja meg kenteket, sze­gény édes anyám beteg I... Egymásra néznek a legények. Halotti csend lesz ... Halk melódia simogató lelke száll körül, hogy sejtésével könnyet osaljon a néző szemeibe ... Alig történik valami: mégis a pillanatban kifejezésre jutó sok nemes emberi és nemzeti vonás és szépség, a művészet harmóniájában, magukkal ragad­nak... Most felálnak lassan a legények, kihörpentik poharukat és lehorgasztott fővel, némán kiballagnak. — A korcsma miszti­kus sötété, a tilinkó siratása és a cim­balmos banda bámulása kiséri ki őket... Eb .... vége 1 SZATMÁR ÉS VIDÉKE. lönösen a második és harmadik föl vonásé, nagyon szépek, ízlésesek. A kis gróf három estén került színre egymásután,, minden elő-, adás zsúfolt ház előtt. Heti műsor. Kedden újdonság, először „Hit és haza“ Schönherr szenzációs drámája. Z. Hahnel Aranka Harmath Zsenny, Pálma Tussy. Fe­hér Gyula Szőke Sándor, ifj Lenkey György Ross Jenő, Radócz Feri és Mihályi Károly- lyal a vezető főszerepekben B. bérlet. Szerdán másodszor „Hit és haza“. C. bérlet. Csütörtökön „Cigánybáró“ opertte. A. bérlet. Pénteken negyedszer „A kis gróf“. B. bérlet. Szombaton „Valesi nász“ dráma, Z. Hahnel Aranka és Fehér Gyulával. C. bérlet. Vasárnap d. u. „Az ezred apja“ énekes bohóság, — Tolonc“ népszinnü. A bérlet.. Szivar ka papír és sziVar ka hüvely REME PÁRIS Minden tőzsdében kapható Apróságok. A Hajdú Károly esetének mindenki örül, CBak u formával, a hogyan keresztül ment,, nincsenek sokan megelégedve, de fiát; ezért őt semmiféle szemrehányás nem Hint­heti. Hogy egy tisztviselő, a ki kötelességét mindig- pontosun' feljeBirette, jutalmat érde­mmel, különösen pedig nálunk, a hol ezt, nem lehet épen mindeD tisztviselőről elmondani, magától értetődő. # Most már ő is jogvégzett ember, de ez a körülmény remélhetőleg eddigi maga­tartásán nem fog változtatni. Az lesz, aki eddig is volt. A jogvégzettség küiöuiben egyáltalán nincs ellentétben a munkával, , s bár vannak sokan, a kik elméletben és gya­korlatban az ellenkezőt vallják, ő bizonyára azok közé tartozni. « A gazdasági szakosztály tegnap tár­gyalta a jövő évi költségelőirányzatot, s ez eredmény, hogy a pótadó 4 százalékkal emelkedni fog, vagyis az eddigi 66 helyett 70 lesz. — Ez csak Ízelítő, — mondja egy városatya — hogy egy kicsit hozzá szok­junk és ne ijedjünk meg, ha később még jobban baladni fog felfelé. Megint háborús hírek keringenek, hogy az olasz okoskodik a törökkel és a hajó­hadával ott lábatlankodik, a hol nem kel­lene. Ezt pedig azért teszi, mert Tripolisz- ban ugyancsak nadrágolják. — Szivemből örvendenék, — mondja egy törökbarát — ha alaposan elvernék. Minden győzelem hírére 10 kiló makarónit adok a népkonyhának. * Ügyes-bajos ember jelentkezik az ügy­védnél, valami követelést szeretne behajtatni, de előbb csak azt kívánja, hogy az adóst felszólítsa. — És ha nem fizet, pereljem ? kérdi az ügyvéd. — Világért se! Hu inár az ügyvédi felszólítástól sem ijed meg, azzal nem jó kikezdeni, mert az egy elszánt eipberL Demeter. 8 A kristály tiszta, kellemes, csípős izü Máriavölgyi vizet igyuk; mert ez a legolcsóbb, legjobb ég vény es savanyu viz. ­______ HÍ REINK. — Advent. Vasárnap beáll az Advent, a Krisztus várás időszaka. Négy hétig tart ez az idő karácsony, előtt és emléke azon bibliai négyezer évnek, mely alatt az Ádám bűne által elbukott emberiség a Megváltót várta. Mikor az egész világ pogányságban, lelki vukságban senyvedt. Az emberiség e nagy lelki sötétségének jelképezésére Advent alatt napfelkelte előtt, hajnalban szent-misét mondanak. Advent a katholikus kereszté­nyeknek a Krisztusra váró bünbánat ideje, mint a Nagyböjt: szent idő. Az első hajnali Ünnepélyes szent-mise, amely közönségesen Róráténak szokott neveztetni, dec. 3.-án, vasárnap reggel 6 órakor lesz a székesegy­házban s azután mindennup advent alatt a vasárnap és ünnepnapok kivételével. — Távozó közjegyzőhelyettes. Dr. Kerényi Bála szatmárnémeti! közjegyző­helyettest hasonló minőségben a debreceni közjegyzői hivatalhoz rendelte ki a közjegyzői kamara. A távozó tiszteletére, ki a szatmári társuséletnek kedvelt tagja volt, tisztelői és jó barátai pénteken este sikerült összejövetelt rendeztek a Társaskörben. Dr. Kerényi helyét a közjegyző fia, ifj dr. Cholnoky Imre ügy­véd foglalja ol. — Áthelyezett kataszteri mér­nök. Mátyáé Antal kataszteri mérnök a helyb li felmérési felügyelőségtől Besztercére h lyeztetett át. — Lemondás. A szinügyi bizottság- f. hó 23 án Jeney György elnöklete alatt gyűlést tartott, mely m bejelentetett,- hogy Kőrösmezey Antal főjegyző, szinügyi bizottsági elnöki tisztségéről lemondott. A bizottság elhatározta, hogy a mennyiben az elnökség szabályrendeletileg a főjegyzői álláshoz van kötve, azt jav“«olja a közgyű­lésnek, hogy 8. »eabälyrendelet változtassa meg úgy, hogy az elnököt a bizottság saját kebeléből választhassa. — Lipeczky Elek jubileuma. Lipeczky Elek helybeli gör. kath. magyar kántor közelebb töltötte be éneklész tanítói működésének ötvenedik évfordulóját. E ne­vezetes évforduló alkalmából a gör. kath. hitközség meleg ünneplésben részesítette a a jubilánst s a tiszteletére rendezett estélyen lelkes óváeió tárgya volt. Lipeczky váro­sunk életében hosszas működése alatt neve­zetes szerepet játszott s a dalegyesületnek egyik alapítója s kiváló dalosa. Az érdemes jubilánshoz még egyre érkeznek a távolból is üdvözlő levelek, így Lipeckyt jubileuma alkalmából közelebb Jaczkovits Mihály >—k;ith. magyar püspöki kül- belynok s Jbejór Jiimánuei •‘uligvmr •«^-----­ka nonok szeretetteljes, meleghangú sorok­ban üdvözölték. — A dal- és zeneegyesület hang­versenye. Szombaton este rendezte a dal- és zeneegyesület ebben a szezonban első hang­versenyét. Az estély szép műsera nagy kö­zönséget vonzott a „Polgári társaskör“ ter­mébe. Műsoron szerepelt a nagy zeneszerző mesterek közül Mendelssohn Es-dur vonós­négyese és Haydn „Katona“ szimfóniájának első tétele, mely utóbbit a műkedvelő zene­kar meglepő hatással adott elő Hermann László zeneiskolai igazgató vezetése mell -tt. Kellemes meglepetést keltett Lehotzky Mar­gitka hegedű-szólója zenekari kisérettél. Hu- bay egyik csárdajelenetét adta elő igen fi­gyelemreméltó készültséggel. A közönség lelkes tapsaira meg is kellett toldanin a programmszámot. A dalárda két férfikarral működött közre Veres Lajos karmester ve­zetésével. Hangverseny után kedélyes tánc- mulatság volt. V. L. — Tanítók ünnepe. A nagykárolyi róm. kath. espereskerületi tanítói köre folyó hó 23. án Nagykárolyban ünnepelte fenn­állásának 25-ik évfordulóját. A tanítói kör díszközgyűlése a róm. kath. elemi fiúiskola nagytermében folyt le, melynek közönsége között ott volt Benkő József kanonok, Dr. Jordán Károly szaniszlói apát-plébános, köri elnök, Bodnár György kir. tanfelügyelő, Bodnár Gáspár szatmári kath. tanítóképző intézeti tanár, az erdődi éspereskerületi ta­nítói kör küldöttsége és nagyszámú vidéki papeág. A diszgyülést Dr. Jordán Károly elnök nyitotta meg. Benkő József, ki Dr. Boromisz| Tibor püspök képviseletében jelent meg, a szatmári székeskáptalan üdvözletét tolmácsolta. Bodnár György tanfelügyelő a falusi papok és tanítók közös népnevelési munkájáról értekezett. Az egyesület tömören megírt 25 éves történetét Schmied Ferenc csomaközi kántor tanító olvasta fel. Dr. Hor­váth Jenő temesvári, volt nagykárolyi k. r. tanár a díszközgyűlésre ünnepi ódát irt, amelyet . Skrabatovics Eudre szaniszlói tanító szavalt el. Szepacher Ferenc egyleti ulelnök, csanálosi tanító „Álláspontunk a modern ta­nítói irányzatokkal szemben“ címen tartott előadást. A díszközgyűlés megnyitása előtt és befejezése után a nagykárolyi dalárda a Hymnuszt, illetve a Szózatot énekelte. Déli 1 órakor a „Magyar király“ éttermében tár-' sasebéd volt. Dr. Boromisza Tibor megyés püspök, ki gyöugélkedéso miatt nem vehetett részt az ünnepségen, táviratilag küldte áldását. — Közgyűlés, A ezatmár-németii kereskedelmi társulat 1911 december 10-én, vnsárnap d. e. fél 11 órakor a kereskedő ifjak köre dísztermében rendkívüli közgyű­lést tart, melyen az alapszabályokat fogja módosítani.' Ezen közgyűlésre úgy a régi, mint az ez évben beiratkozott tagokat és részvénytársaságok képviselőit tisztelettel meghívjuk. Szalmái'-Németi, 191T november hó 25. Páekuj Imre elnök. Thurner Albert titkár. — Esküvők. Bokros István gróf Wenclieim Ó kigyósi uradalmának intézője ma d. u. 5 órakor esküszik örök hűséget a róm. kath. székesegyházban Banner Violá­nak, Banner Antal osztály mérnökségi felü­gyelő s neje Iváncsy Malvin urasszo^' őájos leányának. Az egyházi esketé»* Orosz Alajos kir. kath. főgimn. tan^r 'végzi. Halubáu János krasznahorváti áll. ta­nító vasárnap tartotta esküvőjét Pittner Ka- ticzával, Pittner György nagymadarászi gazdálkodó kedves leányával. — Halálozás. A köztiszteletben álló Lővy családot- újabb csapás érte. László Ernő a család legfiatalabb tagja vasárnap este Budapestén uz üllői úti Klinikán vá­ratlanul elhunyt. Vasárnap d. u. két bátyja a Bpesten lakó Jenő ügyvéd s Zoltán az első magy. ált. bizt. társaság tisztviselője látogatták meg beteg ágyánál s beszéd köz­ben hirtelen a két testvér jelenlétében halt meg. Szivszélhüdés ölte meg. A megboldo­gult 31 éves volt. Holttestét hazaszállított- ták s ma d. e. 10 órakor temették el az izr. temető halottas házából. — Gyászhirek. Erdélyi Imre kir. kath. főgimn. tanár neje ez. Novák Malvina f.- hó 22-én életének 60-ik, boldog házassá­gának 35-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. A megboldogultban férje a szerető hitvest, hat gyermeke a szerető édes anyát V68Zt6UtU ol aii vii,«.. __ . * // i ízt i j ----- város­sz erte mely részvétét keltett mely temetése alkalmával impozáns módon nyilatkozott meg. A temetési szertartást Szabó István pápai praelatus kanonok végezte. Bencdekfalvi Detrich Endre ügyvéd folyó hó 26-án életének 66-ik boldog házasságának 36-ik évében rövid szenvedés után meghalt Szatmáron. Ma délután helyez­ték örök nyugalomra a Batthyányi u. 27 sz. gyászháztól. — Köszönetnyilvánítás. Mindazok­nak, akik felejthetetlen jó. feleségem, illetve édes anyánk halála alkalmából részvétnyil- vánitásaikkal személyesen, táviratban vagy levélileg fölkerestek s akik a temetésen való megjelenésükkel bánatunkat enyhíteni igye­keztek, fogadják ez utón hájás köszönetün- két. Az Erdélyi-család. — Árvaház épül. Az országos va­sutas szövetség értesítette a városi tanácsot, hogy amennyiben a város ingyen telket bo­csát rendelkezésére, Szatmáron építi föl több száz növendékre tervezett árvaházát. A tanács a kérelmet telek kijelölés s véleménynyilvá­nítás végett kiadta a gazdasági tanácsosnak. — Az ezredik gyermek. Az első kerületi anyakönyvi hivatalnál szombaton Paukotai Gáborral az 1000-ik születési eset jegyeztetett be, mely városunk népesedése tekintetében örvendetes esemény. — Esküdtszéki tárgyalás. Bóoi József 22 éves nagykárolyi lakost, ki 1911. év szept. 98.-án ifjT Simon Jánost sziyen szúrta, az esküdtbiróság szándékos emberölés miatt- 3 évi fegy’házra Ítélte. hazai v < • v n ipar csarnokában U, egyenruha és polgári szabó »ÉRTESÍTÉSE. » Saját érdekében áll a Vármegyei, Községi, Elöljáróság) Tüzoltőtestiileti, valamint magyar államvasuti hivatalnokoknak, ha Ám Trí _11 + Art 0^1 egyenruhát akarnak rendelni, úgy forduljanak teljes bizulommal Koros Sándor I-ső rendű Egyenruha nagyiparoshoz ■^öUlwvwiij MöOwIlwAJrjf A” IáÜvw W*• Shi (Csendőr laktanya). Előnyös árajánlattal és költségvetéssel készséggel szolgál. flV Elsőrendű munka, Szolid, gyors és pontos kiszolgálás. Úri öltönyök mérték után a leg­újabb divat szerint készülnek. Egyenruházati felszerelésekből állandó nagy raktár. 'Rendelések felvételére meghívásra leutazok személyesen minta-gyűjteményemmel. 12—24

Next

/
Oldalképek
Tartalom