Szatmár és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-09-26 / 39. szám

— Kolera eset Királydaróoon. Friedländer Izsák királydaróci állami tanító Budapesten, hová egy családtag esküvőjére utazott, útjáról visszatérőben koleragyanus” tünetek között megbetegedett s folyó hó 22-én meghalt. A hulla bélrészeit vasárnap felkül- dötték Budapestre. A vizsgálat fogja kiderí­teni, hogy Friedländer tényleg ázsiai kolerá­ban halt-e meg. Királydurócon Dr, Hajós Fülöp körorvos meglőtte a legszigorúbb óv intézkedéseket. — Szüret az erdődi hegyen. Az erdődi szőlőhegyeken a szüret, okt. 16-án és a következő napokon fog megtar­tatni. A birtokosság figyelmébe ajánlja a borkereskedőknek hogy f. évben nugymeny- nyiségii és kitűnő minőségű must lesz eladó. — Értesítés. Szat már vármegye Mező- petri községben Mezőpetri elnevezéssel 1911 évi október hó 1-én a posta ügynök­ség ismét életbe lép. A posta ügynökség kézbesítési köre Mezőpetri községre, Boer Dégenfeld és Govrik tanyákra, továbbá Kigye és Kisdengeleg pusztára terjed ki. A posta- ügynökség a szaniszlói posia és távírda hi­vatalhoz tartozik és összeköttetését a Mező- petriről Szauiszlóra és vissza naponkint egy­szer közlekedő gyalogküldöncjárat utján a szaniszló posta és távirda hivatallal fogja nyerni. — Inzultált hírlapíró. F. hó 19-én délután 5 órakor durva inzultus érte Máté­szalkán Máté Sándor adóhiv. főtisztet a „Mátészalka“ beldolgozó társát. Gyanútla­nul sétált az utcán midőn az egyik borbély- üzletből kiugrott Csizmadia Zsigmond gaz­dálkodó s hátulról botjával végig sújtott rajta. A támadásra egy a Mátészalkában megjelent humoros karcolat szolgáltatott okot, melyet Csizmadia sértőnek talált. Máté az orvosi látlelet szeriut 10 nap alatt gyógyuló sérülést szenvedett s ily értelem­ben súlyos testi sértésért, négy rendbeli becsületsértésért s magánlaksértésért tette meg ügyvédje utján a följelentést. Figyelmeztetés! Az Abadie-papir társaságtól. Mivel utóbbbi Időben a mi általában ismert és kedvelt szivarkahüvelyiinknek, a Riz Abadie-nak (Riz flóré) különböző utánzatai kerültek forgalomba, kérjük m. t. vevőinket, hogy gondosan ügyel­jenek az Abadie névre, amelyet az utánzatok különböző egyéb szóval igyekeznek pótolni. Óva intünk mindenkit a csekélyebb értékű utánza­tok Vásárlásától, mert mf minden törvényes eszközt felhasználunk ezen utánzatok ellen. Az Abadie-papir Társasága. — Az aranyér, vérpangásnak és szokványos székrekedésnek a következménye. */», esetleg egy egész pohárnyi természetes Ferenoz József keserüviz naponta éhgyo­morra yéve rövid idő alatt lényeges javulás­hoz, gyakran teljes gyógyuláshoz vezet. A leghíresebb koródákon már évtizedek óta használják. A vételnél ügyeljünk arra, hogy a fűszerestől vagy gyógyszerésztől igazi Ferncz József keserüvizet kapjunk, mert mint a budapesti Szt. Jáooskórház igazgatósága, uz osztályfőorvosok egybehangzó véleményadása szerint, bizonyítja: a Ferencz Józs f gyógy­víz a többi keserüvizeket, enyhe ize, csekély (50—100 grammnyi) adagolása és legelőnyö­sebb sikere által messz felülmúlta: szokvá­nyos székrekedésnél, alhasi vérpangásnál és aranyérnél. Ebből látható, hogy orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferencz József keserüviz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk a gyógytárakban vagy kereskedésekben határozattan valódi Ferencz József keserüvizet. szatmAb fis vidéke. Az összes fertőző betegségek, mint Kolera,, Typhus, stb. ellen a legjobb óvószer az orvosszaktekintélyek által ajánlott baktériummentes éslszénsavdus M U SCHON G*BUZIÁSFÜRDO Főraktár: IBUZIÁSI PHÜNIX^zl a „Szatmári KnMelnii Bm.­' ti ' Továbbá kapható minden jobb fűszer- és csemegekereskedésben. — Szüreti mulatság. A nagygőz- malmi molnárok és munkások október 1-én,. vasárnap este, szüreti táncmulatságot rendez­nek a Vigadóban. A rendezőbizottság hang­zatos meghívót bocsátott ki és széleskörű intézkedéseket tett, hogy u mulatság minél jobban sikerüljön. A kristálytiszta, kellemes, csípős iáit Máriavölgyi vizet igyuk; mert ez a legolcsóbb, legjobb égvényes savanyu viz. — Gyermekével a legnagyobb jó­téteményt gyakorolja, ha légzőszerveinek minden hurutos bánfáiménál, rekedtségnél, köhögésnél, náthánál, hurutnál stb. azonnal Sirolint ad. Mert a siroliu „Roche“ az a szer, mely 1. gyógyitóan hat a nyák hártyákra; 2.' a köpetet csökkenti; 3. a köhögést oldja ; 4 az étvágyat serkenti; 5. kitűnő izü- Min­den gyógyszertárakban kapható, óvakodjunk az utánzatoktól és úgynevezett „pótszerektől“ 1 — Túli Ödön halála gyászba borí­totta a gyermekvilágot is, mert a kitűnő művész roppant kedvelt rajzolója volt Szőke Zdgmond és Benedek Elek képes gyermek­lapjának. ő teremtette meg Dörmögő Dömö­tör ulakját s pompás humorral, kiváló mű­vészi készséggel készült illusztrátitóit öröm­mel nézegette a lap minden olvasója. Halála alkalmából a Jó Fujtás szeptember 24-iki száma közli arcképét nekrológjával s közli utolsó rajzait is. A~ „Jó Pajtás“ előfizetési ára: negyedévre 2 K 50 t., félévre 5 kor., egész évre 10 kor. Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba küldendők, Frankin-Társulat, Budapest, IV., egyetem-utca 4. — A Nóhma Lajos Jóssef kávés üzletét átvette Benkö Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10—12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket mint bárhol. Értesítés. A Szatmári Egyesült Szikvizgyárak- tisztelettel értesítik a n. é. közönséget, hogy a 25 éve fennálló szikvizgyárunk&t a mai kor minden hygienibus követelményeknek meg­felelően, de főleg a városi tiszti főorvos ur utasításait követve, szikvizgépeinket nagy költség és áldozatok árán folyékony szénsav üzemre alakítottuk át, mely körülmény egész­ségi szempontból a fogyasztó közönségre igen előnyös és a viz igen kellemes izü. Egyszersmint értesítjük a t. közönséget, hogy eredeti gyümölcsszörpből készített és tisztán kezelt gasseusz (üdítő) italt is gyár­tunk. Telefon megrendelésre ezikviz vagy gyümölcsszörp vizet házhoz készséggel szál­lítunk. A hölgyek tudják legjobban mily fontos a SZÉP, ÜDE ARC mily hatalom és kincs az, mily előnyökben részesül egy szép nö. Szépnek lenni azonban nagy fel­adat, nem elegendő, hogy valaki csi­nos, fess és kedves legyen, hanem a leg­fontosabb, hogy az urcbőre tiszta sima legyen. A nők tudják ezt és ezért nagy gondot fordítanak az arcbőr ápolására, a szépség feuturtására és emelésére. A FÖLDES-féle Margit-Créme az egyedüli szer mely 5-6-szori hasz­nálat után eltávolít kiütéseket, patta­násokat, szeplőket, máj iol tokot és az arcot fehéríti, üdíti és fiatalítja. A Földes-féle Margtt-Créme telje­sen ártalmatlan. Páratlan ét csodás arc- szépltö. Kapható az egész világon. Tégelye 1 korona és 2 korona. Készíti és postán küldi: FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON. Kapható Szatmiron : Bartók LAszlé drog. Botéin József, Irgalmatok, Rajzinger Sándor, Rohrlloh Sámuel, Unger Ullman Sándor, Szinérvárajlán: Grober Béla, Nagykárolyban: Fitos Ferenc, Gyu- rovlts Gyula, Gál Kálmán, Nagybányán: Baj- nóozy Janos, Wasa Lajos, dr. Warea Ernő A gyógyszertárakban. cg 10_jo Hartmann MórioésTársa. 1 Avenarins Carbolineum 35 óv óta bevált legjobb fakonserváló máz prospektust stb. ingyen küld taariiis-Miivek, Ligetf&lu [Pozsony], 6—7 Felelős szerkesztő: Dr. F0J88 István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos és kiadó : Morvái János. Terményárak. 1911. szeptember 26. A termény nemo K f K f Tiszta búza . . . 23 60 21 40 „ gyenge. . . 20 üt —--- * Ro zs. . . . . . 16 — 15 40 Árpa ..... 16 j--­60 1 6 Zab . . . . . . 15 40 15 — Tengeri ó ... 16 40 14 80 » uj ■ . • —s — — — Kása....................... — _ ' _ — Fe hér paszuly — — — — Tarka paszuly . . — — — ■ — Szilva . . ... — — j — — Krumpli . . . . ­3 80 3 20 Szalonna .... 2 08 1 96 I-ső rendű marhahús 1 76 1 60 Il-od „ marhahús-_ — ■ — Sertéshús . . . . 1 76 — —■ ZZlX-tk magyar királyi jótékonyczélu államsorsjáték. Ezen pénz-sorsjáték remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony célokra fog fordittatni. Ezen sorsjátéknak összesen 14885 nyereménye van, melyeknek összes értéke 475000 koronára rúg készpénzben. Főnyeremény 200.000 korona készpénzben. Továbbá: 1 főnyeremény K 30.000 kor. kéezp. 1 , „ 20.000 „ „ 1 „ , 10.000 „ * 1 » » 5.000 . „ 5 nyer. á 1000 „ 5.000 , „ 5 „ » 500 „ 2.500 „ „ 10 , „ 250 , 2.500 „ „ 20 nyer. á 200 K 4.000 K készp. 40 n «100. 6.000 „ . 100 »100, 10.000 . , 200 n D 50 „ 10.000 , , 2500 , 20 , 50.000 „ „ 12000 7) » 10» 120.000 „ „ 14885 nyer. , összesen 475.000 K készp Húzás visszavonhatatlanul 1911. évi december hö 14-ón IV Egy sorsjegy ára 4 korona. 'Vl Sorsjegyek az összeg előzetes beküldése mellett a magyar kir. lottójövedéki igaz­gatóságtól Budapesten (Vámpalota) portomentesen küldetnek, ezenkívül kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohány tőzsdében és váltó-üzletben. Játéktervet ingyen és bérmentve küld. 2—8 A magy. kir. Lottójövedéki igazgatóság. egyenruha és polgári szabó » ÉRTESÍTÉSE, s. Saját érdekében áll a Vármegyei, Községi, Elöljáróság! Tüzoltótestületi, valamint magyar államvasuti hivatalnokoknak, ha H — «■ ■■ 1.. O/ egyenruhát akarnak rendelni, úgy forduíjanuk teljes bizalommal Koros Sándor I-ső rendű Egyonruha nagyiparoshoz ■^wMJLÜwvüj Múvvllváijr X“ wl üvu w 1. Su« (Csendőr laktanya). Előnyös árajánlattal és költségvetéssel készséggel szolgál. Wdf Elsőrendű munka. Szolid, gyors és pontos kiszolgálás. Úri öltönyök mérték után a leg­újabb divat Szerint készülnek. Egyenruházati felszerelésekből állandó nagy raktár. Rendelések felvételére meghívásra leutazok személyesen minta-gyűjteményemmel. 8 _24 A főváros központján. Villamos megálló. 10 perc a központi és -nyugati pályaudvarhoz. 80 legmodernebben be­rendezett szoba, vr vr Augusztus hó elsején megnyílt ■ Edison-Szálloda ■■ Budapest, V., Hársfa-utca 59. sz. (Király-utca sarkon.) Tulajdonos: FOLLÁK JÓZSEF. 8­12 Hideg és meleg Vízveze­ték. Központi fűtés, vil­lanyvilágítás. Figyelmes kiszolgálás. Értekezés minden modern nyelvben. Szobaárak 3 koronától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom