Szatmár és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-07-11 / 28. szám

Figyelmeztetés! Ab Abadie-papír társaságtól. Mivel utóbbbi időben a mi általában ismert és kedvelt szivarkahttvelyiinknek, a Riz Abadie-nak(Riz flóré) különböző utánzatai kerítitek forgalomba, kérjilk m t. vevőinket, hogy gondosan Ügyel­jenek az Abadle névre, amelyet az utánzatok különböző egyéb szőval igyekeznek pótolni, óva intünk mindenkit a csekélyebb értékű utánza­tok vásárlásától, mert mi minden törvényes eszközt felhasználunk ezen utánzatok ellen. Az Abadie-papir Társasága. Apróságok. Beszéli egy helybeli szabadjegyes, hogy I napokban Budapestre utazván, abban az I. osztályú kupéban, a melyben 5-öd magá­val ült, valamennyien szabadjegygye) utaztak. — Ördög bújjék a dolgába! — fejezte be az elbeszélést — én voltam az utolsó, a kinek jegyét a kalauz megnézte, de hogy miért, miért, nem, igazán ezégyeltem maga­mat és nem mertem a kalauz szemébe nézni. v Figyelmesen átolvastam a kath. nagy gyűlésen elhangzott beszédeket, s nagyon meglepett a Zboray következő kijelentése: „Szeretem a papokat, ha tiszteségesek. Sze­retem a püspököket, hódolok és meghajtok lelki hatalmuk és tekintélyük előtt." Azon töröm azóta a fejemet, mi lehet a magya­rázata annak, hogy Zboray a papokat csak feltételesen szereti, inig a püspököket feltét­lenül, sőt az utóbbiaknak hódol és meg is hajlik előttük. Csak nem arra gondolt, hogy a papok között nagyon sok van olyan, aki nem néppárti, mig a püspökök e tekintet­ben kifogás alá nem esnek ? I * Az „Az Ujságu vasárnapi számában befejezte azok neveinek közlését, a kik a szivarok árának felemelése miatt a dohány­zással véglegesen felhagytak. A meglehetős bosszú névsorban csak egyetlen szatmári ember neve fordul elő: „174. Bornstein Herman Szatmár, lemondott a dohányzásról." Mikor a kávéházban ezt olvasták, mosolyogva szólt egy ismerőse: — Csak addig legyek én szegény em­ber, mig Bornstein nem dohányozik! * Nikita montenegrói király bizalmas levélben közölte lapunk harotéri tudósitójá vál, hogy a 9-ik hadtestet mozgósítani fogja és meghívta őt a vezérkarba, de már más­nap jött a sürgöny, hogy a mozgósítás elmarad. — Nem volt az öregnek pénze, — magyarázta Ripp — s csakis pumpolni akart, a mi, úgy látom, sikerült is. Képviselőnk a közgyűlésre hazajött ós többeknek beszélte a földrengést, hogy minő borzasztó volt az, mikor az épület megren­dült, mintha rázták volna és a föld ingott az ember lába alatt. Ehhez valami hasonlót soha sem érzett! — Dehogy nem érzett I — jegyezte meg egyik hallgatója — csak elfejtette. Nem jutott eszébe a legközelebbi választása. Demeter. — Vértódulások a természetes Forenoz József-keserüviz rendszeres használata mellett biztosan és rend­kívül enyhe módon gyógyulnak. Mint rendszeres adag elegendő 1/2 pohár- reggel éhgyomorra. At igazi Ferencz József-keserüviz kitűnő hatását a legjobban igazolja az egész világ orvossainak és orvostanárai­nak egybehangzó elismerése. Dr. Ch, Mauriac, a párisi Hopital du Midi orvosa is így nyilatkozott e világhírű hazai gyógyvízről: „A Ferencz József- keserüvizet sokszor rendelem s eddigi tapasztalataim szerint hatása nagyon kedvező, úgy hogy ezna gyógyvíz a hashajtók között a legelső helyek egyikét foglalja el.“ Bevásárlásnál úgy a füszerüzletek- ben mint a gyógytárakban kérjen ha- tározattan „valódi Ferencz József“ keserüvizet. Óvakodjunk az utánza­toktól. — Eladó egy alig használt, teljesen jó állapotban levő, csinos készítésű, két ke­rekű féderes talyigakocsi, mely 2 méter mázsáig teherszállításra is alkalmas. Cim a kiadóhivatalban. SZATMÁB ÉS VIDÉKE. HÍREINK. Az Otthon védelme. Az igazságügy minisztériumban elké­szült az otthonmentesitési, a családi - tűzhely védelmet célzó törvényjavaslat. Otthon... családi tűzhely ... mily ked­vesen hangzik ez mindenki fülébe. Ha valaki kedves, barátságos puha fészket mondhat sajátjának, ha elmondhatja: az én házam, az én vérűm — jótékony megnyugtató ér­zés tölti el a lelkét, mert hisz van egy fészek, honnét biztató meleg árad, hol hé- borittatlanul adhatja át fáradt tagjait u megérdemelt nyugalomnak. De az otthon is csak úgy édes, ha nem kell rettegni, hogy megperdül a dob felette s a gólyafészkes, muskátlivirágos bogárhátu kis háztól búcsút kell venni. Ennek megakadályozására való az ott­hon védelme, az úgynevezett „homestead“. Jefferson amerikai elnök száz év előtti alkotása ez. Amerikában meggátolta a föld elidegenithetőségét és elaprózó földarabolá­sát. Afféle kis majorátus volt ez, mely biz­tosította az amerikai polgárnak az otthont. Észak Amerika 52 államából 30 év előtt meg volt ez már 38 államban. Nálunk először Istóczy Győző pendí­tette meg ez eszmét a 80-as években. Sze­mere Miklós pedig 1902. március 14-én tett róla emlitést a földmivelési tárca álta­lános vitájánál. Talán egészen újnak tűnik ez föl nekünk, pedig hát fennállott ez az intézmény már a régi földes úri vagy hű­béri birtokrendszer alatt, minthogy a jobb ágy telkeket nem lehetett sem elzálogosítani, sem pedig adósság miatt eladni. A családi otthon védelmét u legsarka- lutosubb szociális kérdésnek tartjuk, különö­sen nálunk, ahol akkora ellenszenv fejlődött ki a föld megkötése ellen. Ez fogja biztosí­tani a kisbirtokot a végrehajtás elől. így marad meg a birtok a családban és mintegy kis paraszt hitbizományokat létesít. Egy ilyen kis kötött birtok azonban a 8000 ko­ronát nem haladhatja túl. Nemcsak a férj, hanem a feleség is alapíthat otthont. Ter­mészetesen az örökösödési törvénynek is vál­tozást kell szenvednie. így u túlélő házas­társakat meghagyja az otthon [haszonélveze­tében. Törzsörökösödési jogot állapit meg, mely szerint megjelöli a főörököst, a ki az örökhagyó eltérő rendelkezésének hiáuyában követelheti, az otthonnak magára való átru­házását. Az otthont a ház és a hozzátartozó külsőség képezi. Annyi tény, hogy ez a ja­vaslat a bankoknak aligha fog tetszeni, mert a reálhitel nagyon is tnegszükül. Se baji De legalább nem kótyavetyélődik el annyi kisbirtok. Mellette felállítható az ingóhitel, valamint a személyi hitelre való utaltság a becsületérzetet önkéntelenül is fejleszteni fogja és a könnyelmű adósságcsinálást ke­vesbíti. Hanem még azt jegyezzük meg, hogy ne csak fakultatívvá tegyék e törvényt, ha­nem köteleeővé. Legyen uz a birtok igazán végrehajtás mentes, ne úgy mint Ameriká­ban, a hol a homestead lefoglalható bizonyos privilegizált adósságokért, minők u homestead vételára, ennek hátraléka, a megvételére fel­vett kölcsön, továbbá a birtokjavitás vagy fentartás miatt tett adósság, adó' stb. Ha e törvényt helyesen alkotják meg, a homestead valóban a nemzeti gazdasági intézmények és szociális alkotások legszükségesebb és leg­szebb koronája lesz. — A közigazgatási bizottság rendes havi ülését tegnap délelőtt 10 óra­kor tartotta a főispán elnöklésével. Jelen voltak: dr. Vajay Károly polgármester, Kőrösmezei Antal főjegyző, dr. Antal Sán­dor tisztiügyész, dr. Jéger Kálmán főorvos, Székely Endre jegyző, Kacsó Károly kir. műszaki tanácsos, Plachy Gyula kir. pénz- ügyigazgató, Bodnár György kir. tanfel­ügyelő, dr. Fabó Zoltán kir. ügyész, Hege­dűs Miklós kir. folyammérnök, Czilli György kir. állatorvos és • Jákó Sándor, dr. Fejes István, dr. Farkas Antal, Losonczy József, Visky Károly, dr. Keresztszeghy Lajos bi­zottsági tagok. A polgármesteri jelentést, mely az elmúlt félév eredményéről is beszá­molt, bizottság tudomásul vette. Bevándorolt 5 egyén és elköltözött 1. Az egyes jelenté­sekből megemlitjük, hogy a közegészség uz elmúlt hóban nagyon kedvező volt, összesen csak 5 hevenyfertőző betegség fordult elő. A helybeli fogházban volt 119 fogoly és pedig 96 férfi és 23 nő. Rabmunkából;be­folyt a kincstár részére 45 K 35 f. és a munkás rabok részére" 43 K 57 f. Az el­múlt hónapban levágatott a városban 234 nagy, 33 növendék marhu, 258 borjú, 1 bivaly, 1 bivaly borjú, 11 bárány és 433 sertés, mig a hegyen 4 nagy, 10 növendék marha, 7 borjú és 5 sertés. Elszállittatott vasúton belföldre 93 szarvasmarha, 314 ser­tés, külföldre pedig 190 juh. Az tllés fél 12 órakor ért végett. — Városi közgyűlés. Egy rendkí­vüli és egy rendes közgyűlés volt tegnap délután, 'mindkettőn a főispán elnökölt. A bizottsági tagok határozatképes s/ámbau nem jelenvén meg, a rendkívüli közgyűlés meg­tartható nem volt, r újabban a jövő havi rendes közgyűlés napjára tűzetett ki. A rendes közgyűlés tárgyai között a legfonto- subb volt uz 1910 évi zárszámadás, a sze- métkihordási szabályrendelet és a tisztviselői illetmények rendezése. A zárszámadást, mely szerint a pénztári maradvány 45031 K 63 f. volt, n uii az 1912. évi költségelőirányzat javára fog átvitetni, ugyancsak a villám vi­lágítási és közkórházi zárszámadásokat is, közgyűlés elfogadta. — A szemétkihordási szabályrendelet szintén vita nélkül ment keresztül. Hatálya az egész belterületre szól, s csakis azok lesznek kivéve, a kik a házi szemetet trágyával együtt gazdálkodási cél­ból hordják ki és a kiknek saját fogatuk van. A kivételeket a tanács állapítja és a rendőrség ellenőrzi. — A tisztviselői fizető-, sekre vonatkozólag hozott közgyűlési hatá­rozatot h miniszter csak részben hagyta jóvá, a mire tehát véglegesen nem döntött, u közgyűlés most azt szabályozta, megálló - pitván személyes pótlék cimén azt a külön- bözetet, a mi előállott az ál túl, hogy a mi­niszter egyik másik tisztviselőt a tervezettől eltérőleg kisebb fizetési osztályba sorozott. — Elfogadta közgyűlés a városi számvevő­ség és városi adóhivatal szervezetére vonat­kozólag beterjesztett javaslatot, mely ezerint a két hivatal főnöke lesz ezután a pénzügyi tanácsos, s mindegyiknek élén egy számvevő fog állani, a kit működésében megfelelő sze­mélyzet támogat. A főszámvevői állás ily módon megszűnik. Az uj állapot pénzügyi­leg is kedvezőbb a réginél, mintegy 3000 K-vul fog kevesebbe kerülni. — A hatósági cselédszerzésre nézve intézkedett, hogy próba­képen egy félévre ingyenessé teszi, s ha nem mutatkozik jónak, be fogja szüntetni. — A többi kevésbé fontos tárgyuk az elő­terjesztett javaslatok szerint nyertek elinté­zést. A közgyűlés, melyen a bizottsági ta­gok csekély számban voltak jelen, fél 5 órakor ért véget. — Szatmári diákok emléke. A szatmári ref. főgimnázium tanári kara elha­tározta, hogy az 1672. évi kuruc hadjárat­ban elesett szatmári kuruc diákok számára társadalmi utón gyűjtött pénzen díszes emlé­ket állít a batizi temetőben, ahol a hős diákok közös sírban nyugosznak. •1672-ben Teleki Mihály vezérlete alatt kuruc sereg érkezett Szatmár alá, hogy az osztrákoktól a várat elhódítsa. A kuruc hadsereghez a szatmári református főiskola ötven tanulója csatlakozott. Az osztrákok részéről 2000 gyalogos és 600 lovas vett részt az ütközetben, a mely Batiz község határában folyt le a támadó . kuruc és a várat védő osztrák sereg között. A kurucok, mivel alig volt ágyújuk, az ütközetet elvesz­tették és az osztrákok több száz gyalogost és köztük a hős diákok legnagyobb részét felkoncolták. A diákok közös sirban pihen­nek a batizi temető északkeleti részében. — Királyi kegyelem. Közismert dolog, hogy a képviselőválasztás után a főispán Hajdú Károly III. alkapitányt ki­nevezte t. fŐkapitánynyá, valamint az is, hogy ezen kinevezés ellen panasz adatott be a közigazgatási bírósághoz azon az alapon, hogy nincs meg a főkapitányi álláshoz szük­séges kvalifikációja és így tiszteletbeli fő­kapitánynak 9em nevezhető ki. A közigaz­gatási bíróság a panasznak helyt adott és a kinevezést megsemmisítette. A határozat már régen lejött, de közölve még nem lett. hir szerint azért, mert most abban történik fáradozás, hogy az illető részére a szükséges kvalifikációt királyi kegyelem utján meg-, szerezzék. Sajnáljuk az egész eseményt, a mely egy igazán derék tisztviselőnek okoz kellemetlenséget, de hát a politika sohasem volt jó tanácsadó, s jelen esetben nagyon megjárták azok, a kik ennek a kinevezésnek értelmi szerzői voltak. — Személyi hir. Unger Gusztáv kir. kúriai bíró Debrecenből családjával kör lünkbe érkezett és szabadság idejét Szatmár- hegyen tölti. Lessenyey Ferenc kanonok Szliács- fílrdőbe utazott, hol néhány hetet fog tölteni. — A főkapitány szabadságon. Tunkóczi Gyula rendőrfőkapitány- f.* hó 3-án hűt heti- szabadságra ment. Távollété­ben dr. Csomay Aladár I. alkupitány helyettesíti.-— Frimioia. Lélekemelő egyházi ünnepség volt e héten Nagykárolyban. A dr. Boromisza megyés püspök által felszen­telt uj miséé papok közül Dicsig Béla -f. hó 6-án, Hágen János f. hó 9-én mutatták be első szent mise áldozatukat a nagykárolyi róm. kath. templomban. A templom mind­két alkalommal zsúfolásig telve volt az uj misések hozzátartozóival s ismerőseivel. Dicsig manuduktora dr. Kováts Gyula zárda­igazgató, papnevelőintézeti spirituális, Ha- gené Récsei Endre kegyesrendi házfőnök. Ünnepi szónokok Lepsy Márton szaniszlói s Láng Pál aknaszlatinui s.-lelkészek voltak, kik ez ünnepélyes alkalommal gyönyörű szavakban méltatták a papi pálya jeleutőségét. — A debreceni püspökválaszt&s. Múlt vusárnap volt Debrecenben u tiszántúli ref. egyházkerület püspökválasztása. Bakha­zái' Dezső 712, Szabolcsba Mihály 43, Di­csőt! József 21 szavazatot kapott, azonkívül Sulyok István, S.uss Béla dr. Dávidházy Já­nos és Erdősi József dr. 1 — 1 szavazatot nyertek s így Balt hazár lett u püspök. Nem küldték be szavazataikat Szatmárvár- megyébő! : Szaiuosujlak, Lázár-Lés. Sima egy­házak. A nagybányai egyh.--megyében Buliba zár 41, | nagykárolyibun 38, a szatmáribun 68, Dicsőfi 2, Erdős pedig 1 szavazatot kapott. Dicsőfi József a szatmári egyház megyéből Csenger és Tiszubecs, Erdős pedig kocsord szavazatát kapta. Szubolcsku Mihály Szatmármegyéből egyetlen szavazatot se kapott. — Lelkészi kinevezés. Firczák Gyula gör. kath. püspök Kustán Ágoston ungvár-cekoluyai első segédlelkészt Jánkru h. lelkészszé nevezte ki. — Vizsgatétel. Papp Dezső sátoralja­újhelyi pénzügyőri szeralész, ki mint pénz­ügyőri fővigyázó városunkban is szolgált, Budapesten a pénzügyőri biztosi vizsgát- kitüntetéssel letette. — Jegyző választások. F. hó 4-éu ököritói körjegyzőnek szótöbbséggel Tóth Bálint tyukodi s.-jegyzőt s f. hó 10 én avasvámfalui körjegyzőnek Patay István b. jegyzőt egyhangúlag megválasztották. — Papnövendékek felvétele, a megyÓ9 püspök elnöklete alatt tartott kon- kurzuson a helybeli papnevelőintézetbe u következők vétettek föl: I. évre Kompusz A. Gyula (S/.inérváralja) VIII. osztályra, Lőrinc Lajos (Nagykároly) VII. osztályra, Hermaun István (Erdőd), Horny Oszkár ós Peltsárszky Pál (Ungvár), Res/.ler István (Nagymajtény) s Scheffler Ferenc (Kálmánd.) — Eljegyzés. Dr. Ö.sory István Debrecen város rendőrkapitánya eljegyezte Luby Annuskát, Luby Béla volt orsz. gyű­lési képviselő, nagygéczi földbirtokos leányát.-- Esküvők. Sza kkay Mariska kohó­völgyi áll. óvónővel, Szakkay Antal s neje Kunovica Franciska úrnő leányával szomba­ton d. u. 6 órakor tartotta esküvőjét Gyön­gyösön Kovács Ferenc Kohóvölgyi m. kir. postaintéző. A polgári házasság kötést Ke­mény János polgármester, az egyházit Török Kálmán prépost főesperep, orsz. gyűlési kép­viselő végezte. Mint tanuk Káplány József városi főjegyző s Ruprecht Sándor kir. adó- hiv. főtiszt szerepeltek. Dr. Márkus Árpád ügyvéd szombaton tartotta esküvőjét Kabdebó Erzsikével Ko­lozsváron. Halász József nagypaládi s.-jegyző f. hó 9-én d. u. 3 órakor turtotta egybekelés!: ünnepélyét Nagypaládon Imre Piroskával, Kütthy István gazdatiszt s neje Bakó Z*u- zsáuna gyámleányával. — Halálozás. Schlechta Vencel ny. m. kir. mérnök f. hó 6-án d. u. 3 ^órakor életének 81-ik évében hosszas szenvedés után meghalt. Temetése f. hó 8-án volt Szatmáron. Gyászolják: Schlechta Rezső, Schlechta Gusztáv fiai. Schlechta Gusztáváé szül. Kondor Anna menye. Schlechta János testvére. Makay Antal ügyvéd, Szatmár szab. kir. város volt kapitánya vasárnap, folyó hó 9-ón délután 3 órakor 88-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. Az elhunytban Makay Sándor tb. rendőrkapitány édes apját gyászolja. Mándi Ödön vármegyei irattárnok f. hó 2-án hosszus betegeskedés után 62 éves korában Nagykárolyban elhalt és f.. hó 4-én nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Kondor Sándor nagybányai bánya­igazgató, a számvevőség főnök helyettese 53 éves korában Nugybányán meghalt. Rakatovczky János rozsályi földbirtokos junius 30-án 77 éves korában hosza9 szen­vedés után elbuuyt. — EzredÖBBzpontositás. A szat­mári 12-ik honvéd gyalogezred parancsnok­sága a folyó évben Nagyszőlősön összpon- tositju a kötelékébe tartozó nagykárolyi, szatmári és máramarosszigeti zászlóaljakat. Az összpontosítás négy hétig tart. — Gyógyszertár átvétel. Bene- dekfalvi Detricb Endre az általa megvett Bősein József örökösök reáljogu gyógytárát f. hó 4-én átvette. — Az „Ékeskert" rendezése. Szatmár város rohamos fejlődése tért követel s az utóbbi évek alatt nagy külterület lett beépítve. Csak természetes tehát, hogy a város belterületébe beékelődő oly hatalmas területnek, mint az Ékeskertnek, a bel forga­lomba való bevonása úgy a városnak élénk közérdeke, mint elodázhatatlan anyagi ér­deke a tulajdonosodnak D, bogy a kertgaz- daságilag kellőleg ki nem használható magas értékű terület. beépítés utján legyen meg« felelőleg jövedelmeztethető. A város azonban a 208/911. sz. közgyűlési hutározat alapján csak az esetben ad itt parcellázásra és épít­kezésre engedélyt, ha az összes érdekeltek között a végleges rendezés fölött megegye­I

Next

/
Oldalképek
Tartalom