Szatmár és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-24 / 21. szám

dr. Kelemennek az adótörvényekkel »zeniben I tanúsított magatartására'. A beszédnek nagy hatása volt. Dr. Fechtel János intézett még azután tüzes beszédet a választókhoz, majd Visky Károly záró szavai utáu dr. Kereazt- szeghy éltetésével az elhangzott szép beszéd hatása alatt hagyta el a közönség a gyűlés színterét. Délután a Szatmárhegyen fejtette ki progrnmuijáC Keresztszoghy a beszédével teljeseu inog hódi tóttá a hegyieket. — A ref. főgimnázium jubileuma. A ref. főginiuázium e hó 18—20.- napjain ünnepelte meg fennállásának háromBzázadik évfordulóját, fényesen sikerült jubileumi ünnepség keretében. Az ország különböző részeiből igen sok vendég vett részt, közöttük az orsz. ref. tanáregyesület tagjai s az iskola volt növendékei. Az ünnepség 20-án d. e. istenitisz,telettel vette kezdetét s Erőss Lajos debreceni püspök mondott imát. Ezután Bakcsy Gergely igazgató ismertette a gim­názium 300 éves múltját. Az intézetet Dévai Biró Mátyás hozta létre, melynek múltjáról szóló adatokat tartalmazó iratok azonban az 1703-iki tűzvész alkalmával megsemmisültek. A gimnázium már az 1520. körüli időben fenn állott. A felsőbb tanintézet református jellege azouban Csak 1610-től datálódik, a mikor milotai Nyilos István kieszközölte Szatmár városától azt a kegyet, hogy az iskola részére ötszáz renes' forintért telket vásárolt, a melyen az intézet jelenleg is áll. 1747-ig a város tartotta fenn az iskolát. Az intézetnek ezen időben 34 togátus s ugyanannyi dárdás diák növendéke volt. 1754-től 1852-ig mint 2—6 osztályú iskola szerepelt s csak 1859-ben lett hétosztályuvá 1891-ben pedig "mint nyolc osztályú iskola működik. Az állam 1892—-93 ban, autonó­miája épségben tartása mellett 105.000 K beruházás s 32.000 K évi segélyt adott. Az igazgató beszéde utáu Csaba Adorján főispán, Dóczi Imre gimnáziumi felügyelő) Ratkov- szky Pál főigazgató, Kálmán János, Yarga Lajos, Biki Ferenc, Berey József, Duszik Lajos ref. lelkészek üdvözölték a jubiliáns főgimnáziumot. A templomi ünnepséget az ifjúság énekkara, zárta, be, majd a közönség a Hymnuszt, énekelte. Az ünnepség után a főgimnázium, a tanítóképző intézet, u ref. felsőbb leányiskola tanári karú tisztelgett Erőss pü-pöknél. Tisztelgések után az Orsz. Ref. Tanáregyesület nevében dr. Papp Károly debreceni ref. akadémiai tanár meg­koszorúzta Kölcsey szobrát. Délben bankett volt, este hangverseny a színházban. Ugyan e napon a 10 év előtt érettségit tett, ifjak kőzzül 11-en találkozóra gyűltek össze, kik részt vettek az ünnepségen s Borsos Benő volt igazgatójuk sírját megkoszorúzták. Más­nap délelőtt az orsz. ref. tanár egyesület tartotta közgyűlését a főgimn. tornacsarno­kában, melynek előadói Dóczy Imre, Dr. Nagy Zsigmond, Linka Sándor, dr. Hantz Jenő voltak. D u. 4 órakor a jubiJáris ünnepség vendégei Erdődre rándultak ki, útig a társaság egy része másnap Nagybánya e Felsőbánya nevezettességeit s festői kép vidékét tekintette meg. — A kereskedelmi tanfolyam évzáró vizsgája. — A felsőkereskedelmi iskolával kapcsolatos kereskedelmi szak- tanfolyamon négy napou keresztül, folyó hó 17., 18., 19. és 22.-én tartották meg az év­záró vizsgákat. Á 22.-én megtartott szóbeli vizsgán a kér. főigazgatót Bodnár György kir. tanfelügyelő képviselte mint vizsgavezető elnök. A debreceni kereskedelmi és ipar­kamara képviseletében Schwartz Albert kamarai igazgatósági tag, a helybeli keres-* kedő társulat képviseletében pedig Páskuj Imre elnök és Thurner Albert titkár jelent meg a vizsgáu. Jelen volt még Teitelbaum Herman bankigazgató mint vendég. A vizs­gára összesén 16 hallgató jelentkezett, akik különböző minősítéssel valamennyien állam- érvényes bizonyítványt nyertek. A tan­folyam hallgatói' voltak : László Károly műszaki tisztviselő, Katz Mózes s. köny­velő, Glüklich Sándor, Feuer Mór és Smilovits Péter keresk. irodai gyakornokok, Fokk Gusztáv könyvnyomdász, Dnha Géza, Berkó Herman, Klein Bernát, Troknya Endre, Illyés Herman, Grosz József, Katz. Izidor, Gerstel IgDác és Herman Béla keres­kedők, Stecher Samu talmudistu. A szóbeli vizsga végeztével Dunay Sándor a felső keresk. isk. igazgatója szép szavakkal búcsú­zott el a hallgatóktól és kérte a kir. tanfel­ügyelőt, hogy szerzett tapasztalatairól ked­vező véleményt terjesszen 'fel a főigazgató­hoz, majd köszöntet mondott u kormány­nak, a, debreceni keresk. és iparkamarának és a helybeli keresk. társulatnak segélyéért, melyben a tanfolyamot részesítette. Utána László Károly szólalt fel a hallgatók nevében és köszönetét mondott az igazgatónak és a tanfolyamot vezető tanároknak lelkiismeretes munkájukért. Majd Bodnár György kir. tan­felügyelő intézett szép beszédet a hallgatók­hoz és biztosította a tanfolyamot jóakaratáról. Végül Páskuj Imre nagykereskedő a keresk. társulat nevében emelkedett szólásra és kö­szönetét mondott a kir. tanfelügyelőnek a vizsgán való közreműködésért.- — Weisz Gyula hirdetésére felhív­juk a n. é. közönség figyelmét. 8ZATKÁB Ú8 VIDÉKÉ. _ . I Ismét kevesebb- B. Tóth Mice. I . ___ ____“_____ I a száma azon nőkn ek, kik ifjú életüket egészen a szeretet­nek és a S2eretetet. első sorban csaladjoknak szentelik, kikre nézve a nagy világot a kis családi kör képezi, melyet lelkűk nemességé­vel és szivük melegével s vallásos buzgóság- gal bevilágítanak és melegítenek egyszerre. A halál mindig itt leselkedik felettünk s búr születésünk percétől liü jegyesként kisér uz élet utaiu, ott jár-kél mellettünk, oda ül a nyugvó helyre, uz utcán, u mezőn, az ifjú­kor örömei, uz öregkor bánatai között s mi­kor azt hisszük távol ' van, közelünkbe ül, hogy érvényesítse jogait, melyeket születé­sünkül* nyert felettünk. A halál angyala egy boldog családi életet' rombolt szét s suhan- tásával ketté vágott egy viruló ifjú életet. Megremeg kezünkben a toll, midőn egy köz- tiszteletben álló család dédelgetett kedven­cének, a társas élet egyik rokonszenves tag­jának váratlan elhunytáról kell hirt adnunk s szinte hihetetlennek tetszik, hogy Tóth Mici, Bucsinszky (széki jegyző ifjú hitvese örökre lehunyta mosolygó szemeit. Gyászeset rég keltett oly általános, mély részvétet vá­rosunkban, mint ez; a halál már régóta nem éreztette megdöbbentő hatalmát oly könyör­telenül, mint éppen ez alkalommal. Mert a kegyetlen végzet, uz 'ellentétes hely­zetek drámai csoportosításával szokatla­nul megrázó vá tette ezt a katasztrófát... Hiszen még néhány héttel ezelőtt oly fel- bőtelen, idillikus élet uralkodott e kis családi fészekben. A szivek együtt érzése, a társa­dalom tekintete és szeretető, ideálisan össz- bangzatossá a megelégedetté tették u tiszta szerelemből kötött frigyet. S midőn mind­ezeknek betetőzéseként két héttel előbb a hű feleség egy várva-vért, kedves csöppség­gel örvendeztette meg szerető férjét, midőn mér úgy látszott, hogy elérték a földi bol­dogság legfelső fokát: a kifürkészhetetlen sorb váratlanul iszonyú csapással sújtotta a családot. A nemes szivii anyu legmagaszto- sabb hivatásának lett áldozatává. Eletet adva kicsinykéjének, korán föllépett sorvasztó láz támadta meg, mely könyörtelenül kioltotta ifjú életét. Hasztalan volt a kétségbeesett férj, a jó anya, testvér gondos, önfeláldozó ápolása s az orvosok tudománya : a drága beteget nem lehetett megmenteni. Életének legszebb időszakában, boldog házasságának első év­fordulóján Örökre lehunyta szemeit, a hű, neme8szivü feleség. Az általános, mély rész­vét impozáns módon jutott kifejezésre vasár­nap délután a szülői háznál tartott gyász- szertartás alkalmával is. A díszes koszorúk [ által, borított koporsó a virágos udvaron volt felállítva. A temetési szertartást Kovács Gyula zárdaigazgató végezte, inig a uöven ■ dák papok kara megható gyászéneket adott elő. Majd megindult a szomorú menet a hidontuli temetőbe, s a temetést végző Kovács Gyula igazgutó rövid, megható sza­vakban vett búcsút a korán elköltözöt­től, kinek emléke kitörülhetlenül fog élni közöttünk. — Elhunyt kanonok. A székes­káptalannuk nagy gyásza van. Dr. Binder András székesegyházi kanonok, pupnevelő­intézeti rector bosszús szenvedés után e hó 20 án visszaadta lelkét Teremtőjének. Súlyos idegbaja ellen hiába keresett orvoslást, súlyos bajára hiába keresett enyhülést, a köztisz­teletben álló mély tudományu főpapot nem sikerült, megmenteni az életnek. A pünkösdi ünnepek alatt szülőföldjére, Máramaros- szigetre utazott el, hol rövid pihenés után halálát lelte. Dr. Binder 1842 nov. 17-én született. Papi tanulmányait a bécsi egyete­men végezte. Mint s. lelkész Beregszászban s Máramarosszigeten működött, 1874-ben papnevelő intézeti lelki igazgató, a bölcselet s dogmatika tanára lett, 1887-ben szent­széki ülnők, 1891-ben zsinati vizsgáló. 1898-ban pápai kamarás, székesegyházi igaz­gató, 1899-ben tiszteletbeli, 1908-ban szé­kesegyházi kanonok lett. A buzgó, vallásos főpap halála -nemcsak egyházi körökben, de városunkban is s mindazon helyeken, hol működési tere volt, általános, mély részvé­tet keltett. Temetése óhajához hiven Mára­marosszigeten ment végbe a kebelbeli pap­ság s Máramarossziget társadalmának nagy részvéte mellett. A temetési-szertartást He- helein Károly pápui praelátus, kanonok végezte. — Bimbóhullás. Világossy Boróka, Világossy Gáspár. földbirtokos s gazd. egye­sületi titkár 19 hónapos kis leánya rövid szenvedés után f, hó 19-éu elhunyt. Temetése a rom. kath. egyház szertartása szerint f. hó 21-én d. e. fél 11 órakor ment végbe az Attila-u. ő. sz. gyászháztól. — Gyászhir. Vauké Eleonora folyó hó 23-án d. e. 10 órakor, életének 64-ik évében, hosszas szenvedés után meghalt. A megboldogultnak földi maradványai folyó hó 24-én d. u. 4 órakor tétettek a római kath. egyház szertartása szerint a szatmár­németi közkórház udvarán végzett temetés után a hidontuli sirkertbeu örök nyugalomra. — Súlyos csapás érte Lápossy Lajos m. á. v. ellenőrt s- nejét Páskuj Erzsébet úrasszonyt. Leánykájok Erzsiké hosszas, de vallásos türe­lemmel viselt szenvedés s a halotti szentBé­gek többszöri áhitatos felvétele után, fiatal életének 15 ik évében, f. hó 15 én déli 12 órakor visszaadta szép lelkét Teremtőjének. Temetése f. hó 17-én d. u. 4 órakor, nagy részvét mellett ment végbe a Vajqy-utca 14. száuiu gyászháztól. — Lüerwald Gyula nyugalmazott körjegyző e hó 16-án Nagy- somkuton elhunyt. — Köszönetnyilvánítás. A Láposy család mindazoknak, kik feledhetetlen emlékű Erzsiké leányuk elhunytával á‘végtisztességen való megjelenésükkel és mély bánatuk fölött kifejezett részvétükkel fájdalmukat enyhíteni szívesek voltak, ezen utón is hálás köszöne­tét fejezi ki. — A kanyaró. A miről múlt szá­munkban említést tettünk, bekövetkezett. Az iskolai év e hó végével véget ér. E hó 30-án 8 3l-én foguak a vizsgálatok megtartatni az elemi iskolákban. A tanfelügyelőség tett ugyan előterjesztést a tanácsnak, hogy az iskolákban juuius 15 ig tartassák a tanítás, a tanács azonban | főorvos javaslatára a ka­nyaró járványra való tekintettel ezt nem en­gedélyezte. — Stutzbart nagy cirkusza szom­baton . kezdte meg előadásainak sorozatát a közönség élénk érdeklődése mellett. A Beier fivérek s a Tornados akrobatu mutatványai s általában minden programúi szám oly ügyes, hogy kellemes szórakoztató estét tölt­het el bárki, ki az előadásokat megnézi. Ajánljuk a közönség figyelmébe ! — Gyógyulást keresők figyelmébe ajánljuk köszvény csuz, rheuma stb. betegsé­gek ellen a bujfalusi gyógyfürdőt. (Szatmár- megye, u. p. Felsőbánya) Tiszta, kényelmes szobák, kitűnő konyha, jutányos árak. — Fürdőorvos. Idény május 15-től szept. 15-ig. Teljes úri ellátás fürdővel együtt 5 K-tól feljebb. Hosszabb tartózkodásra árkedvez mény. — Levélbeli tudakozódások : „Bajfa­lusi fürdőbérlőség Nagybánya, Rák-u. 57.“ cimzeDdők. 1—3 — Bendiner Heddy elhalasztott hangversenye f. hó 31-én este 8 órai kez­dettel fog megtartatni a színházban. — Juniálifl. A helybeli ref. főgim­názium táncmulatságát junius hó 11-én ren­dezi a Kossuth kerti kioszkban. — A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület holnap délelőtt 11 órakor tartja meg tisztújító közgyűlését a városháza ta­nácstermében. Ezt megelőzőleg 10 órakor igazgató választmányi gyűlés lesz. — Vulkánikus maradványok búzánkban jóformán csak Pöstyén-fürdön találhatók, melynek 60° C forró kénes iszapja és forrásvize vulkánikus eredetre vall. Sze­rencsére itt nem kell tartani tűzhányó kitö­réstől, sőt ellenkezőleg a természet földalatti titokzatos műhelyéből Pöstyénre csak áldás bárul, mert tudvalevőleg áz ottani források gyógyítják a leghatásosabban a csuzos és köszvényes betegségeket. — Hírek a tanácsból. A kultusz- miniszter a szatuosdobi ut mellett építendő kültelki állami elemi iskola terveit 19.107 korona költség keretén belül a kivitel alap-' jául elfogadta s nyilvános verseny-tárgyalást rendelt el a munkálatok végrehajtására. Tanács az árlejtés kiírásával s megtartásával gazdasági tanácsost bizta meg. — A bányai úti lakosok küldöttségileg adták át dr. Vajay Károly polgármesternek utcájok ren­dezése és öntözése iránti kérelmüket, A pol­gármester megnyugtatta a kérelmezőket, hogy az utca öntözése iránt már megtette a1 hatóság az intézkedést, a kocsiutburkolat uj apró kockakővel való kicserélése és városi kezelésbe vétele iránt szintén folyamatban vannak a tárgyalások az államépitészeti hivatallal. — A városi tanács elfogadta Földes és Scheiber műépítészeknek a Zöldfa telkén építendő bérpalota tervezésére és a művezetésre vonatkozó ajánlatát, mely szerint -az általános és részletes kiviteli tervek el­készítését, valamint a művezetést és a hiva­talos felülvizsgálatnál szükséges munkálato­kat az elfogadott költségvetés szerinti építési költség 4-5 Százalékáért elvállalják. A tanács megbízta a tiszti főügyészt, hogy ajánlatte vőkkel a szerződést kösse meg. Esküdtszéki tárgyalások. F. hó 17 én a bíróság az esküdtek igazmon­dása alapján halált okozó testi sértés tuiatt Rusz Vaszilikát 3 évi fegyházra Ítélte, míg május 18 án Schvartz Esztert a gyújtogatás vádja alól felmentette, de a büntető novella 16. §-ának utolsó bekezdése, értelmében ja­vító nevelésé elrendeltetett. — A pénteki tárgyaláson Stecz Juon, Vaszil s Pap Mihály fölött ítélkezett az esküdtszék s' mindhárom vádlottat bűnösnek mondta ki a halált okozó súlyos testi sértés bűntettében s ezért Stecz Jnont 5 évi, Va8zilt 4 évi s Pap Mihályt 3 évi fegyházra Ítélte. — Kosztin Juon ügyé­ben, ki Triff Fülöpöt fejsze - csapásokkal megölte, az esküdtszék nem látta beigazolt- nak, hogy nevezett megfontolt szándékkal követte el tettét s igy emberölésben mond­ták ki bűnösnek s ezért a tszék 6 havi bör­tönre ítélte. — Játszó gyermekek. Most hogy gyöngyvirág fehér harangocskái meglendül­nek a tavaszi fuvulatbun s virágba hajlik a rózsafa, szépséges Kossuth-kertünk'ben meg­jelentek a tavasz legszebb virágai is. a gyerekek, kis plundráa pöttön legénykék, apró szoknyás, szöghaju bá­bák, aranyos csöpp hintákban és gyalog- szerrel kivonulnak a szabad természetbe. A tavasz verőfényénél is jobban eső melegség önti el ilyenkor, uz emberek szivét. M[ort nincs szebb látvány az élet szomorú panorá­májában, mint a játszó gyermek Azok | topogó, bukdácsoló, mosolygó kis gyermekek, akik repeső boldogsággal jönnek ki a kicsiny gyermek-szobákból és neki vetik magukat a gyermek-játékok örömeinek, most minden talpalattnyi helyet elfoglalnak. A hol nincs járása a motoros kocsiknak, fogatoknak, a hol nincs útja a kenyérért futkosó emberáradat­nak, ott ilyenkor, a gyerek átveszi birodalmát és ujjongva játszik a napsugárban, kacajával gyönyörű harmóniát udta a madárdalós éltető tavasznak. A kisebbek, a kiknek ez talán az első játszó tavaszuk, ragyogó nagy szemekkel nézik a nagyobbacskákat, a kik már százféle játékot tudnak és bizonyos felsőbbséggel nézik az uj jövevényeket. Öröm nézni ezeket az apró embereket, amint kiröpülnek a gyermek szo­bákból és úrrá lesznek mindenek fölött. Ne­kik nyílik a viola, jácint, őket üdvözli a gyöngyvirág harang koronája, az orgona édes illata, mert ők az élet legszebb virágai, akiknek most érkezett el a tavaszuk. — Tűzoltó szövetségi nagygyű­lés. A vármegye önkéntes tűzoltó testületéi f. évi juliue hó 10-én Nagykárolyban fogják megtartani gyűlésüket a városháza nagytes­tűében. A nagygyűlés érdekességét emelni fogja a gróf Károlyi György téren rende­zendő tüzoltógya korlat. — A Néhma Lajos József kávés üzletét átvette Benkö Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10—12 ezázalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket mint bárhol. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptnlajdonoe és kiadó : Morvái János. Nyilttér. I lüíos SOS 5AVANJU-« rekedtség, köhögés és nátha ellen, cukorbetegségeknél spe­ciális gyógyszer. Főraktár Szat­máron Kaufman Dávid cégnél. 7—30 akinek éjjel - nappal szün­telenül víszketegsége van s nyugalmát, alvását és sokszor társadalmi létét veszélyezteti, az sajnálatra- méltó. Ámbár ez csak bőr­ingerlésre mutat, mégsem létezett‘ezidcig oly szer ez ellen, ami ennek a kínos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapo­kon át ezen bajban szen­vedők kétségbe vannak esve, testileg s lelkileg megtörve, képtelenek tár­saságban mozogni. Sokszor csak egy kis pontot képez a bőrön, amely rettenetesen viszket s a vakaró ujjat öitkivületlenül magához készteti. Ez rendesen a kezdete s rosszabbodó viszketegségre vezet. A viszketegség okai még eddig nem lettek kikutatva, miután azonban a betegség jeleinek tekinthető, agy minden ilyen esetben amúgy is az orvosi tanácsra kell hallgatni. Sok orvos.s vlszketeg- betegek különösen hangsúlyozzák a Zucker-féle szabad, gyógyszappon kedvező s gyors hatását. A vastag fehér hab ezen szappan által előírás szerint alkalmazva, azonnali enyhülést s a visz­ketegség beszüntetését hozza magával, úgy, hogy végre teljesen elmúlik. Ezen idegbáptó bőrbajt a Zncker-félo szabad, gyógy szappan segélyével egyszerűen s a legnagyobb reménynyel el lehet távolítani. A megrendelésnél a következő különbségre kell ügyelni: Ziacker szabad. S5°/0-os gyógyszappanja a leg- hathatósab s legnagyobb. Darabja 2 kor. 50 fill. Zucker szabad. 15°/u-os gyógyszappanja, ha­tásában s mennyiségében gyengébb. Darabja 1 kor. Ehhez való Zuck??^”krém (zsírtalanító) a . bőr­krémek gyöngye. Égy tubus ára 2 kor. 50 fill., kis tubus 1.25 kor. Szatmáron egyedül Bartók László drogueriá- jában kapható. Gyertyánliget * megye :: a legszebb, legegészsegcsebb, klímát iluis ' "dei hegyi gyógyhely, asváuyfiirdő és vlzgyógyi. el. Csodálatos szép magas fekvés, por- és szélmentes, ózondús, enyhe levegő, kitűnő izü és könnyen em fejt­hető tiszta vasforrások. ToJjéaen berendezett vizgy.óg’y- Intézet. Legradikálisabb gyógysiker: vérszegénység, sápkór, idegesség, neurasthenia, gyomor-b élbaj ok es női bántalmaknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás. Igen mérsékelt arak. — Idtliy: május—október. Vasúti állomás : Nagy-Bocsfcó, Gyertyánliget. — Elő­nyök : 1. Olcsó, árak és fesztelon életmód. 2. Enyhe éghajlat es barátságos környezet. S. Közeli vasútállomás és jó kocsiút» I atomiban telefon. A fllr dóigazgatóság. W.v • / v • v "• t •' * v ; #

Next

/
Oldalképek
Tartalom