Szatmár és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-09-27 / 39. szám

Tessék a oimre vigyázni! bármelyikénél bármikor. lehetséges. A/ «■ l«'í- u(ló tímárok: Hatvani Béla, Riazely Árpád, Oesvár Rezső és Pupp Aurél. A beíratás dija 1 K, huvidij 8 K. A tanítás október L-jén kezdődik u kir. kntli. fö^imn. rui/ter­mében. Az órarend a napilapokban fog meg­jelenni. — Hermann László hangversenye. Hermann László zeneszerző, hegedűművész, a dal- és zeneegyesület zeneiskolájának igazgatója szombaton este zártkörű hang­verseny keretében mutatkozott be a szatmári közönségének s briliáns technikával meg­játszott műsorával élénk bizonyságát adta egyre fejlődő s izmosodó szép tehetségének s hogy benne a zenede értékes erőt nyert. A meghívott közönség nagy tetszéssel fo­gadta az érdekes bemutatkozót, melynek mű sora a következő-volt: I. u) H ermann L.: Menuetto. b) Goldmark : Hegedűverseny I-ső tétel. II. a) Bach: Chaconne. (Hege­dűről zongorára átírta Busoni.) b) Hermann L.: Valse Cuprica. (Újdonság I) Előadta Bendiner Nándor. III. a) Hennauu L.: Nocturne. (Vecsey Ferenc hegedűművésznek, ajánlva!) l>) Hubay-Aggházy: Pusztai hangok. — Jegyzők közgyűlése. A szat mármegyei községi és körjegyzők egylete holnap d. e. 9 órakor a városháza nagyter­mében közgyűlést tart.. — Vármegyei rendes közgyűlés. Vármegyénk törvényhatósági bizottságu f. évi október hó 13-án d. o. fél 11 órakor rendes közgyűlést, az ezt .megelőző napon délután 4 órakor pedig állandó választmányi gyűlést tart. — Szüreti mulatság. A-Szatmári Katii. Legény-Egyesület 1910. év október hó 2-án, vasárnap a Kossuth-kerti kioszk helyiségében tartja zártkörű szüreti mulat­ságát. Belépődij 1 korona 20-fillér. A szüreti mulatság az egyesület helyiségéből -(Ver- bőczy utcza 8. szám) indulva, diszfelvonulás- sál este 7 órakor kezdődik., — Mit igyunk? Ez ma n legfonto­sabb kérdés, tekintettel a koleraveszélyre. A legjobb ital volt és marad egy jó ter­mészetes ásványvíz, annál is inkább, mert a közönséges ivóviz fel forralás után sem felel meg tel jesen a 'célnak, és mert fel fórra lás után teljesen íztelenné válik. Magyarország bővelkedik természetes ásványvizekben, és azokat a legnagyobb orvosi kapacitások ajánlják, minden fertőző betegség ellen. A királya ezen savanyú ás vány vizeknek §ztojkai viz s aki ezt issza, a legmesszebbmenő elő­vigyázatosságának adju tanuljelét, minden infektiő ellen, mert ezen vizek teljesen csira- mentesek., és semmiféle pathogen baktériu­mokat nem tartalmaznak. Megrendelhetők a Magyur ásványviz fjrgalmi és kiviteli r. t.- uál, Ruross utca 43. Telefon 462—84. — Fölmentett anyagyilkos leáiiy. 20-án Kocús Vilma 17 éves leányt állott az eskütjtek előtt. Az esküdtek ügy találták, hogy a vádlottnak hiányzott a tett elköve­tésekor a büntethetőséghez szükséges értelmi s erkölcsi fejlettsége s ezért felmentették ugyan, azonban a bíróság a súlyosan meg- tévelyedett leányt jnvitó nevelésre utalta. — A hatóságok tucatszámra Osztják a rendelcteket, hogy mit tegyünk a kolera-veszély ellen. Pedig az egész három sorban 'elmondható: Ügyelj a tisztaságra és minden reggel, délben, este igyál meg egy pohárka Esterházy cognacot. Légy nyugodt, nem Jesz semmi bajod. — Reklám és dobszó nélkül, de sok évi tapasztalattal és alapos szaktudással felszerelve kezdto meg működését épen most egy öve Hegyi Lajos hirdetési irodája (Budapest, VII., Kertész-utca 39. - sz.) és ezen rövid idő allatt megszerezte magának a reklám ügy alapos ismerete, előzékeny eljárása és u legszolidabb bázisra fektetett tevékenyeégével a legjobb nevű cégekből álló klientúrájának teljes bizalmát és meg­elégedését és most már u főváros egyik legkeresettebb és szívesen foglalkoztatott hirdetési irodákhoz tartozik. A reklámügyre vonatkozó bármely felvilágosítással, áraján­latokkal, tervezetekkel stb. a legnagyobb készséggel szolgál. — Sohaumann Gyula gyógyszerész gyomorsója több mint 80 év óta, mint dietikul készítmény a legjobb hírnévnek örvend, amit szá­mos elismerő oklevél igazol. Előnyösen és megbíz­hatóan hat az emésztési folyamatnál, gyomorbaj- fiái, sarképzódésnél, felböőögésnéi stb. úgy, hogy é; mint legrégibb háziszer, nagy. elterjedtségnek, és közkedveltségnek örvend. Előnyös hatását, ra­cionális összetételének köszönheti. A kényelmesebb és kellemesebb felhasználás végett Scheumann gyógyszerész a gyomorsón kívül gyárt még gyo­morpasztillát is, mely a gyomorsónak hatásával teljesen egyenlő. Az ára mindkét készítménynek ugyanaz, mint eddig: 1.Ö0 korona dobozonként. — Lenkei Zsigmond hirdető iro­dája. A magyar sajtó egy régi, ismert mun­kása, Ler|kei Zsigmond ki évek hosszú sora óta áll a sajtó szolgálatában, ujságvállalntát hirdető osztálylya 1 bővitette ki. Ismerve Lenkei tapasztalatait és szakértelmét, bizo­nyos, hogy munkássága e téren is előnyére válik a magyar ipar és kereskedelemnek, melynek sok hasznos szolgálatot fog tenpi 0ZATMÁR ÚS VIDÉKE. eme tij vállalat. Az uj hirdetési iroda vidéki osztályát Klein Simon vezeti, ki ho-szu ideig Villon egy nagy fővárosi hirdetési iroda vi­déki osztályánuk élén. Ezúton h kéri az uj iroda mindazokat, kik a bel- és külföldön hirdetni szándékoznak, forduljanak hozzá bizalommal fel világosiiéiért. Az uj iroda címe : Budapest VII., Rózsu-utca 8 szám. Telefon 177 — 09. — Mindazok, kik a „Tanítók Háza“ f. évi október hó 4.-én tartandó koncertjére szinielőndására és táncvigalmára meghívót tévedésből nem kaptak volna, de a arra igényt tartanak legyenek szívesek ez iránt a Rák óéi utcai áll. isk. igazgatóságához fordulni. — Mi a Persil 7 A Persil uj mosó­szer, melyet a szó szoros értelmében joggal modern mosószernek nevezhetünk. A Persil nem tartalmaz mérges anyagokat, nem tűz­veszélyes és dúcára feltűnő hatásának ment minden Chlor, vagy Chlorösszetételekből álló, vagy a fehérneműre bármily káros hatással bíró ártalmas anyagoktól, amiért teljes fele­lősséget vállalunk. — A magyar újságírás szenzá Oiója! A Nap u magyar közönség legked­vesebb lapja! A 48-as eszmény és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hű és kérlel­hetetlen szószólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsak Géza. Naponkint 125 000 példány! Egy szám 2 krajcár. A Nap előfizetési ára : Egy évre 16 K., félévre 8 Kv, negyedévre 4 K., egy hónapra 1 K. 40 fillér. — Fidibusz! A legkitűnőbb magyur élclap. Páratlan népszerűség I Remek szöveg­pompás kép-k I Mesésen olcsó I Egy szám 5 krajcár. A Fidibusz előfizetési ára: Egész évre 6 K, félévre 3 K, negyedévre 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. Mutatványszámo­kat küld u kiadóhivatal: Rökk Szilárd-u. 9. sz. — Diszkötésben kaphatók u Fidibusz eddig megjelent 1905—6.-, 1907. és 1908. és 1909-es évfolyamai összesen 16 koroná­ért. Egy-egy évfolyam 5 korona. Megrendel­hető u Fidibusz kiudóhivutalábun, Budapest, Rökk Szilárd utca 9. — Német kisasszony ki kereskedel­mit' végzett, német órákat ad. Cim a kia­dóhivatalban. — Tanulóul egy fiút felveszek Lövi Miksa könyvkereskedő. — A Néhma Lajos József kávés üzletét átvette Benkö Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10—12 ’ százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket mint bárhol. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkutárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos és kiadó : Morvái Ján08. Egy kitűnő karban levő motor bicikli igen jutányos áron eladó. Cim a kiadóhivatalban. Köhögés, rekedtség és hurut ellen f nincs jobb a Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan R E T H Y-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzat van. 1 doboz 60 fillér. Csak R É T H Y-félét fogadjunk el 1 a I ,w- . ■ Az Ugoc*u vármegyei Nagy rak asz köz­ségi g. kuth. egyház gondnoksága 1910- évi október hó 11-ik napján délelőtt 9 Órakor Nagyrukszon a községi jegyzői irodában tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja az ottuni egyház, lelkész és tunitó tulajdonát képező erdőben 14*5 k. holdon található megszámozott 62 drb tölgy- , fát amely 60-37 in3 buszonfára és ugyan­azon területen levő 1082 drb megszámozott bükkfát mely 965*20 in8 haszon- és 350 ürm3 tűzifára becsültetett. Kikiáltási ár 3000 kor. Kiszállitási ha­táridő 1912. április bó 30 ig. Ajánlatok csak akkor vétetnek figye­lembe, a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtutnnk be; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is 'kiírva tartalmazzák a megajánlott összeget; o) ha az ajánlat szövege, valamint unnak -boritéka kivül az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint tartal­mazza, úgy mint az a hirdetményben foglal­tatik ; d) ha lepecsételve és ivenként 1 koro­nás bélyeggel ellátva adutnuk be; e) hu {tartalmazzák .azt a nyilatkozatot, hogy aján­lattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; i f) hu bánatpénzképen 300 koronát tartal­maznak; g) ha úgy vannak uláii vu, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakó­helye (utolsó postuáltomús) világosan kiol­vasható és h) ha u borítékon kivül : „Aján­lat a nugyrakaszi g. kath. egyház, lelkész és tunitó erdejéből a 689/1910. k. e. b. hatá­rozata alapján eladandó fakészletre“ felírás­sal vun ellátvu. Utóajánlatok egyáltalán nem fogad­hatnak el. Az árverés eredménye az elfoga­dott njánlatt benyújtójára azonnal, eladásra azonban csak az illetékes hátóság jóváha­gyása után válik kötelezővé. A részletes árverési és szerződési fel­tételek a beregszászi m. kir. állami erdő­hivatalnál, az annak alárendelt nugyszőllősi m. kir. járási erdőgondnokságnál és a nagy- rákuszi községi jegyzői irodában tekinthetők meg naponta 11 —12 óra közt. Kelt Rákász, 1910. évi szeptember 4. Sztankai Gyula Pályi György lelkész. Buholyti Miklós egyházgondnokok. Kiadó lakás. Árpád-utca 11. sz. alatti házban egy 5 szobából álló lakás mellékhe­lyiségekkel november hó elsejére kiadó. Értekezhetni lehet az udvarban jobra Kerekes Lászlónál. 12_12 AMERIKA Indulás: Havre-bÓI minden szombaton, Wienböl minden kedden. Hajójegyek A FRANCIA LINIE utján; amerikai vasúti jegyek bár­mely állomásra eredeti áron. Bővebb felvilágosítást ingyen és bérmentve ad 4—io A FRANCIA LINIE Wien IV., Wiedener Gürtel No 12. A déli és államvasuttal szemben. Tessék a oimre vigyázni! Használjon Nagysád FÖLDES-téle Margit-Crémet hogy arca tiszta, üde és bájos legyen! A Földes-féle Margit-Créme a fő­rangú hölgyeknek is kedvenc szépitő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés össze­állításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra alatt ész­lelhető. Mivel a Földes-féle Margit-Crémet utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget. A Földes-féle Margit-Créme ártal­matlan, zsivtalan, vegytiszta készítmény. A bőr mindennemű tÍ8Ztátalan8á- | gát, szeplőt, pattanást, miteszert, máj­foltot, ráncokat stb. gyorsan és bizto­san eltávolít. Nemcsak ar arcbőr, ha­nem a nyak, váll és kéz fehérítésére és szépítésére is legalkalmasabb. Nagy tégely 2 korona, kicsi 1 korona min­den gyógytárban és drogériában. Készíti és péstén küldi: FÖLDES KELEMEN gyógyszerész ARADON. Kapható Szatmáron: B Bartók László drog., Bossln József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sámuel, Unger Ull- mann 8ándor, Szinirviralján: Gerber Béla, Nagykárolyban: Fitos Ferenc, Gyurovits Gyula, Gál Kálmán, Nagybányán: Bajniozy János, Waos Lajos, dr. Warsa Érni gyógyszertárakban. I Ahova feljárni is bajos — A sikárlói legma­gasabb hegyen ter­mett kitűnő sikár­lói barcosbor egy félliter butelia 25 kracáv. Sajáttöltésű 4 éves sikárlói pe­csenyebor „ Hungá­ria“ gyöngye címen egy butelia 50 kraj­cár. Aki még nem kóstolta, az mielőbb keresse fel a „Hung&riáM. WEISZ ADOLF vendéglős. s

Next

/
Oldalképek
Tartalom