Szatmár és Vidéke, 1909 (26. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-05 / 1. szám

SZATXAB ES VIDÉKÉ. ahányan a gyen ge, nemes céljának elérését biztosíthatják. így van ez a magyarok nyers harcában, igy van ez a magyar köz­élet békeséges küzdelmeiben is. Kimondottuk a szót, hogy legyen s azt is akarjuk, hogy a küzdelemben, fáradságban és áldozat készségben mi legyünk az elsők. De ha lelkesedé­sükben s jóra vájó hevülésünkben volna, melyhez nekünk csekélyke az anyagi erőnk, . tisztelettel kérjük a magyar társadalmat s annak minden egyes fiát, hogv azokat kik életük minden percét a haza oltárán áldozzák fel, ne hagyják sokáig küzdeni remény nélkül. Száljon meg mindenkit az ősi magyar erény, melynél fogva: „ha ti nem birtok magatokban hát itt vagyunk mi is." Mi hisszük, reméljük,. hogy igy lesz. Mi tudjuk, mert hát mi tanítjuk a történelmet a nép gyermekeinek, ahol a segítség nyújtásnak tüpdöklő példái vannak. A magyar pedig saját történelmét, soha sem szokta meg- hazuttolni. Marosán Kornél. SZÍNHÁZ. —■»-«eoa»'«»-— (Kedd.) (Parasztbecsület.) Feledhetetlen estéje volt kedden este a színháznak, amikor két egyfelvonáso9 darab került színre. Először „Gringoire“ ment, ahol a szereplők egyen­ként és összesen is pompásan játszottak. Váradi, Fodor, Sipos, Peterdy vitték a eze repeket. Utána a „Parasztbecsület“ került színre Dr. Ferenczyné Tibor Lóri nagy sike­rével. Ma hallottak csak a hangját a maga csillogó egészében. Különösen a Budával elő­adott duettje keltett mély hatást. A „Regina coelis“ kezdetű karének után tomboló taps­vihar tőrt ki. Külön kell kiemelnünk a tár­sulat derék karmesterét, Hajsinek Rezsőt, ki művészileg állta meg helyét. A kitűnő ren­dezés Heves Béla igazgató dicséretére válik. (Szerda.) (Domi, az amerikai majom.) Zseniális ember ez a mi direktorunk. Nem elégszik meg operák, oporettek és színmüvek bemu­tatásával, hanem orfeumokba, cirkuszokba illő müsorszámokkal lepi meg a közönséget. Bizonyára megirigyelte „Coco“ és „Péter* urak „impressárióinak“ sikereit, s íolbuz- dult a nagy érdeklődéstől, mely szereplé­sük elé uton-utfélen nyilvánul. Hogy Dunai Árpád, a híres Klisnig tanítvány nem közön­séges dolgokat mutatott be a „főszerepben“, azt szívesen elismerjük. Azt hisszük, hogy néki nem sok gondot okozna a megélhetés, ha véletlenül egyezer-máskor szerződés nél­kül is muradna. A darab egészben véve oly silány fércmunka, hogy nem is érdemes róla beszélni. A szereplők is tudatában vol­tak ennek s a darabhoz méltóan játszottak. Dunai Árpád kapott tapsot bőven. Megér­demelte, mert nagyon nehéz munkát vég­zett. Úgy halljuk, hogy legközelebb Temes­két könycseppet kell érteni egy száztíz eszten­dős asszonynál. — Az egész életemből — folytatja — azokra a dolgokra emlékszem legjobban amelyek kora gyermekkoromban történtek velem. Emlékszem nagy emberekre is Ponto­san látom magam előtt, amint Petőfi Sándor itt járt Nagykárolyban. Láttam az Arany Szarvasban, ott, uhol megismerkedett Szend- rey Júliával, ott, uhol valami emléktáblát is tettek azóta. Különben nem emlékszem semmi­féle nagyobb dologra. Inkább mondom arra emlékszem vissza és hozzá egészen tisztán, amint kis csihi leány ugráltam, játszottam a komáromi Dunaparton. Egy lámpa áll az ágy mellett egy szé­ken. Megfeketedett rézből való, furcsa, öreg, olajlámpa. A száztíz esztendős asszony meg- gyujtja: — Ezt az olajlámpát 1848-ban, a forra­dalom évében vettem itt Nagykárolyban. Egy pengő forint volt az ára. A Mayernél vettem. Tudom, sokat alkudtam rá. — Milyen esztendő van most? — kér­dezem minden átmenet nélkül. — 19081 — vágja ki hosszas gondol­kodás után. váron, Szegeden és Debrecenben fogja eljdt ■ szuni ezt u szerepet. (Csütörtök.) (Tatárjárás.) A múlt heti szereposztás­sal játszották, remek és összevágó előadás­ban, ezúttal mérsékelt számú közönség előtt. (Péntek) — Délután. (Drótostót.) Zsúfolt ház előtt adták a gyönyörű zenéjü operettet, mikor is Hónai, Bulla Marika, Boda Szécsi Emma é( Somogyi sok elismerő tapshoz jutottuk. — Este. (Sárga csikó) A régi roman­tikus betyárvilág alakjai, a szegénylegények, a csendbizlos, a pandúrok,- a váci f^gyhdz kiszabadultja, a rémes bűnt lelkén hordozo ember alakjai mozogtak a színpadon és erő; sen kellett fantáziánknak is dolgozni, hogj a hangulatba beletaláljuk magunkat. ErC‘ kövy nemcsak énekével tűnt ftsl, de a drámai színezést is szépen érvényre juttatta. Peterdj és Herceg meggondolt játékot mutattuk, inig Boda és Somogyi szintén jól játszották meg kisebb szerepeiket. Női szerep egy volt em­lítésre mélró, a — Baliá é. Egy naiv falusi parasztmenyasszonyt udott ennivaló kedves­séggel. Olyan édes v,olt a menyasszonyi ru­hában, faján mirtusszal, hogy a direktor Hevesen sajnálbutta távollétét. (Szombat.) (A túlsó partról) Egy csomó eszme, i forró gondolat, sok lélektan és logika: ez jellemzi a három életképet, a melyet közös cim alá foglalt a szerző. Muga a cim nem találó, sőt az első képben lefektetett gondo­lattal határozottan ellenkezik. A fővárosi hangulat ismerése után érthető érdeklődéssel néztünk ez est elé és reményünk: az érde­kességet illetőleg, teljes mértékben be is vált. Lapunk szűk keretei meggátolnak bennünket abban, hogy az egyes részletek tartalmára és tendentiái méltatására kiter­jeszkedhessünk, igy csak a szereplőkkel fog­lalkozunk. Az elsó és harmadik képet Fodor Oszkár uralta. Játéka elejétől végig öntuda­tos, nyugodt, meggondolt volt, beszéde pedig szines, értelmes. Az „erkölcsi erő“ cimü rész­ben Sipos Zoltán keltett nagy hatást. A vég­telen tanulmányt, igazi művészetet' igénylő, szinte a raffinériáig nehéz szerepet elejétől végig intelligens színvonalon tartva, a foko­zás művészetét egy pillanatra sem tévesztve, játszotta meg szerepét. A közöneég elisme­rése láthatólag iránta nyilvánult meg a legfrappánsabban. Herceg, Peterdy, . Kendi Boriska, Gömöri Vilma és Nándor Júlia min­denütt lépést tartva, segítették elő a köz­hangulat kialakulását. A világítási effektusok mindenkoron szakértő kezekre vallanak. ( Vasárnap délután.) (A nagymama.) Zsúfolt ház előtt, na­gyon sikerült előudásban adódott vasárnup délután a Nagymama reprise szerepváltozás­sal. Szakácsné helyett Tary Gizella vendég- szinésznő játszotta Szerufin szerepét, de sok­kal mögötte maradt Szakácsáé alakításának. A címszerepben Dr. Ferenczyné asszonynak volt óriási sikere, kit bájos énekszámai után hétszer hívtak a, lámpák elé. Bállá Mariska, Hajnál Ilonka, Erckövy, Rónai. Sipos szintén nagyben járultak hozzá a sikerhez. (Vasárnap este.) (Ingyenélők.) Az eléggé lejátszott darab még a rendes vasárnapi publikumot sem tudta összegyűjteni, bár az előadás jobb sor­sot érdemelt volna. Bállá-nak ismét ulkalma — És milyen hónap ? — Karácsony hónapjai — válaszolja. — És hányadik ? Kicsit gondolkodik,. kinos erőlködéssel összeszedi a gondolatait-, aztan igy szól: — Azt bizony nem tudom. Azután tovább beszél minden kérdés nélkül. Elmondja, hogy 1873-ban meghalt az ura és hogy azóta érzi magát boldogtalan - nak és az életét egészen üresen maradott­nak . . . — Volt egy Ödön nevű fiam is, de annak az emléke egészen kimaradt-az-emlé­kezetemből. Csak a férjem hiányzik nekem ... Ámiótu százesztendős elmúltam, azóta teher az élet. Mindennap azzal kelek fel, hogy estére örökre elnyngszom. Ezzel a sok beszélgetéstől fáradtan leha nyatlott a száztíz esztendős .asszony. Két perc múlva már, el is aludt. Szegény, száztíz eszten­dővel sújtott asszony, csak gyalázatosán kínos teher az élete. Nyolc korona havi nyugdíjért a várostól és a jóslások alamizsnájáért igazán nem érdemes száztíz évig élni. Egyáltalában nem érdemes száz évig élni . , . volt egy' naiv falusi leány megszemélyesíté­sére. Méltó partnere volt Boda, ki u „Száll a madár“ c. dalt nagyon szépen énelte. Kendi Boriska -élethűen adta a megcsalt leány sze­repét. Szakácsné és Herceg állandó derültség­ben tartották a publikumot. — Hoffmann meséi. Folyó hó 9,-én színházunkban Offenbach világhírű operettje, a „Hoffmann méeéi* kerül előadásra.'A főbb szerepek a társulat' legkiválóbb tagjainak kezeiben vannak. A főszerepet Dr. Ferenczyné Tibor Lóri asszony kreálja, kinek ez egyik legjobb szerepe. A színházi publikum már is nagy érdeklődéssel tekint az előadás elé. Heti műsor: jan. 5. Túlsó partról Másodszor. Bérlet' Páros jan. 6. . délután Magdolna Népdráma. — jan. 6. este . Dollárkirálynő Operette. Páratlan jan. 7. Kismama Újdonság. Páros jan. 8. A sabinnők elrablása Bohézat. (Zóna) Páratlan jan. 9. Hoffmann meséi , Operette. Páros jan. 10. délután Náni Népszínmű.. (Zóna) I — jan. 10. este Búkow, a székelyek hóhéra ' Énekes színmű. Páratlan Apróságok. Szilveszter estén sokfelé mulattak az emberek, de áz eredmény mindenütt csak egy volt, egy nagy katzenjammer az uj évre. Bögre ur is ilyenformán került haza s mikor reggel a felesége boldog uj évet kivánt neki, zsörtölődve támadt uz asszonyra : — Ugyan kérlek, nem boldog uj év kell nekem, hunem inkább adj egy pohár seprüpálinkat, bogy a gyomrom rendbe jöjjön. * Az uj évről folyik a beszélgetés s egyértelmű a megállapodás, hogy a boldog újév kívánás azok részéről, akik azért pénz­beli adományt várnak, nem valami kellemes, de viszont el kell ismerni, hogy akik kap­nak, azok mégis örvendenek és ily módon több az örvendező, mint a bosszankodó s minthogy ezt a szokást amúgy sem lehet ki­irtani, legokosabb hozzá jó képet csinálni. — Nehéz dolog — szólal meg valaki kivált mikor a boldog újévet kívánó még külön számlával is kedveskedik ! * Egy szűkmarkúságáról ismert úri em­bernek az a szokása, hogy uj évkor mindig elmegy hazulról. Másnap ba jön a gratuláns, azzal fizeti ki, hogy jött volna tegnap, most már elmúlt az uj esztendő, vége az adako­zásnak. — De hiszen itt voltam tegnap is, i— mentegetődzik egy várományos — de nem tétszett itthon lenni. — Most már annál inkább nem adok! — rival rá az illető. — Mit alkalmatlan­kodik kétszer is! ■ . - * Régi babona, hogy az ember szeren­cséje attól függ, kivel találkozott az uj év reggelén először. A részeg ember határozot­tan jól jelent, valamint a cigány is, kivált ha többen vannak. - ■ — Nincs abban semmi igaz! — mondta erre egy kétkedő. — A múlt évben az egész banda be volt rúgva, a melyikkel találkoz­tam s mindjárt közvetlen utána az történt velem, hogy a lábam kitörtem. * Hát a Szilveszter hoey múlt el ? — Igazán pompásan. Éjfél előtt az egyik Vince aunyi bohóságot tálalt fel, hogy a kacagástól oldaliájást kaptunk, éjfél után pedig a másik Vince gondoskodott róla, hogy a kedvünk meg legyen. » ■ Hf A kaszinó estélyén éjfélkor kis mala­cokat hordoztak körül, a melyeket mindenki igyekezett megfogni, hogy a szerencsét az uj évre biztosítsa. — No most már nyugodtan nézek a jövőbe! — mondogatja egy kártyázni sze­rető. — Mindegyik malacot megsimogattum, sőt bedugtam az ujjamat a szájába, fülébe, stb., — biztos, hogy egész évben disznóban leszek! Demeter. HÍREINK. . — Boldog ut évet kívánunk lapunk munkatársainak és olvasói­nak. — Kertészffy Gábor üdvözlése. Kertészffy Gábor városi pénztárnok, tb. ta­nácsos december 28-án töltötte be közszol­gálatának 35-ik és pénztárnokságának 30-ik évét. A törvényhatósági közgyűlés a jubiláns tisztviselőt, külön leiratban üdvözölte ez al- kulommal, a tisztikar pedig testületileg fe­jezte ki tiszteletét és becsülését a kiváló kartárs előtt. — A Nőegylet elnöknöjének, Uray Gézáné úrnő nevenapja. Városunk egész társadalma, de elsősorbun a jótékony nőegylet, fényes ovátióban részesítette szeretett és nagytevékenységü elnökét, .Uray Gézáhét. A hölgyek nagyszámban — Markó Kálmánné, Morvái Jánosné, Junkovics Jánosné, Fürszt Viktorné, Dr Fejes Istvánná, Uray Károlybé, ■ Bakcsy Domoko9né, Zeke Vinczéná stb., stb. — gyűltek egybe s Jékei Károlyné áléinak vezetése ulutt testületileg tisztelegtek uz ünnepelt előtt. A- küldöt9Ógben részt vettek dr. Fecktel János e. főtitkár és Szűcs Sándor e. főjegyző is. Dr Fechtel János igazán meleghangú beszédet mondott, melyre az ünnepelt elnöknő iheghatottan válaszolt. Válasza valóságos szónoki remekmű volt. melyben visszatekintett az év nevezetesebb egyleti eseményeire, a kifejtett tevékenységre, és összegezte az eredményt, amelynek alapján méltán érezhetnek az - egyleti tagok meg­nyugvást a múlt felett s számíthatnak a társadalom elismerésére. A jelenlevők meleg és szeretetteljes éljenekkel ünnepelték a szép- szavu szónokot és az egylet nevében remek virágcsokrot nyújtott át Jékei Károlyné' alelnöknő. — Ezután az árvaházi gyermekek verset mondtak és megható hála szóvul adtak kifejezést a gyermeki ragaszkodásnak és köszönetnek. Az árvák szintén öröm-- könyek között virágot ajánlottak fel a szegé­nyek pártoló és istápoló angyalának. Az elnökön sz.vesen fogadta az árvák hódolatát s hozzájok anyai szeretetel buzditó és meg­ható beszédet intézett. — Az ünnepségek után mint háziasszony uz ünnepelt vendégeit fényesen megvendégelte és szeretetre méltó­ságával egészen elragadta.— Mi is gratu­lálunk a legnagyobb elismeréssel és hódolattal. — Az evangélikusok újéve. Az ujeszte-ndő alkalmával Hildák János debre­ceni ágostai evungelikus lelkész a Rákóczi- utcai elemi iskolában, uj év. napján isten­tiszteletet tartott, melyen városunk majd­nem összes evangélikus hivei megjelentek, Poezvék Nándor egyházi főgondnok ez alka­lommal a presbitérium részére diszebédet adott. — A katonaság köréből. Ö felsége a király f. évi január 1-től dr. Lénárdt István városi árvaszéki ülnököt a 62-ik gya­logezred tartalékos tiszti létszámában hadr nagygyá nevezte ki. —> Uj pénzintézet városunkban. Küszner Albert a Szatmárvármegyei Taka­rékpénztár volt főkönyvelője magán ban­küzletet nyitott. — Uj közjegyzőség Szat- már-Németiben. Feltétlen megbíz­ható forrásból jelentjük, hogy Günther Antal igazságügy miniszter, városunk­ban egy uj közjegyzöség felállítását ha­tározta el Az uj közjegyző egy a közelmúltban visszovonuU országgyű­lési képviselő lesz. — A nagykárolyi görög katho- likus egyház ünnepe. A nagy károlyi görög katholikus egyházat Boromissza Tibor szatmári püspök a minap csatolta a pápa rendeletére a szamosujvári román püspökség kötelékéből a munkácsi magyar, görög katholikus püspökséghez. A nagykárolyiak régi óhajtása teljesült ezzel, mert már évek hosszú sora óta küzdötek a szamosujváári püspökség ’ oláhoBitó törekvés ellen. Az átcsatolás: akiu9 a templomban foiyt le fényes közönség jelenlétében. Boromissza Tibor püspök nagyhatású beszédét mondott, amelyben a király és a magyarság iránti hűségre intette a híveket-. Délben diszlakomu volt. — Kinevezés. A Hazai Általános Biztositó Társaság vezérigazgatósága Békássy Sándort, a szatmári főügynökség első könyvelő­jét aradi titkárrá nevezte ki, helyébe Ká­rolyi Lajost a győri főügynökségtől he­lyezte át. RUTH SIMON nagyválasztéku cipőraktárát ajánljak a t- vevő közönségnek, mint a legolcsóbb bevásárlási forrást. = a ÜEGERHEZTEKÜ! az eszi és téli idényre megrendelt összes nri:, női- és gyermek valódi chevro és box bőrből készölt cipők a legjobb és legdivatosabb kivitelben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom