Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-05-12 / 20. szám

0BATMÁR ÉS VIDEJKR. hunyt. Hosszas betegségtől váltotta meg n ha­lál, de tenger szomorúságot és fájdalmat ha­gyott maga után szerető testvérei, rokonsága s a résztvevő közönség számára, kiket a kegyet­len sors oly súlyosan keresett fel.' Csfltörtö- kÖQ délután temették nagy részvét mellett. Mintha a természet is mélyen megrendült volna, bőven ontotta könnyeit s kegyetlen fájdalom szorította el a résztvevők szivét, kik a két árván maradt testvér fuldokló zokogását hatották! „Nagy a mi szomorúsá­gunk s szivünkben szőtteden a fájdalom.“ — Dr. H e ima nn Rezső, feketeardói kör­orvos neje Budapestem hosszas. betegség után elhunyt. Az elhunyt úri asszony már régebben betegeskedett s férje Budapestre vitte, ti hol mogoperáliák. Az operáció azon­ban nem segített már rajta. Egy árvát hagyott hátra. — Vizsgaletétel. H a d a d y Er­zsiké cimbalom tanárnő fi. hó 8-án Budapes­ten a cimbalom ^tanárnői vizsgát kitűnő sikerrel letette. — Adomány. N é h in a Lajos Já- zscfné 15 koronát adományozott a tűzoltó kongresszuson u szatmári hölgyek által adandó dijrn. Remélhetőleg minél többen követik városunk hölgyei küzztil e, szép példát; igy aztán a hölgyek dija a leg­szebb lesz. — Lelkészi vizsgálatok. A lelkészi (prosynodalis) vizsgálatok e hó 12-én és 13-án lesznok. Első nap az Írásbeli, második nnp a szóbeli rész. A vizsgálatokra jelent­keztek Reiter András nevetlenfalusi és Szeut- mihályi Lajos paposi helyettes lelkészek, Roschetti Andor szatmári, Hudecz Rezső munkácsi, Rokk István- nagybányai és Szé­kely Gyula szaniszlói segédlelkészek. — Kataszteri mérnökök nyári állomáshelyei. A nyári munkálatok vég­zésére Kardos Lajos főmérnök, Istóka Dávid mérnök, Joó Endre mérnök, Csömör Elemér mérnök, Viskre; Mudris Antal mérnök és Horváth Elek mérnöksegéd Zainyára; Dara- banth Jenő mérnök Dubira; Síposa Rezső mérnök Hátszegre; Mátyás Antal mérnök- segéd Nagyhódosra és Rohonyi Miksa mér­nöksegéd Nagypaládra mennek. — Képviselőink a bizottságok­ban. A képviselőház jelen ülésszakára a vármegyénkben képviselők közül beválasz­tattak: Papp Béla a mentelmi, Luby Béla a napióbiráló, Szunyogh Mihály u- kérvényi, V é c s e y László báró a véderő, Kelemen Samu a közgazdasági, F ö 1- d e s Béla a közgazdusngi, pénzügyi és bank­bizottságba. — Megyebizottsági pétválasztá- SOk. A napokban ment végbe a vármegyei bizottsági tagok pótválasztásu, amelyeken mogválasztuttak Olcsván Kovács 'Lajos, Ga- csályon Szoboszlay István, Tiszabecsen Suta József és Felsőboldádon dr. Kovács Dezső. — Mozgófénykép színház. M á r k u s z Dezső szombaton f. hó 16-án nyitja meg a Heinrich műépítész Eötvös utcai uj bérházában a minden izében modernül beren­dezett és felszerelt mozgófénykép színházát, mely előreláthatólag igen kedves szórakoz­tató heljr lesz, úgy hogy azt a közönség nagy számban fogja látogatni. — Hangverseny. A szatmári katho- likus Kaszinó u József kir. herceg szanató­rium egyesület javára hangversenyt rendez május hó 17.-én a Cecil-egvlet helyiségében. A rendezőség nagyban fáradozik az érdekes műsor, összehozásán. A hangverseny után tánc lesz a katholikus Kaszinó termeiben. — Vízvezeték átvétel. A Kossuth- kerti bizottság az ezen kertben épített, víz­vezetéket dr. V u j a y Károly polgármester elnöklete alatt közelebb megvizsgálta, azt rendben találta s átvételre javasolja. — Debreceni lóversenyek. A deb­receni lovaregylet Debrecenben ez év május 23. és 24-ik napjain tartja tavaszi lóver­senyét. — Áthelyezett esperes. Á r g y e- 1 á n Coriolán nagykárolyi gör. katli. espe­rest a nagyváradi ' gk. püspök Belényesre helyezte át. — Egy tanító jubileuma. Vad- n a y Pál vetési tanító e hó 10.-én töltötte be tanítói működésének 25-ik évét, A nép­szerű tauitót jubileuma alkalmából lelkes ovációban részesítették 9 közadakozásból igen' ériékes emléktárgygyal lepték meg. — Táncmulatságok. Az iparos if­jak köre pünkösd elfő napján, vagyis június 7.-én az Iparos otthon kertjében bangvei- senynyel egybekötött juuiálist rendez. — A «zatmárrészi gör. kath. egyház gondnoksága junius 14.-én, a Kossutb-kerti kioszkban tartja az uj templom alapja javára rende­zendő táncestélyét. — A kor. munkásbiztoaitó hivatal május 5-től hivatalos helyiséget Széchenyi- utca 12. szám alá helyezte át. — Emberölés Sárközujlakon. Teg­nap reggel Boncsa Vaszil sárközujlaki la-, kos egy fejszével úgy fejbe vágta Mátray József uradalmi erdészt, hogy az élettelenül összeesett. Tettének oka a2, hogy az erdész szombaton, mikor a munkásokat fizette, Boncáén;ik 2 unpi bérét visszatartotta, s j mikor tegnap reggel az erdésztől kérte a I visszatartott bért és ez elutasított«,' oly ék­telen dühbe jött, hogy a kezében lévő bal­tával leütötte. A tettes egyenesen bejött Szatmárra és jelentkezett a vizsgálóbírónál, ubol töredelmes vallomást tett, mire azonnal leturléztaiásba helyeztetett. — Tanítók gyűlése. A. Szatmár- rnegyei Általános Tanító Egyesület központi választmánya folyó hó 6.-án K ó t a i Lajos elnöklete alatt gyűlést tartott városunkban. A választmány a járásköri gyűlések idő­pontját szeptember hó első napjaira, a köz­gyűlést pedig október hó végére tűzte ki. Foglalkoztak inég a köz- és köri-gyülések tárgysorozatának megállapításával; továbbá a megyei tanszermúzeum és pedagógiai' könyvtár létesítésének, s a tanítói országos bizottság reformjának ügyével. Több kisebb fontosságú ügy elintézése után a gyűlés véget ért. — A Szamos hajózhatóvá tétele. A földmivelésügyi •miniszter a múlt héten beterjesztett törvényjavaslatában 192 millió koronát szánt az ország folyóinuk hajózha­tóvá tételére és viziutak létesítésére. A Sza­moson tervezétt duzzasztóművek költségére 4 millió 750 ezer koronát szánt u minisz­ter, és a fervezet szerint a Szamost Vasá- rosnaménytől Szatmárig, tehát mintegy 65 ki­lométer hosszúságban tennék hajózhatóvá. Vármegyénkre- és Szatmárra a viziutépités nagy fontosságú, s csupán az a kérdés, hogy a szeszélyes és rendkívül változó vizállásu Szamos alkalmas lesz-e e terv megvalósítására. — Véres közgyűlés. Május hó 3-án hallatlan és a maga nemében páratlan botrány történt Szamosujvárt. Az izraeliták templomuk előcsarnokában közgyűlést tartot­tak és a vita hevében annyira megfeledkez­tek magukról, hogy nem törődve, senkivel és semmivei ami szent, Isten házában, a templom előcsarnokában ököllel mentek egy­másnak. Rendőrök választották szét az em­bereket és a csendőrök is megjelentek már a botrányosan hangos vészkiáltásokra. — Keresd az asszonyt! A Penész­lek község határában lévő veresvizi tanyán vasárnap este bal volt. Fii-c s k ó Ferenc penészleki legény a bálban kétszer táncolta Szabó Ferenc szeretőjével. Szabó e miatt megharagudott és egy ócska puskával úgy fejbevágta Fucskót, hogy ez nyomban össze- rogyott és haldokolva szállították haza Pe­nészlekre. — Bányaszerencsétlenség. A szat- márraegyei borpatuki Miksa bányában tipr. 29-én d. u. 2 órakor Szerencseden Hl járt ‘ Tamás János 18 éves g. k. munkás, a le­eresztett vedret akarta ugyanis érccel " megtölteni, mialatt a fent levő tele veder, ismeretlen okból, hirtelen leszakadt, lezuhant s egyenesen a fejére esett. A szerencsétlen munkás azonnal meghalt. — A budapesti jó hírnévnek örvendő „Nemzetközi Mulató“ legjobb tagjait szerződ­tette a Hungária tulajdonosa. Előadásaikat legközelebb meg is kezdik. .— Köztisztasági és közbizton­sági vizsga. A főkapitány tudatja a város közönségével, hogy a folyó hó közepén a csendőrség közbejöttével aí egész város te­rületén, minden egyes telekre kiterjedőleg köztisztasági, közbiztonsági és tüzrendőri vizsgát fog tartani. Nehogy ez a vizsgálat készületlenül találja a város lakosságát, s tömeges kihágást eljárás megindítása mellett a tulajdonosok költségére hatóságilag gon­doskodjék az udvarok kitisztításáról, előre figyelmezteti a közönséget, hogy mindazon intézkedéseket, melyeket a köztisztasági, közbiztonsági és tűzrendészed szabályrende­letek előírnak, a vizsgálat megejtéséig foga­natosítsák. — Cigányok a kültelken. E hó 5-én este Zichtrmann Jenőnek a pálfalvai ut mellett levő szatócsbóltjába egy cigány­legény észrevétlenül belopódzott és ott el- rejtőzöt. A cigányt a boltos leánya fedezte föl, aki sikoltozva menekült atyjához. Ziher- mann az ekkor már menekülő cigányt elfogta és megkötözte. Ugyanekkor több cigányt láttak ólálkodni a ház körül. A kültelek lakói az eset miatt újabb cigány bűntettek­től félnek, annyival is inkább, mivel a köz biztonsági állapotok a kültelken meglehető­sen elhanyagoltak. — Egy száraz raktárhelyiség és egy kis pince kiadó Eötvös-utca 4. sz. házban. — Alig használt fűszer üzleti teljes berendezés j utányos árban eladó. Meg­tekinthető Kölcsey-utca 8. — Nekem okos anyám van. E»te lefekvés előtt nem cukorkát, hanem két Fáy- féle szódás ásvány paetillác ád, amikor pedig az iskolába megyek akkor Í9 ád néhányat, hogy azt napközben megegyem. Hála Isten­nek nem is vagyok én soha sem beteg. 5 ez csakis a Fáy-féle pasztilláknak köszön- . hető. Egy doboz áru 1 K 25 f. Kapható mindenütt. Főelárusitóhi-ly Ausztria —Ma­gyarország részére: W. Th. Guntzert, Wien IY—I. Grosse Neugaese 27. sz. Főszerkesztő: Dr. Fejes István. Felelős szerkesztő: Erdőssy Vilmos. Főmunkatárs: Csomay Győző. Laptulajdonos és kiadó : Morvái Ján08. — Vásároljunk osztály sorsjegyet a m. kir. főtőzsdében Szatmár, Deák-tér. Húzás már május 23 ikán kezdődik. E«y egész sorsjegy ára 12 K, fél'6: K, negyed 3'K, nyolcad 1 K 50 f. 1 — — Csak 3 frt 60 krajoár! Ka- zinczy-utca 16-ik szám alatt 3-kilós posta cs. jó kuba-kávé megrendelhető utánvéttel, bérmentve Néma kávékereskedőnél Szatmár. Ny i Ittér.*) Szépi tő-kúrát végezhet mindenki odahaza, ha egy !>r. JUTASST-féle készletet beszerez. Ilyenek: üál'ínnlá láevlaf a normális, ép, tiszta arc- IlUI lljMMO Kl/SZIOl bőr szépségének ápolására és megőrzésére; száraz, sömörös, durva hámlőfeszUló viszkető, hervadd bőrre; ráncok és libabőr ellen. Bőrgyógyiíó-készlel sós, atkás (mitesseres), pattanásos (vimmerlis), eres, vörös arc, vörös orr, vörös kéz, fagyási foltok és izzadás ellen. RífrtÍC!7tÍtá-lfÓC!7lAt okérgult, elbarnult, nap DVIUmIIIU ICSfiEl sütött arcok fehéríté­sére, szeplő és májfolt ellen. MamlaÖ-kÄF mok, rőzsapattanás (rosacea) bőrkeményedés. bor­virág, himlőhely és sebhely ellen. Hajgyőgyitó-készlet ellen s a kopaszodás megakadályozására. — £ készletek föl vannak sze­relve a'megfelelő szappannal, a szükséges kozme­tikai eszközzel és szerekkel, melyeknek biztos ha­tását 1892 óta ezer és ezer arcon tapasztaltuk s a melyeknek ártalmatlanságáról az intézet főor­vosa Jutaaay József dr. kozmetikus bőrgyógyász, egészségtanár kezeskedik, kinek receptjei szerint a szerek készülnek. A kimerítő használati utasítás alapján mindenki sikerrel kezelheti önmagát azon szépséghibája ellen, melynek megfelelő készletet beszerez, jutassy dr. „SaépaAgápoláa“ cimü könyve minden készlethez mellékelve van. Minden egyes készlet ára 5 korona. Készíti és elárusítja személyesen --------vagy posta utján a--------­Ko zmetikai Gyógyintézet elárusító osztálya Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 3. I. emelet. Kapható vagy megrendelhető az intézeten kivül minden gyógyszertárban. — Főraktár: Török József gyógyszertára Budapest, VZ. kerü­let. Klrály-utoa 12. szám. 1—6 *) £ rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk. KÖZGAZDASÁG. Adriai biztosító társulat Triesztben. Ezen biztositő társulat rendes közgyűlése, melyen az elmúlt 69-rik üzletév zárszámadásai terjesztet­tek elő, április hó 25-én tartatott meg. Az 1907. üzleti jelentésből a következő fontosabb adatokat emlitjük fel. Az ■ életbiztositási ágazatban 11735 ajánlat njujtatott be 73.077,214 korona biztosítási tőkéről és 64.691,854 korona tőkéről — az előző évinél 7-782,636 koronával nagyobb összegről — szőlő kötvény állíttatott ki. Az 1907. december 81:-én mutatkozó állomány biztosított tókében 392 millió és biztosított évjáradékokban 1.286,038 ko­ronára rúgott. A biztosított tókénél a tiszta sza­porulat 34.104,044 korona. A befolyt biztosítási dijak összege 17.603,179 korona; a halál és elérési esetekben valamint évjáradékok fejében kifizetett összegek 8,036,236 koronát igényeltek. A kamat mérséklésére szánt ideiglenes díjtartalékhoz to­vábbi 300,000 korona csatoltatott. Az életbiztosi­tási díjtartalék az év végén 107.658,805 korona és a viszontbiztosítók részének levonása után 99.382,936 korona volt. A társulat javára mutat­kozó tartalékemelkedés 9,047.483 korona. A túz- biztositási ágazatban 24.507,249 korona volt a díj­bevétel, vagyis 1*680,621 koronával több, mint az elózó évben. A szállitmányi osztályban 2,136,688 és betöréses-biztosításokból 407,376 korona folyt be dijakban. Viszontbiztosítási dijak fejében összesen 11.954,027 korona fizettetett ki e három ágazat­ban, mig kárfizetésekre 18.139.787 korona és a viszontbiztosítások levonásával 9.640,606 korona fordittatott. A díjtartalékok 16.606,043 és a vi­szontbiztosítások levonásával 9.284,607 koronára rúgnak. Az igazgatóság javaslatára elhatározta a közgyűlés, hogy a dij- és kártartalékok dotálása után fenmaradó tiszta nyereségből 100,000 koro­nát az A) mérleg rendelkezési tartalékának 1.000,000 koronára és 200.000 koronát a B) mérleg rendelkezési tartalékának 1.500,000 koronára le­endő felemelésére fordít. Az osztalék részvényen- kint 250 koronában állapíttatott meg. A társulat tartalékai a függő károk fejében tartalékba he­lyezett 3.258,596 koronát leszámítva 1907. decem­ber 31.-én meghaladják a 119 millió koronát és pedig : Díjtartalékok (a viszontbiztosítások levo­násával) 108.167,243 korona; árfolyam ingadozási tartalékok (az 1907 évi jelentékeny könyvszerinti árfolyam veszteség leírása után) 1.378,962 korona ; nyereség tartalékok 9.400,000 korona. A társulati alkalmazottak nyugdíj-, valamint takarék- és el­látási pénztárának vagyona 2.285,189 koronára rúg. Magyarországi osztály : Budapest, IV., Váci­utca 20. sz. Sebestyén Henrik vezértitkár. Könnyű pénzhez jutni! Vásároljunk osztálysorsjegyet Lővinger József üzletében, Szatmáron Deáktér 23. sz. a. Első oszt. húzása már folyó hó 21 és 23. *(1-3) 3342—1908. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szatmári Kereskedelmi- és Ipar-bank végre- hajtatÓDak Botos Sándor és neje Boros Erzsébet végrehajtást szenvedő elleni 12000 K tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szatmár-néroetii kir. törvényszék (szatmár-németii kir. járásbíróság) területén lévő: Uszka községben fekvő az uszkai 127. sz. betétben A I 4 sor. 838/2 hrsz. alatt felvett ingatlanra 1729 K-ban ezennel meg­állapított kikiáltási árban az árverést elren­delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1908 évi május hó 26-ik napján d. e. 10 Órakor Uszka községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál­tási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsórának 10 százalékát készpénz­ben vagy az 1881. évi LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-sőén 3333. sz. alatt kelt in. kir. igazságügyi ministen rendelet 8. §- ban kijelölt óvadékképes értékpapírban u kiküldött kezéhez letenni, avagy nz 1887. LX. t. c. 170. §-a értelmében a bánatpénz­nek u bíróságnál előleges elhelyezéséről ki­állított szabályszerű elismervényt átszolgál - tatnL Szatmár Németi, 1908. évi márcz hó 10-éD. A kir. törvónyszék, mint telekkönyvi hatóság. Szabó József kir. törvényszéki ulbirő. smm I: ■■ W* ! "WHi m fii Üzletemet £R& £5 féle helyiségbe helyezem át, hol azt teljesen friss és a legújabb árukkal szándékozom be­rendezni, ennélfogva az itt levő összes árukat elárusitom. Mindenkinek érdekében áll, vásárlási kényszer nélkül, leszállított áraim olcsóságfáról meggyőződni. kiselejtezett és minden elfogadható árban eladásra szánt, u. m. selymek, ruhaszövetek, delainok, zephierek, batisztok, egyéb mosó áruk, csipkék, napernyők, blousok és sok más cikkekből. A n. é; vevöközönség b. támogatását uj vállalatomra is kérve maradok szokott tisztelettel i Ü&Í1 111 1 Um Divat üzlet Deák-tér 19. A Drogéria mellett. v Papolczy palota. mm tv IHM M ni

Next

/
Oldalképek
Tartalom