Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-08-18 / 34. szám

A szomszédomnak két vendége volt, de csak akkor látta őket, mikor megér­keztek és amikor elköszöntek. — Mert tetszik tudni' — mondták a bucsuzáskor — aludni már csak otthon szándékozunk. Demeter. HÍRÉINÉL — Klió figyelmébe. Azok uz asszo­nyok és leányok, akik a tűzoltó-uzsonnán a felszolgálás nehéz feladatára vállalkoztak, derokusan állottak helyt fárasztó szerepük­nek. Megérdemlik, hogy neveiket, ha nem is a halhatatlanságnak, legalább a szükébb értelemben vett utókor számára megörö­kítsük. Urai Gézáné, Krassó Miksáné, Jékei Károlynál és Antal Sándorné asztalánál haj­dúk, szolgáltait fel. Szőllősi Gusztávné asztalánál: Hatvani Bertus, Hatvani Juliska, Jüszek Ilonka, Mugyar Erzsiké, Tatai Ida, Székely Etel, Szabó Erzsiké, Székely Róza, Fehér Juliska, Fehér Erzsiké, Pongrácz Erzsiké, Paulovits Erzsiké, Héti Juliska, Iléti Rózsika, Mátyás Mariska. Balogh Dezsőné asztalánál: Benkő Ma­riska, Szakáll Rózika, Biba Mariska, Biba Erzsiké, Gajdos Erzsiké, Máté Mariska és Dobos Erzsiké. Markos Györgyné, Bölönyi Lászlóné, Májercsik Jánosné és Benyó Andorné aszta­lánál: Guttman Gizi, Májercsik Ilonka, Etelka és Erzsiké, Lévai -Rózsika, Óvári Jolánkn, Mihalka Anna, Markos Irénke és Kiss Erzsiké. Bodnár Károlyné asztalánál: Mező Jo- lánka, Bodza Mariska, Balogh Etelka és Irmuska, Bodnár Irén, Pék Ninuska, Juszkó Jolán, Bors Erzsiké, Tóth Iduska, Stibli Margit, Heffanfelder Gizella és Pál Ilonka. Szabó Józsefné és Nagy Ilona asztalá­nál : Ragyóczi Erzsiké, Rácz Emma, Ró­zsika és Etelka. Fehér Gusztávné asztalánál: Kiss Ma­riska, Tóth Rózsika, Szabó Juliska, Keresz­tesi Juliska és Erzsiké, Oroszi Veronka és Borbála, Sáfrány Rózika és Emmus, Darida Mariska, Kiss Juliska, Szabó Juliska és Róza, Mónus Juliska, Kajsza Mariska és Nyisztor Vilmuska. Fekete Jánosné asztalánál: Kert Ilonka, Burta Ilonka, Hajdú Juliska, Juhász Ilonka, Badosi Erzsiké, Kozma Ilonka, Boros Ju­liska, Szigeti Jolánba és Ágnes, Bagaméri Margit, Nagy Erzsiké, Száleczki Mariska, Timaffi Ilonka és Zsálik Annuska. Ficzere Jánosné, özv. Vojnár Istvánná, Róth Sándorné és Zászló Károlyné aszta­lánál : Szentmihályi Mariska, Sűry Kornélia, Kató Emma, Somogyi Emma, Sterniscba Ilonka, Párok Margit, Bardóli Mariska és Vojnár Mariska. Személyi hírek. Lesse ny'ey Ferenc dr. apostoli főjegyző, pruelátus- kunonok Szliács-fürdőből hazaérkezett. — Róth Ferenc, törvényszékünk elnöke, sza­badságidejét Nagykárolyban a szülői ház­nál tölti. — Uj tanár. Dr. Kurtz Sándor kir. kath. főgimn. tanár távozásával meg­üresedett tanszékre a vall. és közoktatásügyi miniszter, Groza Ferenc oki. tanárt, vá­rosunk derék fiát ki a múlt évben ugyancsak e gyimnasiumban mint próbaéves tanár volt alkalmazva, tanárrá nevezte ki. — A kine­vezéshez mi is gratulálunk. — Áthelyezett segédlelkészek. A püspök K u 1 i f f a y Mihály segédlel­készt ideiglenes lelkésznek Szakaszra, Szé­kely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra, S z ii c s Jánost Tiszaujlakról Szaniszlóra, P a t a y Istvánt Kálmándra, S c h o k e t Ödönt Csomaközre küldötte segédletkészeknek. — Heves Bélit a szatmári szinikerü- let igazgatója, miután ä 'nagykárolyi szin- ügyibizottság csak október elsejétől 'adta meg a játszási engedélyt, a szeptember hó­napot Szilágysomlyón fogja eltölteni, kitéve magát annak, hogy az egy hónapos szezont deficittel zárja, mert bár jól menjen is a társulatnak, a téli szezonra összeállított nagy társulat kiadásait semmikép nem fedezheti egy olyan kis város. — Baleset. Buy Miklós szinórvár- aljai főszolgabíró a minap Avasfelsőfaluba ment bérkocsin, mikor az . ügyetlen ko­csis nckihajtott egy kőrakásnak é9 a kocsi felborult. Ä főszolgabíró bokáját az esés úgy összetörte, hogy Ii09s4abb ideig csak nagy fáj­dalmak árán tudta kötelességét teljesíteni. — Kinevezés. Simon József rna- gyarberkeszi állami tanítót, a „Kővárvídék“ munkatársát a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a budapesti sikelnémák inté­zetébe tanárnak nevezte ki. — Jegyző választás. Az Erdőszá- dára megválasztott Hirsch Ernő volt kap- nikbányai körjegyző helyébe folyó hó 6-án K o in o r c z y Pétert, választották meg. A választás ellenjelölt nélkül egyhangúlag ISáTlÁB ÉS VIDCKfc. történt. Komoró'czy azelőtt Erdoszádán volt jegyző, de állásáról lemondott s rövid ideig Kapnikbányán mint helyettes működött. — Pályaorvosi kinevezés. A ke­reskedelemügyi miniszter dr. Ember Ele­mér körorvo9t, t. b. járásorvost a Szatmár- nagybányui vasútvonalon Szatmáriul Sikár- lóig terjedő munkakörrel pálya-orvosnak ne­vezte ki. — Esküvők. Papp O. Kornél hiripi gör. kath. tanító szombaton d. e. fél 12-kor esküdött örök hűséget M ó d e r Mariska hiripi állami iskolai tanítónőnek, özv. Méder Mihályné sz. Lengyel -Emilia úrasszony ked­ves leányának. Az esketést Pásztor Ferenc s. lelkész végezte, ki az ifjú párhoz lendü­letes, szép beszédet intézett. —^ P i 1 i s y István dr., a krassói kerület országgyűlési képviselője, szerdán vezette öli árhoz a bu­dapesti Kálvin-téri ref. templomban M a k a y Gábriellát, a Magyar Bzinház művésznőjét, makói Makay Iván nyug. huszárszázados és pelsőci Szeremley Mária leányát. — B o'r g i d a Sámuel szatmári terménykeres­kedő e hó 9.-én kötött ' házasságot néhai Feldmán Samu özvegyével Herskovits Etellel. — Gyászhir. Súlyos csapás érte E r d ő s s y Vilmost a „Szatinárvármegye“ felelős szerkesztőjét, lapunk munkatársát. Nővére, Száz Géza ny. földra. miniszteri műszaki tanácsos neje rövid, de annál súlyo­sabb szenvedések után pénteken este 9 óra­kor Egerben elhunyt. Temetése tegnap volt a város nagy részvéte mellett. Száz Gézáné halála annál inkább megindítható, mert férje már két. év óta szélhüdött, magával teljesen tehetetlen nagybeleg. Szegény neje a hitvesi, önfeláldozó ápolás áldozata. A család a kö vetkező gyászjelentést adta ki: Száz Géza ny. műszaki tanácsos úgy a maga, mint az alólirot- tak és uz összes rokonsága nevében fájdalom­tól megtört szívvel tudatja, u felejthetetlen önfeláldozó hű feleség, szerető jó gyermek, anyós, nagymama, és jó rokon Száz Gé­záné szül. Erdőssy Etelka úrnőnek folyó hó 14.-én este 9 órakor, élete 50 ik, legboldo­gabb házassága 30-ik évében keresztyéni türelemmel, Isten akaratában való teljes megnyugvással viselt hosszas szenvedés és az Ur szent vacsorájának ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytét. Drága halot­tunk porrészei f. hó 17-én délu’an 4 órakor fognak a Szalóki-ut 21. sz. gyászházból a református egyház szertartásai szerint a Fájdalmas Szűzről nevezett (Grőber-féle) temetőbe örök nyugalomra helyeztetni. Eger, 1908 augusztus 15 Hála, szeretet, áldás és béke őrködnek nemes hamvai felett! Özv> Erdőssy Vilmosnó mostoha anyja. Erdőssy Vilmos, Erdőssy Elemér testvérei. Özv. Száz Sándorné menye. Száz Gézuska,Száz Etelka unokái, özv. Sindelár Józsefné sógornője Dr. Szőke Kázmér, dr. Szőke József, Szőke Géza unokaöcscsei. — Szülők figyelmébe. A helybeli felső kereskedelmi iskolával kapcsolatos női kereskedelmi tanfolyam a vall. és közokt. miniszter által engedélyeztetvén, az f. évi szeptember hó 1-én megnyílik. Minthogy a tanfolyamba korlátolt számban vehetők fel tanulók, s annak elérése esetén még a hely­belieket is kénytelen lennék visszautasítani, tanácsos, hogy a még be nem töltött helyekre már most jelentkezzenek az éi'dekeltek. A szeptember hó fi— 5-,éntartandó végleges beíráskor uj felvétel előreláthatólag nem fog lenni. Jelentkezéseket naponkint 9—11 óra között a Rákóczi-utcai iskola helyiség­ben fogad el a felső kereskedelmi iskola igazgatója. — Csőd. A debreceni kir. törvényszék a napokban csődöt rendelt el az Elfen­bein és K 1 e i n debreceni cipőkereskedő cég ellen, egyben caődbiztosul dr. Álmos Zoltán törvényszéki bírót, tömeggondnokul dr. Kardos Samu ügyvédet rendelte ki. A zárai ávétellel dr. G a 1 á n f f y János kir. közjegyző van megbízva. A cég aktívái mintegy 40 ezer koronára, passzívái pedig 80,000 koronára tehetők. — Szatmárvármegye gazdasági egyesületének közgyűlése. Vármegyénk gazdasági egyesülete Szeőke Ödön alelnök elnöklete alatt szerdán f. hó 12-én d. e. 11 órakor a városháza tanácstermében közgyű­lést tartott. A közgyűlés sajnálattal bár, mindazonáltal tudomásul vette Kende Zsig- mond cs. és kir. kamarás elnök és dr. Ke- resztszeghy Lajos alelnök lemondását. Neve­zetteknek Domahidy Elemér ajánlatára el­nöki működésükért jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak, s jegyzőkönyvileg kérték őket, hogy bő tapasztalataikat, az egyesület érde­kében eddigi hathatós támogatásúkat a jövő­ben se vonják meg az egyesülettől. Tudo­másul vették a múlt évről szóló titkári jelentést s ejfogadták a f. évi költségvetést. Az országos gazdasági egyesület október 20 iki közgyűlésére dr. Falussy Árpád dísz­elnököt, Szentiványi Zoltán biz. tagot s Vilá- gossy Gáspár titkárt, — gróf Károlyi Sándor okt. 21-iki szobrának leleplezésére pedig nevezetteken kivül még Domahidy Elemért és Luby Bélát küldték ki. A földmivelés- ügyi miniszter leküdte az egyesületnek a mezőgazdaeági kamarákról szóló törvényja­vaslat tervezetét s erre vonatkozólag kikérte az egyesület véleményét. E törvényjavaslat- tervezet áttanulmányozására | az esetleges propoziciók megtételére | közgyűlés Szeőke Ödön alelnök elnöklete alatt Domahidy Ele­mér, Kováts Bála, dr. Böszörményi Emil, Bartha Kálmán, Poszvék Nándor tagok és Világossy . Gáspár titkárból álló bizottságot küldte ki. E bizottság f. hó 22-én d. e. 10 órakor a városháza tanácstermében ülést tart s javaslatát ,a szeptember 15-iki ig. választmányi ülés elé terjeszti. A közgyűlés végül elhatározta, hópy a „Gazdák Lápjá“- nak az év végéig 400 kor. segélyt szavaz meg s január 1-től vagy átveszi a lapot Poszvék Nándortól, vagy uj lapot indit. A megszavazott segélyt azonban csakis az esetben utalványozza, ha Poszvék Nándor az egyesület szellemében szerkeszti a lapot. — Színészet Nagybányán. Heves Béla, a szatmári szinikerület igazgatója 60 tagból álló társulatával s a szatmári honvéd­zenekar tagjaival Nagybányán augusztus 22-től 4—5 hetes sziniciklust fog tartani. A Szent Miklós téren erre az alkalomra egy deszkabódét fognak építeni, melybe 600 em­ber kényelmesen elfér. — Lóvásár. Tudatom a város közön­ségével, hogy a m. kir. kassai 5. honvéd huszár ezred pótlovazó bizottsága ez évi október hó 10. napján reggel 8 órakor a városház előtt pótlovakat fog vásárolni. Tan- kóczi, főkapitány. — Az uj szeszadó törvény foly­tán úgy mini minden szesz ára, a világhírű l Brázuy sósborszesz ára is drágább lesz már szeptember hó l-étől kezdődőleg. Azért mindenki saját érdekében cselekszik, I hu szükségletét még e hó folyamán, szep­tember eiseje előtt szerzi be. A Brázay- sósborszesz — mint ismeretes — mindenütt kapható. (2—3) Dr. KARDOS SAMU és Dr. GÁBOR JENŐ társ-üg-yvédi irodája folyó évi augusztus 16-ától kezdve Debrecenben, az Ipar- és Kdros- kedelmi-bank Piac u. 58. sz. a. palotájá­ban I. emelet 14. ajtó szám alatt van. Batthyányi-utcza 12. számú szabad kézből óladé. — Értekezhetni ugyanott a tulajdonossal. — Ügynö­kök díjazása ki van zárva. 1—4 Ház A jövő tanévre egy leánykát teljes ellátásra elfogadok. SCHIK AURÉLNÉ, Árpád-utca 45. sz. Sladó 8 kis boglya Értekezhetni Szatmár-Zsadányban, az állo­más mellett. — Özv. Ilucz Mihályné. 1—3 — A szoboszlói katasztrófa ál­dozatai. A szoboszlói rémes szerencsétlen­ség két áldozata: Kovács Antal és Péntek Gábor, akik rendkívül súlyos sérüléseket szenvedtek és emiatt gyógykezelés céljából a debreceni közkorházba szállíttattuk, holott Párisba igyekeztek, a hol elsőrendű világcé­geknél voltak alkalmazásban nagy fizetés mellett. A felépült eníborek most százezer koronán felüli összeg erejéig kártérítési pöjt inditottak az államvasutak ellen. A por vite­lével G a 1 á n f f y János kir. közjegyző irodájában kiállított meghatalmazással dr. Kardos Samut, a kiváló kriminalista ügyvédet bizták meg. — Modern vállalat. W e i s z Zol­tán szatmári uj könyv-, zenemű- és papirke- reskedőnek már számunk mellékletén közölt üzlet megnyitási jelentésére t. olvasáink b. figyelmét felhívjuk és korszerű üzletét, mely a maga nemében nálunk páratlanul áll, a n. é. közönség b. pártfogásába bizulomteljesen ajánljuk. — Csak ne búsuljon. Reggelre meglássa semmi baja sem lesz, s velünk jöhet a kirándulásra, ha egy fél tucat Fáy féle ásvány pasztillát tejbe felolvasztva megiszik. Ennél jobb szer nincs meghűlés, köhögés és rekedtség ellen. Meglássa csodát művel. Én minden útra viszek magammal 1—2 dobozzal, azért nincsen soha semmi bajom. Egy doboz ára 1 K 25 f. Főelárusitó hely Ausztria-Magyarország részére W. Th. Guntzert Wien IV—1. Grosse Neugasse No. 27. — A Néhma Lajos Jóssef kávé­üzletét átvette Benkő Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy *10—12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket, mint bárhol. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. l'ftf. Sladó xfx. Seifert ßiiliärjL asztalolc. Több modern méretű karambol, ugyszinte Cim Szabó Gyula, bpesti műasztaloe Szatmár, Európa sörcsarnok. Keresek 3—4 szobás la­kást november 1-sejére. Cim a 2—3 kiadóhivatalban. KMáMy-iitca 18. sz. alatt, mely 5 tágus méretű, 4 m. belmagasságú (3 utcai és 2 udvari) szobát, fürdő szobát, nagy konyhát, kamarát, széles folyosót én verendát, mosókonyhát, istállót és egyéb melléképületeket tartalmaz, villunybevezetés- sel. Szépen parkírozott udvar, 60 méteres furrott kút ivóvízre, nagy kert 200 tőke szőlőlugassal, gyümölcsfákkal, minden jó­karban, jutányos áron eládó. (1—3) Értekezhetni ugyanott. VALEK JANOS 10 év óta fennálló jó hírnévnek örvendő us hó 1 -töl Eötvös-utca 2-ik szám alá, -palotába helyezte át és társas cég alatt vezeti tovább. Üzletükben készülnek a legnagyobb pontosság és szakértelem mellett a legújabb francia és angol divatu férfi-, női- és gfyunuek-cipök kiváló jó minőségben és igen jutányos árak mellett. Midőn cipész üzletemet társas céggé átalakítottam, nem mulaszthatom el köszöne- temet nyilvánítani nagyrabeesült megrendelőimnek és kérem őket-, hogy eddigi bizalmukkal továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. Tisztelettel. Valek és RajZ cipészmesterek 11—26

Next

/
Oldalképek
Tartalom