Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-05-12 / 20. szám

SZATBSAR ES VüßEEE. Ápolónő kerestetik. Egy középkorú nőre volna szük­ségem, a ki már szolgált, hogy öreg­ségemben ápoljon, ahova megyek ki­sérjen, szobámat takarítsa és velem aludjék. — özv. Tólh Sándorné, ta- nitóné. — (Lakik: Bányai ut 17. sz| Kegyes-ház, az emeleten. J ó és olcsó nyaraló és üdülőhely: Lőcse Sz. kir. városa, Szepesvármegye székhelye; 573 méter magasan a ten­ger színe fölött, a városban és a város körül szép sétányok, 1—2 kilométernyire fenyőerdőkkel környezve, teljesen portalan, ózonos levegővel; kitűnő jó forrásviz-veze- tékkel, villamos világítással, kikövezett és csatornás utcákkal és terekkel; jó és olcsó élelmezéssel, könnyű közlekedéssel., kellemes szórakoztató és kiránduló szomszédhelyekkel. Az odautaz ás és ott elszállásolás körülmé­nyeiről tüzetes felvilágosításokkal szívesen szolgál a város rendőrkapitánya. (4—5) BIKSZAD fürdő (Szatmármegye) Megnyitás május 15-én. Meleg ásványviz-furdök, szénsavas fürdők; hideg gyógyvizintézet., inhalatio, 160 kényelmesen be­rendezett szoba, vizvezeték, a ceti len-világi tás. Vasúti állomás, posta és távirda helyben. Pros­pektust és mindennemű felvilágosítást kívánatba készséggel küld 3—3 a fürdő-igazgatóság. Széchenyi-u. 13. sz. telken levő SL.n3ra-g'ja­telek nélkül eladó. Értekezni lehet Páskuj 'Imrénél. jrp 382-1908. végreli. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezen­nel közliirré teszi, hogy a mátészalkai kir. járásbíróságnak 1907. évi V 402—1. számú végzése folytán Fülop JÓZSef Cég felperes részére gróf Berchtold Arthurné alperes ellen 684 K 52 f tőkekövetelés s jár. erejéig el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán alpe­restől lefoglalt és 3185 K becsült iogóságokru a mátészalkai kir. jbiróság 1908 V. 28-Í-4. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülföglaltatók kö­vetelése erejéig is, amennyiben azok törvé­nyes zálogjogot nyertek volna, alperes laká­sán a Gólya-Szálláson leendő megtartására batáridőül 1908. évi május hó 21 napjának délutáni 3 Órája kit űzetik, amikor a birőihig lefoglalt bútorok, zongora, ló, hintó s egyéb ingóságok | legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, szükség esetén becsáron ulul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárve­rezendő ingóságok vételárából u végrehajtató követelését megelőző kielégittctésbez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a .fog­lalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket nz árverés meg­kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vugy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes batáridő u hirdetménynek u biró-ág tábláján történt kifüggesztését követő naptól számit tátik. Kelt Mátészulkán, 1908. évi ápril 20. Péner, kir. bir. végrehajtó. Eladó szilül. A szatmári Tükörhegyen lévő birtokom, mely gazdagon trágyázott talajban 1 hold szőlő és 1 hold 548 m-öl terfaő téli alma és diófa erdőből áll, (a birtok teljesen körülkerítve) ELADÓ. Értekezhetni a tulajdonos özv. Oravecz Jánosnéval 2 — 4 Szatmár, Petőfi-utca. Elsőrendű porosz és Szatmári (Nagycsonkás) kitűnő lege­lőnkre, folyó évre szarvasmarhát és lovat váltunk be. Legelőbér, őrzés, bikapénz, kétszeri beoltás és állandó orvosi felügyeletért darabonként 20 K fizetendő szeptember 1-én. Vagy pedig 1200 négj'szögötes holdanként 18 ko­rona, mely szintén szeptember hó 1-én esedékes. Ueuschlosz Testvérek Szatmár, Telefon sz. 16 Deák-tér 7. vágott tűzifa jutányos árban kapható Fischer Hermannál. Báthory u. 10. sz. — Telefon Iá2. sz. 15-62 KEIL-LAKK legkitűnőbb mázolószer puha padló számára. Keil- féle viasz-kenőcs kemény padló számára Keil-féle fehér „Glasur* fényináz 90 fill. Keil-féle arany fénymáz képkereteknek 40 fii). K e i 1 - féle szalmakalap festék minden színben. íLv£In.cLe:n.lsor lra<pla.a,tól3:: Szűcs József Szatmár. Lövisiger József Szatmár. NAGYBÁNYÁN: Harácsek Vilmos utódainál. BOKROS KAROLY DREHER nagy éttermei megnyíltak Budapest, VI. kor. Andrássy-ot 25-ik szám a magy. kir. Operával szemben. Fényesen berendezett szeparék és menyegzői termek. A nagyrabecsült vidéki, közönség figyel­mébe ajánlja magát Bokros Károly a Grand Restaurant Dreher vendéglőse, Budapest, VI., Andrássy-ut 25. 1—2 Egy jókarban lévő nyolc lóerejtt és egy uj Hoffber és Schraun-fóle 15 BOTOS „VIKTORIA“ GYERTYA ^LIGETI (Máramaros megye), a legszebb, legegészségesebb klimatikus erdei, hegyi gyógyhely, ásványfűrdi és vizgyógyintézet. Csodálatos szép, magas fekvés, por- és szélmentes, őzondus, enyhe levegő, kitűnő izü és könnyen emészthető, tiszta vasforrások. Teljesen berende­zett vizgyógyintézet. Legradikálisabb gyógysiker: vérszegénység, sápkór, idegesség, neuraszténia, gyomor-, bélbajok és női bánt.almAknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás. — Igen mérsékelt árak. — Idény : május—október. — Vasúti állo­más : Nagy-Bocskó. — Előnyök: 1. Olcsó árak és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátsá­gos környezet. 3. Közeli vasútállomás és jó kocsiút. Interurban-telefon. 3—5 A fíirtlöigazgatóság. szabadkézből eladó. — Felvilágosítással szolgál u ági .és Iparbank r-t. Vigadó épület. (4—4) mm «az Természetes, ezüst üstben mindenkor fris­sen befűzött kiváló finom málnaszörpöt szállít: (3—26 cs.) Gessler Siegfried csász. ós kir. udvari szállító és O cs. ás kir. Fensége József főherceg kamarai szállítója KŐBÁNYA. m A legelőnyösebb törlesztéses jelzálog kölcsönöket folyósítja a Szatmári Központi Takarékpénztár r.-t. a következő törlesztő részletekkel, melyekhez semmi más költség nem számittatik. 65 évre % évenként tőke és kamat töri. 100 K.-tól összesen K 2.85 50 99 » 95 99 7) 99 99 99 99 2.97 45 n r> tt 99 7) n 99 99 99 3.05 40 » n tí » 9) * 99 99 99 3.15 35 99 99 n 99 99 99 99 »9 99 3.26 30 y> 99 9» § * 99 99 99 » 3.45 25 V 99 9? 99 7) 99 99 99 99 3.74 20 7) Ti 99 4) n 7) 99 7) 99 4.18 15 9. V) n 99 n 99 * » 99 99 4.95 15 n 99 k 7) 99 99 99 99 99 6.55 íkbetétek a legmagasabb k amutláb mellett kamatoztatnak. — Kölcsönöket 2— legelőnyösebb feltételek mellett folyósít a Szatmári Központi Takarékpénztár r. t. Eredeti „Otto“ benzin-motorok cséplési czélra. <TÍZ> ed cd esa “cd ccá" CO <a? X továbbá benzin-, pet­rolin-, légszesz és szivógáz- mo torok faszén, antracit' és koksz tüzelésre 1—1500 ló­erőig. 12-26 LANGEN és W OLF motorgyár. 3: MORVA! JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA, SZATMÁBON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom