Szatmár és Vidéke, 1907 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1907-05-14 / 20. szám

Melléklet az 1907. évi 20. számhoz. 8ZATKÁB ÉS VIDÉKE. — Halálozások. Stégerbachi S t é- g e r Pálné szül. kaszszaházi Joó Sarolta, 90 éves korában május 10 én meghalt. Az elhunytat kiterjedt család gyászolja. 1 Boros Miklós szatmári sertéskeres­kedő Budapesten 48 éves korában hosszas szenvedés után meghalt. Holttestét május 8-án itthon temették el. Mán dy Ferenc Mátészalka egyik tekintélyes polgára, | Mátészalkai Takarék- pénztár 33 ^ven át volt buzgó pénztárosa, a városi képviselőtestület érdemes tagja, az egyház jegyzője 76 éves korában fi hó 5-én elhunyt. A takarékpénztár, mely külön gyászjelentést adott ki és a képviselőtestü­let testületileg vett részt a temetésen, mely ' e hó 6-án ment végbe. Váradi Albert nagybányai m. kir. szám- 1 tisztet súlyos csapás érte, fiatal felesége, a Literáty Ilonka életének 21. évében, boldog házasságának második évében elhalt. Temetése nagy részvét mellett e hó 9.-én ment végbe. Legyen siri álma zavartalan az ifjú halottnak! — Szomorú sürgöny érkezett teg­nap Szentiványl Sándor takarékpénztári pénztárnokhoz, mely azt u hirt hozta, hogy József fia, aki Buttyinban, Aradmegyé ben, jegyzői gyakorlaton -volt, hirtelen el­halálozott. A megszomorodott szülők a teg­nap esti vonattal elutuztak fiuk temetésére. — Rajzkiállítás. A helybeli kir. kath. fiu-tanitóképző növendékeinek rajzki- állitásu f. hó 19 és 20.-án, Pünkösd 1. és 2. napján a rk. püspöki fiú- népiskolában . (Eotvös-u. 8 y d. e. 9—12-ig, d. u. 2— 5-ig lesz megtartvu. A rujzkiállitás megtekintése díjmentes. — Áthelyezett gyógyszerészek. Az irgalmaBrend tartományi főnöke D e- misch György irgulmasrendi algyógysze- részt városunkból Szakolcáfa és B a n f i s Medárd Leo algyógyszerészt Egerből váro­sunkba helyezte át. — Ügyészségi megbízott. Az ignz- ságügyminiszter Berks Lajos nagybányai kir. járásbirósági gyakornokot u nagybányai kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyész­ségi megbízottnak állandó helyetteséül ren­delte ki. — Telekkönyvi vizsga. Marosi Géza helybeli kir. törvényszéki irodagyakor- nok április 24-cn a debreceni kir. ítélőtábla ’ előtt a telekkönyvvezetői szakvizsgát jó sikerrel letette. — Lelkész meghívás. Széles Sán­dor nagypalli ev. ref. lelkészt városunk fiát, a gyüdi (Baranya-m.) népes ev. ref. egyház meghívta lelkészéül. — Anyakönyvi vizsgálat. Pokoli Lajos miniszteri fogalmazó, ki április hó 24. és 25.-én Felsőbányán vizsgált» meg a városi és bajfalusi anyukönyvi hivatalokat, most a belügyminiszter megbízásából foly­tatja az anyakönyi hivatalok vizsgálatát az egész vármegye területén. — Szakrajztanfolyamra való fel­vétel. Mártonfy Márton iparoktatási főigaz­gató a Kolozsvárit szervezendő szakrujzta- nitói tanfolyamba városunkból Bodnár Alajos és Juhász József tanítókat vette fel. A tanfolyam két éven át a nagy szün-l időben 7—7, összesen 14 heti tartamú lesz, melynek végeztével az illetők a szakrajzból- vizsgálatot tartoznak tenni. — Jóváhagyás. A Szatmárnémeti dal- és zeneegye8Üiet uj alapszabályait a belügyminiszter jóváhagyta. — Cirkusz. W ilson jóhirnevü cir­kusszá f. hó 18-án, szombaton, városunkba érkezik s aznap este a Fapiac-téren, saját vízmentes ponyvasátorában, megkezdi elő­adásait. Bővebbet a falragaszok. — A nőegylet junius 9-én délután fényes és dnzdag műsorral, tánccal egybe­kötött nagy kerti vigalmat rendez a Kos- suth-kertben. — Zászló avatás. Nagy fény nyel és ünnepség keretében ^artottu meg zászló ava­tási ünnepélyét a beregszászi állami gymna­sium e hó 5-én. Szöget vertek be gróf Appo- nyi vallás- és közoktatási miniszter, a főis­pán, a vármegye stb. nevében. A zászlóanyai tisztet Schürger Fereücné úrnő töltötte be. — Orfeum. A Sörcsarnokban köze­lebb egy elsőrendű magyar dal társulat fog előadásokat tartani. — Elhalasztott kiállítás. A nagy- károlyi iparpsok által rendezendő kiállítás, — melyhez a kormány is megígérte támo­gatását — nem fi hó 19.-én,. hanem a jövő hó 16.-án fog megnyitni. — Táncmulatság Mátészalkán. A „József kir. herceg Szanatórium Egyesü­let“ mátészalkai fiókja 1907. évi május hó 20-ik napján, a Korona szálloda összes ter­meiben az egyesület javára hangversennyel és műkedvelői előadással egybekötött zárt­körű táncmulatságot rendez, melyre az érde­kelt közönséget tisztelettel meghívja az egye­sület elnöksége: Ilosvay Endréné. elnök. Dr. Farnek Lászlóné alelnök. Szuhányi László titkár. Robay Gyuláné pénztáros. Dr. Csató Sándorné ellenőr. Dr. Steinberger S. ügyész. Dr. Vida József orvos. Halasy Barna jegyző. Beléptidij: személyjegy 2 korona, családjegy 6 korona. Kezdete pontban 8 órakor. Felül­fizetéseket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz az elnökség. Műsor: 1. Felolvasás. „Az egyesület ismertetése“ tartja dr. Rosen­berg Ignác ur. 2. Magyar népdalok Butty- kai Ákos átiratában, zongorán előadja Né­meth Jenőné urusszony. 3. A Tanács mono- log menyecskék számára, előadja Gaál Ist­vánná úrasszony. *4. Dalok a „Víg özvegy“ operettből, énekli és zongorán kíséri dr. 'Fár- nek Lászlóné úrasszony. Valami hibája van. Gondinec vigjátéka. Személyek: De Lussan André, orvos Kesserü Endre ur. Cecilie neje özv. Szilágyi Z.-né úrasszony. Balancourt, magánzó N. N. Nanette, szobaleány Szobosz- lay Piroska k. a. — A rendőrtisztviselök rangjel­zése felett kedden határozott a városi ta­nács, amikor a következő rangfokozatokat állapította meg: főkapitány részére arany gallér egy rozettával, alkapitányok részére 3 rozetta, rendőrfogalmazók, I. oszt. rendőr­tisztek és lovasrendőrtiszt részére 2 rozetta, » II. oszt. rendőrtiszt és rendőrirnokok ré­szére 1 rozetta. — A népkonyha jótevői. Klein Andorné, Dr. Erdélyi Miksáné úrnők és Mayer Margit k. a. 202 koronát gyűjtöttek a népkonyha szegényeinek. Dr. Kelemenné, N. N., I. magy. bizt. társ., Schvartz Jakabné Élesd, Klein Móritzné Szálka, Klein Andor, Dr. Török Istvánná, Dr. Mayer Józsefné 10—10 koronát, Szőke Bélu, özv. Ráth Lnjosné 6—6 koronát, Rooz Testvérik, ifj. Freund Sámuel, Földes Sándor, Dr. Biró Elemérné, Dr. Lehótzky, Gál Jenő, Dr. Fejes István, Rudóné 5—5 koronát, Rohr- lich Sámuel, özv. Graákné 4—4 koronát, Weisz Albertné, Holló Sándor, Dr. Borgi­dádé, Barabási Kun Lászlóné, Juhn Jó- zsefnó, Reiter Adolf 3—3 koronát, N. N., Melchner Józsefné, Balog Ignátz, Pá’skuj, Molnár Dezső, ösztreicher, Bartók, Szőke Béla, Lengyel Károly, Mertz Istvánná, Krausz Fülöpné, Koós Gábor, Lővinger József, Mandel János, Melchner, Steinberger Éliás, Dr. Papolczy Gyuláné, Dr. Vajay Imrédé, Rothbart Józsefné, Roóz Samuné, Molnár Henrikné, Róth Gézáné 2—2 koro­nát, Feiszthuber órás, Sámuel 1 — 1 koronát, Kláber Lujza 5 koronát, Dr. Ehrenreich Lipót 4 koronát, László Zoltán, Mayer Irma, Reny Ilonka, Kaufman Dávidné, Neuburg Gyuláné, Rohrlich Samuné 2—2 koronát adományoztuk. — Márkus Zol­tánná úrnő 5 koronát gyűjtött a szatmári népkonyha javára, melyért hálás köszönetét mond a népkonyha elnöksége. — Katonaszökevény párttitkár. Klopfstein Ernő, az aradi szociáldemokrata párt titkára, ki nemrégebben városunkban is feltűnő szerepet játszott, a napokban a katonaság elől Svájcba szökött. A katona szökevényt az aradi vizsgálóbíró detektivek- kel kerestette, mivel az ellene folyamatban levő rágalmazás! perekben ki akarta hall­gatni. Felesége ekkor sírva valotta be, hogy Klopfstein még vasárnap reggel Svájcba szökött. A rendőrség elfogató pa­rancsot adott ki ellene. — Érdekes leletek. Városunkban a m. kir. dohánybeváltó hivatal környékén esz­közölt töltési munkálatoknál ásás közben az ott dolgozó kubikusok érdekes leletre akad­tak. Az egyik raktári épülettől a máv. felé vezető úttesten, körülbelül 1 méter mély­ségben függélyesen elhelyezve egy spanyol kardot s egy magyar fokost találtak. A fokos teljesen ép, a kard markolatja azon­ban két helyen is összetört. Hozzávetőleg e harci eszközök már századok óta lehettek a földben. A tárgyuk a dohánybeváltó hiva­tal irodájában vannak elhelyezve. — Az Edison színház. A főváros mozilázának kicsinybeni vetített képe a szat­mári publikumé. A világvárosi Ízlés szóra­kozása nálunk is tunyát vert s nem akad városunkban olyun társadalmi réteg, mely ne mulatott volna már a mozi egyes képein. A párisi tolvajvilág festése reális tárgyával izgalomba hozna még egy blezirt, kiélt em­bert is. Annál élénkebb kacagás és nevetés váltja tel az előbbi hangulatot, mikor két kópé bájos gyerekstiklijeit vagy a részegek baklövéseit vetíti az újonnan felszerelt gép. A közönség mindjobban megkedveli a szó­rakozásnak ezt a megböbbentően erkölcsös nemét, mely ezt az érdeklődést meg is ér­demli s helyárainak olcsósága elő is segiti. Mindenesetre jobban ujánljuk ezt az uj vál­lalatot, mely tanulságos szórakoztató és olcsó, mint holmi zeugerájokat amik ízléstelenek, butitók s amellett drágák. — A szerelmes diákról. Szatmári István, ki uz elmúlt hóban szerelmi bánatá­ban meglőtte Dunka Irmát s azután önmaga ellen fordította fegyverét, a napokban került ki a kórházból s a vizsgálóbíró egyenes ren- delete folytán egy detektiv bérkocsin a kir. ügyészség fogházába kisérte, hol most vizs­gálati fogságban van. Magán zárkában, hol az állami foglyok szoktak lenni, van elzárva a meggondolatlan ifjú, kit már a vizsgáló- jiró ki is hallgatott. Szatmári István foly­ton azt hangoztatja, hogy ő nem akarta tu­lajdonképen megölni Dunka Irmát, csak rá akart ijeszteni, a íevolver pedig hogyan sült el, azt nem tudja mert annyira izgatott volt. Az ifjú különben csendes megadással tűri sorsát. Védőjéül dr. Kelemen Samu orsz. képviselőt kérte fel, ki ezen tisztet elfogadta. A vizsgálat a befejezéshez közeleg és még a legközelebbi esküdtszéki tárgyalás alkal­mával az ügy napirendre kerül. Dunka Ir­mát a muH héten Röngtensugarak segítsé­gével megvizsgálták és a golyót szerencsé­sen kivették a gyomor falából e most már I is gyógyultan hagyta el a kórházat. — Esküdtszéki tárgyalások. A májusi ciklus alatt eddig a következő ügyek vannak tárgyalásra kitűzve: Május 21.-én Torz György Juon ellen halált okozott sú­lyos testi sértés büntette miatt. Május 22-én Hancz János ellen szándékos emberölés bün­tette miatt. Május 23-án Vajda Sándor el­len szándékos emberölés büntette miatt. — A Vesselényi-utcai áll. iskola igazgatósága a gyalogjáró és kövezett ko­csiút közötti térséget kicövekelietni kéri, mivel úgy a németiek, mint a vidékiek ki­váló előszeretettel hajtanak a kövezetlen utón s állandóan oly nagy port vernek fel, hogy tavasztól késő őszig teljes lehetetlen­ség az állurai iskola helyiségeit szellőztetni. A tanács tekintettel arra, hogy 600 gyer­meknek egészségi érdekéről van szó, meg­bízta a mérnöki hivatalt, hogy a cövekelés végrehajtása és a költségek iránt tegyen sür­gős jelentést.-— Jóváhagyott útépítés. A keres- ‘kedelmi miniszter a Nagykároly—érendrédi útépítésre vonatkozólag u vármegye határo­zatát helyben hagyta. — Szülésznő hiány. Szatmárvár- megye 104 községében nincsen szülésznő. Ezen körülmény szomorú világításba helyezi vármegyénk közegészségügyét, amit még tetéz az, hogy a körorvosi állások is úgy vannak beosztva, hogy majdnem ugyanuyi község nélkülözi az orvosi segítséget. ’ — Munkásviszonyok vármegyénk­ben. A fehérgyarmati járás munkásviszonyai Kpude Zsigmond cs. kir. kamarás jelentése szerint — türhetők, de ezt a kivándorlás okozta munkáshiány kellő értékére szállítja le. Az aratási szerződések helyi munkások­kal javarészt rendben meg vannak kötve, bár némi béremelés terhével. Cséplési mun­kákra azonban eziedeig még kevés helyeu kötötték le magukat a munkások. Férfi napszám 1 kor. és 1 kor. 60 fillér között változik, de uz 1 kor. 60 filléren felüli nap­számbért csak az állam, vagy a vizrédeke- zési érdekeltség fizeti. Szocialista mozgal mák nem zavarják a nép nyugalmát. A ki­vándorlás óriási aráuyban emelkedik. — Az amaci ev. ref. egyház fi év május 20-án, azaz pünkösd másodnapján harangszentelési ünnepélye alkalmából tánc­mulatságot rendez. — Uszoda. A tanács Pallag Péter­nek megengedte, hogy a tulajdonát képező polgári uszodát a Szamos folyón az eddigi helyen felállítsa és egyúttal felhívta a kapi­tányi hivatult, hogy az úszómester tartására vonatkozólag a folyamodó kötelezettségét a szükséghez mérten állapítsa meg. — Uj emeletes ház. A tanács meg­engedte dr. Farkas Antalnak, hogy Petőfi- utca 19. számú telkén levő földszintes há­zára emeletet építsen. — BŐ Istenáldás. Sárga László felsőbányái vasúti állomási málházó a múlt hétfőn így szólott: „Hallott már ilyet uram, nekem tegnap három gyermekem volt és ma hat van.“ Eleinte azt hitték, hogy tréfál, kiderült azonban, hogy Sárga Lászlónénak e hó 5-én d. e. 11 órakor három gyermeke született és pedig már azelőtt is volt három, igy tehát, egy szép reggelen valóban három­ból hat lett. Az anya és a gyermekek a körülményekhez képest jól érzik magukat. Hi r szerint a vöröskereszt egylet segélyben fogja részesíteni Sárga Lászlónét. — Cserebogár esztendő. Az idén a természettudósok megfigyelése szerint igen sok cserebogár lesz, azért a gazdaközönség saját érdekét mozdítja elő, ha azok irtására minden tőle telhetőt megtesz. — A katonai uszodát e hó 18-án nyitják meg a közönség előtt. Az egészen ujpnnan épített uszoda bizottsági megvizs­gálására a tanács Tankóczi főkapitányt, Heinrich Viktor bizottsági tagot és Erdélyi főmérnököt delegálta. — Öngyilkos gazdatiszt. Szakái János a Dégenfed uradalmak tisztartója e hó 8-án Fekete tanyai, lakásán agyonlőtte magát és szörnyet halt. öngyilkosságának oka nagyfokú ideggyengeség. — Rendőrségi vizsgálatok. Tuda­tom a város közönségével, hogy a közegész­ségi, közbiztonsági és tűzrendőri szabályren­deletekben előírtak ellenőrzését, illetve felül­vizsgálatát a folyó hó folyamán fogom esz­közölni.’Felhívom azért az összes háztulaj­donosokat, hogy az udvarok, lakóházak, mel­léképületek, pöcegödrök és szeméttartók ki­takarítását, azok készítését és rendbehozata­lát, valamint a tűzrendészeti szabályrendelet­ben előirt rendelkezések foganatosítását folyó évi május hó 15-éig hajtsák végre, mert a vizsgálat alkalmával észlelt hiányok és sza­bálytalanságokért az az ellen vétők ellen a kihágást eljárás megindítása mellett úgy a ■ .•'/•' . ■> / ( köztisztaság, mint a tűzrendészet tekinteté­ben szükségesnek mutatkozó intézkedések, a hatóság által fognak a háztulajdonos költsé­gére haladéktalanul teljesittetni. Szatmár- Németi, 1907, május hó 1-én. Tankóczi Gyula, főkapitány. — A kültelki posta keze lő-helyi­ségéül a nagyváradi posta és távirda igaz­gatóság Szatmári György szatócs üzletét-je­lölte ki. A tanács megbízta a kapitányi hi­vatalt, hogy erről a kültelkeiket alkalmas módon értesítse. — Digestor. Az ily cimü részvény- társaság az állati hullák feldolgozása iránt ajánlatot tett a tanácsnak, mely az ügyet a főkapitánynak 60 nap alatt teendő vélemé­nyező jelentésre kiadta. — Üresedésben levő plébánia. A nagymajtényi plébánia üresedésben vau. En­nek a javadalomnak gróf Károlyi Lajos a kegyura, a pályázati kérvények e hó végéig ő hozzá cimzendők, de . az egyházi hatóság­hoz nyújtandók be. — Építési engedélyek. A tanács uj lakóház építésére adott engedélyt özv. Adorján Vilmosnénak Hostánc 54. sz. alatt; Hirsch Lázárnak Nagylippa 1. szám alatt; Lemák Andrásnak Bőrvásár-tór 4. sz. alatt; Papp Jánosnak Nagyhegy 41. szám alatt; Pálinkás Pálnak Ujmajor 48. szám alatt. — Váltóhamisitó segédjegyző. A Szaniszlón nem rég alakult „Arina“ cimü oláh bank a napokban megkapta az első és alapos érvágást. H. E. szaniszlói segédjegyző egy odavaló gazda nevére egy 2000 koro­náról szóló váltót hamisított. A hamis vál­tót az „Ariná“-nál leszámoltatta, a pénzt zsebre vágta és még az nap megszökött Szaniszlóról. Az oláh bank megkopasztója már útban van Amerika felé.' — Halálos szerencsétlenség. Ve­tés és Szatmár közt az állami közút építése most van folyamatban. Május 7-én történt, hogy olajozás végett Palóczi László gépész fel ukurt ugrani a mozgásban levő, simító nagy gőzhengerre, de a deszkáról a henger elé esett s ez roppant súlyával az altestén őt oly rémesen összezúzta, hogy rögtön ször­nyet halt. A szó teljes értelmében összeron­csolt hullát a kir. ügyészség a Papolczy-ta- nyán május 8-án vétette orvos-törvényszéki boncolás alá, melyen résztvettek Morvay Károly központi vizsgálóbiró, dr. Vajay Imre törvényszéki és Göbl Alajos boncoló orvosok, valamint Vasvári Antal jegyzőkönyv- vezető. Az esetért senkit sem terhel felelősség. — Vizbefult gyermek. F. hó 6-án Piskároson Papaán Péter 8 éves iskolás fiú több társával együtt a piskárosi nyugoti községi kaszálón libát őrzött, ahol pajkos- ságból a kicsinek vélt mocsárba ment s egy nehány lépés után elmerült. A gyermekek segélykiáltására egy pásztor oda futott, a gyermeket kihúzta ugyan a vízből, de már holtan. „ — Öngyilkos életunt. Balázs György 63 éves földmives, fi hó 11-ére virradó reg­gel a Belsőpo9takert lankáján egy szilvafa ágára felakasztotta magát. Az életunt öre­get hozzátartozói csak hosszas kutatás után lelték fel. — A halászat emelése érdekében e hó 10-én- délután 3 órakor a polgármesteri hivatalban értekezlet volt, melyre a tanács főkapitányt, gazdasági tanácsost s a halá­szati bérlőt hívta meg. Az Orsz. vízépítési igazgatóság pedig ez alkalomra Muraközi Endre kir. mérnököt küldte ki. — A nagymama figyelmessége. Még a múlt hó végefelé történt, hogy Barta Julia ezárazbereki lány egy egészséges fiú­gyermeknek adott életet. A szerencsétlen lányt nágyon elkeserítette a szégyen s félt, hogy a titok napvilágra kerül. Ámde a kis újszülött gondos nagyanyja segített rajta s a kis gyermeket gyöngéden rongyokba be­göngyölve egy skatulyába rejtette s a te­mető árkában elásta. A szomszédok gyanus- kodására azonban az angyal csináló nagy­mamát kivallatták s a csendőrségnek átadták. — Uj vashid a Tiszán. Técsön a Tiszán uj vashidat építenek. A hídépítését árlejtésen Zsigmondi Béla hídépítési vállal­kozó nyerte el. A három ivhajlásu uj vas- hid 180 méter hosszú lesz. A hidlábakat fa­ragott terméskőből építik, amelyeket légnyo­másos alapozással helyezik el a folyó medrében. — Erdőtűz. Csütörtökön a beregszászi sárokhegy tetején levő erdő kigyuladt. A tüzet állítólag az okozta, hogy tanoncgye- rekek eldobott cigarettájától a száraz avar tüzet fogott s ettől az erdő is meggyuladt. Az éjszakai eső lokalizálta ugyan, de még nem aludt el. — Bányász-sztrájk Oláhlápos- bányán. Mint Oláhláposbápyáról írják, e hó 2.-án az ottani bányamunkások beszün­tették a munkát. Reggel 8 ódakor nagy csoportban a hivatal elé vonultak, hol elógü- letlenségüknek hangos szavakkal adtak ki­fejezést. Joós Lajos bányafőnök békés' sza­vakkal figyelmeztette őket kötelességükre s kijelentette, hogy csak azon esetben tárgyal­hat velük, ha kötelességüket teljesítik. A munkások azonban tiltakoztak a főnök kije­lentése ellen s hallani sem akartak a munka folytatásáról. A küldöttség, illetve egy vá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom