Szatmár és Vidéke, 1907 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1907-11-12 / 46. szám

— Cionista-estély. Vasárnap este tartotta meg a Szatmári Cionista Egyesület rövid idő nlolt immár liurmudik felölvnaó estélyit a Vigadóban. Dacára a hirtelen be­állt csúnya időnek, szép számú közönség hall­gatta végig a progrumm pontokat, amelyek mind oly sikerültén voltak előadva, hogy egy valóban kellemesen eltöltött estélyt sze­reztek az ottlevőknek. Beregi B. pesti mér­nök volt az első szereplő. Mintegy három­negyed óráig tartó előadásban ismertette a zsidóság mostani tűrhetetlen helyzetét és annak legszebb, legmodernebb mozgalmát, 4 cionizmust. Előadását mély tartalom jelle­mezte s a közönség érezte, hogy minden mondatában egy-egy mély igazság rejlik. Ezútán Benkő Miksa, zeneiskoláik kitűnő tanára játszódta el klassikus zeneszámait oly érzéssel, hogy még a laikusokat is lebilin­cselte gyönyörű játékával. Kepes Miklós szavalta el a „Régi dal, régi dal, régi gyü- löltségről“ cimü költeményt igazi drámai erővel, amely az egyes tragikusai) fordula­toknál egészen művészetté fokozódott. Zajos tapsokat aratott Hartmann Leona k. a. emelkedett hangú előadásával, amelyben a zsidó nő szép hivatását ecsetelte a múltban s jelenben. Végezetül pedig még a ven­dég Boregi szavalta el Morris Rosenfeldnek „Zsidó Májú." c. költeményét s ezzel a cionista Hymnusz hangjai mellett a szépen sikerült estély véget ért. — Öngyilkos gyújtogató. Lapunk múlt számában megemlékeztünk azon tűz­esetről, amely e hó 1-én reggel a Várdomb­utca 21. sz. háznál történt. A vizsgálat ki­derítette, hogy a tűz gyújtogatásból eredt s a tettes senki más, mint a lakás bérlője, Horváth József cipész, akiről eleinte az a hir terjedt el, hogy odaégett. Ez a hir azon­ban nem felelt meg a valóságnak, mert Hor- váthot e hó 4-én a déli órákban átlőtt fej­jel találták meg a Szamos partján, u Batty- hányi utcai zsilip közelében. Egy fűzfa tövében a bokrok közt feküdt a boldogta- lao ember' vérbeíagyva és még mindég a kezében volt a gyilkos fegyver. — Az orvo­sok véleménye szerint Horváth az öngyil­kosságot még pénteken követte el s valószí­nűleg félelemből. Csodálatosképen még élet volt benne s így feküdt teljesen eszméletlen állapotban napokig a hideg földön minden segélynyújtás nélkül. A szerencsétlen embert a mentők bevitték a közkórházba, hol más­nap meghalt. Megyebizottsági tagok választása. Szatmármegyében folyó hó 4.-én, 5. én és 6.-án folyt le a megyebizottsági tagok választása. Meglettek választva: Nagykárolyban: Papp Béla, Lukácso vits János, dr. Egeli Imre, Márián Ferenc, Asztalos György, Csipkés András és Mcrcs Imre. Nagybányán: Égly Mihály és Révész János. Felsőbányán: . Földes Béla és Nagy Lajos. Genesen ; Bodoky Géza, Dömötör Elek, Kerner József és ifj.‘Andrássy Jenő. Kismajtényban: N. Szabó Albert és Marosán György. Szaniszlón: Dr. Láng György, Becsky György, ifj. Vonház Antal. Erendréden: Becsky Géza és Vas Lujos. Mátészalkán: Fehér István, Lénárd Jenő. Vitkán: Veres Gusztáv. Fábiánháván: Magyar Endre és Sze­mén József. Mérken: Orosz Árpád és Rónai István. Nyirmegyesen: Fodor Árpád. Kocsordon : Radványi Antal és Leővey Miklós. Gebén: Kállay Ödön, Szűcs Miklós. Szamosszegen: Lusi János és Lányi Dezső. Olcsván: Kósa Bertalan és Kállay Ödön. *. Nagydoboson: Görömbey Zoltán és Király István. Kántorjánosiban : Ibrány János és Elek Imre. Csengerben: Barkász Gedeon és Mol­nár László. Tyúkodon: ITray Jenő és Madarassy Gyula. Porcsulmán: Erdei István és Németh Jenő. Vetésben: Nagy Gyula és Kerekes László. Fehérgyarmaton : Luby Géza, Bukó László és Bornemissza Imre. Csőkében: Lengyel József. Matolcson: Zoltán László es Szabó Károly. Ti9zabrcs: Suta József, Sántha Kál­mán és dr. Gál Endre. Fülesden: Barla Károly és Baka Bélu. Czégényben: Gulácsy Tibor, Gyula és Kincs Dániel. Zsarolyánban: Veres László és Fried Dezső. SZATKÁB VI®EKE. Nagyarban; Tory Zsigmond, Nagy László, Bornemissza István. Lázáriban: Szombathy Ödiin és K ■■ n i - zsay Jenő. Gacsálybun: Madarassy Dezső és Kiss Májer. Atyában: Rácz Elemér és Lázin Ti­vadar. Nagypaládon: Rácz Miksa és Király László. Kispaládon: Pinkóczy Sándor és An- gyalossy Ferenc. Erdődön: Rébny Dezső és Dániel Sándor. Kraaznabélteken : Fugel István. Ombodon: Székely Mihály. Felsőboldádon: Lázin Endre. Madarászon: Vida Ignác és Lukács Konstantin. Rézteleken: Tolnay Albert, Nyikora Demeter és Erdei László. Szokondon: Jurcsek Béla és Kolb József. Királydarócon: Krisztik János. Géresen : Schvarcz • Dávid és Lauritz István. Dobrán: dr, Pilisy István és Gáti Sámuel. Krassón: Sinka Lajos és Ferehczy Imre. K.-Homoródon: Klintók Ágoston és Nyisztor József. Erdőszádán: Osztadél Jenő és Szuicz Mihály. Remetemezőn: Dr. Papolczy Béla, Achim György és Papp Antal. Barlafalubun: Buy Miklós. Nagykolc9on : Csaba Adorján és Grosz Albert dr. szatmári ügyvéd. Farkasaszón: Miilián János és Fássy Gusztáv. Szinérváralján: Bajnóczy Géza. Alsófernezelyen: Neubauer Ferenc. Misztótfaluban: Bálint Imre és Kiss Dezső. Feketefaluban: Kiss Miklós. Dióshitlmon: Dr. Stol Tibor és Hirsch Ernő. Aranyosmegyesen: Szilágyi Tihamér és Rédey István. Udvariban: Tóth Tibor és Papp Árpád. Batizon: Fényes Elek. Sárközön: Kölcsey Antal, Sepsy és Hadady Gedeon. Komorzánban: Berende I. Av.-Újvárosban: Ferenczy Zoltán és Nagy Bálint. Kőszegremetén: Moskovits Samu. A vasfelsőfaluban : Papp Sándor és Dr. Ember Elemér. Nagy9omkuton: Dr. Olsavszky Gyula. Berkeszen: Erdős Aurél és Csolti Szabó Ernő. Koltóu: TJo9vuy Jenő és Olsavszky Viktor. Kővárremetén: Farkas János és Le- ntényi Olivér. Jóházán: László Sámuel, Koos György Shyllaba Ernő. Nagynyiresen : Gróf Teleky Pál. Hosszufaluban : Gróf Teleky Géza. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. TALISMAN A Kinizsy-utca 41. számú házban egy elegánsan • b^be bútorozott DÁjVs Uöj -m kiadó 1 4* m m Tlfturner Albert. ü ü ELADÓ rm mt ©a Klein Vilmos kertészetében helyszűke miatt nagyobb mennyiségű díszbokor, fenyőfák, —- bignoniacatalfa és diófák Szőlőoltványok miniszterileg előirt minő­ségben, 22 fuj csemege, 28 borfajban, háromféle ala­nyon, fajtisztán, me­szes talajra is. Gyökeres vessző Portalis, Solomis, Monti- cola, Aramon, Rupestris, Ganzin No 1. és 2. kapható: Vállalati szólótelepnél Billéd, Torontál megye. Legolcsóbb árak! Készlet: 419,000 oltvány, 250,000 gyökeres. Arlap Ingyen. 2—12 cs. Az intésősóg. jutányos árban. Értekezhetni Bertók Sándor kertésznél. — Telephon szám : 20. Eladó szőlőoltvány. Kiváló erős 2 éves gyökeres zöldoltvány csemege és bor faj eladó, tavaszi szállításra. Saját termésű ^ szatmár hegyi V X 50 literen felüli mennyiségben — és szép csemege szőlő kilója 72 fillérért kapható Unger Istvánnál 1-2 Köhögés, rekedtség és hurut ellen ( nincs jobb a ,e pemetefű-cukor Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan R É T H Y-fólót kérjünk, mivel sok haszontalan utánzat van. 1 doboz 60 fillér. 1—10 Csak R É T H Y-félét fogadjunk el! Főnmnkutársak : Dr. Tanódy Endre. Erdős8y Vilmos. Laptulajdonos és kiadó : Morva! János. Szives tudomásul! Bátorkodom a n. é. hölgyközönség szives figyelmébe ajánlani saját készí­tésű finom szőrme boáimat (collier) megtekintés végett. Állandóim raktáron tartok mindennemű finom szőrme áru­kat, muífokat, persianer sapkákat. El­vállalok mindennemű szűcs munkákat, átalakításokat, javításokat, jutányos árak mellett. Egyszersmind szives tudomására hozom, hogy az ugyanezen üzlethelyi­ségben levő kötszerraktáramra, melyben nagy választékot, tartok, eérv- kötő, haskötő, Suspenzó, nadrágtartó, Dianna öv. (Havi kötőkben) és hozzá­való párnákban. Továbbá gummi árukban, tejszi- vók., melUzivók, fecskendők, méhkoszo- ruk, raéhtartók, légpárnák, Irrigátor felszerelések, gumini különlegességek, óvszerek nagy választékban. Utazó bundák kikölcsönöztetnek. Kérve a u. é. közönség b. párt­fogását teljes tisztelettel Görömbey János szűcs. Deák-tér. Antal D. házában. Postai megrefideléseket diszkrét eszközlöm. §—6 cs Kapható minden kereskedésben Szives tudomásul!!! Megérkeztek!!! az őszi és téli újdonságok az olcsónak elismert FISCHER ANTAL selyem-, kelme- és női-divatáruházába SZATMÁR. A PANNÓNIA MELLETT. DEÁK-TÉR. Szőnyeg, .. .. függöny, ágygarnitu- rák, paplan és flanel .. .. takaróki Tulhalmozott raktár miatt az összes árukat mélyen leszállított árakban bocsátom a t. vevőközönség rendelkezésére és pedig tájékozásul: Lousien selyem minden színben csak 38 kr. és feljebb Blous selymek nagy választékban csak 58 „ „ „ Ruha szövetek csikós és kockás szép minták — — — — 23 „ „ * Mosó delainok szép uj minták — 26 „ * „ Pár száz darab különféle muradék fél árban és minden elfogadható árért. n i Női fehér- neműek, vászon, da- maszt áruk és asztal- neműek. Nagy választék fekete és szinea costűme kelmék­__ bői, pongyola és blous kelmék, bárso nyok, flanellok, barchettek és mindennemű mosó kelmékből. Hj Nehány száz darab- különféle leszabott hímzett blous ujdon- fü ságok minden elfogadható árért. Különlegességek tafft selymekben. ® A t. vevő közönség b. pártfogását kérve tisztelettel Fischer Antal Szatmár legnagyobb selyem, szallag és esipke áruháza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom