Szatmár és Vidéke, 1907 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1907-07-16 / 29. szám

I Melléklet az 1907. évi 29. számhoz.í 0ZATHÁB ÉS VIDÉKE. — Mert hu ez az eset itt történik, egészen bizonyos, hogy u hús árát ezen u cimen is felemelték volna. • Az egész városban mindenki sajnálja, hogy Fodor Gyula távozik körünkből. Az egyik ezt a szép oldalát, a másik amazt di: cséri, s egyhangú a vélemény, hogy uz egyet­len létező ember, akinek nincsen ellensége. A mint hogy igaz is. Demeter. HÍREINK. — Fodor Gyula — távozik. A val­lás- és közokt. miniszter Or. Fodor Gyula kir. kath. főgimnáziumi tanárt a budapesti VIII. kér. főgimnáziumhoz helyezte át. — Nagy örömmel regisztráljuk a.hirt, mert egy kedves munkatársunk jól megérdemelt clőha hidasáról vun szó, de ha elgondoljuk, hogy ezáltul elveszítünk egy embert, akiről túl­zás nélkül elmondhatjuk, hogy közszeretet­nek örvend-tt, s buzgó tevékenységével tár- sadalmi életünknek egyik vezető embere volt, a magunk szempontjából igazán szomorkod- nunk kellene. Nincs pótolhatatlan ember, ez régi igazság, de azok az egyesületek, ahol működött, az ő távozását mégis megfogják érezni és egyhamar alig fog akadni, aki őt elfeledtcsse. Uj állomására .szeretetünk ki­séri és az a kiváltság, hogy találja fel ott imindazt, ami szivének óhajtása és amit pá­lyáján elérni lehet. — Kirendelés. A m. kir. igazságügyi iiriitfezter Kulin János szatmárnémeti törvény- székíi Jbetétszerkesztő albirót és Uszkay Ta­más ssjat márnámét i kir. törvényszéki betét- szerkesztő telekkönyvvezetőt a nagybányai ikir. járásbírósághoz. mint telekkönyvi linó* isághoz hivatalból kirendelte. — Adomány. A földiuivelésiigyi ini- ti tiszt er dr. Falussy Árpád főispán közbenjá­rása folytán a csunálosi katholikus olvasókör részére 150 köretből álló népluinyvtári könyv­öt v(ijteményt s ennek elhelyezése céljából JtőnyVíZnlirény^ beszerzésére 20 koronát adom ányozott. — Választás. Budapest székesfőváros napokbat, ^íl*‘lolt tun‘ícs ülésén Andrássy Irén és Nóra megbízott tanítónőket, a fővárosi « 'te'W* iskolához rendes tanítónőkké választotta b V rr - 1 i — Mé ^ok-választás. K a 1 d o r Árpád oklev. * t 'vái|)y',!»<-hTiököt, Káldor Lajos várQsi számiiszt *,z EPlnFc** 1 bányaművel^ igaz Dfernokké valusz tóttá meg. — Lemondás.. í>r. Gy'*'»® Ltvan vár­megyeí közig. gyakoiTtok ezen ÁlhLálol |e mondott. ,, — Küldöttség. A matolcsi uj moson régóta érezhető egy közúti vas. szükségessége. Ennek .ínlekében f^lyó hó 12-én Luby Géza omg_Y. képviselő, Jékey Sándor fehérgyarmati és Pédky László má­tészalkai főszolgabirák vez etésével küldöttség ment Kossuth Ferenc kereskedelemügyi mi­niszter elé, hogy a bid kiépítésiéit az állam­tól kérelmezzék. — Helyreigazítás. AI ült .-számunk­ban arról adtunk hifi, hogy ICatlfié.r Ru dolf érettségit tett ifjú elmomvariba esett és S7Ülei e miatt felvitték a Lignit mezőre. Mint most illetékes helyről értesítőitek: ben műnket, e hir nem felel meg iiT valóságnak, «vert csak annyi az igaz, hogy az illetőn a t-iifL- idegcsség jelei mutatkozván, felvitték egy fővárosi szanatóriumba, ahol már is annyira javult, hogy nem sokára teljesen felgyógyul­tén távozhutik. — Esküvő. S a s 8 y Cteaba, a mis­kolci „Ellenzék“ c. Inp felelős szerkesztője, csütörtökön tartotta esküvőjét. Budapesten Szilágyi Erzsébet tanítónővel. — Gyászhirek. Németh y Samu dr. Ugocsaviírmegye főorvosa 50 éves korá­ban agyszélbüdésben Nagyszőlősön meghűlt. Temetése szerdán történt az egész varmegye társadalmának páratlan részvétele mellett. — F ü 1 ö p Ferenc belyb'eli lakos, jóltirnevü iparos, vasárnap délelőtt 11 órakor meghalt; halálát hosszantartó tiidővész okozta. Az elhunytat felesége és 4 gyermeke gyászolja. — M á r t h a József csengerbagosi ev. ref. lelkész, egyházmegyei lanácsblró, vármegyei bizottsági tag, életének 64-ik évében f. hó 4.-én élhunyt. — Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó barátaim és ismerőseim, kik fel ej th etlen kis fiam temetésén megjelenésükkel megtisz­teltek, részvétükkel fájdalmunkat enyhítet­ték, fogadják ez utón mélyen érzett legliá- lásabb köszönelünket. Szalmái-, 1007 július 12. Scherling Antal és neje. — Öngyilkosság“. Lábas Róza vi­rágárus lány özv. Fábiánná üzletéből hétfőit este lakásán gyufa és lugkő oldatot ivott. Tettét reménytelen szerelem miatt követte el. A leányt a mentők kórházba szállítot­ták. Állapota reménytelen és felépülésében nem biznak. — Szakegyletek vizsgálata. A. városi tanács nz Építőiparosok Szövetségé­nek beadványára szombaton délelőtt Pupp Ottó rcndőrfogalmazót és Litteczky István II. o. számtisztet megfelelő csendőri kiren- deltséggel a szakegyletek pénztárának várut- lan" rovancsolásáru küldte ki. A vizsgálat megállapította, bogy a kőmivesek, festők, fém és famunkúsok szukegyleti pénztára kezelésénél a legnagyobb mérvű szabályta­lanságok merültek fel. Bevételek, kiadások nincsenek igazolva. A könyvelés pedig oly primitiven van kezelve, bogy a hatósági közegek a könyveket s uz összes iratokat magukkal vitték. Ezek folytén a szakegyle­tek működését a vizsgálat befejeztéig fel­függesztik. Valószínű, bogy a vizsgálat után a szakszervezeteket feloszlatják. — A Halmi-ház bevétele. Az Ár­pád-utca 28. sz. alatti Halmi-ház előtt titok­zatos látványnak voltak tanúi csütörtö­kön este az arra sétálók. Úgy 9 óra tájban, mikor az egész tájra — bála a kolendárium- csináló szeszélyének — már egyptomi sötét­ség borult s a városi szabályrendeletet alá­zatosan respektáló villamoslámpák kialvásá­nak sistergése jelezte a .reptéri hold feljö vételét, a S/échény i-ulca telől szabályszerű lépések s rendőri kardok félelmet keltő csör- tetése hallatszott. A sétálók, kik valami ko­moly veszedelmet sejtettek, ij-dten vonultak visszu biztos, védett helyre, hogy csak tá voli szemtanúi legyenek valami rendkívüli szenzutiónuk. A kivonult karhatalom eköz­ben megérkezett a Halmi-féle házhoz. A halk hangon kiadóit parancsok után két csendőr elállta a kijáratot, a többiek pedig vakmerő elszántsággal s minden eshetőségre elkészülve, u házba vonultak/ A távoli szem­tanuk ereiben megfagyott n vér, többen .imádkoztak az önfeláldozó közbiztonságot őrizök lelkiüdvéért. Rövid idő múlva szóvál­tás zaja volt hullható, majd ajtócsapkodás és nemsokára megjelenik az utcán az elfo­gott összeesküvők szánalmas csapata. Csend­őrökkel körülvéve a jövő iparososztály magja, az inasok .szurlos kis serege. Szurkolva vo­nultuk szegények némán és csüggedten a csendőrszurony megbízható oltalma ulatt a városházára. Ott aztán a felvett jegyzőkönyv bői kiderült, hogy az ifjú csemeték mostoha sorsuk miatt s egy jobb, boldogabb jövő megállapítása céljából gyűlést, akartak tartani és ezt nem jelenteiték be a hatóságnak. Ez volt u bűnök. Ezenkívül sorra motozták ti fiukat; s uramfia! egyiknél egy 10 filléres szakegyleti nyugtát, többeknél pedig — még kimondani is bűn és pirulás — „Szociális mus“ cimü könyvet talált a közbiztonsági okból motozó hatósági szerv. A könyveket természetesen elkobozták s csak dicsévetéré válik u hatóságnak, hogy a de'iquenseket a kiporciózott pofonok után rögtön fel nem uknsztottu. — Uj mozgó fénykép színház nyilt tneg, a fapiacon. A szatmári közönség által már előnyösen ismert Narten György szó­rakoztatja nagy számú tiszta* és uj felvételű gépeivel u közönséget. Első napokban a nug.y- avÚT>l’U sátor zsufolá-ig megtelt és az elő- adá in*nt nulf nz a Narten-féle szin­I ázná( im'gS£okott a közönséget tökéle­tesen kie'fégitették. — yigyázatlanság áldozata lett egy vidéki gardáéin bér, ki Kazinc/.y-utcán nagy teherrel in*£rakutt- kocsij íru menet közben akart fflszálííjni. Lába azonban el­csúszott és u kerék «hí került úgy, hogy “tizt azonnal ketté törte. A megjelent men tők segítségét a sérült ember bátyja eluta­sította és saját lakására vitte ápolás végett — Elgázolás. Közvetlen a rendőrségi épület előtt a Pupp Kálmán tulajdonát ké­pező — ,ép a gépjavító műhelyből hazafelé' szállított — automobil sebes száguldása kö-, zött elütött egy lovat és az azt vezető gyer­meket. A fiacskát a mentők részesítették az első seg'élyíbcn, úgy hogy mihamar talpra is állott. A« .-automobilt Probszt lakatos mester segédje-vezette, ki ellen n csendőrség a kellő intézkedési .megtetté. — Tűz. liönnyou végzetessé válható tűz ütőit ki ií nagy .gőzmalom közvetlen szomszédságában szombotop éjszaka. A fo- lyamrnémökség .tulajdonát képező nagyobb szalmakazal gyuladt ki is in eret Jel) okból és hogy nagyobb területre nem terjedt tki a tű?, az -csak u nagygőzmalom és a városi tűzoltóság gyors kivonulásának és erélyes működésének kö-zönhető. A tűz színhelyére urf 5-ik gyalogezred készenléte is kivbnult és a tűzoltósággal közös erővel sikerűit rövid idő alatt a veszedelmet megszüntetni. — Mozgófénykép. Valóságos vetél­kedés folyik le Kiss Árpád és a most érke­zett Narten féle mozgófénykép színházában. Dicséretére legyen mondva, hogy a formá­ban Kiss Árpád nem maradt, hátra. Leg­utóbbi műsora a legkényesebb Ízlést is ki­elégíti. Különösen kiemeljük a Niagara vi/.esést. melynek 1200 m. hosszú szallagja a legcsodásubb látványosságot tárja a szem­lélő elé. Kitűnő kép a „Hortobágyi pu*z tán“, „Az olasz lovasság bravúrja“ és niég számos uj dolog. — Érdekes házasság. Nem min­dennapi házasságkötésnek voltak tanúi a múlt napokban Máramaro1» megyében a havasme­zőiek : A vőlegény Deutsch Jakab 75 éves szabó, a menyasszony pedig egy 80 éves ofausszony. A „fiatal“ pár — mint Havas- mezőről írják, — az esküvő után regge­lig mulatott. — Uj vállalat. Müller Zoltán hely­beli festőművészünk könnyebb hozzájuthatás végett bevezette a portrait festészetet rész­letfizetésre, mely vállalkozása máris megfe­lelő eredménynyel jár. Megrendelői között helyet foglal gr. Festetich Mária úrnő, Er­zsébet királynő volt udvarhölgye, ki t imp- lom képeket festett. — Hangverseny Halmiban. Med­gyesi Zoltán akadémiai zenetanár, ki cimba­lom és Xylophon terén szerezte országszerte elnőrungu szaktekintély, e hó 13.-án vasár­nap Halmiban özv. Fink Ferencné vendég­lőjének udvar kertjében' úgy az ottani, mint a környékbeli nagyszámban megjelent inte) ligcns közönség előtt fényesen sikerült hang­versenyt adott. A lámpionokkal feldíszítctt kerthelytség alig győzte magába fogadni azon közönséget, mely Medgyesi Zoltán ál­tal hirdetett hangversenyben gyönyörködni óhajtott. És ezen óhaj „ténnyé vált akkor, midőn a művész hozzúiílt cimbalmához, ehe/. kizárólagos magyar hangszerhez és nagy tudás, nagy művésziességgel játszotta le mű­sorát,N melynek minden egyes számi a közön­ség részéről frenetikus tapsokkal lett hono­rálva. Különösen nagy tetszésben részesült a művész kis 4 éves Jancsika fia által négy kézen előadott cimbalom duett; mikor u kis csöppség oly umbicióvul, oly bámulatos mű­érzéssel adta le a legnehezebb futamokat, hogy az & közönséget valósággal bámulatba ejtette. A kis cspdaművész veleszületett ze­nei talentumu igazán fenomenális, olyan, mely mindenkit megbűvöl és meghódít. Kern nagyzolunk akkor, mikor azt jósoljuk, hogy ebből a kis csöppségből elsőrangú zenei mű­vész lesz, ki úgy szüleinek, valamint a ma­gyar népnek dicsőséget hoz. Medgyesi Zol­tán cimbalomszólói mint a „Rákóczy egyve leg“, „Kesergő“, Tábori kürt“, „Katona massirozás“, nemkülönben a xylophonon elő­adott „Repülj fecském“ oly művészies prae cizitáseal lett előadva, hogy a közönség taps sál alig, győzte honorálni. TTgy Medgyesi Zoltán, mint kis fia, a Jancsi általános köz­kívánatra városunkban a Kössuthkerti Ki­oszkban a jövő hét folyamán koncertet ren­dez, melyre ezúttal is felhívjuk a kö­zönség figyelmét. Mikor a műsornak, vége volt, — mint h-ilmi-i levelezőnk Írja, — a fiatalság táncra perdült és járta kivilágos kiviradtig a ropogós csárdást. Az „öregek“ pedig özv. Finkné pincéjéből fellendült jó magyar borok mellett pedig szintén kivilá­gíts regeiig ülték, ős magyar szokás szerint koccintás között éltetve a kiváló művészt és családját. (m—k.) — Kitüntetett gyáros cég. A Nemzetközi sütőipari kiállítás az Alexin Z s i r m ű v e k n e k növényzsirgyártmányai egészen kiváló minőségéért és u vállalat nagy j'-lentöségeért a legnagyobb kitüntetést a Grand Prix-t Ítélte oda. Jól esik nekünk e kiiüutetés, mert újabb bizonysága annak, hogy a magyar tőke és szakértelem nem ma­rad bátra a külföld mögött, valamint az Alexin és Kalács-Alexiu hire is már a haza határún túl is ismeretes és tisz­teletet szerez a magyar iparnak. A kiállítás megnyitásakor József főherceg és Augusta főhercegnő ő fenségeik is legmagasabb elis­meréssel nyilatkoztak az A 1 e x i n-ről. Az A 1 e x i n - Z s i r m ű v e k tulajdonos i dr. Sebmidi és társa cég, Budapest. Gyár: Bu (1‘tfok. .— Tűzjelzés. Abban a nagy mun­kában, mely a jövő évi tűzoltó kongresszus­hoz vezet, a hatóság is segédkezet nyújt a tűzoltóságnak abban, hogy a jövő esztendőre egy teljesen kiépített, kellőleg kioktatott ► z-rvezet tel birjon. Ma már erősen előha- ladt az önkéutes tűzoltók kiképzése, a hiva­tásos tűzoltók száma tízre emeltetett, még csak a szükséges eszközök hiányoznak, ame­lyek végrehajtó eszközei a tűzoltói tudomá­nyoknak. Városi tanács épp^n most gondos­kodott arról, hogy a tűzoltóság még két pár lóval láitussék el, úgy azonban, hogy izek a tűzoltó fogatok az utcai szemétbor­dást is kötelesek ellátni. Ami még hátija van befejezotleuül, a tűzjelzés némi fogya­tékossága. A mily biztos ma a tűznek gyors felderítése, épen olyan kevésbé áll -módunk­ban éjszakának idején, nagyobb tüzesetek alkalmával a közönséget értesíteni, mert amily kivánatos, hogy kisebb veszedelemben a közönség nyugalma ne zavartassák, éppen úgy Szükséges, előfordulható nagyobb tüz­eseteknél a közönség gyors értesítése. A kiütött tűznek az idegenekkel való közlésére ma a tűzoltó torouy erkélyén elhelyezett vészharang szolgál, ez azonban hangterje­delménél fogva nagyobb tűz esetén nem elégíti ki a kívánalmakat, éppen azért gon­doskodni kell arról, hogy a gyors tűzoltás­nál kiváló szerepet játszó tűzjelzés kellő módon történjék. E célból tervbe vétetett, hogy a németi ev. ref. templom tornyának oldalán egy villamos tűzjelző' harang állít­tassák fel. A szatmári ev. ref. és róm. kath. székesegyház har.mgozóinak lakása pedig j villamos csengővel láttassák el. N igyon tér mészetes, hogy a most tervbe vett és a to­ronyőr által irányított eme tűzjelzésre felhívó figyelmeztetések csak nagyobb tüzeknél vé­tetnek igénybe. — Tüntetés. Nagy tüntetés volt Nagy­károlyban f. hó 8-án este 8 óra után Kovács György és Politzer Ignác kereskedők üzlete előtt. A rőfös és rövidáru kereskedők ugya­nis kötelezőleg kijelentették, hogy a nyár folyamán üzleteiket este 8 órakor bezárják. Fentnevezett kereskedők azonban ezen idő után is dolgoztak üzletükben s azért ren­dezték ellenük a tüntetést. A csendőrség közbe lépett s a tömeg az erélyes felszólí­tás folytán szétoszlott. — Uj huszkoronás bankjegyek. A forgalomban levő huszkoronás bankjegyek nagymérvű hamisítása arra készteti az Oszt­rák-Magyar Bankot, hogy uj huszkoronás bankjegyek kibocsátásának tervével foglal­ozzék. Az uj bankjegyek előállítási költsége darabonként hat fillérre rúgna és igy a for­galomban ievp, harminc millió korona ösz- s/.egü huszkoronás bankjegyek előállítása 1.8 millió koronába kerülne. A bankjegye­ket különben r< miszerint minden három év­ben kicserélik, mert összehusoulithatatluuul jobban használódnak el, mint az aranypénz. — Áruló asztalok a piacon. Köz­egészségügyi érdekekből már régebben lervbe vette a rendőrkapitányi hivatal tejnek, tej­felnek, tnrónak, vajnak, levágott apró­marháknak 8 általában mindazon áruk­nak, umelyek az utcai pornak alkalmas fel­fogói, asztalokon való árusítását. Most a városi tanács eliendelte 20 drb könnyű, könnyen eltávolítható asztalnak megcsinálta- tását, amely asztalokért 12 fillér lesz az igénybevevők által fizetendő s annyian hasz­nálhatják, ahányuu az asztalhoz hozzá fér­nek. így tehát bekövetkezik azon régi álta­lános óhajtás, hogy a fent elsorolt élelmi­szerek ne a piac porában áruitassanak. — Vipera marás. Ács Lajos csekei ev. ref. lelkész 17 éves fiát egy keresztes vipera kisujján ineginarta. Állapota súlyos, gyógyításán a fehérgyarmati közkórházban fáradoznak. — Birtokváltozás. Róth Ferenc és neje Slelli Mária uugykárolyi lakosok meg­vették Pósz Anna szatmári, Pósz Mária beregszászi irgalmas nővérek, Pósz Katalin szer .tét rendi szerzetesnő győrszentiványi lakosoknak u nagy károlyi belső telkét a rajta levő összes épületekkel s nagykárolyi 4. számú betétben felvett tartozékával együtt, 6075 koronáért. — Példátlan siker u magyar zsur­nalisztikában az „Egyetértés“ átalakulása. Az „Egyetértés eddigi nagy alakját elvetve, május elsejétől uj, modern formában jelenik meg. így átalakulva az „Egyetértés“ ma a legjobb, legtar­talmasabb magyar napilap, mely rovatai gazdag­ságával, jó értesüléseivel, eleven, szellemi tartal­mával páratlanul áll. Dr. Pap Zoitáu főszerkesztő és Purjessz Lajos felelős szerkesztő vezetése alatt naponta előkelő Írókból, kitűnő zsurnalisztákból álló népes szerkesztőség dolgozza fői a napi ese­ményeket. Kéthetenkint minden' előfizető teljesen díjtalanul kapja a Hevesi József szerkesztésében megjelenő „Magyar Szalon“ folyóiratot, mely szép- irodalmi és aktuális dolgozatainák gazdagsága és illusztrációi változatossága révén mindenkor u magyar család 'legkedveltebb vendége volt. Az „Egyetértés“ előfizetési ára: Egész évre 28 korona, félévre 14 korona, negyedévre 7 korona. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Eötvös-utca 32. A szerkesztőség élén dr. Pap Zoltán főszerkesztővel és Purjesz Lajos felelős szerkesztővel a magyar zsurnalisztikában szinte páratlanul álló nagyságban és munkaerőben dol­gozza fel napról-napra a legrészletesebben, a leg­jobban informáltan és a legváltozatosabb irodalmi alakban a politikai, társadalmi, művészeti és köz- gazd isági eseményeket. A lap belső tartalma ele­ven, változatos. A t. Házból címmel naponta Bede Jób ir szellemos politikai karcolatokat. A népes szerkesztőség tagjai a következők: -Miklós Jenő (segédszerkesztő), Lukács Gusztáv (politika), Zsa- dányi Henrik (Országgyűlés), Timár Szaniszló (Nemzeti Színház, Újdonság), Erdős Ármánd (Opera), dr. Antalik Károly (Zene, hangverseny), dr. Bernát Ottó (Külföld), Kürthy Emil (Népszín­ház, Magyar Színház, színházi rovat), dr. Hódy * Lajos (Főváros), dr. Bokor József (Tanügy), dr. Bárdos Artur (Királyszinház, szépmüvészet), Déri Gyula (Közigazgatás), dr. Benda Jenő (Újdonság, egyház, -társadalmi cikkek), Garvay Andor (riport), Simon Vilmos (Törvényszék, Újdonság), Ballá Károly (cikkirás), Bállá Miklós (különfélék), Sárosi Bella (Divat), Réthy Pál (Sport), Kármán Aladár, Hegedűs András, Sonnenfeld J. (Közgazdaság, Tőzsde), Gajdos János (Sakk). Ezen a gárdán ki- vül a vidéki és külföldi tudósítók és a külső munkatársak sokasága áll a lap szolgálatában. — Pályázat. A szatroárnóraeti-i kir. ügyészségnél üresedésben levő irnoki állásra 4 hét alatt lejáró pályázat van hirdetve. — A kávé olcsóbb lett. A melyről legjobban meggyőződhetünk Szatmár piacán a Pannónia szálloda mellett Néhma kávé kereskedőnél 3 kilós posta csomag kuba kávét 3 60 frt küld után véttel bérmentve. 4 — A Nap. A fővárosi zsurnalisztika valóságos szenzációja a Nap, mely ma az ország legfüggetlenebb, legszókimondóbb, legnépszerűbb és legelterjedtebb ellenzéki napilapja. A Nap a közönség rajongó szeretetétöl kisérve, egy csapásra hódította meg a sziveket. Minden száma kész tueg- lepejés és szenzáció. A Nap független, érdekes, tartalmas és teljes krónikása a napnak; s minden más hip megelőzésével már a kora reggeli órák­ban kapja kézhez a vidéki olvasó. A Nap felelős szerkesztője: Braun Sándor. Politikai cikkoinek legnagyobb részét Lengyel Zoltán, a magyar ellen­zék e fényes nevű vezéralakja Írja. Irodalmi fö- munkutársa: Bródy Sándor. Belső dolgozótársai : Ábrányi Emil, Bródy Sándor, Cholnoky Viktor, tső más * 81 ital fisa s«- « ette el- éltó )san em- diüít ida­tta* lőí­Etn. dal­Hű­b­ben n4 bon, inét Rét |- SS i iá-1 ;btt izar ki

Next

/
Oldalképek
Tartalom