Szatmár és Vidéke, 1907 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1907-05-28 / 22. szám

Melléklet az 1907. évi 22. számhoz. 8ZATMÍB ÉS VIDÉKE. — Páxmán Ferenc cabaret társu­lata közelebb városunkba érkezik és a Honvéd sörcsarnok kertjében néhány elő­adást fognak tartani. A magas színvona­lon álló cabaret társulat a fővárosi Nemzeti 9zinbáz, Népszínház és Operaház tagjaiból van összeállítva. — Cirkusz. Wíl zon Zsigpiond jóhir- nevü cirkusza pár nap óta városunkban működik. Fapiactéren felépített terjedelmes körsátorában pénteken este kezdte meg elő­adásait s azóta nap nap mellett mindig elénkebb érdeklődés mellett játszik. Mutat­ványai, melyeket a cirkuszok porondjáról jórészt már ismerünk, igen, szépek és élve­zetesek; az előadók nagy ügyességgel mu­tatják be azokat. A műsorszámok közül ki kell emelnünk Irma kiasszony hintaproduk­cióit, Günter erőművész erőkifejtési mutat­ványait, a L mger-család légtornájat, a Wil- zon-nőverek táncát, Izor Augu-zt mutatvá­nyait, remekül betanított kutyájával, a Tribollo-testvéreket, mint földszinti akroba­tákat, topábbá Wilzon igazgató rendkívül ügyes egyensúly produkcióit. A cirkusz igen rövid ideig, mondani csak pár napig marad városunkban, éppen azért igyekezzen min­denki mentői előbb megtekinteni. Ilyen ér­dekes látványosságot kár volna megtekintés nélkül hagyni. — Az Edison színház napról-napra jobb és nagyobbszámu előkelő közönséget vonz egybe. Az áldozatkész igazgató, hogy előadásait tökéletesebbé és nagyobb színvo­nalúvá emelje Radó K. Tivadart az Uránia színház volt gépészét szerződtette. A heten­ként kétszer változó műsor élénksége és tar­talmassága magyarázza meg azt u nagy ér­deklődést, mely minden előadáson'megnyil­vánul. Programmszámjai egytől-egyig szoli- dak s igy a legjobb családok sem talál­hatnak benne kivetni valót. A legutolsó mű­sorból kitűnőek a Gyermekszinház, valamint a Részeg és a hold cimü képek. Szerdán uj képsorozatok kerülnek előadásra. — Adományozás. Kosztra Ignác t. kanonok, püspöki biztos u csomaközi r. k. elemi népiskola építési költségeinek fedezé- zére újabban 500 K-át adományozott. Az egyháztanács killdöttségileg mondott köszö­netét nemes lelkű esperesplebánosának, aki ott több mint bárom évtizedes lelkipásztor- kodása alatt nemcsak páratlan jövedelmű hitközségi malmot, olajtörőt, gabonamagtárt létesített, hanem ragyogó kápolnát is épített, e kápolnájának, templomának ' sok alapít­ványt Í9 tett. b — Lelkész! kinevezések. A hon­védelmi miniszter Láng Gyula szatmári 12-ik ezredbeli póttartalékost, erdődi segéd­lelkészt a tartalékban Il-od oszt. honvéd segédlelkészszé nevezte ki. — Dr. Boromisza Tibor szatmári püspök H i r 1 y József ideig­lenes lelkészt a nyircsaholyi, Horváth György id. lelkészt a halmii, R o k k István id. lelkészt a nevetlenfalusi plébánia admi- nÍ8trálásátó! felmentvén, Nyircsuholyba lel­késznek K u fr 8 i n s z k y Zsigmond paposi lelkészt Halmiba lelkésznek Pásztor Jó­zsef munkácsi segétflelkészt, Nevetlenfaluba ideiglenes lelkésznek, Reiter András be regszászi segédlelkészt nevezte ki, Vadász goston mátészalkai lelkészt megbízta a pa­posi plébánia ideiglenes vezetésével. — Lelkész választás. M a k a y Klek volt szatmári ref. káplánt, utóbb fen- nesi lelkészt, a szutmárhegyen lelkésszé vá­lasztották meg. — Nagybányai tisztujitás. Nagy­bánya város általános, tisztújító közgyűlése 22.-én zajlott le óriási érdeklődés mellett. Polgármesterül Dr. M a k ra y Mihály já- rásbirót választották Gallért Endre expol- gármester ellen 14 szótöbbséggel. Tiszti ügyész dr. Stoll Tibor lett 4 pályázó közül. Alkapitánynak Halmai Imrét, mér­nöknek ifj. Grundböck Istvánt és számvevőségi számtisz.tnek Székely Mi­hályt választották meg. — Hymen. Dr. Herman Lipót ügyvéd, lapunk munkatársa, eljegyezte Einhorn •Fanni úrnőt. Márkus JencA malomtulajdonos és Lorbeer Teri (Budapestről) jegyesek. Gom bár Ferenc deési Segédtelek- köuyvvezető május 19-edikén kelt egybe Barabás Ilonka kisasszonnyal, - özvegy Barabás Ferencné leányával. Rosenstein Mór félegyházai föld­birtokos vasárnap esküdött örök hűséget R o t h b a r t Malvinnak, Rothbert József helybeli szesz-nagykereskedő leányának. V a 1 k o v i c s Hetén, Valkovics Sá­muel polgártársunk leánya, ma lép házas­ságra Molnár Dezső helybeli divatáru­ké reskedú'voJ. Takácsi Márton magánzó . e hó 26-án tartotta esküvőjét Bornstein Malvinnal. — Gyáflzhir. Mély gyász érte a^ Jékey családot; bulyi és jékei J ék ey Mórné szüleit urai báró Uray Klára, folyó hó 21-én d. e. háromnegyed 10 órakor, életének 79-ik, házasságának 57*ik évében, hosszas szenve­dés után elhunyt. Temetése, folyó hó 24-én délután 3 órakor ment végbe Géberjénben a vármegye előkelő családjainak részvételével. I A ravatala a park lombos fái közt volt fel- állítva. A koporsót 40 díszes koszorú borí­totta. A temetésen megjelentek a gyászoló család és kiterjedt rokonságon kívül dr. Falussy Árpád főispán, Domnhidy István, Kende Zsigmond, B. Kovács Jenő, B. Ko­vács Miklós, Domahidy Viktor, Jármy An- dar, Ilosvay Lajos műegyetemi rektor, Szu- hányi Ferencz, .Madurassy Dezső, Luby La­jos, Péchy László, dr. Aáron Sándor stb. A ravatalnál Biky Károly szatmári esperes mondott megható gyászbeszédet, a géberjéni lelkész pedig a parkban levő családi sírbolt előtt búcsúztatta el az érdemes matrónát. Az elhunytban Jékey Mór hitvestársát, Jé- key Zsigmond édes anyját, Jékey István nagyanyját veszítették. — Gyászosét. L u k i n i c h Vincéné szül. Haraszthy Editb e hó 22.-én életének 21-ik évében Móriczföldön ■ elhunyt. Az el­hunyt urinŐ’ mindössze 6 hónapja, hogy asszony. — Halálozás. Lauf József szobafestő, városunk régi és ismert polgára, május 18-án, 65 éves korában, hosszabb szenvedés után elhunyt. — Lóversenyek Szatmáron. A szatmárraegyei Lóversenyegylet, mint máskor, úgy az idén is tart versenynapot. Az egylet legutóbbi f. hó 22-én tartott közgyűlésén a verseny napját szeptember hó hó 29-ére tűzte ki s megállapította a feltételeket. E szerint lesz egy verseny a mezőgazdák ré­szére, egy gát, egy akadály, 2 sik verseny és egy vadászverseny a hölgyek dijáért. Egy ka­tona tiszti verseny megtartása érdekében a honvédelmi minisztérium támogatását kér­ték ki. — A fögymnasium tornaverse- nyére UZ előkészületek már nagyban foly­nak s a tornászok nagy ambitióval gyako­rolják magukat nap-nap után. A gyakorla­tokat máris oly precizitással végzik, mely egy század katonának is becsületére válik. Az egyéni versenyek is a versenyzők egyen­rangúságánál fogva érdekes látványt fognak nyujtuni. — Könyvelőválasztás. A helybeli' Népbank segédkönyvelőül Horváth Béla gazdasági és iparbanki hivatalnokot válasz­totta meg. — Izr. vallástani vizsgák. Az ant. orth. izr. hitközséghez tartozó ev. ref. főgymnásiumbeli ifjaknak f. évi junius hó 7-én d. u. 4 órákor az ev. ref. fögymnasium II. emeleti II. o. tantermében, valamint a kir. kath. főgymnasiumbelieknek junius 9-én d. e. 10 órakor az aut. orth. izr. hitközség nagytemplomának előcsarnokában, és ugyan ez nap délutánján 3 órakor az ev. ref. fel­sőbb leányiskola, tanitónőképzőbelieknek a róm. kath. polgári iskolaiakkal együttesen a felsőbb leányiskola tornatermében és végül a felsőkereskedelmi iskolaiaknak junius hó 11-én d. u. 4 órakor a kereskedelmi csarnok iskola helyiségében megtartandó nyilvános évzáró vallástani vizsgára tisztelettel meg­hívom a ro. t. szülőket és a tanügy bará­tait. Steuer Ábraháim hitoktató. — Schönherr Gyula, Néhány hó­nappal ezelőtt hatalmas feltűnést keltett a főváros társadalmában s a tudományos vi­lágban egyaránt azhn híradás, mely''szerint Schönherr Gyula dr.-t, a nagyhírű történet­tudóst tébolydába zárták. Schönherr Gyula dr. rendkívüli szellemi tevékenységet fejtett ki. Buzgó tagja volt az Akadémiának, igaz­gató őre a Nemzeti Múzeumnak, előadó tit­kára a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének. Nagy elfoglaltsága mel­lett külön tudományos folyóiratot szerkesz­tett és* történelmi munkákat irt. Az óriási szellemi munka kimerítette Schönherrt, kinek hozzátartozói attól kezdettek félni, hogy az ideges tudós kárt fog magában tenni. Ezért elhelyezték egy szanatóriumban, ahol gyógy­kezelés alá vették. Schönherr nem volt meg­elégedve helyzetével s minden áron szaba­dulni akart a gyógyintézetből. Elénk levele­zést kezdett a külvilággal. Ezekben a levelekben egy gyenge elmére éppen nem való logikával és józansággal igyekezett meggyőzni a külvilágot a vele elkövetett igazságtalanságról. A tudós levelei nagy feltűnést keltettek. Barátai mozgalmat indí­tottak kiszabadítása érdekében, kezelő orvosai azonban ázt bizonyítva, hogy a tudós foko­zódó elmebajban szenved, nem tartották ta­nácsosnak a‘ szanatóriumból való elszállítást. Most váratlanul lényeges fordulat állott be Schönherr ügyében. Állapotában javulás ál­lott be. és Schönherrt családja kivette a szanatóriumból, s a fővárosból Nagybányára vitték, ahol remélik, hogy az abszolút nyu­galom megmenti a kiváló tudóst társadal­munknak és tudományos életünknek. — Meszlényi mauzóleuma. Mész-" lényi Gyula püspök mauzóleuma már na- gyobbrészben fel van állítva. Falazatát fehér karrarai márvány lalak borítják; jobbról és balról márványkoszorukkal övezett két kis rostélyoson ablukon keresztül be lehet pil­lantani a püspök szabadon álló koporsójára. A tulajdonképeni emlékmű 3 mauzolem elé a földszintről emelkedik. Márvány virágtar­tók által környezett két falazott oszlop közt fehér karráriari alapon fekete grániton van arany betűkkel vésve á sírfelirat,; efölött bronz keszoru által köritve a püspöknek si­került domborművű arcképe; majd fentebb navy arnnybetükkel jelszava: Dilectione et pace“ (Kedvességgel és békével,) A már­ványba foglalt püspöki címer koronázza meg az emlékművet, mely Thoman Félix laibachi mester müvései alkotása, kit már a székes- egyházi főoltárból ismerünk. Ez ti mű a fel­állással 20,000 koronába kerül. — Állások a kát. felmérésnél. A mk. országos kataszteri felmérésnél több kutnszteri mérnöksegédi, illetve felmérési nö- vendéki és dijnoki állás vun üresedésben, melynek betöltése céljából a pénzügyminisz­ter pályázatot hirdet. Mérnöki, segédmérnöki, felmérési növendék és dijnokságra pályázók életkorukat, egészségi állapotukat e tanul­mányaik sikeres elvégzését igazoló hiteles okmányukat az illető főispánok utján legké­sőbb juliua 10-ig a pénzügy miniszterhez kell benyújtani. — Orfeum s Hungáriában. Junius 1-én a Hungária árnyas kertjébe, a Szat- máron már ismert és megkedvelt Scheinet' Izsák-féle magyar és lengyel zsidó daltársu­lat vonul be és tart 8—10 napig előadást. A társulat jó erőkből van összeállítva. — Elveszett pénztárca. Szigeti József ügynök f. hó 27-én délután 4 és* 5 óra-közt a Pannónia kávéházban elvesztette 260 korona készpénzzel és több nyugtával, sorsjegygyei terhelt sárga pénztárcáját. A károsult, kit ez a veszteség érzékenyen sújt, felkéri a becsületes megtalálót, bogy a tár­cát megtalálás esetén neki (Bányai-ut 12) átadni szíveskedjék. — A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület e hó 29-én a városháza tanács­termében rendkívüli közgyűlést fog^ tartani, melyen az 1907. évi költségelőirányzatot fog­ják tárgyalni. — Felfüggesztett körjegyző. Bay Miklós szinérváruljai főszolgabíró, a m. kir. pénzügyigazgatóság által megtartott vizsgá­lat adatai alapján Ferenczy Zoltán avusuj- váro8t körjegyzőt és Bak Imre községi pénz- tárnokot hivatalukból felfüggesztette. — Veszedelmes szalonna sütés. E hó lS.-áu szalonna sütés céljából Rózsa István nagy tüzet rakott a tyukodi határ­ban. A lüztől a láp növényzete lángra ka­pott s rövid idő alatt már hatalmas területet nyaldostak a lángok, felemésztve az útjába eső• szalmakazlakat és minden eléghetőt. Lövi Aladár margittanyui birtokos azonban munkásaival útját álta a könnyen végzetessé válható ■ s esetleg tömérdek kárral járó láptüzét. —. Póruljárt betörő. Szűcs József kereskedő már régóta tapasztalta, hogy kész­pénzét és árujainak raktárát rendeseit meg­dézsmálják. Ezt a tapasztalatot közölte a csendőrséggel, mely az illetéktelen dézsmáló ellen erélyes nyomozást indított. Vasárnap délután sikerült is Fáczán Mihály csendőr­káplárnak a betörőt hosszas küzdelem után Bercsényi-utca 19. szám alatti házban levő jégveremben elfogui. A betörő Csongorai András nevű 18 éves bolti szolga, kinél 102 korona készpénzt, nagymennyiségű szivart, cigarettát, likőröket és szappant találtak. A reményteljes csemetét az ügyészség foghá­zába szállították. — Jegyzői gyűlés. Szatmárvárrae- gyében a mátészalkai járás jegyzői egylete Mátészalkán a városházánál rendes közgyű­lést tartott. Az egylet belügyein kívül a jegyzői nyugdijszabályrendeletet tárgyalták. — Nyugtázás. A németi részi gór. szert. kath. egyház javára f, hó 12-én ren­dezett jótékonycélu táncmulatságra felülfizet­tek : Taukóczi Gyula 20 K, Pásztory Ár­kád 10 K, dr. Vajay Károly 5 K, Varga György 6 K, Januc/.ás György 6 K, Gönczy Antal 5‘ K 20 f, Kádár János 5 K, Orosz Miklós 5 K, Hurg János 5 K, Nagy János 3 K 4Ö f, Wallon Ede 2 K 40 f, Kurách András 2 K 80 f, Kertészffy Gábor 2 K, Németh Istvánná 2 K, Somogyi József 2 K, Timafy József 2 K, Rubinszky Ferenc 2 K, N. N., 2 K, Szabó Mihály 2 K, Csernoky Józsefné 2 K, özv. Pap Lászlóné 2 K, Papp András 2 K, Antal Sándor 1 K 80 f, Ing­ük József 1 K 80 f, Czászi János 1 K 60 f, Papp Lajos 1 K 60 f, Hajdú Károly 1 K 40 f, Tóháti János 1 K 40 f, Kovács Sán­dor 1 K 20 f, Fazokas István 1 K 20 f, Pintye András, Lupuj István, Donku János, Donka László, Antal János 1—1 K. Dr. Kováts Gyula 1 K 20 f. Kovács József, Ka­tona András, Rotyis György, Finta Fereucné, Nyisztor Istvánná, Sereghi Sándor, Kékei Sándor, Nagy József, Zahoránszky István, Holczman Béla, Károlyi Mihály, Tunkóczi Béla, N. N., Somlyay Gyula, Matuzeik N., Jakab Mihály, Scherling Antal, Bokucz György, Vida Sándor, Nagy József 80—80 f. Bihun Miklós, Fekete,1 Sándor, Bajnay. Józsefné, Béres Jánosné 60—60 f. Schulcz Jáno9 40 f, Kardos Sámuel 30 f, Tóth Já­nos 20 f. A szives felülfizetésekért ez utón mond hálás köszönetét az egyház gondnoksága. — ÖngyilkOBB&g. Papp István, né­meti jómódú birtokos, május 24-én, Mátyás- király-utca 64. számú házában felakasztotta magát s mire tettét észrevették, meghalt. Az öreg utóbbi időben az ivásnak adta magát s hihetőleg ennek következtében ke­reste a halált. — Meghalt a vonaton. Jasztrabszky Emil dengelegi lakos f. hó 16-án este Buda- pestre utazott és oda — holtan érkezett meg. Kavicsbánya állomásou ugyanis a vasúti kocsiban hirtelen rosszul lett, összerogyott és azonnal meghalt. Holttestét a budapesti orvostani intézet bonctermébe szállították. — Pályázat. Szatmár-németi szab. kir. város tanácsa a közgyűlési határozat alapján pályázatot hirdet a törvényhatóság­nál üresedésben levő állásokra: 1.) Egy I. oszt. rendőrkapitányi, 2.) egy III. oszt. rendőrkapitányi, 3.) egy II. oszt. rendőr- tiszti, 4.) községi bírói állásra, továbbá a fenti állások betöltése álfiul netalán megüre­sedő tanácsjegyzői, aljegyzői, rendőrfogal- mazói, I. és II. oszt. irnoki állásokra is. A pályázati kérelmek junius hó 4.-ig nyúj­tandók be. — A Bzalmafonó kiállításon el­ismerést nyert, Stréber Ilona által készített csinos garnitúra, a napokban sor­solás alá kerül. Egy név ára egy korona. Ajánljuk uz érdeklődő közönség szives 6­' gyeimébe. — Kivándorlási ügynök bajban. A kivándorlás engedély nélküli közvetítésért a szinérváruljai járás főszolgabirája Rákos Elek vámfulusi lakost 30 napi elzárásra és 300 korona pénzbüntetésre ítélte. — A kellemetlen foglalkozás. Szép foglalkozás a mezőőré, csakhogy mód­felett kellemetlen. Ezt tapasztalta a múlt héten Nyikita Mihály Ombód község mező­őre, ki egy a tilosban legelésző kecskét akart befogni, amint azonbau ezt a műve­letet végre akarta hajtani, a jámbor kecske gazdája Mester János úgy végig vágott a mező lelkiismeretes őrének fején, hogy az most élet-halál közt lebeg. — Feldarabolta az anyósát. Tur- terebesen özv. Patkó Józsefnét szombat dé­lután szobájában felismerhetetlenül össze­darabolva találták. Az eset megvizsgálására I kiszdlt kalmi-i vizsgáló bíró azonban a ház egy félreeső helyén megtalálta azt a vél es baltát, melylyel a bestiális gyilkosságot végrehajtották, A csendőrök erre letartóz­tatták az áldozat menyét ifj. Patkó György- nét. A gyanúsított asszony bár mindent tagad, de az ellene felmerült indokok s a kihallgatása alkalmávali ellentmondásai nyo­mán a vizsgálóbíró rendeletére vizsgálati fogságba helyezték. — Halotthamvasztó egyesület. Szegeden megalakult a halotthamvasztó egyesület, amelybe eddig mintegy 400 tag jelentkezett. Az egyesület elnöke: Prokisch Ferenc, titkára: Székely Vilmos dr. lett. — Felsőbányán a tisztújító közgyű­lés e hó 23-án azaz csütörtökön volt dr. Péchy István megyei főjegyző, mint alis­pánhelyettes elnöklete mellett. A gyűlés sza­vazás nélkül folyt le, amennyiben egyhungu? lag választották meg az egész tisztikart és pedig: polgármesternek Farkas Jenőt, köz- igazgatási tanácsosnak Spáczay Gyulát, gaz­dasági tanácsosnak Münnich Sándort, tiszti ügyésznek Stoll Bélát, számvevőnek Pap Mártont, pénztárosnak Háder Ferencet, el­. lenőr közgyámnak Bernovits Emilt, adó­tisztnek Bretschueider Bélát. — Az ipartestület érdekében. A városunkban levő és képesítéssel bíró önálló iparosok egy nagyrésze az általános ipartes­tület létesítése iránt kérvényt adott be hoz­zám. Mielőtt a kérelem felett érdemleges véghatározatot hoznék, hangsúlyozásával annak, hogy a magam részéről is nagy fon­tosságot tulajdonítok az általános iparteetii- let megalakításának s erre vonatkozó indokai­mat a 6324—905. fka. alatt kiadott hatá­rozatomban elég bőven és meggyőzően fej­tettem ki, — felhívom a képesítéshez kötött összes iparosokat, hogy' 1907. év május hó ,2Ó-ik napjától junius hó 8-ik napjáig Hajdú Károly tb. alkapitány hivatalos helyiségében nyilatkozzanak az iránt, kivánják-e az ipar­testület megalakítását vagy - nem. A tett nyilatkozatok jegyzőkönyvbe fognak vétetni s eze fognak ulapul szolgálni a hozandó véghatározatnál. Már most megjegyezni kí­vánom, hogy az ipartestület megalakítását kifogom mondani, akár a megalakítás mel­lett jelentkezők a képesítéshez kötött iparo­sok két harmadát képezik és abban az eset­ben is, ha az ellenzők nem képezik a képe­sítéshez kötött iparosok egy harmadát. Szatmárit, 1907. május hó 12. Tankóczi Gyula főkapitány. — Fertőző betegségek. Dr. Czukor Lajos a nagy károlyi járás orvosa jelentést tett az alispáni hivatalhoz, hogy Kaplony, • Vállaj, Fény, Szaniszló, Mezőterein és Nagy- majtény községben fertőzd betegségek pusz­títanak. ' — Villanyvilágítás Tiszaujlakon. Elénk modern érzék lakik Tiszaujlak köz­ség vezetőségében. Mint értesülünk a köz­ség érdemes képviselőtestülete elvben elha­tározta a villanyvilágítás bevezetését s uta­sította az elöljáróságot a kezdeményező lé­pések megtételére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom