Szatmár és Vidéke, 1905 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1905-03-28 / 13. szám

Melléklet az 1905. évi 13. számhoz S3QA3TCntJlíBEHST lAIDUKE tiltják meg a lapot, de mondják ki egyhan­gúlag, hogy unnak a versnek tnrtalmát és tendenciáját elítéli s- legnagyobb megbot­ránkozásnak .ad kifejezést a Társaskör. Mi­vel azonban az indítványozók fentartott&k a kitiltásukra vonatkozó indítványukat, tehát előbb arra szavaztak s 32 szavazattal 23 ellen elvesztették uz indítványt, vagyis a „Borszem'Jankó*-t nem>< tiltottáki ki. Móst aatán dr. Farkas Antal felszólalása után egyhangúlag elfogadták Bodnár Gáspár előbbi rosszaid. - indítványát s . határozatba ment, hogy erről--jegyzőkönyvi kivonattal a lapok értesittetni fognak. Most*a ttisztikau* választására'került a sor. Elnök lett Ve- réczy Antaily alelnöki Antal Dániel, ügyész dr. Komáromy Zoltán, jegyző - dr. Antal László, feiügyéfö Kun László, pénztáros < Hatvány Péter, Megjegyzeudő, hogy a kö­vetkező'lemondott tisztviselők nemű voltak hajlandók többé hivatalt vállalni de: Fejes István ügyész, Oaváth Elemér jegyző és Bartha -Kálmán- felügyelő, A- választmányba a régiek jutottak be azonkívül dr. Fejes István és Btirtba Kálmán újak, — A kath. kaszinó a Cecil-egylet nagytermében ápril hó 2-án, vasárnap d. u, 6 órakor felolvasó estét tart, «melyem* Dvi SchÖber Emil érdekesen ismerteti Szepes me­gye földrajzi szépségeit és suját felvételeit vetítve mutatja be; Haller Jenő orgonán játszik; Jánossy Mariska kisasszony Méder Mihály zongorákieerete mellett énekeli Mű­sor után tombolajáték és társas szórakozás a kath. kaszinó termeiben. Béléptidij fejen- kint 40 fillér, családjegy 1 korona. Meg­hívókat nem küld szét uz elnökség, csupán hírlapi utón hiyja meg a tagokat.s az ér­deklődő közönséget. — Sub auspioiis regie. ö felsége a király megengedte, hogy a budapesti kiiv magyar tudományegyetemen az 1903—1904. tanévre szólólag Lakatos Géza jog- és állam- tudományi és Királyfi Géza orvostudományi -doktorjelöltek „sub auspiciis regis“ dokto­rokká avattassanak föl, egyszersmind Zsi- linszki Mihály dr., vallás és közoktatásügyi m. .kir. államtitkár, v. b. t. t. ő excellenciá- ját legkegyelmesebben felhatalmazni méltóz* tatott, hogy e felavatásnál legmagasabb ne­vében közbenjárjon, Az ünnepélyes felava­tás -ez évi április hó 4-én déletőtt 11 órakor lesz. Az egyik doktorjelölt, Lakatos .Géza. tudvalevőleg összes középiskolai tanulmá­nyait a helybeli kir. kath.. főgimnáziumban végezte s mint a fővárosi lapok is megem­lékeznek róla: Lakatos Gézának esete a sub auspiciis regis- avatásuk történetében is pá- rutlan az irányban, hogy az összes középis­kolai bizonyítványai, a karácsonyi és húsvéti időszaki értesítőket sem véve ki, kitűnő osz­tályzatunk, úgyszintén alapvizsgáit és összes jog- és államtudományi szigorlatait kitünte­téssel letevén, elérte aet a rekordot, hogy 6 as első akii kettős doktorátussal, mint. jog­áé államtudományi doktort avatnak fel sub auspiciis regis. — Bírósági kinevezések. A király, mint a hivatalos lap jelenti, Szilágyi Tihamér szinérváraljai kir járésbirósági albírót a szi- nérváraljai kiiv. járásbírósághoz járásbiróvá ; dr. Székely Farkast, a debreceni kir. Ítélő­táblához berendelt bírósági jegyzőt, a szinérvá­raljai kir. járásbírósághoz albiróvá neveztek ki. — Képviselői £ fizetés kulturcé- lokra. Gróf Károlyi István e hó 15-én, mi­ként mindig, mikor országgyűlési- képviselő volt, úgy most is felajánlotta járandóságait a kerület magyar kultúrái ét iskolai céljaira. Kikötötte, hogy a felajánlott összegből éven- kint ezer korona a Nagykárolyban felállí­tandó Kossuth-szobor alaphoz C9atoltassék. Egyszersmind felajánlott boldogult édes anyja emlékezetére ezer koronát szintén a Kossuth-szobor javára. Mély meghatottság­gal fogadta az ünneplő gyülekezet Károlyi grófnak azt'a kijelentését, hogy ő flui tur­' tozást ró le ezzel az adománynyal, nemcsak azért, mert boldogult édesanyja utolsó lehe­letéig hive volt a Kossuth Lajos eszméinek és őszinte bámulója a Kossuth nagyságának, han im azért is, mert utolsó kívánságaihoz tartozott, hogy Pista fia az ő nevében já­ruljon hozzá a Nagykárolyban állítandó Kossuth-szobor alapjához. ­— Uj orvos városunkban. Dr. Fe­kete Sámuel, Schwarc Albert helybeli nagy- kereskedő fia, ki a budapesti klinikákon és kórházakban több évig működött és jelenleg is hossznbb ideje külföldi tanulmány utón van, mint értesülünk közelebb városunkban telepszik le. — Regattisták közgyűlése. A „Szamos" csolnakázó egylet ez évi rendes közgyűlését e hó 30-án d. u. tartja a Tár­saskörben'. A közgyűlés tárgysorozatának egyik főbbt pontja az alapszabályok módosí­tása lesz. — Egyházmegyei gyűlés.' A nagy­bányai • ev. ref. egyházmegye április 27-én Nagybányán t.-.rtja tavaszi közgyűlését; e közgyűlésen fogják az . uj., esperest: Széli Györgyöt nagy ünnepélyességgé! hivatalába iktatni. — Uj ügyészségi megbízottak. Az igazságügy mfnisztw Ntrgy - Sándor dr. erdődi gyakorló ügyvédét az erdődi járásbí­rósághoz ügyészségi megbízottul, Husztby Géza erdődi' lakos végzett joghallgatót pe* dig ugyancsak az erdődi ’ járásbírósághoz az ügyészi megbízott állandó helyetteséül ren­delte ki. — A budapesti gör: kath. plébá- U08Í állás. Budapesten -folyó évi május hó 1-én- töltik be az ujonnuji rendszeresített gör. kath. plébánosi állást. A pályázatok ha- tárideje már lejárt -s Vasznry Kolos bíboros hercegprímás, a székes- főváros polgármester réhez'intézett" leiratában" betűrendes— sorban három pályázót hozott javaslatba, ezek a következők : Gorzó Bálint (sárnagyi), Melles Emil (szutmárhémeti-i) és Szabó Simon . dr. (stánfalvai) lelkész.-A hercegprimási javaslat szerint -szinte---bizonyosra vehető, bogy a bu­dapesti gör. kath. egyház első lelkésze Mel­les Emil esperes lelkész lesz, umennyiben a közhangulat is nevezett lelkész mellett nyil­vánult meg.- — Bíró kirendelés. A halmi járás, bíróságnál Egry István1 albiro betegsége folytán egy helyettesítő bíró szüksége állott be s az igazságügyminiszter rendelete foly­tán a helybeli törvényszék tanácsa Med> veerki Emil szatmári albirót rendelte in Halmiba ideiglenes helyettesül. — Áthelyezés. Verbovszky József mátészalkai vasúti állomásfőnököt- áthelyez­ték Nyirbárorba és helyére jön a szaniszlói főnök König Sándor. Kinevezés. Jánki unyakönyve- zető helyettessé Tóth György helyettes--; ee- gédjegyző teljes hatáskörrel — tiszabecsi anyakönyvvezető helyettessé Berzsenyi Mik­lós s.egédjegyző teljes hatáskörrel,. —-nyir- infegyesi anya-könyvvezető' helyettessé-"Ma­gyar Endre segédj°gyző teljes hatáskörrel kineveztettek. — Lelkészi meghívás.- Tiszabecs község ev. ref. egyháza vasárnap tartotta lelkész-válusztó gyűlését, melyet bélteki Al­bert egyházi és Ür-ay Géza világi tanácsbi- rák vezettek, A lelkészi állást meghívás utján töltötték -be, amennyiben a megürese­dett lelkészi székre G. Szabó Mihály zala- me’gyei ev. ref. lelkészt hívták meg. — Eljegyzés. Gyené Sándor ’ föld- birtokos eljegyezte zolnai Zolnay Lidiké kisasszonyt Lázáriból^ — Esküvő Fényes Péter batizi föld­birtokos -folyó hó 26-án tartotta esküvőjét Sepsy Ilonka kisasszonnyal; Sepsy Dezső földbirtokos kedves leányával. — Esküvő. Okolicsányi József las- kodi földbirtokos e hó 20-án tartotta eskü­vőjét - Járni y Lilla kisasszony nyal Jármy Ödön laskodi földbirtokos kedves leányával. — Körarendy Endre szabolcsmegyei birto­kos, tart. honvéd-huszár hadnagy 25-én vezette oltárhoz a budapesti erzsébetvárosi plébánia templomban Kacsóh Editbet, Kacsób Pongrác dr. a „János vitéz“ szerzőjének húgát. — Gyászkir. Kölesei Kende Elemér nagyari földbirtokos e hó 20-án Nagyrauzsaly- bun 64 éves korábau hirtelen elhalt. A család ezen alkalomból a következő gyászjelentést adta ki: özvegy kölesei Kende-Elemérné szül. domahidi Domahidy Matild és gyermekei, Nandina és férje vásávosnamónyi és nagy- lónyai dr.. Lónyay Ferenc min. oszt. taná­csos-és gyermekeik, Ilonka, Lili és Ferike; Pálma és-férje ludányi és csornai Bay G-yörgy és gyermekeik, Gabo, Liszka és Gyurka; Djelma- és férje totnesi lyi Domcsányi István és fiók Gyuluska; Margit. Testvére kölesei Kende Béla és neje sonnenbergi Fréyseysen Ida, valamint az összes rokonok nevében is fájdalom telt szívvel tudatják a legjobb férj­nek, apának, apósnak, nagyapának, testvér nek, illetve sógornak és rokonnak Nagysá­gos kölesei Kende Elemér urnák, Szatmár- vármegye th. bizottsági tagjának folyó év március hó 19-én délután 8 órakor, életé­nek 64-ik évében, hosezas szenvedés után szivszélhüdés ' következtében bekövetkezett gyászos elhunytál. A megboldogult hült te­temei f. hó 21-én d. e. 10 órakor Nagymu- zsalyban (szőlőhegy) a róra. kath. egyház szertartása szerint beszenteltettek, onnan Szatmár-Csekébe vitettek és ott d. u. 3 óra­kor tétettek a családi sírboltban örök .nyu­galomra. Az engesztelő szentmiseáldozat f. hó 22-én d. c. 10 ónrkor' a szatmár-csekei templomban mulattatott be" az Egek Urá­nak-. — Nagyinuz9aly, 1905. március hó 19. Áldás-éft béke lengjen ihatn-vai felett! — Halálozások. Borzovai Nagy Elek megyei árvaszéki hivatalnok-f. hó 19-én d. u. 6"órakor életének 45-ik évében elhunyt. Te­metése f. hó 21-én ment végbe nagy rész­vét mellett.— Fenti Albert m, kir. főerdész f. hó 20 áu éjeienek 57-ik évében hosszas szenvedés után Nagybányán elhunyt. — Gyászhir. Alantirottak u szív leg­mélyebb fájdalmával tudatják, hogy. .forrón szeretett édes anyjuk, legjobb leggyöngédebb nagyanyjuk,' illetve testvérük özv. Losonczi Józsefné szül. Gyulai . Sára, áldásos és munkás életének 65-ik évében, folyó év már­cius 28-án hujnuli 1 órakor váratlanul elhunyt. A drága halott földi részei folyó hó 30-án délután 4 órakor fognak az ev. ref. vallás szertartása szerint a Deák-tér 20. számú ház- tól örök nyugalomra tétetni. Szatinár-Né- meti, 1905. niárc! 28-án. Áldás ás béke poraira! Losonczi Józs- f,' Losonczi Hermin Keresztes Endréné, Losonczi Etelka Dr. Vajuy Imréné, Losonczi Irén Farkas Gábornó gyermekei Losonczi Józsefné Farkas Gizella menye. Dr. Vajuy Imre, Farkas Gábor Keresztes Endre vújei. Gyulai Lajos testvére Losonczi Giziké, Losonczi (Sárika, Keresztes Bandik», Vajuy Ktuku, Vajav Imrike, Vajay Margitka, Yajay Sanyika, Farkas Irén ke, Farkas Annuska unokái. — Halálozás. Pircsi Kálmánná sz. Veszprémi Róza folyó hó- márczius 25-én d. u. 2 órakor, élete 31-ik, boldog házas­ságának 11 -ik évében hosszas szenvedés után elhunyt. Földi része f. hó. 27-én Ba- regszen tini ki oson uz ev. ref. egyház szer­tartása utáu Szatmári*« fog szállíttatni és Szatmáron ina: d. u. 5 órakor fog a vasút . melletti sirkertben az anyafóldnek átadatni. Áldott legyen emléke! — Gyászhir. Egy derék munkás életű polgárt vesztett el'ismét városunk tár­sadalma. Zsákmán József fakereskedő 58 éves korában Temesváron mohait. — Öngyilkosság a férj sírján. Megható öngyilkosság történt a napokban u nyíregyházai temetőben. Egy özvegy nő férje sirján agyonlőtte magát. Nemrég ugyanis meghalt Dovényi Gyula ottani tanító, özvegyét a mélységes fájdulom annyira le­sújtotta, hogy férje halála óta szünteleu I buskomor volt s egyebet sem tett, mint a temetőbe jári férje sírjához, amelyre mindig I friss, virágokat rakott. Utóbbi napokban a m-gtört özvegynek már szavát sem lehetett hullani, annyira gyötörte szivét a fájdalom. Egész napon át künn volt a temetőben s néma fájdalommal merengett el u semmi­ségbe. Végre aztán végképen elhagyta lelki ereje a szegény gyászba borult asszonyt. Kiment a temetőbe, ráborult a férje sirjára és tr hantokat, amelytől megválni nem tu­dott, átkarolva egyik kezével — a másik­kal agyonlőtte .magát. Úgy találták meg a hűséges asszonyt vérébe fagyva, holtan a férje sirján. — Kinevezés. A debreceni kir. ítélő tábla elnöke Krétán Sándor szatmári kir. törvényszéki díjtalan joggyakoruokot segély- díjas joggyakornokká nevezte ki. — Kinevezés. Az igazságügyminisz­ter Horváth Jenő fehérgyarmati járásbiró- sági segédtelekönyvvezetőt- a fehérgyarmati járásbírósághoz telekkönyvvezetővé kinevezte. — A városi szegények között Meszlényi; Gyula-püspök temetése-napján, az elhunyt végrendeletének intézkedése- ér­telmében.; 1000 koronát osztottak ki* — Megyénk és városunk kitün­tetett hölgyei. - A József főherceg szana­tórium egylet melynek-hölgy bizotsága váro­sunkban és megyénk több helyén megalakult, — mindazoknak u kit u népszanatorium alap öregbítése körül lelkesen fáradtuk kitüntető oklevelet küld, mely Vojth Géza rajzművész genialis műve és azt sominbolitálja, hogy a magyar nők áldozatkészsége, buzgalma tette lehetővé a népszanatoriumeépitésót. Az egye­sület irodájában (Kígyótól* 1.) most készülnek a névre szóló díszes oklevelek és azo-k expedí­ciója legközelebb -megtörténik. Módunk lesz umjd unnak idején közölni azok neveit, kik­nek József királyi herceg aláírásaival ezen ok­levelek városunk6 és' megyénk hölgyeinek el küldettek. — Az „Első magyar általános biztosító társaság-! 1904-ik évi üzletered ményéről szóló mérleget a hirdetési oldalon kö­zöljük Ebből uz alkalomból is kitűnik ezen virágzó magvar vállalatnak — közel félszá­zados — sikeres' működése. Az évi nyerem meny 1 millió 985.056 korona 38 fillér, melyből a részvényesek közötti 1 millió 200.000 körömi került felosztásra s igy minden egész részvény után 400* korona fizettetik ki osztalékképen. A társaság a tiszta nyereség egy részét biztosítéki alap« jainak *és tartalékainak1 gyarapítására ‘fordí­totta. Nevezetes' a társaság , életbiztosítási üzletének fellendülése. Az elmúlt évben az életbiztosítási uj szerzemények 62,888.768 korona 23 fillérre rúg s igy az életbiztosítási állomány 334 millió’ 230.582 korona 31 fil­lér tőkeösszegre -emelkedett. — A társaság tisztviselőinek nyugdíjalapja 1,300.747 ko­rona 36 fillérre, a „Lévai alap“ melynek ka« matai elaggott vagy elszegényedett ügy­nökök segélyezésére fordi Hatnak, 195,222 korona 24 fillérre, az „Ormódy alap* mely­nek kamatai betest alkalmazottak fürdői se- gélyzésére fordittutnak 40314 korona 88 fillérre, az „Ezredéves alapítvány“ melynek ka ma tar társasági alkalmazottak é9 ügynö­kök gyermekei tanulmányainak segélyzésére fordittatnak 85518 koronv -10 fillérre az „ormódi Ormódy Arnélia alap“ melynek ka­mataiból társasági alkalmazottak leányai férjhezmeneteliik alkalmából sególyeztetnek 50,625 koronára és a „Tűzoltók segélyalapja“ melynek kamutaiból tűzvész alkalmával sze­rencsétlenné vált tűzoltók, illetve azok csa­ládjai. segélyeztetnek 74,250 koronára 'emel­kedett. — A társaság összes - biztosítéki alapjai a múlt év végével 114 millió 804 ezer 364 korona 07 fillért tettek ki. A f. hó 16-án Csekonite Endre gróf elnökletével megtartott közgyűlés mindezeket örömmel vette tudomásul és köszönetét szavazott ormódi Ormódy Vilmos vezérigazgatónak, valamint az egész igazgatóságnak buzgó és elismerésre méltó, működésükért. Az oszta­lék a 29 számú szelvény ellenében a szat­mári főügynökségnél azonnal kifizettetik, a mely főügynökség egyszersmind kívánatra a részletes mérleg kimutatást is - bárkinek szívesen megküldi. — As elfogott zilahi betörők, a zilahi kasszaíurók elfogatásiról már hirt ad­tunk lapunkban. Erről még a következőket jelentik Kolozsvárról: A zilahi adóhivatal kára pontos megállapítás szerint 606.181 ko­rona. Ebből 72.000 korona készpénz, a többi értéktárgy és értékpapiros. A betörés elkö­vetésére a tettesek" Deésröl indultak - el, a zsákmánynyal aztán oda tértek viaszaAA -ren­geteg értéket huszonnégy óráig egy deési harmadrangú szállóban rejtették el. A betörő- bandára még a következő betörések derültek ' ki: 1902. julius 10-én éjjel Izrael Dávid nagy­idéi lakos káráru 47.716 korona értékű péüzt és értéktárgyat loptak el. 1902. szepteuber 4-én éjjel Rokász Lajos remetemezői földbir­tokos kárára 124.000 korona pénzt és érték­papirost raboltak. 1902. december 28-án a nagy károlyi adóhivatalba törtek be, s a kassza megfúrása után 140.000 korona értékű pénzt és értékpapirost vittek el. Ez évi január 26- án éjjel Papp Sándor szászrégeni ' ügyvéd iroduhelyiségébe betörve kifúrták a pénzszek­rényt s onnan 61.650 korona pénzt és érték­papirost zsákmányoltak. Tehát elég jövedel­mező mesterséget folytattak, mert alig há­rom év alatt 980.000, vagyis majdnem >vegy millió koronát szereztek. — A nagybányai petíció. A nagy­bányai választáson a kissebbségben maradt Szappanos Gerő dr. hívei közül Törökfalvi Tap Elemér dr. és még 16 választópolgár a megválasztott Bay Lajos képviselő ellen a választás érvénytelenítése iránt a petíciót a Kúriához már újból beadta. — A Szatmárnémeti Dalegyeifi- let Zeneiskolája 1905. évi április-hó 1-én a városháza tanácstermében növendékhang­versenyt rendez. Műsor: 1. Koronáohós'ma­gyar. Bihari—Állaga. Cimbalmon előadja: Grosz Erzsébet, II. o. növ. Tanárnő: Báron Margit. 2. Boméo et Juliette. Gounod Sin- gelée. Hegedűn előadja: Steiuberger Juliska, III. o. növ. Tanár: Füredi Sánnor. 3. Vál­tozatok egy osztrák népdal afelett. Pacher. Zongorán előadja : Vajay Etelka, III. o. növ. Tanárnő.: Szőnyi Margit, 4. Szendergő. Au- - bér. Énekli: Kormos Gyula rendk. szakos növ. Zongorán kíséri tanára: Pataki Lajos. 5. Velencei karnevál. Variálta: Állaga. rCin- balmon előadja: Báron Gizella, II. o. növ. Tanárnő: Báron Margit. 6. Resignation. Dancla. Hegedűn előadja: Halász Sándor, IV. o. növ. Tanár: Füredi Sándor. 7. A pisztráng. Schubert—Heller. Zongorán elő­adja: Hawel Edith, V. o. növ. Tanár : Benkő Miksa. 8. Hommage á l’umnié. Dancla He­gedűn előadja: Czukor Franciska; IV. o. növ. Tanár: Füredi Sándor. 9. Első magyar j cimbalom-konoert. Állaga. Előadja: Kölozs­Figye lem!? 01 csó borjegyzék. F i gpy e l e mai! a „HONVÉD“ .. - a mai naptól kezdve kiváló sorcsarnok Dán kővetkező árakon kaphatók: minőségű idei borok, melyek előkelő urasági szőlők termései, a Buteliázva, üvegekben l krajcárral olcsóbb. Sikárlói az üzletben 1 liter 40 krajcaár, házhoz kimérve 36 krajezár. I l i Oláhgyürüsi: az üzletben 1 lit. 36 krajezár, házhoz kimérve 32 krajezár. Apahegyi , 1 „ 40 , „ „ „ 36 „ ||| Szatmárhegyi „ 1 „ 36 „ „ „ ' 32 === 5 liter vételnél oaa.g'y- áreangedLaaciény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom