Szatmár és Vidéke, 1905 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-31 / 5. szám

„Rab asszony“ czimü költeményét. A min­den tekintetben sikerüli szavalat ragy gyö-/ nyörüségére szolgált u közönségnek, minek zajos elismerő tapsokkal adott kifejezést. Most Révész Ilonka, u szatmári színtársulat köz­kedvelt primadonnája adott elő két dalt : ti ^Csók“-«t és „Bél»- ro*e“-t. Discréten és fino­man énekelt s különösen második dala frene­tikus tupsokut aratott. E fellépésével bebi­zonyította, hogy nem csak a tánczos múzsá­nak kegyeltje, de énekelni is tud s mostani kedves Bébe dalával egészen elragadta a közönségei. Utáuu Hanté Jenő dr. főgimná­zium! tanár felolvasása következett. Hautz egyike városunkban a legnépszerűbb felol­vasóknak, aki szeli tries, szórakoztató formá­ban mindig hü megfigyeléseken alapuló, tanulságos dolgokról cseveg a közönségnek. Most u képzelődésről olvasott fel ugyanilyen zsánerben, sok ötlettel fűszerezve tárgyát. A közönség nem is volt halátlun a tapsok­ban. A felolvasás után ’a közönség ismét zajosan tüntetett Révész Ilonka mellet s hallani kiváuta, mire a „Bob herceg “-bői a „Kurta szoknya“ áriáját énekelte el nagy hatással viharos taps kíséretében. Énekszá­maihoz u zongorakiséretet Kovács Miska aziti- szinházi karmester precíz jatéka szolgál­tatta. — Nőegyleti estély. A szatmári jótékony nőegylet választmánya tegnap d. u. gyűlést tartott, melyen elhatározták, hogy a farsang bezárásául farsang utolsó estélyén a Társaskörben humoros míísoru estélyt, rendeznek. A műsor számai csupa mulattató, élvezetes dolgok lesznek, me yek kelh tneie- sen fogják meglepni u közönséget, éjfélben [ledig, je Im «es felvonulás les/,, melyben hölgyek és urak fognak részt venni. A szó rakoztató tánczestélyre nagy előkészületek folynak a nőegyleti tagok részéről, akik fesztelen éz kedélyes mulatságot akarnak szerezni a közönségnek. — A kath. kaszinó február hó 5-én, vasárnap d. u, 6 órakor a CeCÍf-egylét, nagy termében est-ét tart, a melyen Fölkel Béla tanár felolvas, Fogaras-y Juliska kisasszony zongorán játszik, Papp Mariska, Komba Er­zsiké kisasszonyok s Haller Ferencz ur vig je­lenetet adnak elő. Az estére meghívókat nem küld szét az elnökség, hanem hírlapi utón hívja meg a tagokat és az érdeklődő közön­séget. Belépti dij személyenkint 40 fillér, családjegy 1 korona. Műsor után u kaszinó helyiségeiben társas szórakozás lesz. — Vallásos estély. A németi ev. ref. egyház tanácstermében tartami szokott vallásos estély legközelebb vasárnap, febr. hó 2 án lesz megtartva, melyen Osváth Ele­mér gimnáziumi tanár felolvasást tart, sza­valni pedig Gachal János' segédletkész fog. — Értesítjük a t. utazó közönséget, hogy a Szatmárhegy-piacz és K.-Erdőd felé menő, illetve onnan jövő vonatok a hóakadály megszűntéig a Szumoshidig közlekednek. Az üeietvezetőség. — Pályázat a színházra. A szinü­gyi bizottság, illetőleg a szatmár-eperjesi szinkerület pályázatot hirdetett a sziiiiguz- tói állásra n jövő évi szezonra. A pályázat tegnap délben járt le s két ajánlat érkezett: Kréuier Sándor, a mostani direktor és Bu- róíi Rezső pályáztak. 'S/.óvai nem valami zagy volt a kerületi igazgató-ág után az érdeklődés. De nem is csoda, mert későn hirdettek -rá pályázatot, s ilyenkor már minden valamire való igazgató biztos állo­mást szerzett magának a következő szezonra. — A pályázók közül a színi kerület központi bizottsága február hó elején fog egy a vá­rosunkban tartandó érte Ite/le ten dönteni. — Vak tűzi lárma a színházban. Vasárnap este kedemeth-n incidens zavarta meg Frizzó előadását. Előadás közben ugyanis egyszerre a karzato t nagy mozgás és zaj támadt, ami hirteleu átragadt az egész néző- téré. „Tűz van, tűz van“ bungzott u rém­hír s mindenki tolongott a kijáratok felé. Már-már veszedelmes lett volna a rémülete.« tolongás, s csak néhány erélyes embernek köszönhető a veszedelem elkerülése, akik látva, hogy semmi tűzveszély nincs, erélye­sen rákiabáltak a közönségre, hogy marad­janak nyugodtan, üljenek helyeikre, semmi baj sincs. Erre kezdtek lassan visszajönni a nézők s lassan helyreállott, a nyugalom, mikor t. i. kitudódott, hogy egy embernek hirtelen rosszulléte okozta a karzat izgalmát, amit a földszintiek arra magyaráztak, hogy tűz van. Az előadásit azonnal tovább foly­tatták. — Eljegyzés. Oláh Feri ismert czigány prímás leányát, — Ilonát eljegyezte Horváth Bálint- zenész. — Hymen. Oláh Zzigraond kocsordi földtulajdonos jati. 17-én eljegyezte Egri Piroska kisasszonyt Nagykárolyból. — Ma­•■■viivnivii iwwwi v v i vi «■■IIIIIIIV&i gyar Ágoston gör. kaib. végzett papuöven- ; dék febr. 23-án esküszik örök hűséget Szabó j Silvia kisasszonyuuk. Szabó János cs.-ujfa- j lu-u gör. kath. lelkész leányának, — Szilár gyi Endre óvári földbirtokos holnap vezeti ' oltárhoz Gyene Z>ófikn kisasszonyt Ungvá- j ron. — Áthelyezések. A kir. pénzügy- miniszter Hubiim Jenő nagykárolyi pénzügyi fogalmazót hasoiuninőségben az egri pénz­ügy igazgatósághoz Sildy Aladár kataszteri mérnöksegédet a budapesti 9. felmérési fel­ügyelőséghez helyezte ál. — Segély a lóverseny egyletnek. Az urlovasok ezöetkezete legutóbb tartott ülésén tárgyalta a szatmári lóverseny egy­let segély iránti kérését és a folyó évi szat­mári lóversenyek segélyezésére 1500 korona szubvenciót szavazott, meg. — Kimutatás a nőegylet részére gyűj­tött adományokról. Papp Gyuiáné úrnő ivén: Szombathy Ödönné, Szegedy Istvánné 2 — 2 kor., Sikus Ferenc/.né, Nemes Lajosné, Gyu­lai Lajosáé, N. N., N. N., B ilogh Józsefne, Gyiipii I. 1—1 kor., összeg 16 k. 08. f. Seriing Anlalné úrnő ivén: Dévidovics 2 k., Majos K.-né 4 k.. Győri Erzsiké, Ingük' Jozsefné, Grosz Adolfné, Bagn.ménné, Raiz Ferenczné l—1 k., apróbb adományok 6 k. 78 f, össeg 17 k. 78 f. Nemes Béláné uruő ivén: Köpeczy Sámuelné, N. N., Dr. Egry Károly 2—2 k., Machacekné, Makbeter Já­nosáé, Gerey Sándorné,Nugy Jáno-né, Hencék, Sulyok Lajosné, Vass Bertalanná, Mó/.rs Jenő Vojnár Istvánné, Scbefteli Jankai — 1 koT., az apróbb adományokkal együtt: 22 le. 60 fill. Tnnkóczy Gyuiáné urn-ő ivén : Er­délyi Istvánné 3 k., Horváth Istvánné, Bod­nár Károly, Szőnyi Ferencz, Szarukán Zol­tánná, Anderkó Bertalan, Vulkovtcs Jánomé, Léber Antalné, W«rn-*rBé,vBinder J. Szu- hányi Gézáné, Poszvák NánHortté, Poszvék N. 2 —2 k., Márton Lázáráé, Juha-«/. Jánosné, Nyisztor E., Deli Béla, Kulcsár Istvánné, Váradi Sándorné, Klein Jnkabné, Fodorné, Komi rray Gyuiáné. Adlerstein Mónié. Reich Károly né, Rzilnor, N. N.. özv. Tereh Lajosné, Reviczkyné, Hatvani Péterné, Némethi Mik­lósáé, Némethy S.-né 1 1 kr., Összeg: 46 k. 50 fillér. — Anyakönyvi hírek. Városunk­ban az elmúlt héten születtek : Groák Sán­dor, Sáraijai Lajos, Katz Ilona, Feuer Mar­git, Halmi József, Rath Kálmán, Perger Ma rgit, Farizs József, Boldizsár Mária, Iz- raél Ignác z, Bárdoly Karoly, ösztreicher Irén, Cervinka Mária, Schwarcz Zsigiiiond, Jakab Jáno«, Szabó Józief; Kínál Mária Magdolna. Meghaltak: Varga Piroska 9 hó- nupoe, özv. Katona Istvánná Móricz Juli­ánná 75 éves, Mancsán Cyörgyné Kisgerő Ilona 27 éves, ö zv. MegyaSzai Sándorné Tar Zsuzsánna 80 éves, Falkovics Mónié 40 éves, Farka« Abrahám 24 éves, Ellen- bó gén Berta 20 napos, özv. Braun Man- delné Herskovics Czili 72 évt-s. Révész Emma *20 hónapos, Oicsvári Berta 4 hóna­pos. özv. Horzsa Jozsefné 65 éves, Makave Andrásáé 25 év^s, Kanálos Erzsébet 25 na- pos, Kis Kálmán 19 éves, Zeisler Teréz 14 éves, Hudák Mihály 4 hónapos, özv. Kiss Dánielné Szekedi Juliánná 80 éves, Suta Miklós- 20 hónapos, Üveges János 58 éves, Tarolyas Juliánná 4 éves, Házas­ságot kötöttek: Belényesi Károly és Szab • Juliánná. Czutrin Sándor és Grünfeld Sze­réna. — Tű*. Szombaton éjszaka tűzi lárma riasztotta fel a lakosságot. Kinizsi-utca 37. a. tűz ütött ki, ami azonban nem terjedt az épületre, mivel éber tűzoltóságunk gyors kivonulása minden veszedelmet elhárított. — A népkonyha jótevői. Újabban adakoztak: a választás alkalmából egy foga­dásból 5 k, Fekete Antal 3 k, Gál Jenő Steinberger Elemér 2-2 k, Kálmán Sándorné 1 k, Fried Dez. sőné 1 fazék lekvárt, Scheiber Ferenczné úrnő é« Czinner Bella urieány 118 k, gyűjtöttek. Scheiber Ferenczné tílum Gizella 6-6 k, Epstein Józsefué -Dr. Weiaz Károly Hartman és Kellner Budapest Eme­riti Tivadarné Emeriti Céla 5-5 k, Rósenfeld Miksáné Dr. Mohi Zsigmond4-4 k, Linden- feldné 3 k, Blutn László 4 k, Bettelheim Adolfné 3 k, Antal Dánielné Dr. Autul Sándorné Vallon Lajosné Stark Mór Saudek J. Apjok Jozsefné Szőke Ödön Deut>ch Mórné Seriing Antalné Kaufman Valér Dr. Havas Miklós Ládái József Horváth Mórné Dr. Vajai Imréné Dr. Schőb r Emilné Ci­me r Móráé, Dr. Hadady, Kövi Gyula, Fe kete Teréz, Czeizlerné, Adlerstein, id. Vajai Károlyné, Vertheimer, Grosz Jakabné, Bun­kó Yiúczéné, N. AT. Schinger Mórné, Kínál Géza. Békései Sándor, Leistman Antal, Frieder, N. N. Fischer Antal, N. N, Beer Mórné 25 k, liszt, rískása, Üllmunn testvérek. Freund Igoátx, Rosenfeld Sándorné. rizskását. — Az élet (Képes Családi Lapok) j amely ebben az évben lépett XXVH. év­folyamába, minden' számával bebizonyítja, hogy rászolgál arra a pártfogásra, amelyben uz egész ország közönsége részesíti. Legutó­bb száma kép inek, érdekeségével, novellá­inak, verseinek és egyébb közleményeinek tartatni iságávul az első helyan áll. Politika, ukiualis czikkek szépirodalom, művészet, közgazdaság: mindez helyet, talál a kiváló gonddal szerkesztett újságban. Az élet (Ké­pes Családi Lopok) 3zerke87.tőtulnjtlonosaGár­donyi Ignácz, felelős szerkesztője. Cholnoky Viktor, E heti számában Andrássy és Tisza czjuimei magas politikai czikket közöl; pom­pás novella vau a lapban a minap elhunyt Keniechey Jenőtől, vers Kordina Lilytők, tevábbá Jenicykyiié Bajza Lenke regénye és több, Kisebb aktuális czikk, vers és for­dított novela. A minden párit fogást elis­merést megérdemlő láp ára negyedévi 3 ko­rona. Mutatvány számmal szívesen szolgál a kiadó hivatal (Budapest Muzeum körút. 7.) — „Millennium“ telep Nagyöaz. Egyik gazdasági ág sem fizet úgy, mint a szőlőmivelés. Az állami felügyelet és állami segéllyel létesített „Millennium“-telep a leg­megbízhatóbb ojtvány beszerzési forrás ; ezen ojtváuytelep ma a legnagyobb és legüzem- képesebb az országban. Ezen mintatelep Bu- diug Károly tulajonos szakavatott vezetése mellett az ország lejjebb szervezetű szőllő- telopévé fejlődött, miről tanúskodjék a kö­vetkező közjegyzőileg hitelesítet BIZONYÍT­VÁNY. (B. H.) Aluli róttak ezennel igazoljuk, hogy Buding Károly Nagyőszi lakos, föld- birtokos, a „Millenniumtelep“ tulajdonosa 1027 drb. “Elismerő és hálanyilatkozat“-ot mutatott fel előttünk, nemcsak Magyarország minden vidékéről, hanem sokat a külföldről is. Az elismerő nyilatkozatok tartalmából arról győződtünk meg, hogy Buding Károly teleptulajdonos vevői közé sorolja nemcsak a legelőkelőbb uradalmakat, hanem gazdasági egyesiileki t, hegyközségeket, szövetkezeteket erkölcsi testületeket, társaságokat s igren nagy számban magán-szőlőbirtokosokat is, kik közül — mint arról más Í3 személyesen | meggyőződhetik - számosán 50,000 100,000 200,000 drbos télelekben ugyancsak a fel­mutatott nyilatkozatok alapján legnagyobb megelégedésükre szőlészeti terményszükségle­tüket. Mindezek valódiságától kész örömest teszünk tanúbizonyságot. Temesvár, 1904. évi augusztus hó 19-éc S c h a d e c k Mihály s. k. Maschek Brúnó s. k. (B. h.) Az ál­talam alulírott helyen és napon 873/1904. ügyszám alatt felvett jegyzőkönyv alapján ezenuel bizonyltom, hogy az általam személye­sen ismert Schadeck Mihály ur takarék- | pénztári igazgató, szabadkai lakos és Ma- schek Brúnó ur jogszigorló temesvári lakos fennebbi bizonyítványt előttem írták alá. Kelt Temesváron, (1904) ezerkilenczszáznégy évi augusztus hó (19) tizenkileuczedikén. Su 8ich Mihály s. k. mint Dr. Telbisz Imre temesvári kir. közjegyzőnek a remesvári közjegyzői kamara 569/1903. számú leudel- vényével kirendelt helyetesse (P. H-) — Szíves figyelembe! Wolkenberg Alajos dr.: Columhiére Kolos S. J. élete és lelki naplója. 1904. A műnek átdolgozásáért és közrebocsátásáért számtalan elismerő leve­let kapott a szerző s u nyilvános kritika is a legnagyobb elismeréssel jutalmazta a mű­vet, mely Coluinbiérenek, boldog. Alacoque Margit lelki vezérének életét és lelki világát épen boldoggá a vattai ása előtt a leghívebb vonásokba.!) mutatja ba. 18 ív. Ára fűzve 1.50 kor. Kötve 2 kor. Kevés példány van Ugyan­attól a szerzőtől: Jézus Szive a kegyelmek és imád«ágo« könyv. A műnek kiadásait mint „igazán épületes, rendkívül tartalmas és ked­ves könyvet melegen“ ajánlotta a kritika. Ára kötve 1.50 korona. Nagy böjti Szent- beszédek. Irta és elmondta Walkenberg Ala­jos dr. theol. tanár. 1903. 7 ív. A művet el­ismerő dicsérettel fogadta és olvasmányul is ajánlotta a kritika. Ára fűzve 1.50 korona kaphtók Wolkenberg Alajos dr. theol. tanár- - nál Szatmár-Németiben és bármely könyvke keskedésben, — A Kossuth-kerti Gőz és kádfürdő­ben a gőzfürdő: férfiak részére: Vasárnap délelőtt. Hétfőn egész nap. Kedden délelőtt. S/erdán délelőtt. Csütörtökön délelőtt, és Szombaton délelőtt áll rendelkezésre,— Pén­teken és hétfőn délu'án kedvezményes árak­ban. Nők tészére : Kedden délután és Pén­teken délelőtt rendes árak mellett. C-ütör- i tökön és vasárnap délután kedvezményes árak mellett áll rendelkezésre a gőzfürdő. | Kádfürdő egész nap már reggel 6 órától | nyitva van. Valkovits Sámuel fürdő-bérlő. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiak részére: vasárnap, hétfő, kedd- szurdu, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak- I kai. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak; vasárnap és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindennap reggeltől este 9 óráig. — Az országos középiskolai ta- ; nárogyasülot közlönyének 33 évi fo­lyama kemény kötésben jutányos áron el­adó. Ezen kötetek a magyar közoktatásügy közelebb múlt évtized alutti fejlődésének nclkülözhetlen forrásait képezik. Bővebb értesítés kapható lapunk kiudóhivataIában. — Egy nagyobb fajta haszná­latban levő spór eladó. Értekezni lehet , Tompa utcza 8 szám alatt. — Orvosi körökben már rég is­mert tény, hogy a Ferencz József ko- serttviz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hutása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz J óz se f keserüvizet. 14—30 — Inglik József elsőrangú polgári, papi és egyenruházati üzlete Szatmár vá­rosház épület. E meghízható céget ajánl­juk a nagyérdemű közönség becses pártfo­gásában. hol mindennemű polgári öltönyök, papireverendák, katonai egyenruhák 8 teljes katonai felszerelések a legelegánsabb kivi­telben beszerezhetők, bármely csapattesthez tartozó egyéves Önkéntesek jutányos árban fölszereltetnek. — Fogfájást és száj bűzt azonnal megszűntöt a „Plombus“ amerikai ön- plombázó szer. Bővebbet a lapunk mai szá­mában közzétett hirdetésben. 14—15 Felelős szerkesztő: Dr. Feje8 István. Főmunkutárs: Dr. Tanódy Endre. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. Ny i Ittér. (E rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk.) Másolat. Jegyzőkönyv. Felvétetett Má­tészalkán, 1905. év január hó 27-én Ilosvay Endre mátészalkai járási főszolgabitó és Kovács Gyula állítólag jószágfelügyelő is­meretlen lakásu urak között fennforgó lo- vagias ügy elintézése alkalmával. Alantirot- tak Ilosvay Endre ur által felkérettünk, hogy a Magyarország czimü lap folyó év január hó 24-én megjelent 21-ik számában a Nyil- térben foglalt sértésért Kovács Gyulától kér­jünk elégtételt. Ezen jegyzőkönyvhöz ./• alatt mellékelt 9 Ilosvay Endre ur által részünkre átadott következő tartalmú levélből: „Tisz­telt Uram! Kovács Gyula ur utasítása foly­tán értesítjük, hogy nevezett ur jelenleg tá­vol van, de ide holnap visszatér és készség­gel rendelkezésére áll. Mátészalka, 1905. január 24-én, tisztelettel Dr. Yaldman Lajos, Fricz Sándor.“ Megtudván, hogy Kovács Gyula ur Mátészalkán a Hungária vendég« lőben van szálláson, az általa jelzett időben f. évi január hó 25-én szállásán felkerestük és elégtétel adásra felkérni akartuk, de ott azon értesítést kaptuk, hogy nevezett f. hó 24-én onnan elutazott. Ennélfogva a 2./* mel­lékelt posta feladó vevény szerint egy levelet intéztünk hozzá Mátészalkára a Hungária szállodába, hova ./• alatti levél szerint f. év január 25-ére visszaérkezését jelezte s Ilos­vay Endre ur részéről elégtételt és segédei­nek megnevezését kértük. Miután levelünkre mai napig választ nem kaptunk, sem segé­deit hozzánk nem küldte, a magunk é9 fe­lünk részéről az ügyet befejezettnek nyil­vánítjuk. Ivmfc. Gróf Berthold Arthur. Gu- lácsi Tibor. A M. Á. V. menetrendje. Érvényes 1904. október hó l-tól. Gyorsvonat Szemólyvonatok Debrecen •• n |3‘0 8M 2M TS! Királyháza pH m 6*1 12*« 03 N-Bánya • 6°s |730 Minden issrdin F.-Gyarmat ás m 783 V. V. 2*s Gyorsvonat Személyvonatok Debreczen vH 2« 904 5«| gss |1208| Királyháza to |66 8« 13 i,ui N.-Bánya • ü n-as Minden nerltn F.-Gyarmat 749 Y.v. 555 Az é .ijed idő, esti 600 ó 1 rától reggeli 569 perczig, a számjegyek berekesztésével van kitüntetve. Figyelem!! Olcsó borjegyzék, "p) Figyelem!! onrnoQ vn aItVín a naptól kezdve kiváló minőségű idei borok, melyek előkelő urasági szőlők termései, a vJ J3I V üi Jj sorcsarHOi£oan következő árakon kaphatók: —------* Buteliázva, üvegekben 2 krajcárral olcsóbb. Síkárlóí az üzletben 1 Uter 40 krajozár, házhoz kimérve 36 krajezár. Apahegyi „ 1 „ 40 , ' . » » 36 „ Oláhgyürüsi az üzletben 1 lit. 36 krajozár, házhoz kimérve 32 krajozár. Szatmárhegyi „ 1 „ 36 „ „ „ 32 5 liter -vételnél nagy árengedmény. j\

Next

/
Oldalképek
Tartalom