Szatmár és Vidéke, 1905 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1905-01-03 / 1. szám

SZATMÁR ÉS V[IDEKE. csérni ugyan már nagyon köznapi dolog, de pompás alakító tehetségén kívül ki kell emelnünk azt a hamisítatlan jó kedvet, a fesztelen, otthonos viselkedést a színpadon, mely még a legbiztosabb fellépésű szinész- nek sem mindig tulajdona. Teljes tudatá­ban van annak, hogy otthon van, a saját birodalmában; soha ki nem jön szerepé­ből, sőt ő egyenlíti ki a darab mások okozta döcögéseit. 0 az előadások lelke, úgy is mint szereplő, úgy is mint rendező. S hogy nem csak mi előttünk áll a köz­kedveltség s a szeretet jegyében, bizonyiija az az ünnepeltetés, melyet az elmúlt nyár folyamán a föv. nyári színházban, pályatár­sai s a fővárosi sajtó képviselői rendeztek a tiszteletére abból az alkalomból, hogy színi működésének 25 éves fordulóját ün­nepelte. Vegye a mi elismerésünket is. Csütörtökön, — szatmári publikum, én téged bámuel I — nagy közönség nézte végig „Romeo és Juliá“-t. Tehát mégis 1 Nem csak a csinnadrattás operetteket és kétes existenciáju vígjátékokat nézi meg a közönség. Hozsánna néki, mert íme Sekszpirt is méltatta annyira, mint a fess, trikós Pesti nőket. Az előadás méltó in­terpretációja volt a darabnak. Krasznai Ernő, ez a tehetséges fiatal művész sok hatással és benső erővel játszotta Rómeót. Egyes jelenetei, igy a sírbolt jelenet, sem­mi kifogásolni valót sem hagyott maga után. Azonban meggyőződésünk, hogy na­gyobb szerep-tanulmány után még ennél is jobbat, tökéletesebbet produkálhatott volna Krasznai, amire — különösen ilyen nagy szerepeknél — jóakaratulag figyel­meztetjük is. Pataki Riza, Szőke Sándor osztoztak vele a sikerben. Pénteken a „Mikádó“ került színre zónaelőadásban. Igaz elismerést érdemel a karszemélyzet, mely a sikernek — főleg operetteknél — főtényezöje. Osszevágóan, szépen énekeltek s a temperamentumos ki­tűnő karmester is kiérdemli a tökéletes megelégedést, az énekes darabok betaní­tása körüli precziz és buzgó munkájáért. Jum-Jumot Révész Ilonka énekelte, Nanki- Poót Kornai^játszotta s kedvesen szeret­ték egymást. Szombaton délután népelöadásban a „Gyimesi vadvirág“ ment. Vasárnap, uj év napján, a Király- szinház nagy sikerű darabjának „Én, te, ő“-nek volt a bemutatója. Cailavet és Flers librettóját Heltai Jenő fordította le, zenét az operetthez Claude Ferrane csinált. So­vány mese, melynek — mint aggszüzuél a vatta — a kövér pikantéria ad telt ido­mot. E tekintetben erősen ki van a darab tanul meg — büszkeségből; ők azonban, az asszonyok, a közép osztályban is mind olyan nevelést kapnak, a melyben két-há- rom európai nyelv okvetlenül bent szere­pel. — De mit is csinálnának kérdezték tőlem, a rengeteg hosszú téli sötétség alatt? Mikor elkedvetlenedve mondtam, hogy nálunk a leányok manapság magyarul sem tudnak hibátlanul beszélni és írni s hogy annyira sem érdekli őket a betű, mikép a fiirt magasabb művészetét is gyakorlatilag sajátították el; a társaság­ban pedig lehetetlen modorban unatkoz­nak s csak a blúzért öltözködésért pezsdül meg egyébbként elrestült vérük : lovagiat- lan és illetlen kijelentéseimet már késő volt vissza vonogatni. Nagyon csodálkoztak s egyszerűen az iránt kezdtek érdeklődni, hogy ugyan mennyire is fekszik szép hazánktól — tö­rök ország. Cigarettáztak; — reggeltől, estig —ele­gánsan, fesztelenül, discréten; a beteg is csak azon jajgatott folyton, hogy nem dohányozhat. — A cigarettáikat maguk töltötték vékony hosszúkás hüvelyekbe valami pirosas elég közön-éges zamatu dohányból. — Mikor egyszer feltűnt, hogy én nem dohányozom, megütödve bámultak meg, mint valami érthetetlen nyugati hit­ványságot s előbb azt hitték, hogy ná­lunk egy férfi sem dohányozik, —| ám azután megnyugtattam őket, hogy e te­kintetben magyar testvéreim nálamnál, — mind férfiasabbak 1 A Semmering a merre csattogva vág­tatott a vonalunk csodás nagyszerűségével — őket nem nagyon lepte meg. Szibérián át a hires trans sibéria vasút még bámu­latosabb alkotása a modern technikának. Mig a Bureja, Bajkál, Ural hegységeken át jöttek olt is láthatták, hogy hegy csúcsokat áthidalások kőinek össze s a vattázva; sőt nem is történik más benne, mint hogy elejétől végig Csalja a feleség és a jóbarát közösen éé együtt a világ leg­hülyébb férjét s a jókedvű felszarvazott Vergy (Szentes) nem tud el lenni az „ön­zetlen“ jó barát, a nöhóditó Coucy (Ál- dori) nélkül. És szeretik egymást hárman, mint a vén szamár Vergy mondja : én, te, ő; s dacára minden vaskos beszédnek, mu­latunk rajta : mi, ti, ők ; az egész közönség mulat, kacag a sok bolondságon, a Szen­tes mókáin, az ál-foglyokon (Ernyei és Tisztái), akik mindent elkövetnek, hogy megkacagtassák a közönségei. — Ha nagy, vacsorát ettél, menj el s nézdd meg ezt az emésztést elősegítő operettet! — Szentes és Papir, mint a megcsoniosodott hülye­ség személyesitöi folytonos nevetésben tar­tották á publikumot. .Révész Ilonka sze­repéhez illően pajkos, csél-csap kis terem­tés volt s táncaival és exotikus énekszá­mával sok tapsot tarolt le. Komái Vergy nejét élethűen alakította. Áldori és Hu- gonnai jól illeszkedtek be az . ensemble-ba. Hétfőn este „Hajdúk hadnagya“ ment zónában telt ház előtt. Bay szép hangjával megérdemelte a sok tapsot és a többszöri megismételtetést. Kornai ma nagyon fess kadét volt s jó kedvvel rugdalt. Hugonnai énekszámai szépen sikerültek. Kőszegi túl jó kedvben volt — mint mindig — s nagy temperamentumában majd széthajigálta ma­gát. A karmester hol ült, hol állt, buzga­lommal dirigált. N. V. Heti műsor. Ma kedden, újdonság másodszor: „Én, te, Ö“ operette. Szerdán: „Utazás az özvegység felé“, újdonság. Csütörtökön: „Niobe“ operette, másodszor. Pénteken zónuelöadásban félhelyárakkal: „Ocskay brigadéros“ történelmi színmű. Szomba­ton: „Fecske-fészek* operette újdonság, először. Apróságok. Uj-év napján találkozom egy képviselő ismerősömmel és a szokásos jó kívánság­gal üdvözlöm. — Kívánd kívánd — mondja ő ko­moran — nagyon rám fér, mert ez az uj esztendő csakugyan rosszul kezdődik. * Miután egy előző számban jeleztem, hogy a gazdasági titkár úrtól nyertem 25 virzsinát, s hogy e szerint karácsonyra nem kell virzsiniáról gondoskodnom, tar­tunelek és átvágások szakadatlan sora ott sem hiányzott. Ám utjok legnagyobb részét lakatlan, szomorú pusztaságokon száguldták át a hol rá voltak utalva, hogy a napokig csak erőt gyűjteni megálló vonaton többi utas­társaikkal társadalmi életet kezdjenek a hol harmad negyed nap már pletykáltak egymásra, kasztok fejlődtek, cupék lakosai cupék lakosait gyűlölni kezdték, toilelt kérdések felett torzsalkodtak, s nem volt első eset, hogy egy házasságot is sikerült össze boronálniok. Majd napokig rettegtek népes rabló törzsek portyázó csapataitól. A közbizton­sági állapotok indokolják, hogy a vasutak rendes katonai fedezettel utaznak s hogy ennélfogva ott sem hiányzik a társadalmi életből a nem kevésbbé kedvelt katonaság. Ha azonban nem érdekelték orosz asszonyaimat a technikai nagyszerűségek annál inkább bámulták az országok óriási népességét, lakottságát, az ezernyi apró- lékosságot a mi a népesség nagy inteli-, gencziájára, műveltségére vall. — Úgy mentünk ott reggeltől estig házak, kertek, villák, hotelek, pensiok, üdülő helyek, végtelen sorai közt mintha a világ nagy utczáján át vezetett vón utunk. Ezt bá­mulhatták is. Az ipar, kereskedelem, ős­termelés, fejlett öntudatos állami élet, pol­gári jólét, praktikus egyszerűségek, mu­tatkoznak be gyönyörűséges szép keret­ben : zord, bájos, vadregényes, bűbájos, tájszépságektöl körülvéve. Az ember csak bámul, csodáikozik, következtet s csak estefelé a fáradsággal jönnek a rosszmá­jú gondolatok : hogy fránya németje min­denét kihordta ide’ az útra, hogy csodá­latra ragadja vele a világ csavargóját. A mesés szép sziklák közét földdel hordták tele s kertet varázsoltak a kiet­len kőre. Szédületes magasról várszerü kastélyok, nyaralók néznek alá s az or­tozó kötelességem azt is köztudomásra hozni, hogy karácsony estére ppntosan megkaptam. Konstatálom, hogy ilyen jó virzsiniá- kat már régen nem szívtam! # A függetlenségi párt egy kört akar­ván alakítani, a tagokhoz a következő fel­hívást intézték : Tisztelt polgártársam I Nehéz időket élünk 1 A haza alkotmánya, a mely szabad­ságunknak, létünknek alapja, veszélyben forog! Alkotmányunk és igy szabadságunk védelmére tömörüljünk! Egyesüljünk! Alkossunk kört, a mely hivatva le­gyen városunkban az egyesült ellenzéket alkotmány védő nagy munkájában támo­gatni ! stb. stb. — Mi a fránya — mondja Bögre ur, amint elolvasta — csak nem akarják a Pannóniát még egyszer megostromolni. A „Magyarország“ egyik legközelebbi számában a többi közölt ez is benne volt: „az ellenzék - december 13-iki férfias fel­lépésével,“ s ugyanakkor közölték az ösz- szes fővárosi lapok egy olasz újság leírá­sát a december 13-iki ülésről, a melyben a rombolás hősei csirkefogóknak vannak elnevezve. Már most legyen okos az ember, hogy melyiknek van igaza?! — Hol a pokolban lehet ez az X ? — már egy hete nem láttam. — Barátom, én karácsony másod­napján találkoztam vele, s akkor azzal vált el tőlem, hogy addig ki nem mozdul, mig „Az Újság“ karácsonyi számát végig nem olvasta. — No akkor az ó esztendőben aligha fogjuk láthatni! * A szomszédom beállít hozzám a na­pokban, s szapora köhögés között aziránt kérdezősködik, hogy hát csakugyan igaz volna az, mintha ebben a hónapban vá­lasztás lenne. Mondom neki, hogy az bi­zonyos. — Tessék elhinni — okoskodik a szomszéd — nagyon helyén van. Én már régen mondom, miszerint nem istenes do­log az, hogy csak 5 évben válasszanak, mikor minden esztendőben ránk férne egy választás. * szágutnak erkélyt építettek a fal meredek hegyoldalra. Á vasút az országút rohanó vizű patak, folyó mentén kanyarog s a ro­hanó ár lépten nyomon malmot, gépet, kereket hajt, majd szabályos négyszögletű tavak sorára duzzadnak, hol halat te­nyésztenek a messze országok Ínyen­ceinek. Minden csinos tiszta simetrikus, még a nyársra húzott boglyák is hires havasi kaszálókon s a mi bántó csúnya vagy nem oda illő: eldekorálták sürü, buja cser­jével. Aztán óra hosszat vágtattunk égy nagy tengerszem csipkézett partján. Ott fürdők, nyaraló telepek, üdülők sorakoz­tak egymás után — s most hogy tél volt és minden hajó, bárka, jármű be volt vontatva telelőre, azok sokasága csak a nyár rendkívüli mozgalmas voltát ta- nuskodta. A gyönyörű kép tele változatosságá­val el ragadta az orosz asszonyokat — lelkesen dicsértek, csodáltak minden ér­demest s náluk hálásabb publikum, alig járt még Bécstől a Semmeringen Stá­jeren Tyrolon át. — Hogy a nyelvük az első csodálkozás után megoldódott Ja­pánról kezdtek beszélni. — Elmondták, hogy az az ország ott a messze keleten a honnan ők jöttek, minden tekintetben elöl jár a többi országok előtt. Ok minden évben 6 hónapot a tél­ből Japánban töltöttek s a hosszú sziget országot tetőtől talpig bejárták már, is­merik a népet,- tisztelettel említett' hazafi- s.águkat, fejlett iparuka1, kereskedelmüket és a törekvésüket — keleti türelemmel pá­rosulva. A táj szépségei emlékükbe idézték Japán minden szépségét, a melynek kü­lönlegességre párját nem lehet látni sehol a világon. Az egész ország egy nagy park egész különös japáni stylus szerint Elolvastam ,a fővárosban végbe ment újévi gratulációkat, s különösen a Polónyi Géza és* gróf Apponyi beszédjét, a melyet külön külön Kossuth Ferenczhez intéztek. Mindkét beszéd hemzseg a magasztalástól, hanem azért én mégis azt hiszem, hogy nem mondtak el mindent, a mit ők Kos­suth Ferenczről gondolnak. Demeter. HÍREINK. — Lapunk jelen számához egy fél iv melléklet van csatolva. — 1905. Uj számot Írunk megint. Elmúlt egy esztendő a maga örömeivel és keserveivel együtt s neve letűnt a jelen szín­padáról. Csuk az emlékezés s a múlttal fog­lalkozó történelem fog ezután foglalkozni vele. Mi emberek pedig az új esztendő kü­szöbén elfelejtjük egy pillanatra az elmúlt év keserűségeit s egymásnak boldog aj évet kívánva magunk is jobb reménynyel Vn- tünk az elkövetkező esztendő elé. Szt. s jobbnak gondoljuk és várjuk ezt A? a multinál, hogy majd egy esztendő reményeinkben csalatkozva hasorló szidhassuk az elmúltat s köszöntsük kez­dődőt. Szóval meghamisítjuk a közmondást: „keltével dicsérjük a napot.“ — Uj évi istenitiszteletek. O év estéjén 6 órakor volt a székesegyházban há­laadó istenitisztelet, melyen a szentbeszédet Tóth József segédlelkész mondotta. Uj év napján reggel 7 őrakor a plébánia, 9-kor a káptalan tartott ünnepies istenitiszteletet, mindkettőt szent beszéddel. — A .szatmári ev. ref. templomban uj óv napján d Károly esperes d. u. Lovass Aludt.. kész prédikált. A németi ev. ref. templom­ban d. e. és d. u. Inczédy Márton s. lelkész tartotta a prédikácziót. — Papi jubileum. Egy érdemes, agg gör. kath. pap, Melles Demeter ungdaróczi gör. szert. kath. lelkész, a munkács-egy- házmegyei székeskáptalan tiszteletbeli kano- nokja, ungvári kerületi esperes a múlt hó­ban tartotta Ungdaróczon aranymiséjét. Az érdemes esperest széles körben ismerik és szeretik. Mint egyházi szónok is kiváló. Beszédeit fia, Melles Emil gyűjtötte össze, és adta ki két kötetben. Megható látvány volt, a midőn a tiszteletben és közbecsülés- ben megőszült egyházi férfiú ezen alkalom­ból az Ur oltáránál mutatta be Jakovits Já­nos pápai prelátus, káptalani nagyprépost vezetése és két fia: Melles Emil szatmárvár- megyei főesperes és Melles Endre nagyberoz­karban tartva. — Ott mindenki legesle gelöször kertész s azután: ki, micsoda. Kert, virág, kert, virág váltakozik örökké az utas előtt s a szem sohaáe telik be: nem un el, kaczagva bámulni, mert az egyformaság ismeretlen a japáni előtt. De olyan ott minden egyébb is, az a nemzeti sajátság, a melylyel kertet, szé­pet, kellemest varázsolnak maguk körül : rajta hordja bélyegét minden intézményü­kön alkotásukon. — Ok a kelet németjei nem abban az ellenséges megvetéssel ve­gyes /értelemben a melyet a mi magyar lelkünk diktál, hanem úgy és abban: a melyet az elfogulatlan idegen alkotott magának a világ legerősebb, legéletreva­lóbb fajtájáról. A hegyek, völgyek, folyók ismeret­len idegen tájak pedig jöttek sebesen. Azután a nap elhanyatlott valame­lyik hegyóriás mellé s a szürkület lom­hán borult hegyre völgyre. Elhallgattunk. A csenddel, a pihenés után való vágy- gyal, az estével, — akár otthon — egy­mással szemben, mindent más szemmel is néztünk. — A három fáradt asszony im­már önző tartózkodással készítette magá­nak az éjjeli nyugvó helyet s hogy mond­tam, mikép én Pontebbán a határon, kiszál­lok, hogy ott meghálva ismét nappal utaz­zam tovább a csuda látni valók közt: me­gint szívélyesek lettek hozzám. Később is csendben maradtuuk s ezután már a lelkűnkkel néztünk csak, — ők is én is. Ok véghetetlen pusztaságot láttak, hol széllel verset vágtat a vad ménes beljebb . . . beljebb, hová nem hallatázik a mindent átforgató kultúra dia­dalmas zaja... s füleikbe a vonat taktusos kerék csattogására egyhangú bus meló­diák esengtek, mit guzliczások hordanak ott úrtól — űrig .............rabtól — rabig. Dr . Shik Elemér. Róth Fiilöp kárlsbáái czápöraktárát ajánljuk a t. vevő közönségnek mint a Közvetlen a Pannónia legolcsóbb bevásárlási forrást. ........ yy- tfgállnJa. mnllftfl.l W Sz atmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. G£KKEZT£K!!! az őszi és téli idényre megrendelt valódi box és chevraux bőrből készült férfi, női és gyermek lábbelik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom