Szatmár és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-02-02 / 5. szám

SZATMÁR SS VIDÉKE i 1 11 IS II mellékjövedelmekben részesülnek, me- ^lyek az illetők anyagi helyzetét tekin- télyes összegben emelik. Nem feladata e soroknak ezeket felsorolni; annyival is inkább nem, — mert’ a bizottság tagjai ezt nagyon jől tudják, s bizonyosan figyelembe is ve- . szik. — És ha e sorokban foglalt többi körülményeket is figyelemre méltatja a bizottság, bizonyosan eléri azt, hogy egy nagy erkölcsi testület érdekében kifejtett lelkiismeretes munkájával köz- megelégedést fog kelteni; munkásságát pedig az illetők hálája — és ezenkívül saját lelkiismeretük nyugodtsága fogja megjutalmazni. Legyen úgy! Egy tisztviselő. Színház. Kedden „ODETTE“ Sardou 4 felvo- násos szinműve került színre. A címsze­repben F. Lányi Irma tűnt ki gondos já­tékával. Jó volt Bátosi, Nagy, Szentes, Széli igyekezetüknek szép jelét adták. Szerdán újra a VÁNDORLEGÉNYT ismételték telt ház előtt., Csütörtökön újra Sardou darab sze­repelt a műsoron. A CSAPODÁRT ját­szották színészeink a közönség csekély érdeklődése mellett. Első sorban Nagy Sándor alakítását említjük föl, kinek já­tékában tehetségének fényes bizonyságát láttuk, Champignac szerepében gondos ta­nulmányra valló alakítást nyújtott. Mel­lette F. Lányi Irma játéka érdemel dicsé­retet. Széli, Papir, Bátosi ügyesen ját­szottak. Pénteken zsúfolt ház előtt az „ASZ- SZONYREGIMENTET“ adták. SÖTÉTSÉG. Szórni taton egy magyar szerzőnek, Ruttka Györgynek nagy si­kert aratott színmüve a „Sötétség“ került bemutatóra. A „Sötétség“ tendenciáiban határozottan iránydarab. Fejtegetéseinek éle a párbaj ellen irányul, de ezzel pár­huzamosan a hadsereg merev konzervati- vismusát is kritika tárgyává teszi. Ten­denciája tulajdonképen kettős s mint az alábbi meséből látni fogjuk, a szerző nem is tartja szükségesnek az irányeszmét pointirozni, megelégszik a jellemzően fej­lődő s hatásos jeleneteket halmozó cse­lekménynyel. Váry Kálmán (Bátosi) gaz­dag földbirtokosnak leánya Emma (Széli G.) jegyben jár Istvándy Gedeon (Krémer) nyug. ezredes fiával, Istvándy Lajos hu- szárföhadnagygyal. (Nagy S.) Emmát még közvetlenül a családias jellegű kézfogó előtt is szerelmi ajánlattal üldözi egy tá­voli rokona a negyvenéves őszülő Erdős László ügyvéd (Papír), kit azonban a leány visszautasít. Vidám ünnepség kere­tében megtörténik a kézfogó, a vendég­sereg szeretettel veszi körül Istvándy öreg világtalan édesanyját (B. Polgár F.), ki eljött, hogy fia boldogságának tanúja le­gyen. A szép ünnepélyt azonban kínos incidens zavarja meg, belép ugyanis a boldogságtól mámoros lázba a főhadnagy atyja | rideg szavakban tudatja Váryval, hogy az eljegyzés nem fog -megtörténni, mert a tisztikar névtelen feljelentés utján értesül Várynak egy húsz év előtti ügyé­ről. Váry tiltakozik a vád ellen, mely ab­ból állott, hogy egy takarékpénztár bu­kása miatt őt is, ki az intézetnek igazga­tója volt, vád alá helyezték s felmentet­ték. A rideg katonai felfogás ennek az érvnek sem enged s a fiú is kijelenti, hogy visszalép. Váry fia (Pápai) odaugrik s becstelennek nevezi Istvándy főhadna­gyot, mire az kardot ránt, hogy a becsü­letén ejtett sérelmet vérrel mossa ' le. Emma ijedt sikoltással veti magát a két férfi közé s a suhogó kard lehanyatlik. Ez az expozíció i ebből fejleszti a szerző tovább a helyzetet, hogy tételére érveket szolgáltasson. Váry megtagadiatja fiával a lovagias elégtételadási s most a' gőgös katona, az ezredes, kinek állása forog kockán, jön a' polgárhoz könyörögni. Az apa hajthatatlan, de egy körülménynyel nem számolt saját külön igazságszolgálta­tásánál fiával, ki megtagadva az engedel-' mességet, apja akarata ellenére felajánlja a fegyveres elintézést Istvándynak. A helyzetet tovább fejleszti Emma, ki az el­keseredett nő ravaszságával kivallatja Er­dőst, hogy ő volt a denunciáns. Az utolsó felvonásban az öreg, világtalan anya s a főhadnagy arája várják a fiatal Váry s a főhadnagy közti párbaj eldőlését. Aggódó félelmükben keserű szavakkal ecsetelik azt a borzasztó sötétséget, melyet a páv- bajkényszer borit az emberiségre. Két tompa dörrenés s beront Istvándy az aty­jával. A leány első fellobbanásában áz imádott férfi nyakába borul s aztán las­san lecsúszva a földre, rebegi „Megölté­tek“ ... „Meghall“ suttogja az apa. „Sö­tétség“ mondó. lassan a világtalan asz- szony. Ez a darab meséje. Jót lüktető cselekmény, mely mindvégig leköti a figyelmet. Az események fejlesztésében egy tény tűnik föl. Egy részt a kettős tendencia, másrészt ama körülmény, hogy a szerző egy a dolgok keretén belül álló intrikussal viteti előre a cselekményt, mérsékli a párbaj ellen dörgő irányzatos­ság hatását. A darabban van tétel, de ez megoszlik s végeredményben csak a pár­bajkényszer s a katonai merev felfogás által előidézett borzasztó helyzet áll előt­tünk. A darabban "sok az erő és még több a hatásos jelenetek ügyes kihasználása. Az előadásról sajnos kedvezően nem nyi­latkozhatunk. A szereplők riera nagy'-gon- dot fordítottak a betanulásra, mely aztán előidézte azt, hogy a súgó tu’ságos sze­replése folytán dupla előadásban volt ré-. szünk. Dicsérettel kell azonban kiemel­nünk Bátosi gondos alakítását, Nagy Sán­dor s Széli Gizella, Papir, B. Polgár Fvs Krémer járultak még az est sikeréhez. Vasárnap telt ház előtt ötödször a „DRÓTOS TÓTOT“ ismételték. SZÍN HÁZI-MŰSOR. Kedden „Sötétség“ színmű másod­szor. — Szerda „Aranyvirág“ operette negyedszer. — Csütörtökön „Fokról-fokra“ énekes életkép. F. Lányi Irma és Ferenci József jutalomjátéka. — Pénteken „Kurűc Féja Dávid“ dráma másodszor zónaelöadás. — Szombaton „Józsi“ vígjáték először. —- Vasárnap d. u. fél 4 órakor gyermek­előadás félhely árak kai, színre kerül „Já­nos vitéz“ látványos bohózat. Este fél 8 órakor rendes hely árakkal „Tavasz“ ope­rette negyedszer. — Hétfőn „Postás fiú és húga“ énekes bohózat zónaelöadás. — Előkészületen: „Tépett láncok“, „Káprá- zat“, „Szikra“, „Doktor kisasszonyok“, „Cyranode Bergerach.“ Athleta bál Február 1. A Pannónia szálló díszterme tegnap este rugyogó fényben úszott. Itt zajlott lé a torna- és vivó-egylet által reudezelf Ath- léta-bál, az idei fursutig legelőkelőbb s leg- potnpásabb mulatsága. A gyönyörűen 'diszi tett terem parketjén adott itt egymásnak találkozót városunk előkelő társadttima. A látvány, melyet a bálterem nyújtott elragad­ván bájos leányseregével, viruló szépséges asszonyaival, daliás arunyifjuságával, való­ban felejthetetlen. A bál, mely a pajkos, fesztelen jó kedv jegyében született, méltó hódolat volt Carneval herczeg | fensége előtt § mindvégig a legvidámabb hangulat­ban zajlott le. A négyeseket mintegy ölven pár tánczoltu i | hosszú kigyódzó vonal ei­sern fért a visszhangos nagyteremben s e bájos knvarodás csak fokozta | jókedvet, mely pillanatról-pillunatra magasabbra há­gott. S biz ott voltunk, levetve könnyű szerrel magunkról az ólet gondját, ifjú lel­kesedéssel szivtúk magunkba a terem rózsa­színű párájával, lenge ábránddal, andulitó harmóniával s ilditő virágillatával telt leve­gőjét s gyönyörködtünk az elébünk tárult felejthetetlen képben. A táncz 10 Órakor vette kezdetét a honvéd zenekar vidám bímgjai mellett, majd a cigányok szárazfája csapott át o legpom­pásabb csárdásokra, melyet frissen, tüzesen jártak a párok. A táncz a legvidáiuubb han­gulatban, fáradhatatlanul folyt a kora reg­geli órákig s bizonnyár i a báli mulatságra a jelenvoltak a legkedvesebb emlékekkel fognak visszagondolni. A figyelmes' rende­zőség a hölgyeket díszes kiviteliHánCzrend- del lepte meg. A mulatság bevétele 1000 korona, s ebből leszámítva a 700 K kiadást 300 K marad vissza tisztán a kör czéljuirn. A jelen volt hölgyek névsorát itt adjuk. Földszinten. — Asszonyok: Dj. Biró Elemérné, Gödé György né, Hérmán Istváuné, Haller Ottóué, Dr. Heller Gyulá- né, HollÓ38y Józsefné, Jál<ó Sándorué, özv. Keresztes Sándorné, Kacsó Károlyné (Nagy­károly), Kereskedő Lászlóné, Koinka Káí- miiuné, Dr. Kelemen Samuné, Iirassó Mik- sáné, Klein Andorné, Krauszné (Huszt), KI ein Móriczné (Tunyog), Miklusovszky Aiitalné, Nyárády Lászlóné, özv. Nagy Elekné, Okolicsányi Béláné, Puládi Lnjosné, Parraghy Józsefné, özv. Papp Zsigtnondné, Özv. P«*pp Lászlóné, Dr. Rácz Endréué, R-isinger Sándorné, Ryll Ferenczué, Rolir- 1 ich Samuné, Sánthu Dezsőué (Tasnád), Tóth Mórné (Putóháza). Unger Gézáné, Unger Istvánné, Uuger Ullraan Sándorné, Uray Károlyné, Zsákmán Józsefné. Leányok: Adrasovszky Margit, Gödé Erzsiké, Hérmán Murgit, Kacsó Ma­riska (Nagykároly), Kruusz Hajnalka (Hnszt) Klein Murgit (Tunyog), Kovácsy Gizi, Len­gyel Alice, Miklusovszky Ilonka és Margit, Marótliy Anna és Juliska, Nyárády Margit, Németh Ilona és Olga, Okolicsányi Ida, Pa- lády Erzsiké, Parraghy Margit, Sáiitba Irén (Tasnád), Schi ffer Emilia, Schillervein Ilonka, Tóth Juliska (Patóháza), Uray Nagy Leona, Uray Olga, Wugner Irma (Nagykároly), Zsákmán Margit. Erkélyen: Bikfalvy Albertné, Bra- becz Margit, özv. Kovácsy Jánosné (Szász- csúvás), Mujos Károlyné, Majos Eszter, Mel­les Emilné,.Melles Bertu, Stégcr Irén, Gönczy Autalné (Nagypeleske), Demjanovich Murgit (Alsószilistye), Varga Antalné, Varga Klára, Poszvék Irén, Nagy Tamásáé Pethő Györgyné, Pethő Mariska, Erdélyi Mariska Veréczy Autalné, Veréczy Margit, Finta Lujosné, Szigyártó Teruska, Thurner Al- bertoé, Poszvék Nándorné, Vaday Károlyné, Wallon Lajosné, Dr. Wallon Gyuláné, Fü­redi Józsefné (Debrecen), Hérmán Julia, Walkovics Sámu .-Iné, Waíkovics Helen, Far­kas Ilouku, Kovács Leona és Murgit, Lite- ráty Ilonka és Erzsiké, Weisz Albertné, Weisz Gizella, Mandel Jánosné, Vajda Mihályué, Liteczky Endréné, Dr. Lénárd Istvánné, özv. Józsics Lászlóné (Szaniszló^, Joó Juliánná, Bodnár Erzsiké, Schleicher Ágnes. Apróságok. Azt tartja a közmondás, a holtakról vagy jót, vagy pedig semmit. Eszembe jut most ez, hogy a „Szatmári Hirlap“ elköl­tözött az élők sorából. Se jót, se roszat nem mondok rá, csupán csak ismétlem, a mit az egész közönség hangoztat, hogy ; „előbb kel­lett volnu!“ $ Mindenki jósolgatta már hóaapok óta, hogy no mo9t fog megszűnni, legfeljebb egy bét, két hét, és vége lesz, de a lapocska azért mégÍ9 csak megjelent. Hanem a mi­kor olvastam, hogy a szerkesztőség tagjai kölcsönt adtak a szélhámos Prusinszkynak, akkor már itiagam is láttam, hogy ez a könnyelmű lépés tönkre teszi. • % . Nagy hasznot nem csinált, sőt azt le­hetne mondani, hogy inkább kárt okozott. Nyereség múltjából csak annyi, hogy közön­ségünknek volt alkalma szinről-9zinre lát­hatni, milyen az az úgynevezett vérbeli és hivatásos újságíró. Erre is ellehet mondani: „Á ki nekünk ezt a gyönyörűséget szerezte, éltesse az Isten sokáig!“ * Beteljesedett rajta is, a mi az egyszeri juhász bojtáron, u ki egy párszor tréfából „jön a farkas!" kiáltással kibolonditotta a falu népét, s mikor aztán egyszer komo­lyan kiáltott, nem mozdult senki se, és a farkas összetépte. A mit látva az emberek, igy' szólanak : A ki egyszer hazudni mer Hitelt többé nem igen nyer. Már pedig a megboldogult nagyon sokszor merte. Demeter. HÍREINK. — Személyi hir. Hieronyiui Károly kereskedelemügyi miniszter és városunk országgyűlési képviselője, mint u fővárosi lapokból részvéttel olvasuk, néhány nap ótu betegeskedik. — Vécsey Mária bárónő. Mária Valeria kir. hercegnő főkuuiarásnője, belé­pt tt a riedeuburgi Sacré Coeur zárdába, hogy letegye a noviciátust. A báróuő, a ki nemcsak fenséges úrnőjének szimpátiáját élvezte, hanem mindazoknak tiszteletét ki tudta vívni, a kik vele társadalmilag érint­keztek, jelenleg 38 éves. Leánya néhai báró Vécsey Józsefnek. ‘ — Személyi hir. Gróf F o s t e t i c h Andor országos szinikerületi főfelügyelő a napokban városunkban időzött, ittléte alatt részt vett január ...27-én a Szatmáron meg­tartott szinikerületi gyűlésen. — A püspök fejedelmi alapítvá­nya. Me.-zlényi Gyula v. b. t. megyés püs-. pök nagylelkűségének s ismert bőkezűségé-1 nek újabb tunujelét adta. Három újabb ala­pítványával, melyek f összesen 270,000 koro­náról szólnak, g.y ara pit olt a ismét jótékony­ságának sörát. Ugyanis a nagylelkű főpász­tor az államosítás alól kivont róm. kath. fiú iskola fönnállásának biztosítására »'szatmári egyházmegye 100 éves jubileuma alkalmá­ból 200.000 koronás alapítványt tett. Az elemi iskolák állumositásával a róm. kutli. fiú népiskola volt az egyedüli, mely tovább is megmaradt hitvallásos iskolának. Megma­radt pedig azért, mert a püspök ennek az iskolának minden személyi és dologi kiadd-. suit magára vállalta. A katholikus családok gyermekeinek vallásos nevelését biztosította ezáltal a bőkezű egyházfejedeletn a miért • úgy a jelen, mint a jövő nemzedék a leg­nagyobb hálával fog tekinteni jóságos lelkű ' jótevőjére. Ugyancsuk ezen alkalomból a máramorosszigeti Mária Valéria nőnevelőin-' tézetnek 30.000, a püspöki uradalom tisztjei­nek nyugdíj alapjára pedig 40.000 koronát adományozott alapítványul. — Kinevezések. A földmivclés ügyi miniszter berenci Kováts Béla oki. mérnököt a m. kir. gazdasági miivek hivatal tiszti személyzetének létszámában segéd mérnökké, a pénzűgyiminiszter Andrássy Jenő, Chirks ViIipo9 nagykárolyi pénzügyi számgyakoiv, nokot a trencsóni illetve a nagykát'olyi m. kir. pénzűgyigazgatóság mellé rendelt számve­vőségben számtisztekké nevezte ki. — Egyházi kinevezés. Firczák Gyula munkácsi g. k. püspök a Mazim Ágoston távozása folytán megüresedett sár- közujlaki g. k. segédlelkészi állásra Szotúk József s. lelkészt nevezte ki. — Köszönetnyilrállítás. A szatmári izr. nők fiiléregylete elnöksége legbálásabb köszönetét nyilvánítja a szatmári kereske­delmi bankunk 40 K a termény és hitel­banknak 30 K és a szatmárvármegyci tuka- rékpénztárnak 30 K adományáért. — Áthelyezett tanítónők. A val­lás és közoktatásügyi miniszter Bossin Mar­git beregszentmiklósi s Somlai Emilia új­pesti elemi népiskolai tanítónőket a szatmári elemi iskolához hasonló minőségben áthe­lyezte. — Jegyző választás. Nagy Imré­nek Aranyos-m-dgyesi körjegyzővé válasz­tása folytán Avasujvárosban megüresedett körjegyzői állásra f. hó 25-én egyhangúlag Ferenci Zoltán komorzáni k. jegyzőt-válasz­tolták meg. — Szinikerületi gyűlés. A s z át­mér-epe rj-si szinikerület választmánya f. év január 27-én taatotta meg Szatmárnémeti­ben alakuló gyűlését, amely alkalommal egyúttal az 1904—1905. évi szini-idényre megválasztandó színtársulat szerződése tála gyalás alá került. A gyűlésen gróf Festetich Andor, országos szinikerületi felügyelő is megjelent, ellenben a kerülethez tartozó vá­rosok közül egyedül Eperjes képviseltette magát Magyar József főjegyző által, inig Beregszász, Nagykároly és Kisvárda elmara­dását kimentette. Papp Géza polgármester, mint á kerületi választmány elnöke, az ülést megnyitván, bejelentette, hogy a kerület megalakítására vonatkozó szerződést Eper­jes, Beregszász és Nagykároly szinügyi bi­zottságai aláírták és jelenleg az Kisvárdán van s onnan még visszu nem érkezett; mindamellatt a szini kerület megalakultunk tekinthető, mert még azon esetben is, ba Kisvárda a szerződést el nem fogadná, ez egyhónapi játékidőt Szutmár át venni haj­landó. A választmány ezen jelentést tudo­másul vette s tárgyalta Krémer Sáudor 87Ínigazgutó kérelmét, amelyben a jelenleg fennálló szerződését egy évre meghosszabbit- tatni kérte. A folyamodó színigazgató ellen több oldalról s különösen Eperjes részéről emeltetett kifogás azon tekintetben, hogy társulata nincs úgy szervezve, különösen nyáron, hogy az illető városok igényeit ki­elégíthetné. Ezen körülményt a kerületi vá­lasztmány némileg igazoltnak találja] s Elegáns báli ingek, nyakkendők, fehér keztyük lefújjál)!) alakú gal­lérok és kézeiiők nagy választékban jutányos árakért legjobban beszerezhetők Vajda Mihály úri divat üzleté bin, Szatmár, Deáktéry 10­tesen az ifjú kormányelnők személye iránt nyilvánul. Minden szem feléje irányul, mikor hosszú alakja feltűnik az ajtóban. Kis fekete börláskát hoz magával minden alkalommal, s ha helyet foglal bársony­székében, kiszedi belőle az iratokat, ta­nulmányozza, visszateszi. Közben azonban élénk figyelemmel van a netalán folyó beszédre, s ha az alkalom úgy kivánja, mindjárt megadja rá a méltó feleletet. Valahányszor szólásra emelkedik, mély csend van mindkét oldalon, úgy hogy erős, mély, de kissé fátyolozott hangja mindenüvé tisztán elhallatszik. Ha pedig személyét, vagy kormányzuti rendszeré* támadják, nyugodtan, közbeszólás nélkül, mintha nem is róla volna szó, vagy neki beszélnének, ül székében egymásra tett lábakkal s néz szét a teremben, vagy be­szélget a képviselőkkel. Nagy az érdeklődés még az obstruáló ellenzék irányában is. Egyes kiváló tag­jait nézegetik jobbról-balról, mint a ver­seny paripákat s birálgatják esélyeit. Egyik másik főszószaporitójuk egész mág­lyát rakosgat össze maga körül újságok­ból, törvényczikkekből, hogy alkalomad­tán legyen mihez folyamodni s miből idézni. így megy ez napról-napra szakadat­lanul már régóta. A tehetetlenség, a munkaképtelenség bélyege van ráütve a magyar képviselőházra már egy eszten­deje. Sokan próbálkoztak már vele, hogy letörölhessék róla e csúf foltot, de eddig még nem sikerült. Talán most ' sikerülni fog 1 Ki tudja ? Doctorandns.

Next

/
Oldalképek
Tartalom