Szatmár és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-19 / 3. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE­sikerért. Az elismerés első sorban Szentes Jánost illeti, pompást alakítást nyújtott. Egy-egy jelenését harsogó kaczaj kisérte. A fiatal özvegy asszonyt Széli Gizella ját­szotta, sikerrel. A többiek: Nagy Sándor, Papír, Lányi Imre, Reviczki, Tábori de­rekasan állották meg helyöket. Az elmúlt hét műsorán egyébként mindama dara­bok szerepeltek, melyek a szezon sikerült újdonságai. Drótostót, Aranyvirág, Doktor ur, Bob herczeg e héten is nagyszámú közönséget vonzottak. színházi műsor. Ma kedden este „Szabinnők elrab­lása*. — Szerdán „Szultán“. — Csütörtö­kön „Simonyi óbester“. — Pénteken „Lili“. — Szombaton „Vándorlegény.“ — Vasárnap délután „A csizmadia mint ki­sértet“, este „Vándorlegény“. Apróságok. Valaki figyelmeztet, hogy bár a nő­egyleti bálon a zeneszáraot négyen játszot­ták, a „Heti Szemle“ mégis csak Benkő Miksát és Füredi Sándort emeli ki, s a másik kettőről még csak nem is szól, holott a múltkor épen a miatt támadta meg a többi lapokat, hogy ugyanígy cse­lekedtek. Jó volna ezért megcsipkedni. — Nem tudnám miért — mondom én erre - - hiszen ez a legőszintébb be­ismerése annak, hogy a múltkor nem volt igaza. # Beszéli két polgártárs az újságok után az Ugrón Gábor esetét, a ki vagyoni- lag tönkre ment. — Pedig gazdag volt, bizonyosan a választások tették meg, — No ha mindenütt annyit költött, mint minálunk, alig hiszem, hogy a va­gyona ott úszott el. * Tárgyalják a mamák, hogy melyik bálra vigyék a lányukat, s a végeredmény az, hogy a legokosabb lesz az Athléta-bálba menni, mert a meghívóból ítélve ott na­gyon sok táncosra van kilátás. — Ha csak minden másodikra lehet számítani, mint az osztálysorsjátéknál — mondja egy mama — akkor is százan felül lesz a táncosok száma. ♦ Megint egy újabb találmány, az al­koholmentes bor, a melyet ihat az ember reggelig és nem lesz tőle semmi baja. — No ez épen jó lesz azoknak — jegyezte meg rá Bögre ur — a kik a nikotinmentes szivart szeretik ; hanem én már csak a réginél a maradok. * Ha hinni lehet a hírnek, megvan az uj főispán is. Hogy milyen lesz, azt majd meglátjuk, most egyelőre csak annyit le­het egész bizonyossággal konstatálni, hogy épen úgy örvendenek a jöttének, a megyé­ben is, a városban is, mint a hogy a volt főispán távozásán búsultak. Demeter. HÍREINK. — Uj főispánunk. A mint már a fővárosi lapok is közölték, befejezett tény, hogy vármegyénk és Szatmárnémeti sz. kir. város főispánjává Kristóffy József ország- gyűlési képviselő fog kineveztetni. A kine­vezés a minisztertantanácsban még nincs ugyan letárgyalva, de az rövidesen meg fog történni és az uj. főispán beiktatása is feb­ruár hó második felében meg fog történni. — Az uj főispánt igen rokonszenves, nagy tudásu embernek mondják. Életrajzi adatait rövidesen a következőkben közöljük: Kris- toffy József, Csanádvármegye, nagylaki ke­rületének országgyűlési képviselője született Makón 1857-ben. Középiskolai tanulmányait Temesvárott és Aradon, jogi tanulmányait Bécsben és Budapesten végezte. 1880—1883- ig vármegyei eljegyző volt Csanádban, majd 1883—86-ig minisztériumban. A miniszté­riumi szolgálatot ismét a vármegyeivel cse­rélve fel 1886—96-ig vármegyei főjegyző volt Csanádban, s ez utóbbi idő alatt a közigazgatás terén szerzett érdemeiért leg­felsőbb kitüntetésben részesült. Mint sza­badelvű párti 1896-ban először választatott országgyűlési képviselővé. Elénk részt vett a parlament munkálkodásaiban Mint a főld- mivelósügyi bizottság tagja befolyt a mun­kástörvények alkotásába, később a közigaz­gatási bizottságba lépvén át. a közigazgatás rendezésével kapcsolatos kérdésekkel foglal­kozott 8 e minőségében előadója volt a köz- igazgutás egyszerűsítéséről szóló törvényja­vaslatnak. Tagja volt az összeférhetlenségi törvényt revidiáló bizottságnak is, hol az enyhébb álláspontot képviselte s ez irányban több rendbeli módositványa fogadtatott él. A képviselőházban tagja volt a IV. bíráló bi­zottságnak és 1898. év óta a delegációnak. — Hugonnai Béla főispán fel­mentése. A hivatalos lap szerdai száma közli, hogy ő Felsége e hó 10-éu Bécsben kelt legfelsőbb elhatározása folytán, Hu- gonnay Béla grófot, mint S/.atinárvármegye és Szatmár-Néraeti sz. kir. város főispánját ezen állásától saját kérelmére, — érdemei­nek elismerése mellett felmentette. — Uj vármegyei bizottsági tag. A nagykárolyi negyedik választó kerület folyó hó 15-én Dr. Róth Ferencet, a szat­márnémeti kir. törvényszék kiváló képzett­ségű s köztiszteletben és közszeretetben álló elnökét egyhangúlag vármegyei bizott­sági taggá választotta. — Kinevezés. Talián Béla földmi- velésügyi mibiszter 1904—1906. évre a ha­tósága alatt működő országos vízügyi mű­szaki tanács tagjává Péchy Lászlót, az ecsedi láp lecsapoló társulat igazgató fő­mérnökét kinevezte. — Kataszteri előléptetések. A m. kir. pénzügyminiszter a helybeli 2-ik k. felmérési felügyelőségnél Szűcs Dénes ka- taszseri mérnök segédet a X. fiz. osztály harmadik fizetési fokozatba mérnökké, IX. fiz- osztály harmadik fizetési fokozatába Horváth Elek, Bodnár Béla, Kulifay Béla, Gál Sándor, Radovic Dusán felmérési dij nokokat ideiglenes minőségben felmérési növendékekké nevezte ki. — Kinevezés. A pénzügyminiszter Chirke Vilmos pénzügyi számgyakornokot a nagykárnlyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez számtisztté nevezte ki. — Előléptetés. A kir. pénzügy- miniszter az állampéuztári tisztviselők lét­számában 1904. január 1 -töl kezdődő hatály- lyal Török Zoltán helybelj kir. állampénz­tári tisztet magasabb fizetési fokozatba léptette elő. — Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisztérium ideiglenes vezetésével megbízott miniszterelnök vármegyénkben a szamosdobi anyakönyvi kerületbe Nugy Sán­dort, a nagy máj tény ha Herce Ferencet anya- kövyvvezető helyettesekké nevezte ki. — Áthelyezés. Az igazságügy minisz­ter Pollácsek Izidor beszterczebányai kir- járás- birósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. — Holéczy Ilona, a vidéki színhá­zak egyik ismert jeles fiatul drámai hősnője, ki az elmúlt évben színpadunkon működött, az idei téli évadra nem fogadott el szer­ződést, mert tanulmányúton volt a külföl­dön. Tavaszszal azonban újra elszerződik valamelyik nevezetesebb elsőrangú színházhoz. — Képviselő választások. A nagy- j károlyi képv. választás minden rend , zavarás nélkül folyt le. A választást llos- vay Aladár főjegyző vezette. Este 8 óra­kor az eredmény következő volt: gróf Ká­rolyi György kapott 1088, Vurságh Zol­tán dr. 1004 szavazatott. Eszerint gróf Ká­rolyi György 84 szótöbbséggel lett Nagy­károly képviselőjévé megválasztva. A nagy- szőllősi választásra jelöltek. A két bizottság előtt Sáudor János és Horthy János, mindketten szabadelvű programmal és Nagyiday Ferenc Kossutb-párti prog­rammal. A rend fentartásáru a helybeli 5. gyulogezred egy százada I 88 csendőr ügyelt fel. A szavazatok eredménye volt: Sáudor 728, Horthy 58, Nagyiday 180, Sándor János szabadelvű jelöltnek ezzel megvolt az absolut többsége. — Uj katona orvos. A honvédelmi miniszter Boldizsár Zoltán drt. a szatmári 12. honvéd gyalogezrednél beosztott egyé­ves önkéntest, a budapesti honvédhelyorségi kórházhoz orvossá nevezte ki. — A nőegylet köréből. A nőegye­sület elnöksége tudatja, hogy az évi rendes közgyűlés február hó első felében leszj Az évi jelentések és számadások egybeállítása céljából felhívja mindazon választmányi ta­gokat, kiknél még ivek vannak kint, 'hogy azokat legkésőbb február hó 1-ig sziveeked- jenek beszolgáltatni. — A kath kaszinó vasárnapi este kezdte meg' felolvasó estélyeinek sorqzatát Széchenyi-utcai díszes helyiségében. Az el­nökség ez alkalommal igen szép program- mot állított össze, melynek minden egyes pontja kellemes szórakozást nyújtott a kö­zönségnek. A programm három számból állott: Először Dr. Fodor Gyula tanár, a kaszinó alelnöke lépett a felolvasó asztalhoz, s római útjáról tartott igen kedves, ötletes felolvasást. Csomay Győző joghallgató Tompa „Három a daru“ ez. költeményét szavalta kitünően, a közönség nem is késett kifeje­zést adni elismerésének, mely zajos tapsok­ban nyilvánult. A műsor egyik legsikerül­tebb száma volt Szilágyi Erzsiké k. a. gyönyörű magán éneke, melyet Mondik Endre zongora kísérete mellett adott elő, hogy mily nagyhatással szerepelt, mutatta az is, hogy a közönség háromszor is megismétel­tette énekszámait- A minden pontjában si­került műsor után a közönség a fehér asz­talok mellett foglalt helyet, a fiatalság pe­dig kitartóan táneojt a késő hajnali órákig. Szünóra alatt Simon Aurél, a Kölcsey-kör matinéján szerepelt szavaló remek színezés­sel előadott szavalattal, Szilágyi Erzsiké s a kaszinó' házi dalnokai zamatos, magyar nótákkal gyönyörködtették a közönséget. — Matiné. A Kölcsey kör vasárnap ismét egy sikerült matinéval szerzett kel­lemes szórakozást a közönségnek. A pro<r- ramm három számból állott. Elsőnek Simon Aurél misztótfiilusi gyógyszerész ur lépett a dobogóra s Petőfi „Salgó“ ez. költemé­nyének művészi előadásávul gyönyörköd­tette a közönséget.. A gyönyörű szavalat hatása alatt a lelkes közönség frenetikus tapssal jutalmazta a művészt, ki a Kölcsey kör felkérése folytán készséggel fáradt el hozzánk, remélyük lesz még alkalmunk mű­vészi szavalatában gyönyörködhetni. Azután Kornui Margit k. a. színtársulatunk bájos primadonnája Tanódi Endre dr. zongora kísérete mellett Mulder „ Staccato“ polkáját éuekelte, u közönség zajos tetszés nyilvánitása mellett. A szűnni nem akaró tapsra magyar népdalokat adott elő. A Majos Károly szellemes ötletes felolvasásával mind végig lekötve tartotta a hallgatóság figyelmét. A minden pontjában kitünően sikerült matiné egynegyed 1 órakor ért véget. — Tanári ebéd. Hippich I. a je­zsuita rendház főnöke vasárnap Jézus neve- napján vendégéül látta u r. k. iőgyimnásium tanári karát. A reudház fényesen megven­dégelte a tanári kart s a kellemes együtt- lét. perceit szellemes pohárköszöntők fűsze­rezték. A rendház nevében Hippich I. fő nők meleg szavakkal üdvözölte Ratkovszki igazgatót s vele egyetemben a tanári kart. Ratkovszki a rendház főnökét éltette szép szavakban s Fnsztusz Elek, Melles Emil Dr. Fechtel tanárokon kívül még többen emelkedtek szólásra. A lakomán mindvégig kedélyes hangulat uralkodott. — Tűzoltók összejövetele. Az ön­kéntes tűzoltók részére Tankóczi Gyula pa­rancsnok a bajtársi együttérzés fejlesztése céljából minden évben egy közvacsorát ren­dez. Ez összejövetel ma este fog megtartatni az Óváry vendéglőben, melyre a tisztikaron kí­vül a működő tagok, az egyesület jó barátai 8 buzgó támogatói hivatalosak. — Meghívó. Szutmár-Németiben 1904. évi február hó első napján. A „Pannónia“ szálló dísztermében a „szatmárnémeti torna és vivó-egylet“ Athléta balt rendez. Kez­dete este 9 órakor. Jegyek e meghivó Fel­mutatása mellett válthatók Bartók László ur gyógyszeráru üzletében és a bál estén I a pénztárnál. Személy-jegy 4 korona, osalád- jegy (3 személy) 10 korona. Erkély-ülés 4 I korona. Felülfizetétsek a kitűzött cél érde­kében köszönettel fogadtatnak. — „Szatmárvármegyei Lorántfi Zsuzsanna egyesület“ 1904. január 23-án a „Pannónia“ száloda termeiben zártkörű tá ucestélyt rendez. Domahidy István és Thurman Olivérné elnökök, Biki Károly alelnök. Osváth Elemér pénztáros, Dr. Huday Lajos ellenőr. Védnökök: Bakó Ignácné, Böszörményi Zsigmondné, Chorin Ferenené, Csaba Adorjánná, Dézső Kálmánná, Ifj. Farkas Antalné, Fogaraasy Sándorné, Helmecy Józsefné, Iloavay Endréné, Jékey Sándorné, Kovács Leói’é, Kölcsey Jánosné, Itj. Losoncy Józsefné, Mujos Károlyné, Moldováu Lászlóné, Sepsy Károlyné, Szent- Iványi Gyuláné, Uray Gézáné, Uray Ká­rolyné, Dr. Vajay Itnrúné. Kezdete este 8 órakor. Belépti dijak: személy-jegy 2 ko­rona, család-jegy 5 korona, erkély ülés 2 ko­rona. Jegyek előre válthatók s erkélyülé­sek előjegyezhető!« Osváth Elemér pénztá­rosnál (ev. ref, fogy mnásium.) Felülfizetése- ket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség. — A szatmári izr. nők fillér egylete, vasárnap d. u, fél 3 órakor tar­totta rendes évi közgyűlését melyen a ta­gok számosán jelentek meg. Az egylet jóté­konyságát az 1903. évben is nagyban gya­korolta | mennyiben 1350 K 87 fill osz­lottak ki havi sí gély képen a szegények között. A törzsvagyon most 7461 K 50 fill közgyűlés febr. 13 áru bál rendezését ba- társzta el, melyet Dr. Kelemen Simu török- országi útjáról való szabadelőadás és más még véglegesen meg nem állapított műsor fog megelőzni. A közgyűlés a bál előkészí­tésével Horvát László jegyzőt és Szőke Bélát bizla meg. A minden évben kétezer kiosztandó tűzifa, segély az egylet elnökénél Steinberger Ábruháinnénál lesz kiosztva. Az egylet tagjai közzé uj tagok ez évben 14-en léptek be. — A protestáns bál február 6-ikára szóló díszes kiálitásu fényes meghívói a na­pokban hagyták el a sajtói és szétküldés alatt-állanak. A rendező bizottság, melyben nemcsak városunk és megyénk, de a szom­szédos vármegyék lelkes ifjúsága is szórako­zik, szerény rendben és iunk adut tanul dol­gozik a bál erkölcsi és anyugi sikerén, mi­által oly hatalmas érdeklődést tudott a bál iránt kelteni, bogy a siker minden tekintet­ben a legtökéletesebbnek Ígérkezik. A nagy­arányú és lázas készülődés közepette, mely nnpról-napra nagyobb -és nagyobb körre hulámzik s ragad magával mindenkit, a rendezőbizottaág ernyedetlen hévvel, lelkese­déssel buzgolkodik, hogy a feltűnő nagy érdeklődést állaudóau ébren tartsa, a mi a jelekből Ítélve fényesen is sikerül neki és úgy látszik, hogy a legkellemesebb e| leg­állandóbb kedves emlékekre a Protestáns Bálban fognak szert tenni. — Hangverseny Erdődön. Az er- dődi társaskör ifjúsága 1904, január lió 23-án Erdődön, a „Pannónia szálló“ összes termeiben a társaskör könyvtára javára tánccal egybekötött hangversenyt rendez. Beléptidij személyjegy 2 K, családjegy 5 K. Kezdete este 8 órukor. Műsor: 1. Quartett. Pupp Sándorné úrnő, Kese Elek, Bőhm Endre és Tóth Lajos urak. 2. Szavalat. Probászka Liliké k. a. 3. Czimbalom szóló, Szlávy Dezsőué úrnő. 4. Humoros felolvasás. Antal József ur. 5. Dialog. Ságky S/erénka k. a. és Nagy Lajos ur. — Gyászosét. Id. Mándy Bertalan vármegyei közéletünk Nesztora, u nagyidők tanúja, 48—49-iki nemzetőri kapitány, volt főszolgabíró és otszággyülési küpviselő, az avasi közbirtokosság ügybuzgó volt. elnöke I hó 12-éu 84 éves korában szinérvámljai kastélyában elhunyt. A megboldogult a múlt század 70-es és 80-as éveiben tevékeny szerepet vitt vármegyei közéletünkben1 s jóságos leikével általános közbecsülésben és tiszteletben részesült. Különösen nagy ér­demet szerzett egyházi téren, mint a nagy­bányai ev. ref. egyházmegye gondnoka, a a mely minőségében igen eredményes tevé­kenységet fejtett ki. Több mint 2 évtizede a közügyektől és a társaságtól vissza vo­nulva szép kastélyában töltötte és fejezte be 84 éves korában eredmányes életét. — Eljegyzés. Christóph Frigyes Fe­hérgyarmaton eljegyezte Bakó Jankát, özv. Bakó Gáspárné bájos leányát. — Ipartanodái bizottsági ülés. Pénteken d. u. 5 órakor az ipartanodái bi­zottság Fejes István dr. elnöklete alatt ülést tartott, melyen a bizottság tagjai szép szám­mal jelentek meg. Kótai Lajos ipariskolai igazgató bejelentette, hogy az iparos ta­nonciskolákba 585 tanuló iratkozott be és a tanulók 10 osztályban nyernek oktatást. A rendszeres oktatási 1903. november- hó 1-ső napjától vette kezdetét és azóta szakadat­lanul működik. Tekintettel a tanulók nagy­számára, a tanerőket két tanítóval szaporí­tani kellett és ezért az igazgatóság utóla­gos jóváhagyás reményében Székely József és Mihályi Ferenc állami iskolai tanítókat ez év juuius 30-ig terjedő határidőre fel­vette; a bizottság pedig a miniszteri rende­let értelmében, mint jogosított testület ne­vezett két tanitót megválasztottnak jelen­tette ki. A bizottság tagjai élénken tár­gyalták azon sajnálatos körülményt, hogy ev. ref, és görög katholus iparos tanoncok nem részesülnek az illető lelkész által kellő hitoktatásban. Igaz ugyan, hogy az illető lelkészek a hí toki., fásért semmiféle honorá­riumban nem részesülnék, de annak idején, mikor a személyes pótlékot a városi köz­gyűlés megszavazta, az illető lelkészek n hitoktatást magúkra kötelezőnek mondották mondották ki. A bizottság ezután több je­lentéktelen tárgy megbeszélése után el­oszlott. — Gazdasági ismétlő iskola. A vallás- és közoktatásügyi miniszter váro­sunk áll iskoláival kapcsolato'san a várossal kötött szerződés alapján külön szaktanító vezetése alatt áló gazdasági ismétlő i-kola szervezése iránt adta ki rendeletét a kir. tunfelilgyelőségnek s az iskola szaktanítói állására Hajgutó Géza székudvari gaz. szak­tanítót helyezé át, kinek tárcája terhére 1200 korona, törzsfizetést és 360 korona lakbért, valamint u gyakorló területek tiszti)1 jövedelmének 20 százalékát állapította meg, A gazdasági szaktan.ló a gazd. isin. isko­lában a gazdasági szaktárgyakut fogja elő­adni s a gyakorló területeket kezelni, a he­lyi gazdasági érdekekben a föidmivelésügyi minisztertől nyert megbízatásokat teljesí­teni s a város lakóinak gazdasági ügvek- ben köteles lesz tanácsokat és útbaigazító- sokat adui. A város a gazdasági üzemhez (kertészet, gyümölcsészet, szőlészet és gya­kori. fóldmivelés) szükséges gyakorló terü­leteket az Iskola rendelkezésére bocsátnndja és azt a megfelelő épületekkel és felszere­lésekkel ellátja. A kinevezett szaktanító állását elfoglalta s az iskola szervezéséhez és gyakorló területek berendezéséhez szük­séges munkálatokat megkezdi. C* O — Vármegyei csendőrségünk lét­száma. A kassai m. kir. IV. számú csen­dőrkerületi parancsnokság kimutatása szerint vármegyénk területén a nagykárolyi szárny­parancsnokság alatt az- alábbi létszámú csendőrség van elhelyezve, u. tn.: Szárny­parancsnok Imre Fereuc százados, nagyká­rolyi szakaszparancsnok Szádecky Zoltán hadnagy, nagybányai szakaszparancsnok ár­kosi Mihály Károlv hadnagy. A legénység -létszáma 10 őrmester, 26 őrsvezető és, 136 csendőr, a mely legénységi létszámból a nagykárolyi őrsön 8, a szaniszlóin 5, a nagymujtényin 5, az érendrédin 5, a szat- márnémetiin 6, a mikoluin 5, a sárközujla- kin 5, a csengerin 5, Or porcsalmai 5, a ga- csályin 5, a fehérgyarmatán 5. a somkutin 5, a csekein 5, a mátészalkai 6, a fábián- bázain 5, a nagydobosin 5, s kántorjánosiu Vi

Next

/
Oldalképek
Tartalom