Szatmár és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-11-22 / 47. szám

SZATMÁR ES VIDÉKE munkára megkívánt erővel elláthassa. Városunknak nemcsak élni, de haladnia is kell, ha nem akar a nagy versenyben SAégyenszemra elmaradni. De ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy „törik szakad“ módjára: hanem észszerűen, czéltudatosan; mert csak igy érheti el azt a magasztos czélt, a mire mintegy praedestinálva van; csak úgy, ha az ügyeit vezetők és intézők az idők jeleit megfigyelve, az adott kö­rülmények közt mindig a leghelyesebb, a legüdvösebb utat, módot és eszkö­zöket választják meg, és pedig úgy, hogy a magánosok érdekei a város közérdekével ipindig összhangban le­gyenek. — Erre pedig nem elegendő a hivatalosság: hanem hivatottság, igazi rátermettség kívántatik meg. Ezekben kívántunk kifejezést adni annak, hogy milyen tulajdonokkal, milyen kellékekkel kell birniok azok­nak, kik nem csak a „városatyaság“ nagyon megtisztelő czimét óhajtják el­nyerni: hanem a vele összekötött köte­lességek lelkiismeretes teljesítésére is egy szívvel s lélekkel vállalkoznak. Mindezeket pedig nem korteske- dési viszketegből, hanem tisztán nagy­szerű fejlődésnek indult és dicsérendő lépésekkel haladott kedves városunk, és igy ennek minden egyes tagja iránti legjobb akaratból mondottuk el, abból a czélból, hogy ezzel a választók he­lyes gondolkozását felkeltsük, s a kí­vánt jó eredménynek útját egyengessük. A jelölések az egyes választó ke­rületek vezér férfiainak lévén köteles­sége — neveket nem említünk. Ha­nem ismételve lelkére kötjük minden választónak, hogy tegyenek félre min­den sógorkodást, komaságot és minden önző egyéni érdeket, és csakis a város iránti legjobb akarattal adják le szavaza­taikat, mert csakis igy lesz a közérdek minden bekövetkezhető veszélytől meg­mentve. Mi csak a jó, az üdvös eredményt kérjük és várjuk; mert a mi szemeink előtt egyes-egyedül a város féltve Őr­zött érdekei lebegnek mindenkor és minden körülmények között!... —»*. Apróságok. A nagy kavarodás alkalmából, a mi a parlamentben történt, tegnap esie élénk eszmecsere folyt | kaszinóban, a hol is egyik helyi kapaczitás hevesen pártjára kelt Ti­szának és a pártjának.' — No ez érdekes — súgom a szom­szédomnak — vasárnap délelőtt épen az ellenkezőjét mondta. — Hja ez azért van — világosit fel az illető — mert reggel a „Magyarország,“ este pedig az „Az Újság“ után szokott beszélni. * Bögre urnák is hallani akarták a vé­leményét, mire az öreg megszólalt: — Helyes volt-e, törvényes volt-e, a mit Tisza Pista csinált, arról nem nyilatko­zom, de hogy annyi tenger locsogás után jól esik végre egy tettet is látni, az egé­szen bizonyos. • * Nagy á mozgolódás a városban min­denfelé, hogy kik legyenek hát a város­atyák. Annyi az egetkérő ámbiczió. hogy egy-egy hegyre hat is jutna. Nem valami lélekemelő látvány a nagy tülekedés, de egy megnyugtató momentum még is van benne, az t. i., hogy az igazán kipróbált erőket sehol sem hagyják ki a lisztákból. * Találkozom egy önjelölttel, e kérdem tőle, hogyan állanak az akcziái. — Kitünően! épen 350 bizonyos sza­vazatom van. Ez mind személyesen meg­ígérte, hogy mellettem lesz. — Ne bízzék olyan nagyon, mert ha­misak az emberek. — Az igaz, erre nem is gondoltam. * Nagy a hajlandóság a rostálásra is. Minden kerületben van egy-kettő a régiek közül, a kit újakkal akarnak felcserélni: — Mire való ez — mondom egy ilyen irányban buzgólkodó kortesnek — minek bántani azokat, akik okol nem adtak a ki­hagyásra. — Hja kérem, nagyon sok a pályázó, i ha már a parlamentben nem lehet, leg­alább itt próbáljuk meghonosítani a váltó­gazdaságot. Demeter. HÍREINK. — Lapunk jelen számához egy fél iv melléklet van csatolva. — Erzsébet napja. Szombaton, no­vember 19-én volt Erzsébet nupja, amikor városunk tanintézetei megboldogult Erzsé- bet királynénk emlékének áldoztak szép is­kolai ünnepélyek keretében. — A kir. kath. főgimnázium tanulói előbb a kápolnában hallgattak szent misét, melyet Dr. Fechtel János celebrált fényes segédlettel. Ezután a tornaterembe vonultak, ahol szép ünne­pély folyt le, . melyen az ünnepi beszédet Bugossy Bertalan tartotta, hatásosan fejte­getve a nap jelentőségét. — A kir. kath. tanítóképző intézetben rendezett ünnepély műsora u következő volt: 1. „Erzsébet ki­rályné halálára“ czimü ének, énekelte az ifjúsági énekkar. 2. Ünnepi beszéd, tartotta Dr. Gopcsa Endre tanár. 3. „Erzsébet ki­rályné“ Bulla Miklóstól, szavuita Csele Jó­zsef IV- é. n. 4. Felolvasás, tartotta Lenn János IV. é. n. 5. Alkalmi költemény, szu- valta Andorkó Sándor I. é. n. 6. „Vihar­ban“ czimü ének, énekelte az ifjúsági ének­kar. — Az ev. ref. nőnövelde is rendezett ünnepélyt ez alkalomból, amely énekből és szavalatokból állott, az aikulmi felolvasást pedig Kovács Kuticza II. éves képeszdésznő tartotta. — Úgy az állami elemi iskolák, mint a róm, kath. elemi iskola is tartottak e napon kegyeletes emlékünnepélyt, ez utóbbiban Mondik Endre mondott a gyer­mekekhez beszédet. — Az irg. nővérek zár­dájában pénteken este volt igen szépen si­került Erzsébet-ünnepély, melynek prog- rammján ének, zene, szavalat és más egyéb vonzó számok szerepeltek. — Százéves gimnázium. Deczember 6-án fogja ünnepelni a helybeli kir. kát. fő­gimnázium ujjáalapitásának 100-adik évfordu lóját. A főgimnáziumot 1636-ban Pázmány Péter alapította, az 1780-as években meg­szűnt, mig 1804-ben 1. Ferencz király újra felállította. A jubileum nagy ünnepségek ke­retében fog megtörténni, melyre a tanári kar meghívta az összes középiskolák tantestületeit. Az ünnepség sorrendje ez: D. e. 9 órakor hálaadó isteni tiszteletet a zárdatemplomban. 10 órakor alkalmi ünnepély a főgimnázium­ban. 1 órakor pedig diszebéd a Panóniában. — A népkonyha megnyitása. Hú­szadikán d. e. nagyszámú közönség előtt tartotta meg a népkonyha vezetősége a meg nyitó ünnepélyt. Teitelbaum Herman elnök üdvözölte a megjelenteket; a népkonyha jelszavából „elvenni a felesleges filléreket a gazdagoktól is kincsképen adni azokat a szegényeknek“ tartalmas beszédbeu fejte­gette, mily áldás az éhezőre a jótékonyság azon módja, melyet a népkonyha oly köz­vetlen gyakorol. Egyúttal a társadalomnak még fokozottabb bőkezűségére apellált, hogy a népkonyha feladatának minél teljesebben megfeleljen. Ezzel a népkonyhát megnyitott­unk jelentette ki. Dr. István Sándor főrabbi csodálatát fejezte ki a fáradságos, már 12 éve tartó munkásságon, inelylyel a népkonyha elnöknője, Lővy Miksáné az intézményt fel­virágoztatta. Az első ebéden közel száz résztvevő ielent meg; gulyáshusos levest és tarhonyát kaptak meg egy jókora darab Ke­nyeret. — Matiné. A szatmári Kölesei kör a múlt vasárnapról f. hó 27-re tett matinéja akkor sem lesz megtartható, s igy bizonyta­lan időre lett elhalasztva. — Katonai szemle. Báró Mertens Károly a cs. és kir. VI. hadtest parancsnoka f. hó 18-án délben városunkba érkezett s még az nap délután szemlét tartott a hely­beli cs. és kir.' közös zászlóalj újoncai és póttartalékosai felett. A katonai szemle után, mely a gyakorlótéren folyt le, legnagyobb megelégedését és elismerését fejezte ki a tisztikar előtt. A magas rangú vendég más­nap reggel utazott el Szatmárról. — A „József főherceg; sanato­rium egylet“ szatmári hölgybizottsága, — melynek névsorát már közöltük, — legköze­lebb már megkezdi jótékony működését, melyet a nemes feladat vállaira ró. — Uray Gézáné elnöknő összehívására f. hó 24-én, csütörtökön d. u. tartja a bizottság első ülé­sét a városháza kis tanácstermében, melyen a legelső teendőket g főleg a sorsjegy áru­lás ügyét beszélik meg. — Bucsu-estély. Spindler Károly a helybeli cs. és kir. közös zászlóaljnak pa­rancsnoka nyugalomba vonul es Szatmárró Besztercebányára megy lakni. Ebből az al­kalomból tiszteletére szombaton este fényes bucsuestélyt rendeztek a közös és honvéd tisztikar tagjai a Pannóniában, melyen a családos tisztek feleségeikkel együtt vettek részt. A zenét a helybeli honvéd zenekar szolgáltatta. — Regattisták közgyűlése. A „Szamos Csolnakázó-egylet“ 1904. évi no­vember hó 26-ik napján, szombaton d. u. fél 6 órakora „Pannónia“ külön szobájában évi rendes közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysorozata : Jelentések. Számadás meg­vizsgálása. Tisztviselők és választmány meg­választása. Indítványok. — A közgyűlést ugyanott társasvacsora követi. — Itt em­lítjük meg, hogy a regattisták táncmulat­sága f. évi december hó 17-én lesz meg­tartva a Társaskörben. — Kereskedelmi csarnok. Az el­múlt héten csütörtökön este volt a „Szat­mári Kereskedelmi. Csarnok“ megnyitása. A Rákócy és Hám János-utca sarkán levő Bárdólyi-féle palota egész emeletét foglalja el ez az uj társaskör, melynek berendezése igazán Ízléses és .modern. A helyiség felava­tása nagy lnkomu mellett ment végbe, me­lyen Dr. Kelemen Sumu ügyvéd és még igen sokan tartottak beszédet. A társaság a legkedélyesebb hangulatban sokáig ma­radt együtt. — Közgyűlés. A Szut múl- megyei Gazdasági Egyesület. Szatmáron, a városháza tanácstermében, 1904. november 22-én, ked­den d. u. 3 órakor igazgató-választmányi-, 23-án, szerdán d. e. 11 órakor rendes őszi közgyűlését tartja. Az igazgató választmányi ülés tárgyai: 1. Múlt ülés jkönyvének hi- telesitéso. 2. Közgyűlés tárgyainak előkészí­tése. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnök meg­nyitója. 2. Téti gazdasági előadások. 3. Csikólegelő ügye. 4. Munkatervezet az 1905. évre. 5. Költségelőirányzat az 1905. évre. 6. Esetleges indítványok. — A Lorántffy Zsuzsánna-egy- let szombaton este 6 órakor ismét szép es- I télyt rendezett, a közönség részéről megszo­kott élénk érd klődés mellett. A műsor első és utolsó pontját az. énekkar által előadott énekszám szolgáltatta. Majd Osváth Elemér ült a felolvasó asztalhoz s szellemesen és mindvégig érdekfeszítően csipkedte a tár­sadalmi félszegségeket, a nevelés egyoldalú­ságát. A közönség a felolvasás közben is gyakran adott kifejezést tetszésének jóizü derültséggel, végül pedig zajosan megtap­solta a felolvasót, a Lórántffy-estély6k ügyes rendezőjét. Ezután Kolozsvári Juliska és Etelka nővérek énekeitek egy duettet Ko­lozsvári Mariska zongorakisérete mellett. Ügyes és kedves volt az énekük s a közön­ség nagy tapsaira meg is toldották egy pár magyar nóta temperamentumos eléneklésé- vel, amit aztán még szívesebben fogadtak és sok tapssal honoráltak a jelenlevők. — Végül Nagy Vincze adta elő Sas Edének „Csipkerózsa“ czimü kedves és vidám köl­teményét, nagy hatást keltve előadásával a közönség soraiban. — A közönség minden tekintetben megelégedve egy jól sikerült es­tély emlékével távozott el. — A város és lövészegylet közt folyó öt éves húroznak remélhetőleg most már vége lesz. A közgyűlés ugyanis az év elején elvileg kimondta, hogy a lövészegyletet segélyezni hajlandó, s a segély mérvének megállapitása- czéljából bizottsági tagokból és az egylet tagjaiból egy bizotságot küldött ✓ ki,amely bizottság Burtha Kálmán gazdasági | tanácsos elnöklete alatt f. hó 17 - én ülést tartott, a melyen a többség akként döntött, hogy átengedi a lövészegylelnek őrök hasz­nálatiul a Homoród korcsmát és mintegy 10 hold területet s ezenkívül ad az egylet­nek, hogy a czélnak megfelelő átalakításokat megtehesse, 8000 koronát. Ehhez a lövész­egylet is hozzájárult és igy a legközelebbi városi közgyűlés most már véglegesen fog dönteni, s remélhetőleg lekerül a napirend­ről a lövelde ügye, mely az elmúlt években annyi vitára szolgáltatott alkalmat. — Királyi kitüntetés, őfelsége a király Weist Gyulu pénzügyi titkár és ka­taszteri helyszinelési becslőbiztosnak végle­ges nyugalomba helyezése alkalmából sok évi buzgó szolgálata elismeréséül a pénzügyi tanácsosi címet adományozta. — Áthelyezés. A pénzügy minisz­ter Karsay Efraim mezőkövesdi állampénz­tári pénztárnokot hason minőségben a szeg­halmi állampénztárhoz helyezte át. — Előléptetés. A kir. igazságügy miniszter Fekete Sándor helybeli kir. járás- birósági aljegyzőt 1904. november 1-től kez- dődőleg előléptette. — Vizsgatétel. A helybeli ev. ref. főgimnázium fiatal segéd-tanára, Osváth Fe­rencz, a napokban tette le a paedegógiai vizsgálatot a kolozsvári tudomány-egyete­men jó sikerrel s ezzel tanulmányait telje­sen befejezve a tanári oklevelet megszerezte. — Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök Szatmár vármegyében a jó- zsefházai anyakönyvi kerületbe Gál István népiskolai tanítót anyaköuyvvezetővé, a sza- mosdobiba pedig Mungu Dezső segédjegy­zőt anyakönyvvezető-helyettessé, úgyszintén a szaniszlói anyakönyvi kerületbe Bády László okldYeles jegyzőt unyakönyvi helyet­tessé kinevezete. — A nőegyleti estély jövedelme. A múlt hét szombatján lefolyt nagy sikerű nőegyleti hangverseny és táncmulatság szá­madásai már bezárultak. Ezek szerint az összes brutto bevétel csak nem u 2000 ko­ronát érte el. ami igazán páratlan siker vá­rosunkban. Csakhogy ebből, sajnos, igen sok és nagy kiadása volt a nőegyletnek, de mé­gis tiszta jövedelem gyanánt 800 korona marad az árvaalupnak. — Monstre hangverseny Nagy­bányán. Az orsz. vöröskereszt-egy isület nagybányai fiókja gróf Teleki Gézáné véd­nöksége alatt január hó 14-én nagyszabású hangversenyt rendez. A rendezőbizottság élén özv. Turman Olivérné elnök áll s már is sikerült nekik a közreműködésre- meg­nyerni Herceg Ferencet, aki felolvasást fog -tartani, továbbá Göncy Mórt, a hires zon­goraművészt. Az ottani helyi erők közül Schönherr Antalné, Schönherr Sándor és Alföldy Zoltán fognak közreműködni. Aztán előképekben bemutatják a Háború, Béke és Szeretet allegorikus csoportozatait. Az élő­képek rendezésére Thorma János és Réti f István festőművészeket kérték fel. — A hangverseny iránt megyeszerte nagy az ér­deklődés. — Esküvő. Kanovics László a Sz'at-' már-Németii „Népbank“ r. t. könyvelője vasárnap esküdött örök hűseget Major Ma­riska kisasszonynak Sarkndszenturon. Bol­dogság kisérje igaz szerelemből kötött fri­gyüket! — Esküvő. Reinelt Ágoston helybeli kéményseprő-iparos e hó 19-én, szombaton vezette oltárhoz Nagykárolyban Bolemann Lajos uagykárolyi tekintélyes iparos kedves és szép leányát, Mariskát. Tanuk voltak: a mennyasszony részéről Májerhoffor József nagykárolyi iparos, a vőlegény részéről Tischler Rudolf szatmári iparos. — Mulatságok.*Immár megkezdődik hát a mulatságok szezonja is. A nőegylet kezdte meg a sort a múltkori fényes esté­lyével. Most aztán egyre-másru hallik az újabb és újabb tánczestélyekre való készü­lődés. — Legközelebb deczember 17-én, a regutta-egylet rendez zártkörű tánczmulat- ságot. — Karácsony első napjának estélyén a szatmár-németi iparos énekegyesület tart dalestélyt. — Deczember 31-én a szatmári Társaskör rendezi szokásos „Sylvester-esté- lyét.“ — Az igazi farsang első nagyobb szabású mulatságának pedig a „Protestáns­bál“' ígérkezik, melyre már megkezdődtek az előkészületek a rendezőség részéről. — Az ügyvédi kamarából. A szat­márnémeti ügyvédi kamara Nemestóthi Szabó Antal nagykárolyi lakos ügyvédet — idő­közben kir. közjegyzővé történt kinevezte-.. tése folytán — a kamaránál vezetett ügy­védek névjegyzékéből törölte. — Emlékeztető. Holnap, november 23-án, d. e. 10 órakor tartja a^ szatmárvár- megyei függetlenségi és 43-as párt szervez­kedő nagy gyűlését a Károlyiházban. Mint hírlik, — a bekövetkezett politikai esemé­nyek folytán, e g.yü'és egyúttal tiltakozni fog a parlamentben történt jogtalanságok ellen s ez irányú agitáczióját az egész vár­megyére kiterjeszti. — A nagygyűlés iránt megyeszerte érthető érdeklődés mutatkozik. Folytatás a mellékleten. Rőth Fűlöp kárlsbáái ezipöraktárát ajánljuk a t. vevő közönségnek mint a Közvetlen a Pannónia legolcsóbb bevásárlási forrást. m::z " . SL a»á.llnJa. mellett! Szatmár és vidéke legnagyobb czipőraktára. § KEGEBKEZTEKü! az őszi és téli idényre megrendelt valódi box és chevraux bőrből készült férfi, női és gyermek lábbelik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom