Szatmár és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-11-08 / 45. szám

mikor rázendített az Oláh Feri bahdája, megkezdődött a táncz e u legjobb hangulat­ban jártu | fialalság^hajnali.g Igazán mond­hatjuk, hogy a nőnevelde búzára ás mulat­sága nagyon jól és szépen sikerült s a kí­vánt anyagi eredmény is megvolt, amennyi­ben — hozzávetőleges számítás szerint — hatszáz korona a tiszta jövedelem. — A József Főherczeg Szanató­rium Egylet sorsjátékát az országszerte megalakult hölgybizottságok rendkívül nép­szerűvé teszik. De mégis érdemli ez a derék egyesület a közönség támogatását, mert elte­kintve attól, hogy a szegénysorsu tüdőbetegek megmentése érdekében működik — a sorsjáték nyereménytárgyai is olyanok, amelyeknek nye­rési esélyei reményében érdemes sorsjegye­ket vásárolni. Az első nyeremény egy 22.000 koronát érő rendkívül modern foglalatú ékszer kollekció; a második : egy 500 kötetet tartalmazó' pompás könyvtár, amelynek szek­rényét, művész rajza után egyik udvari szál­lítónk készítette; a harmadik főnyeremény: öt különböző fegyvert tartalmazó vadász­állvány, teljes vadászfelszereléssel. E három főnyereményt, amely valóságos látványosság számba megy, a közeli napokban kiállítják közszemlére a királyi bérpalotában, lévő iroda­helyiségben, ahol bárki által megtekinthető lesz. Ezen kivül még 725 kisebb-nagyobb nyereménytárgya van a sorsjátéknak. — A szatmármegyei tanári kör nov, hó 13-án, vasárnap d. e. fél tizenegy órakor Szatmár-Ném jtiben a kir. kath. fő- gimn. tanácstermében gyűlést tart. Tárgysoro­zat. 1. Elnöki előterjesztések, 2. A latin nyelvre való fordítás az uj tanterv keretében. 3. Esetleges indítványok. Szatmár-Németi, 1904. nov. 4. Ratkovszki Pál enök. Sándor Vencel titkár. — Fráter Lóránd — kapitány. A novemberi csillaghullás egy nevezetes ember tisztirangján idézett elő változást. Az országszerte ismert nótás huszár főhadnagyot, Fráter Lórándot, kapitánynyá nevezték ki. Sok gyönyörű bánatos magyar nótának szer­zője a főhadnagy s reméljük, hogy mint huszár kapitány még. nagyon sok hangula­tos dalával fogja gazdagítani a magyar ze­nét. Fráter Lóránd különben a jövő évben gróf Szapári Pál kíséretében körutazásra megy. Nem zenészkörut akar' ez lenni, de mégis valószínű, hogy a külföldieknek is be fogja mutatni a bus magyar nótának varázsát. — Honvédségi kinevezések. No­vember elsejével a szatmári 12. gyalogez­redben Horváth .Géza, Égl'is István, Viski Lator Zoltán, Rátvay József, Róth László és Szilágyi Béla tiszthelyettesek hadnagyokká lettek kinevezve. — Kinevezés. A vallás- és közokta­tásügyi magyar kir. miniszter Kerekes Juliu, Kulik Julia és Zeke Berta okleveles tanító­nőket a szatmárhégyi állami elemi népisko­lához tanítónőkké kinevezte. — Uj főispani titkár. A belügy­minisztérium vezetésével megbizottt m. kir. miniszterelnök Kiss Dezső dr. miniszteri segédfogalmazót Csáky László gróf Ugocsa vármegye főispánja mellé főispáni titkár­nak kinevezte. — Kinevezés. Kristóffy József főis­pán Galgóczy Józsefet, Kovács Gyulát és Szentgvörgyi Gyulát vármegyei írnokokká nevezte ki. — Eljegyzés. Madarassy István, Szatmárvármegye ujouan megválasztott al­jegyzője, f. hó 12-én tartja eljegyzését Ne­mestóti Szabó Antal kir. közjegyző Hedvig leányával Nagykárolyban. — Jegyváltás. Átányi József kir. ügyész a napokban váltott jegyet Wekerle László kir, tanfelügyelő leányával Márthá- vul, M.-Szigeten. — Házasság. Bárdóli Ferdinand ház- tulajdonos leányát, Erzsikét tegnap vezette oltárhoz Müller Zoltán akadémiai festő és aranyozó. — Esküvő. Kubinyi Endre katasz­teri mérnök f. bó 3-án vette nőül Fényes Erzsikét, Fényes Sándor sárközujlaki töld- birtokos leányát.,, mig ugyanakkor Kelemen Aladár postatiszt az iíjabbilc leányt, Fényes Bertát vezette oltárhoz. — Esküvő. Elbel Béla kir. albiró f. hó 6-án esküdött örök hűséget Gyöngyö­sön Balázs Ilona úrnőnek. — Ezüstmenyegző. Mendikóvszky József nagybányai városi tisztviselő, az ipar­testület jegyzője és neje Szántó Mária va­sárnap este ünnepelték házasságuknak 25 éves fordulóját családi körben. — Felolvasó estély. Múlt hó 30-án tartotta a nugykárolyi protestáns Társaskör ez idei első felolvasó-estélyét, melyet Lukács Mihály elnök nyitott meg szép beszéddel. Majd Filep Murgit k. a. szavalta el mély érzéssel a „Gályarahok“ cirnü alkalmi köl­teményt. Ezutáu Dr. Lucz Ignác taitóttá meg tudományos alapon irt, de azért he- lyenkint humoros felolvasását. Végül Ujlaky Miklós s. lelkész szu?alta el nagy hatással a „Reformáció emlékünnepén“ cimü alkalmi költeményt. A közönség minden egye-* sze­SZATMÁR.ES VIDÉKE replőt megérdemelt tapsokban részesített. Való ban egy igen szépen sikerült, élvezetes estély kedves emlékével távoztak a jelenlevők. — Szent Imre napja. F. hó 15-én, szombaton volt szent Imre napja, akinek emlékét szép ünnepélylyel ülte meg a kir. kath. főgimnázium. Az ifjúság védőszentjé­nek emlékére Dr. Fechtel János tartott fé­nyes segédlettel ünuepi, szent misét a gim­názium kápolnájában. Ünnepi beszédet pedig Melles Emil németi esperes, gör. kath. val­lástanár mondott s példaképül állította a mai ifjúság elé szent Imrének, az Árpád- házi herceg lek életét. — A róm. ktjth. fiu- népiskola is ünnepet rendezett e napon. Istenitisztelet után Tóthfalussy Dániel tar­tott alkalmi beszédet a tanulókhoz: — Tlgy a gimnáziumban, mint az elemi iskolában e napon szünetelt a tanítás. — A Kölcsey-kor választmánya teg­nap d. u. 5 órakor ülést tartott, amelyen az újonnan készített alapszabályokat állapítot­ták meg véglegesen. Egyszersmind a választ­mány az alapszabályok elfogadása feletti határozat meghozatala czéljából f. hó 21-re rendkívüli közgyűlést hív Össze, s azután az uj alapszabályokat jóváhagyás végett fel­terjeszti a belügyminiszterhez. — Hangverseny. Füredi Sándor és Benkő Miksa zeneiskolai tanárok f. hó 4-én önálló hangversenyt rendeztek Budapesten a Royal-szálloda nagytermében. A hangverse­nyen szép számú közönség volt jelen, a mely lelkes tapsokban adott kifejezést elismerésé­nek. A fővárosi lapok legtöbbje dicsérőleg emlékezik meg művészeink fellépéséről. — Búcsuestély. Idő rövidsége miatt ez utón is értesítjük az érdeklődőket, hogy Dr. Dezső Kálmán legközelebb kinevezett kir. Ítélő táblai biró, társadalmunk közked­velt alakja tiszteletére Debreczeube távozása alkalmából f. november bó 9-éu szerdán este 8 órakor lesz a társasvacsora a 'kaszinó he­lyiségében. — A szatmári csolnakázó egy­let mostanában fogja tartani közgyűlését, melynek fontosabb tárgyai ezek lesznek: a tagsági díjnak január 1-től 24 koronára való leszállítása, a télen rendezendő „regatta es­tély “-nek megbeszélése és előkészítése, végül annak az eszmének megvitatása, bogy a csolnakázó-egylet egy. vivó-alosztályt és tanfolyamot létesítsen, amelyben a tagok csekély havi díjért a vívásban gyakorolhat­nák magukat. — A közgyűlés iránt élénk érdeklődés mutatkozik és uj tagokos készül­nek a belépésre. — A váróéi képviselők válasz­tása» Már megkedődött kerületenként a „mozgolódás“ a bizottsági tagok választása irányában. Minden kerületben lehet hallani uj neveket emlegetni jelöltek gyanánt, de ezek között legtöbb az „önjelölt.“ így az I. kerületben is szó van a lelépő képvise­lőkön kivül másokról is, holott azt hisszük, hogy ebben a negyedben nem sok ered­ménynyel fog járni a már idáig is tapasz­talt „kilincselés,“ mert itt valószínűleg ki­vétel nélkül a régiek fognak megmaradni. Nem igy a többi kerületben. Ezekben erős rostálásra készülnek a választó polgárok. S lehet, hogy választás után nagyon is külön­bözni fog az uj képviselők névsora a régitől. — A „Szatmári kör“ alakuló gyűlése. A budapesti egyetemi hallgatók „Szatmári köre“ f. hó 3-án tartotta első rendes közgyűlését, melynek tárgya a tiszti­kar megalakítása volt, A választások meg- ejtetvén, elnök lett: Czuberka Alfréd IY. é. bh., alelnök: Pável Ferencz III. é. jh., titkár: Kálmán Sámuel IV. é. jh., ház­nagy: Papp László III. é. bh., .pénztáros: Erdődi Gáspár III. é. bh., ellenőr: Jurcsó III. é. jh., jegyző: Dóri József II. é. bh. Választmányi tagok lettek: Biró József III. é. jh., Fógel József és Fógel Sándor IIP. é. bölcs, hallgatók. — Agarászverseny Mátészalkán. Október hó két utolsó napján rendezte a szatmármegyei Agarász-egyesiilet ez évi agár­versenyét. Az első díjat, az ezüst billiko- mot a Vay Ádám gróf „Lárma“ nevű agara nyerte el s ezen győzelmével hatodszor nyerte meg a bilikomos futást. A második dijat pedig a Járiny András fekete agara vitte el. Agurászat után lóverseny volt, me­lyen a vadászversenyben Démuhidy István Myllerjungja jött be elsőnek, a sikverseny- ben pedig Domahidy István Klárája küzde­lem után félhoiazal nyerte a versenyt. — A trappversenyben első a Kovács Mi Jós fogata, második a Jékey László kocsija lett. Ver­senyek után bankett, este azután táncmu­latság következett, melyen a jókedvű ifjú­ság reggelig járta a táncot. A versenyek és a mulatság sikere főleg a Domahidy István egyleti elnök és Kállay Szabolcs egyleti titkár érdeme, akiket nagy elismeréssel is vettek körül. — Vadász lovaglás. Érdekes sportra készül városunkban egy katonatisztekből ós • megyei urakból álló nagyobb társaság. Csü­törtökön, uzaz holnapután ugyanis nagy lo­vas vadászatot rendeznek a város határában. Részt vesznek benne a helybeli honvéd, kö­zös és méntelepi tisztikarnak több tugja, egy pár megyei urlovas ós, a mi legérde­kesebb, egy néhány urhölgy is. Reggel 8 órakor indul u lovastársaság a Sznmos- gáton felfelé, majd u batizi országúton át­csapva a D -zeő-réten fogják a lovas vadá­szatot végigjáts/uni. Örömmel adunk hirt erről | városunkban uj és szokatlanul érde­kes sportról, melylyel a résztvevők nemcsak hpgy kellemesen töltenek el egy délelőttöt, hanem egyúttal nemes, testedző játékot vé­geznek. Az érdek feszítő lovaglás megszem­lélésére nagy társaság készül kocsikon ki menni a batizi országutra. — Adóhivatali vizsgálat. Kemény Álajo9 nagykárolyi pénzügyigazgutó a múlt héten néhány napon át a helybeli kir. adó­hivatalnál rovanosolást tartott. — A nagybánya—felsőbányái vasút, melyet holnap november 9-én adnak áti véglegesen a forgalomnak, naponta két­szer megy Nagybányáról Felsőbányára s megfordítva szintén kétszer. A már meg­állapított menetrend szerint 1 Nagybányáról indul d. e. 9*48 kor az egyik 1 10-56-kor este a másik, az előbbi Felsőbányára érke­zik• 10-27-kor, az utóbbi , pedi£ 1135-kör. Felsőbányáról indul egy vonat reggeli 4 ó. 23 p.-kor-. egy másik d. u. 2*27-kor, az első beér N.-Bányára 4 ó. 56 p.-kor, a második 3 órakor. Tehát az egész utat. a vonat fel­felé 39 perc alatt, lefelé pedig 33 perez alatt teszi meg. — A jótékony nőegylet kiadása október hóban ! Szegények segélyezésére 152 K, árvaházra 118 K 90 f, vegyesekre 21 K 30 f, összesen 292 K 30 f. — Ingyen utazók. A múlt bét egyik estéjén, mikor a kőrösmező—budapesti személyvonat Debreczenben pihenőjét tar­totta, a kerekeket* vizsgáló gépész-lakatos egyik kocsi alatt valami ruhafélét vett észre. Alámászott a kocsinak s látta, hogy két fia­tal gyerek húzódik meg ott a tengelyen. A fiuk bevallották, hogy Szatmárra valók a világot látni iuduitak el. Ermihályfalváig gyalog jöttek, ott aztán felkapaszkodtak a vasútra. A rendőrség már visszaszállította a fiukat Szatmárra, akik ide való iparosok gyermekei. — Villamvilágitás Nagykároly­ban. Nagykárolynak vilLamvilágitással való ellátása a• megvalósulás félé közéig. Már a telep felállítása, berendezése és" az egész vá­ros felszerelése nagy részben megtörtént s így nem sokára, vulószinüen e hó közepén, már villamfény fogja bevilágítani Nagyká­roly utcáit is. — Nagybánya — a szatmári színi kerületben! Festetics Andor gróf­nak, a vidéki színészet országos felügyelőjé­nek iizon ajánlatát, hogy Nagybánya lépjen be Eperjes helyébe a szatmári színi kerü­letbe, Nagybánya város szinügyi bizottsága legutóbb tartott ülésében nem tartotta czélra- vezetőnek, mivel igy u színtársulat csak husvét után vagy nyáron mehi'tne hozzájuk, uiuikor már nem járna Benki sem a szín­házba. Ennélfogva megbízta a szinügyi bi­zottság Egly Mihály főjegyzőt, hogy lépjen érintkezésbe a szatmári szinügyi bizottság­gal s a színigazgatóval aziránt, nem volnure kivihető az, hogy a színtársulat a téli szat­mári szezon alatt- hetenkint l-szer—2-szer párhuzamosan Nagybányán is tartson elő­adást. Egly ez ügyben legközelebb váro­sunkba jön. — A magunk részéről nem tar­juk kivihetőnek a nagybányaiak óhaját. Ki tudja, milyen társulattal jöu az igazgató hozzánk s még csak az kelleue, hogy azt is kétfelé ossza hacsak hetenként egy párszor is. Igen helyeseljük azt, hogy Eperjes he­lyet Nagybánya foglalja el a színi kerület­ben. Es hiszen csak deczember 1-től husvé- tig vau a társulat nálunk, tehát akár szep­tember— október—novemberi időt választ­hatja Nagybánya magának, ukár a virág­vasárnap utáni időszakot, bármelyik jól be­válnék és hisszük, hogy a színházlátogató közönségre Bányán nem volna panasz. — Megszökött végrehajtó. Fehér- Gyarmatról Írják lapunknak, hogy Fodor Károly bírósági végrehajtó ‘az utóbbi na­pokban eltűnt családostul együtt a város területéről. Az ennek nyomán megejtett vizsgálat kiderítette, hogy az eltűnt végre­hajtóval együtt a keze alatt levő összegek is. eltűntek. Eddig mintegy 200 korona hiány mutatkozik. De, hogy mennyire rúg az elsikkasztott összeg, azt még megközelí­tőleg sem lehet megállapítani, mivel na­gyobb részt magános emberek pénzeit tette zsebre | igy C9ak egyenként fognuk a kár­vallottak jelentkezni. — Katona kivégzés. Debreczenben pénteken reggel végeztek ki egy halálra ítélt közembert kötél általi halállal. Krisztái Traján a neve ennek a 101. gyalogezredbeli közlegénynek, aki januárban őrsvezetőjét le­lőtte ; ezért mért rá a hadbíróság | halálos Ítéletet. A vad természétű ember egészen meg volt törve. Miután az ítéletet szó nélkül végighallgatta s a bitó alá lépett igy szólt; „Még egyszer pardont kérek, Herr Major!“ Dobpergés volt reá a válasz s aztán gyorsan végzett vele Báli Mihály, aki — néhnnyszori „szereplése“ révén — városunkban sem egé­szet. ismeret len ember. — Vásároljunk Osstálysorsje­gyet a M. k. főtőzsdében!!! Szatmár, Deák-tér. Sorsjegy ara 1/l 12 K, */* 6 K, y4* 3 K, V8 I I 50 fillér. (1 — 3) — Határozat. A folyó hó 29 én el­el kóborolt és veszettség gyanús macska kó­borlása folytán az összes bel és külterületi ebekre a 40 napos zárt elrendelem. Az ebek éjjel-nappal megkötve tartandók vagy biz­tosan záró szájkosárral látandók el. A kó­borolt macska feltalálás esetén kiirtandó és ez­zel hozzám értesítés küldendő. A gyepmestert utasítom, hegy a város bel- ós külterületén hetenként kétszer portyázzon és a pórász és szájkosárnélküli kóbor ebeket összefogdossa és a gyepmesteri telepre szállításuk után azonnal kiirtsu. Szatmár 1904 október hó 31. Tankóczi főkapitány. — Gyászhir. A részvét, amit min­den halálhír vételénél érezni szoktunk, meg­döbbenéssé válik bennünk, valahányszor fia­tal élet száll a sírba, egy életpálya szakad i félbe. Ilyen megddöbbentő gyászeset hírét hozza a jelentés Nagyváradról. Egy fiatal honvéd főhadnagy váratlan haláláról szól a szűkszavú gyászlap, Tarr Ernő haláláról, aki pár év előtt hosszabb ideig a helybeli gyalogezrednél szogált és városunkban sok jó barátra, ismerősre tett szert. Meglepő | hir, mert erős, edzett fiatal ember volt az elhunyt főhadnagy s a homályos értelmű jelentésből nem lebet kivenni, mi volt a ha­lál előidézője. A családi gyászjelentés igy hangzik: Alulírottak fájdalomtól megtört szivvel tudatják, a felejthetetlen gyermek, testvér, sógor, nagybánya és unokatestvér, Tarr Ernő magyar királyi honvéd főhad­nagynak, f. bó 4-én délelőtt 1.0 órakor, vá­ratlan rövid és kinos szenvedés után, életé­nek 26-ik évében történt elhunytat. A meg­boldogult drága halott földi maradványai f. hó 6-án, délután 3 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartása szerint a esi és kir. katonai csapat kórházból a várad-olaszii te­lhetőben örök nyugalomra tétetni. Nagy­várad, 1904. november 4-én. Áldás és béke lengjen korán elköltözött kunivai felett! Özvegy Tarr Istvánná édes anyja. Tarr Klemen tin, Tarr Paula férj. Molnár Ist- vánnné, Tarr Ilona Férj. Fejér Vilmosné, Tarr Aladár, Tarr Adél testvérei. Molnár István, Fejér Vilmos sógorul, Antóny Sán­dor, Antony Károly unokatestvérei. Fazekas Rózsi, Fazekas Árpád, Fazekas Erzsébet, Fazekus Bandi unokahugai és öcscsei. — Hirdetmény. Miután a f. 1904. évi negyedik negyed második havába léptünk, mindenki az 1883. évi 44. t.-cz. 55. §-u ér­telmében felhivatik, hogy a kivetett állami, községi adó és útadójának a negyedik negyed­részét folyó évi uovenber hó 15-ig a városi pénztárba annál is inkább fizesse be, mivel ezen időn túl folyó évi adók után késedelmi kamut fog számíttatni és deczember 1-ső napjától a hivatok törvény 56. §-a szerint a végrehajtási eljárás fog alkalmaztatni. Egy­úttal értesittetik a t. közönség, hogy úgy az ; állami, mint községi adóhátralékokat, vulu- mint az útadó, iparkamarai illeték, hadmen­tességi dij, jog-és bélyegilleték, ipartanodái tandíj, illeték egyenérték, műgyalogjárda, kereskedelmi iskolai tandíj, betegápolási adó, villany, vagy bármi néven nevezendő hátra- ■' lékot 8 nap ulatt annál inkább fizesse be, mivel ezen idő eltelte után a városi pénztár ezen követeléseit végrehajtás utján fogja be­hajtatni. Szatmár-Németi;, 1904. november 1. Pap Géza. polgármester. — Állategészségügyi kimutatás. Az 1904. évi november hó 2.-ról kelt leg­újabb hivutalos kimutatás szerint Szatmár- vármegyében helyenként a következő raga­dós állat betegségek vannak elterjedve: Veszettség: Csegöld. Ragadós száj- és kö­römfájás : Kisszekeres, Mátészalka, Nyircsa- holy, Öpályi; Koltókatalin, Barlafalu, Nagy­bánya. Rühkór: Fülesd, Bulyánháza, Nagy­károly. Sertésorbánc: Géres, Fülpösduróc, Géberjén, Gyügye, Kömörő, Majtis, Panyola, Jármi. Olcsvaapáti, Vitka, Pórtelek. Sertés- vész ; Dara, Felsőboldád, Madarász, Rákos- terebes, Szinfalu, Fehérgyarmat, Nagyecsed, Öpályi, Domahída, Iriny, Kaplony, Kismaj- tény, Mezőpetri, Szaniszló, Vállaj, Karoly a, Adorján, Batizvasvári, Lippó, Ombód, Sái> köz, Sárközujlak, Szatmár-zsadány, Száraz­berek, Barlafalu Bujánháza, Kányaháza, Kőszegremete, Raksa, Remetemező, Szinyér- várulja, Turvékonya, Veresmart, Nagybánya,' Nagykároly. — Szatmiir-Németiben pedig a rühkór lépett fel a lovukon. — Hetivásár. Terményvásár. A szer­dai terményvásáron meglehetős élénkség uralkodott, dacára a középmennyiségü ho­zatalnak. Kereslet elég jó s a kínálat is ki­elégítő. Búza és tengeri árak keveset estek, a többi termények árai változatlanok. Állatvásár. Nagyobb számú felhaj­tás és élénk forgalom mellett folyt le a f. hó 2-iki állatvásár. A meglehetős bő kínálat miatt az árak csökkentek ugyan, de nem túl­ságosan, csnppán a sertések ára volt igen alacsony. — Szarvasmarha közel 800 drb. hajtatott fel vegyeson nem és kor. szerint. Eludatott 497 darab közepes árakon. Ló­vásár aránylag legcsekgjvebb forgalmú volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom