Szatmár és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-13 / 2. szám

SZATMÁR ES VIDÉKE Meghivó. A „Szatmári Termény- és Hitelbank Részvénytársaság44 XIII. évi ^J^endes közgyűlését 1903. évi január hő 25-án d. e. 11 órakor Szatmáron saját helyiségében fogja megtartani, melyre a részvényesek tisztelettel meghívóinak. Napirend: 1. Az igazgatóság jelentése az 1902-ik üzleti év eredményéről. 2. A felügyelő bizottság jelentése az évi zárszámadások és mérlegről, valamint a nyereség feloszlását tárgyaló indítványokról. 3. Az 1902-ik üzleti évre vonatkozó zármérleg bemutatása megvizsgálás és megál­lapítás végett. 4. A felmentvény megadása feletti határozathozatal. 5. A nyereség felosztása iránti határozat és az osztalék kifizetése idejének meg­állapítása. fí. Három rendes és két pótfelügyelő bizottsági tag választása. 7. A közgyűlést 8 nappal megelőzőleg az igazgatósághoz netalán beadott indítvá­nyok tárgyalása. Az igazgatóság évi jelentése és a mérleg a közgyűlést megelőző 8 napon át, a hivatalos órák alatt az intézetheti megtekinthetők. Kelt Szatmáron, 1903. január hó 0. Az igazgatóság. St ? Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért (<§)millenniumi éremmel kitüntetve. nakf damaszk1 asztal és ágynemüek HAZAI IPARCSARNOKA gyári árakban, valamint szepes-igioi pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi 07 A HTA/T Á D A\T gyapjúszövetek férfi Öltözetekre, ta- /£) oZiA 1 IVIAJaUIN. (9) vaszi, nyári, őszi és teli női és férfi vÍL ________________ fe löltőkre való kelmék. ((§)(©) Női-, férfi-, leány- és fiu-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hires pécsi keztyükböl, női derékfÜZÖkbAI, (Miederekböl), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és eső- ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi iparczikkek, szőttes, női és férfi mOSÓkelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfehér­vári kékfestő és minden szinü divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok‘‘, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. Teljes menyasszonyi feeleoagrjréls: a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 2— Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. ___ Hi rdetmény. A Szatmár-németi népbank részvénytársaság évi rendes közgyűlését Szatmáron, saját helyiségében folyó 1903. évi január hó 25-ik napján d. e. 10 órakor fogja megtartani, mely közgyűlésre a részvényesek ezennel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai: I.) Hitelesítő küldöttség megválasztása. 2) Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1902-ik üzlet év­ről, ezzel kapcsolatosan a számadások megvizsgáláaa, a mérleg megállapítása, a tiszta nyeremény felosztása feletti intézkedés s a felmentvény megadása. 3. ) Az igazgató évi fizetésének megállapitása. 4. ) Igazgatósági elnök, 2 igazgatósági, — 3 felügyelő-bizottsági ren- das tag s egy felügyelő-bizottsági póttag megválasztása. Kelt Szatmáron, 1903. január hó 5-én. Az igazgatóság. Megjegyzés: Az alapszabályok 51. §-a szerint a közgyűlésen csak azon részvényesek bírnak tsnácskozási szavazati joggal, kik az igénybe venni szándékozott szavazat mennyiségének megfelelő részvényt a részvénytársaság hivatalánál legkésőbb a közgyűlést megelőző napnak délutáni 5 órájáig leté- teményezik, vagy pedig részvényeik lekötését ugyanezen határidőig hitelt ér- demlőleg igazolják. A kiskorúak gyámja, a gondnokság alattiak gondnoka, a jogi szemé­lyek illetékes képviselője, valamint a hagyatéki és csődtömegek gondnokai, ha ez iránti szándékukat e most említett határidőig Írásban vagy szóbelileg bejelentik, a lajstromba a i'észvények letéteményezése nélkül is felveendők. Az igazgatóság évi jelentése a mérleg a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal az intézet helyiségében megtekinthetők. 1— Hám János utcza 1. sz. (a színház mellett) újra rendezve, készítek: Egyes fogakat, teljes fogsorokat kaucsiik és arany foglalványon. ----­po rozellán __ arany, platin és cement tömés. Ar any fogkoronákat. a legújabban feltalált szerekkel teljesen 'ni fjzp fájdalom nélkül. ~isf RENDELEK: délelőtt 8-tól délután 5 óráig. ALBISI BAKCSY DOMOKOS orvos—fogorvos. Og os OO: w es szájvíz. Eötvös-utcza 4. sz. háznál egy nagy takarék tűzhely jutányos árban eladó. jB 35 > 0 3c o N .SS ■o e o co-cd is ’>» ® nj Sä *Q5 05 | Orvosi tekintélyek által kipróbált s na-1 ’ gyobb kórodákban kitűnő sikerrel hasz- * nált külszer a miü-nm biztos s kiváló gyors hatású köszvény, ===== csúz reuma, ischiás stb. ellen. = Hatása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a legidUltebb köszvény és csúzfájdaimakat is már néhánysznri bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez gsg ÉÉ ea vcp B 4? E— o? fejj *•« SZ oe o JES es B Sfi n = co ss -o .t: alatt megszüntet. # 05 Egv üveg ára használati utasítással §| 1 kor., erősebb 2 korona 40 fillér. 73 S C 05 Kapható csak nem az összes gyógyszertárakba. to >• Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes :o > C cd beküldése után küldi a készítő : cd 05 __ co.2 WIDDER GYULA :® oo . N cd gyógyszerész, S.-A.-UJHELY. *02 tn Főraktár Budapesten: Török József to O S gyégyszertávában, Király-utcza 12. és B cd az Egger-féle „Nádor gyógyszertár“­ua ban, Váczi-körut 17. "o > Szatmáron : Boss in József és Raj­zinger Sándor gyógyszert áraikban. es cs 05 N.-Károlyban : Fitos Ferencz, II a h n-S co János és K o r it 3 á n s z k v Károly B V N b gyógyszerészeknél. Szaniszlón; Kovács Nándor gyégyszertárában. Fehérgyar­esi a: m á maton: Báli ka Miklósnál. 3 6—10 mm 3 )1 S1É1&1É1MÍB villamos csillárok gyári nagy raktár és villamos világítási berendezések vállalata Szatmár, I^a.ziricziy'-^tczia, ±±. «-£•<­VILLAMOS VILÁGÍTÁS VILLAMOS CSENGŐ, villám hárító, .... . -p*13 .... TE LEFON wWAWAyw W BERENDEZÉSEKET legolosóll árban elkészítek.1 LEGÚJABB DITTMÁR-féle ^ KRIX KRÁX IZZÓ LÁMPA darabja 95 fillér. J ^ mJ — TJj! TTj! TTjl Villamos-lámpa. Zsebben is hordható, kényelmes, czélszerü, tartós. Miudcnkioek szükséges szobák, lépcsők, folyosók, mellékhelyiségek megvilágítására. Tiszteknek gya­korlatnál rendkívül alkalmas. Turistáknak nélkü­lözhetetlen. Orvosoknak és szülésznőknek éjjeli lé tolatásoknál. Fontos gyárakban, malmokban, pin- czákben, raktárakban robbanó anyagoknál. Az utazóközönségnek megbecsttlhetotlen, ha éjjel meg­érkezik. Házi asszonyok öröme. Nincs többé gyer- tynesöpp padlón és szőnyegen. Gazdákat és birto­kosokat megóv tűzvész és támadás ellen; a széna padlásra éjjel is fel lehet menni. Teljesen tűzbiz­tos. Több ezerszer használható, és ba a telep idő­vel kiég uj telep 75 krért kapható. Ára 6 korona. Költségvetést díjmentesen. RAKTÁR: Leclanche eleinek, Csengik, Viasz sodrony, Selyem zsinór, Taszter rendes, Körte taszter, Szegecs, Szalmiák só, mindenféle Szigetelt vezeték, Foglalat minden rendszer, Kettős vezeték, Szigetelők, technikai czikkek. Izzó lámpa minden rendszer Függő lámpák, Csillár lámpák, Álló lámpák MORVÁI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA, SZATMÁRON,

Next

/
Oldalképek
Tartalom