Szatmár és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1903-12-22 / 51. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKIG. — Cselédkitüntetés. Folyó hó 6-án Milotii községben a nagyméltóoágu in. kir. löldmiv miniszter ur éltül 40 éri hű, kitartó, szorgalma», becsületes szolgálatáért bronz éremmel kitüntetett Borbély Ferencz községi csordás pásztornak a kitüntetési érmet Péchy László h. íőszolgubiró a va­sárnapi napon ünnepi díszben összegyűlt la­kosság előtt lendületes, a munkára biztató, a lakosságot megható s éljenzéssel több­ször megszakító beszéd kíséretében Mi- lota község hivatalos helyiségében átadtn, melyet a’ ma koros, de még életerős hű cseléd könnyezve, örömmel elfogadván az ő egyszerű, de szivből jövő szavaival hálás szirvel köszönte meg. — Állategészségügy. Szalmái-vár­megyében jelenleg zárlat van : Veszettség miatt: Fülpösön és Homokon. — Ragadós I száj- és körömfájás miatt: CseDgerbugos, Oköritó, Jánk, Kisszeres, Riese, Bör/ely, Kálmánd. — Rűhkór miatt: Nagybányán. Sertésorbánc miatt: Hosszufululmn. — Ser tésvész miatt: Csengerujfalu, Hirip, Majtis, Nyirmedgyes, Szaniszló és Vállaj községek­ben. — Takonykor miatt: Józseilmzán, Sárközujlakon és Udvariban. A takonykor •Józsefházán 2 udvarban megállapittatott; a vizsgálat alkalmával _ kiderült, hogy szep­tember óta uralkodik már ott, de eltitkol­ták. A kiküldött Netter iCálmán járási m. kir. állatorvos uzonnal megvizsgálta úgy | józsefházui összes lovakat, mint az ugyan­azon legelőn volt idegen községbeli — szat­mári járásban — lovakat és akkor állapít­tatott meg S.-Újlakon egy udvarban 2 lo­von és ugyanonnan Udvariba eladott 2 lo­von takonykórt. A takonykóros lovak azon­nal kiirtuttuk, ti fertőzés gyanúsokat mnl- leinezte a járási m. kir. állatorvos; a fer­tőtlenítés is azonnal' eszközöltetett, szóval | hatóság minden lehetőt elkövetett a haj gyökeres kiirtására. — Hideg-vizkura és villanyfény­fürdő megnyitás. Van szerencsénk a nagyérdemű közönségnek becses tudomá­sára hozni, hogy a Kossuth-kerti uj gőz­fürdőben egy külön hidegvizkura és villany­fény osztály létesítve lett, a hol a buda­pesti Dr. Herczel-féle szanatóriumban gya­korolt fürdő-mester és fürdő-mesternő kelló szakavatottsággal végzik a hideg gyógy­mód összes eljárásai masszás villanyfény­fürdő (ilhizásoknál) elektromozás hütő ké­szülékek begöngyöíéseket orvosi rendelet Szerint. Hideg fürdő órák : Férfiúk részére röggel 5 ' órától 8 óráig. Nők részére 9 órától 11 ól-óig. Teljes tisztelettel a.fürdö- kezelőség. — Ingük József elsőrangú polgári, papi és egyourubázati üzlete Szulmár város­ház épület. E megbízható ezéget ajánljuk u uagyérdemü közönség becses pártfogásában hol mindennemű polgári öltönyök, papireve- rendák, katonai egyenruhák s teljes katonai felszerelések a legelegánsabb kivitelben be­szerezhetők, bármely csapat testhez tartozó egyéves Önkéntesek jutányos árban fölsze­reltetnek. — A szegedi kenderfonó gyár­ban készült és legjobbnak elismert kötéláruk szabott ár mellett szerezhe­tők be D rágó 8 Béla kereskedőnél Szat- máron, Kossuth-Lajos-utcza 23. (ezelőtt Hid-utcz«). — Ugyanott többféle gazdasági czikkek gyári raktára. (9—26) . — Jézus Szíve, a kegyelmek napja, Hagen S. J. művének magyar for­dítású megjelent másodszor. A mű, melyet a kritika mint „igazán épületes, rendkívül tartalmas ós kedves könyvet melegen“ aján­lott, 15 iv terjedelmű, oktató és imádsági részből áll. Vászonba kötve kapható 2 ko rónáért (e. e. ss.) Wolkenberg Alajos dr. theol.tanárnál Szál maron Ugyanazon szerző Nagyböjti Szentbeszédek c. művének ára 1.50 kor. (e. e. ss.). — A Kossuth-kertben újonnan épült gőz- és kádfürdő legmodernebbül van berendezve, villanyvilágítás, lég fű­tés, villanyozás orvosi rendelet szerint. Te­lefon a fürdői irodában. Gőzfürdő férfiaknak: vasárnap, kedd, szerda, csütörtök és szom­baton délelőtt rendes áruk mellett, hétfőn és péntek délután kedvezményes árban. Gőzfürdő nőknek: hétfőn és pénte­ken délelőtt, kedden, szerdán délután rendes áruk mellett, vusárnap és csütörtökön dél­után kedvezményes árban. Friss sör és egyéb italok -rendelközősére áll a nagy­érdemű fűt-dőző közönségnek úgymint ételek is. --- A villuin-vnsut d. e. 10 óra 53 perc/.- től 11 óra 03 perczig kivételesen a fűrdőző közönségre vár. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiúk részére: vasárnap, hétfő, kedd- szerdu, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes áruk ; vasárnap és csütörtök délután fél drukkul. Kádfürdők mindennap reggeltől este 9 óráig. SZOLOLUCtAST ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben föld- és homoktalajon. Erre azonban nem minden szólőfaj alkal­mas, (bár mint kúszó természetű) mert nagyobb- része ha megnő is, termést nem hoz, ezért so­kan nem értek el eredményt eddig. Hol lugas­nak alkalmas fajokat ültettek, azok bóven el­látják házukat az egész szöióérés idején a leg­kitűnőbb muskatály és más édes szőlőkkel. A szőlő hazánkban mindenütt megterem | nincsen oly ház, melynek fala mellett a leg­csekélyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más épületeknek, kerteknek, keríté­seknek stb. a legremekebb dísze, anélkül, hogy legkevesebb helyet is elfoglalna az egyébre használható részekből. Ez a legbáladatosabb gyűmUlcs, mert minden övben terem. A fajok ismertetésére vonatkozó, ,‘zines fény nyomatú katalógus bárkinek ingyen és bér­mentve küldetik meg, aki elmét egy levelező­lapon- tudatja. Cim : Érmelléki első szölöoltvány telep Nagy- Kágya, u. p. Székelyhid. 5—20 Most jelent meg 20,000 példányban az „Érmelléki Szőlészeti és Borászati Szakköz­löny, mint Orsz. Hirdetési Kalauz." Ez a legelső „Vidéki Szőlő és Borérté- kesltő Vállalat“ olyan országos érdekű forgalmi havi értesítője, mely általános kereskedelmi állandó mellékletében díjmentesen pártolja a hazai ipart! Az előfizetők ingyen hirdethetnek. Magában foglalja az összes érmelléki szőlő és bortermelők közös árjegyzé­két.. Ismerteti az összes hazai szölő- ~ oltvány telepeket. .■■■— Elősegíti a magyar borkereskedést. '/3-ad rész­ben szakirodalommal, !/3_ad részben hirdetésekkel foglalkozik, úgy azonban, hogy elméleti részében is gyakorlati tanácsokkal szolgál az olvasónak. És mégis egyes szám ára helyben 30, vidéken csak 50 fillér, mely összeg postabélyegekben is beküldhető. Olvasóknak: (Kereslet.) Egész évre . . 4 kor. Fél évre ... 2 „ Negyed évre . . I „ Ezért kapja az előfi­zető úgy a szőlészeti és borászati szakközlönyt, mint az „Országos hir­detési kalauzt.“ Akishir­detések rovatában tet­szés szerinti időben 4 (négy) ingyen hirdetést tehet közzé. Felelős szerkesztő: CZIRJÁK KÁROLY, szőlőbirtokos. Kiadó laptulajdonosok: CZIRJÁK és TÁRSAI Egy jó karban levő fával vagy szénnel füthető vaskályha s egy asztal alakú takaréktűzhely eladó — Perényi-utcza 16-ilt szám alatt Thurner Albertnál. Nehéz lélegzés, köhögés, légzőszer­vek b á fi t aim á n á 1 elsórangn orvosi szaktekintélyek ajánlják az —1 ■ : ■ I. számú Józscf-táptéát. Székrekedésnél, tulhizásnál, emésztést za­varoknál és mint vértlsztltót a II. számú József-táptéát. Egy doboz ára 25 krajcár. Kapható Tö­rök József gyógyszertárában, Neruda Nán­dor drogueriájában IV. kér, Kos.uth Lajos- utca és Brázay Kálmán nagykereskedésében IV. kerület, Muzeum-körut. Leitgeb János Esztergomban Joő Elemér drogueriájában Békés-Csabán, Lengyel Sándor kereskedé­sében Tata-Tévároson. Föszétkiildés VOGLER JÓZSEF droguista. BUDAPEST, Flór-utca 4. szám. 10 doboz megrendelésénél és a pénz bekül­dése mellett bérmenlve. 1—10 Eötvös-utcza 4-ik számú házamban 50 év EEEE= óta fenálló E=EE= sütö-tLzlet két kemenezével, hozzávaló helyiségekkel 1904. má­jus 1-től esetleg azon­nal mV bérbe kiadó, özv. Ruprecht Antalné. Keresek fMMp f MB fliLBilniii haszonbérbe. Ajánlatok kéretnek e lap kiadóhivatalába. 1—2 Hirdetőknek: (Kínálat.) Egész évre . . 24 kor. Fel évre ... 12 „ Negyed évre 6 Ezért jár a szakköz­löny és az Országos hir­detési Kalauz“ és min­den éves előfizető tet­szés szerinti időközök­ben Yg-ad oldalon 4 (négy) féléves előfizető 2 (kettő) ingyen birde- j: test tehet közzé. Az előfizetőknek jogukban áll az „Országos hir­detési Kalauz“ „Szőlészeti és Borászati“ vagy „Ál­talános kereskedelmi“ rovataiban a meghatározott területnél nagyobbat is elfoglalni, mely esetben a == csekély különbözeti összeg ráfizetendő. == Köz.égi é. körjegyzők, lelkészek és néptanítók az előfizetési árak felét fizetik, i*_ Minden 10 (tiz) egész éves előfizetőt gyűjtő tiszteletpéldányban vayy kívánatra késspénz juta­lomban részesül. "W® Az ország legjelesebb szak­írói doldoznak szakközlönyünkbe. Munkatársak, tudósítók és hirdetési felvételi irodánk minden bor­vidéken és jelentékenyebb városban feltnlálhaték. Szerkesztőség is kiadóhivatal: SZÉKELYHID ON, (Bihar megye) Főszerkesztő: DEÁK ANDOR, kir. szőlészeti és bo­rászati felügyelő. 1—2 Mindenfélt I szemüvegek, Zvickerek, Lorgnettek, arany, ezüst, Niki Zsebórák, Inga fali, ébresztő órák ^ választékban kaphatók Deák-tér 26. szám alatt w Feisztliiikr János órásnál. °7nhá]y°zy:i .val“mj"t szemüveg javításokat gyorsan készítők. 1—6 gív mf nagy 1 "CTT POLITIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: G-AJ ARI ÖDÖN. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 11 AZ ÚJSÁG terjedelme 24—32 oldal Egy hóra .........................2-40 korona p| AZ U J S Á G egyes példányai minden Ne gyed évre....................7-— korona |p ujságelárusitóinál kaphátók. Fé l évre..............................14*— korona jjf^f _________________________________________ Eg ész évre........................28*— korona Eg yes példány ára 10 fillér. 8S .■•“ Mutatvá^^amot 6 napig “J Hűi Ingyen küld a kiadóhivatal. i-3 Cim: AZ ÚJSÁG kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-út 54. 2Ö11Ó­OltSLSOfe! Lugasnak való csemegefajok! kitűnő minőségű érmelléki fajborok! Székelyhid, (Bihar m.) 1—2 Ss Kg «o SS CD o CÖ K* K% Ni Ki KI KI K* K Szülők figyelmébe! Ez ideig a ni. t. szülők idegen városokból hozatták a gyermekeiknek szükséges Isaxácsonyi a,jÁnd.élr tárgrjralrat a most közeledő karácsonyi és uj évi ünnepek alkalmából a m. t. szülők kényelmére Blat* niozky István Kazinczy-utoza ÍO. sz. alatt (kir. kath. főgimnázium mellett) levő Szatm Ári Bazárj Át dnsan felszerelte a legjobb. és elsőrendű gyárosoktól. Nagy választékban kaphatók gyermekjátékok, babák, csecsebecsék, karácsonyfa diszil- mények. gyermek kardok, puskák, dobok, leánykáknak konyha felszerelések, játékok stb,. minden igényt, kielégítő minőségben és Jutányos árban. Ugyancsak üzlethelyiségemben kaphatók mindenféle kivitelű, nagyságú és színű cserépkálykák, •éklüzhelyek, kandallók, egyéb porczellán-, cserép- és iiueg-tárgyak és ékítmények s számtalan | nem sorolható dísztárgyak nagy választékban. Cserépkályhák átalakítását és javítását takaréktüz itt fel elfogadok. Az áru beszerzésénél a fósulyt mindig arra helyeztem, hogy az lehetőleg magyar gyárt­mány legyen. | A u. é. közönség szives pártfogását kérve tisztelettel 331a,tniczilr;y István. "ST egtelenúl 3 ta. táncos ár. rwvt WWWWWWW WWWWWW W VWWWWWtf WWW W WW! i A\ m m m A\ >\\ >\\ A\ A m m A\ A w A\ A\ A\ m A\ A\ A\ A\ Av A\ A\ A\ j\\ A\ A\ i Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Dr. Tanódy Endre. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom