Szatmár és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-06 / 1. szám

SZATMÁR RS VIDÉKE ES IN 1398—1902. gt. 82. Hirdetmény. Szatmárnémeti szál*, kir. város számára az 1903-ik évben időszakonként és kisebb mérvben szükséglendő mindenféle anyagfok beszerzése és a különféle munkálatok végfzésének legelőnyösebb biztosítása czéljából, a várossal üzleti összekötetésbe lépni óhajtó gyáros, kereskedő és iparos urak felhivatnak, hogy: a gazdasági tanácsosi hivatalban 1903. évi január 5-töl kezdve nyerhető „árjegyzék“ minta felhasználásával 1903. évi j&BMár iO-én dé Mg ezen hivatalban beadni szíveskedjenek. Kelt Szatmárit, 1902. deczember 30. PETHŐ, gazdasági tanácsos. Saját kéezitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért (js) millenniumi éremmel kitüntetve. Szepességi gyepen fehérített len-VáSZ- TTt I Tt/W X ntTAlTI “vilit! £588 HAZA1 IPARCSARNOKA pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi 07 A TlWT Á DA1VT gyapjúszövetek férfi öltözetekre, tu- iO) OLA 1 1V1AKU1N. (q) vaszi, nyári, őszi és téli nőú és férfi ____________ J felöltők re való kelmék. (@@) Női-, férfi-, leány- és fm-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hires pécsi keztyükböl, nci derékfÜZÖkbÖl, (Miederekből), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és esŐ- ernyök, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi ipm-czikkek, szőttes, női és férfi mosókelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfehér­vári kékfestő és minden szinti divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok“, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. Teljes menyasszonyi Is:elezigr37-éIs: a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 1__ Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. 15 957—1902. P. sz. Hirdetmény. A szótmár-riámeti-í kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy az ecsedi lap lecsapoló társulatnak Szamoskor ód község érdekelt birtokosai ellen kisa­játítási kártalanítás iránt inditott ügyében az eljárás megkezdésére ha­tárnapul 1993. év január hó 8-ik napjának d. e. 9 óráját Szamos- kóród községbe és ott a község házá- hoz kitűzte, ezen időre és helyre a társulat jogtanácsosát, az őssses érde­kelteket valamint a távollevők vagy ismeretlen tartózkodásuak részére hi­vatalból kinevezett gondnok Dr. Dóm­ján János ügyvéd szatmári lakost az eljárás vezetésével megbízott Dr. Fe- késházy Gyula kir. tszéki biró elé a törvényes következmények terhe alatt és azon figyelmeztetéssel idézi meg, hogy az érdekeltek elmaradása a kár­talanítás felett hozandó érdemleges határozatot nem gátolja és hogy az egyéni külön értesítés vagy a tárgya­lásról ^aló elmaradás miatt igazolás­nak helye nincs. Szatmár Németi-i kir. tszéknek Í902. deczember 6-án tartott üléséből. Pászkán Sándor jegyző. vT5==5rM ad 395—1902. szám. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szinérvdraljai kir. járásbjróság 1902. évi V. 256—2. számú végzése következtében Dr. Rába Mihály bpesti lakos ügyvéd által képviselt Neulän­der K. és Testvére bpesti ezég javára Do- minusz Dezső szváraljai lakos ellen 130 K s jár. erejéig 1902. évi junius hó 24 cn foganatosított kielégítés végrehajtás utján le foglalt és 925 korra becsült következő ingóságok u. m.: házi butrok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szinérváraljai kir. járásbíróság 1902-ik évi V. 256—3. számú végzése folytán 112 K 30 f tőkekövetelés ennek és pedig 130 K után 1899 márczius 20-tól 1902. okt. 14-ig és 112 K 30 fillér után 1902. évi okróoer hó 14 napjától járó 5 százalékos kamatai egyketed száza­lék váltó dij és pedig összesen 5 K 45 fitt­ben biróilag már megállapított költségek erejéig Szinérváralján alperes lakásán leendő eszközlésére 1903. évi január hó 14. napjá­nak délelőtti 9 órája határidőül kitüzetik és1 ahhoz a venni szándékozók oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mel­lett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le és felül foglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a ér­telmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szinérváralján, 1902. évi decz. kó 22. napján. SPRENGER kir. bírósági végrehajtó. Hám János utcza 1. sz. (a színház mellett) újra rendezve, készítek: Egyes fogakat, teljes fogsorokat kaucsuk és arany foglalványon. . ----------­po rczellán — arany, platin és cement tömés. Arany fogkoronákat. 8 a legújabban feltalált szerekkel teljesen WF fájdalom nélkül. ~^tf RENDELEK: délelőtt 8-tól délután 5 óráig. ALBISI BAKCSY DOMOKOS _________________________orvos—fogorvos. 1 2« Q 5 •dg Ol W es szájvíz. I 1 ii Ili Mi iiinil iiilf Íj« Eötvös-utcza 4 sz. háznál egy nagy takarék tűzhely jutányos árban eladó. 3 Orvosi tekintélyek által kipróbált s na- ) gyobb kórodákban kitűnő sikerrel hasz­pTTJÜ 75 nált kUlszer a •V > 09 5 o M CO MIMIM ea ^09 S e? c— e?-o e biztos s kiváló gyors hatású köszvény, M = csúz reuma, ischiás stb. ellen. = tij •H Hatása meglepd, a mennyiben gyak­ran még a legidültebb köszvény és isi o csúzfájdalmakat is már néhánysz^ri ga >» bedörzsölésnél teljesen megszüntette. & aZ •tt 09 Fog- vagy fejfájást 5 perez fia N = CO -3 -09 alatt megszüntet. # 09^ Egy üveg ára használati utasítással If 1 kor., erősebb 2 korona 40 fillér. T3 E e ® Kapható csak nem az összes gyógyszertárakba. £-09 Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes JSS > c CO beküldése után küldi a készítő: SS c« CO 09 M 00 JS WIDDER GYULA N 80 gyógyszerész, S.-A.-IIJHELV. <n Főraktár Budapesten: Tőrök József imm •o gyógyszertárábnu, Király-utcz& 12.. és SS u. CO az Egger-féle „Nádor gyógyszertár“­ban, Váczi-körut 17. Zu 1E Szatmáron : Bossin József és Kaj­es zinger Sándor gyógyszertáraikban. ir> 09 N.-Karolyban : fitos Ferencs, Hahn s 00 János és Korit-sánszky Kárólv sz N gyógyszérészekné.l. Szaniszlón : Kovács CS2 < Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar­maton : B a 1 i k a Miklósnál. [ 5—1()£ 1fre villamos csillárok gyári nagy raktár és villamos világítási berendezések vállalata- >>3-6» Szatmá,r, DSa.zíin.czjr-vitcza ±±. .><<*<-»­VILLAMOS VILÁGÍTÁS VILLAMOS CSENGŐ, villám hárító, TELEFON WWAIAWAW BERENDEZÉSEKET lefolosóll árkán elkészítek. LEGÚJABB DITTMÁR-féle V KRIX KRÁX IZZÓ LÁMPA darabja 95 fillér.-7> M . TTj I TTj! TTj! Villamos-lámpa. Zsebben is hordható, kényelmes, czélszerü, tartós. Mindenkinek szükséges szobák, lépcsők, folyosók, mellékhelyiségek megvilágítására. Tiszteknek gya­korlatnál rendkívül alkalmas. Turistáknak nélkü­lözhetetlen. Orvosoknak és szülésznőknek éjjeli Iá (ugatásoknál. Fontos gyárakban, malmokban, pin- ezékben, raktárakban robbanó anyagoknál. Az utazóközönségnek megbecsülhetetlen, ha éjjel meg­érkezik. Házi asszonyok öröme. Nincs többé gyer- tyucaöpp padlón és szőnyegen. Gazdákat és birto­kosokat megóv tűzvész és támadás ellen; a széna padlásra éjjel is fel lehet menni. Teljesen tűzbiz­tos. Több ezerszer használható, és ba a telep idő­vel kiég uj telep 75 krért kapható. Ára 6 korona. Költségvetést díjmentesen. *e­R AKTA IFti Leclanche elemek, Csengők, Viasz sodrony, Selyem zsinór, Taszter rendes, Szigetelt vezeték, Izzó lámpa minden rendszer Körte taszter, Foglalat minden rendszer, Függő lámpák, Szegecs, Kettős vezeték, Csillár lámpák, Szafmiák sá, Szigetelők, Allé lámpák = és mindenféle technikai czlkkek. . _... — ■ ■■ ■ ■ ■ 4 // o '

Next

/
Oldalképek
Tartalom