Szatmár és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1903-02-03 / 5. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. mm mm r es IW«^PW8MwIbSw»»8P ^ggggm wisáaaa» mm lü m i St I 1 fit É I p| 1 m i m ■g® s da Mihály Deák-tér 10. sz. ftwurea, HOL sas®­Nagy árengedménybe részesül, ki szükségletét nálam szerzi be. — Előrehaladt idény miatt elhatároztam, hogy az összes raktáron levő áruimat rendkí­vüli olcsó áron eladom, igy tehát alkalma nyílik a n. é. vevöközönségnek úgy a téli idényre még szükséges árukat, mint más egyéb czikkeket olcsó áron beszerezni. Maradékok minden elfogadható árért . , ________ eladatnak! • A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri í— Vajda Mihály. m f 1 ü Állást heres! Oki, gépész, oki, patkóié kovács ki az összes gazdasági gépek javítása és kezelésében, kellő szakavatosság- gal bir, — s a szükséges szerszámai is meg vannak. — & ül azonnali belépésre ~ esetleg május elsőére, i Czim: László Károly, Szám o.s-Kór óil. i —1903. sz. biz. Hirdetmény. A fehérgyarmati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 1903. évi január hó 8-án 91. sz. a. kelt végzésével kikül­dött bizottság ezennel közhírré teszi, hogy Fehérgyarmat községre vonatkozólag az 1886. XXIX., 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-czikkek értelmében szerkesz­tendő telekkönyvi betétek készítésének munkálata folyamaiba tétetvén, a nevezett községben a helyszíni eljárás és pedig az 189t. XVI. t.-cz. 9. §. értelmében első sorban az azonosítás 1903. évi február hó 16-án és ennek befejeztével a további bizottsági eljárás fog kezdődni. Ennélfogva felszólittatnak: 1. midazok, a kik a telekjegyző­könyvekben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztéstkivánnak tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesztéseiket igazoló okirataikat mutassák fel; 2. mindazok, a kik valamely ingat­lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulajdonjog telekkönyvi bekebelezését a kitűzött határidőig a tőlekkönyvi hatóság­hoz intézett szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebe­lezésre alkalmas .okiratok alapján a telek­könyvi bejegyzés iránti kérelmeik előter­jesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15 — 18. § ai és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a ki­küldött bizottság előtt igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telek­könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyil­vánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvényesíthetik és bélyeg- és illeték­elengedési kedvezménytől is elesnek ; és . 3. azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálog­jog, vagy megszűnt egyéb jog van nyil- vánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulaj­donosai, hogy\a bejegyzett jognak törlését, kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt jelenjenek meg, meri ellenesetben a bélyeg mentesség kedvezményétől elesnek. Fehérgyarmaton 1903. évi január hó 18-án. . 2—3 Szabó János betétszerkesztő. Meldt kir. albiró. Édes mustár t , igen kellemes izii, jó étvágyat eszközöl Aijr 1 üveg ára 1 korona, iqz f lztelenitett Csukamáj-olaj 1 üveg ára 1 korona. Fagy-balzsam Dr. G Ö B L után 1 üveg ára 1 korona Tyukszemirtó üveg ára 1 korona. Kapható az egyedül készitő B0SSI1T JÓZSEF 1 Ű/ iá .W~ Tiü gyógyszertárában. 8— SZiLTM^-EOlT. Páli «Mist I Kitűnő minőségű egy és fél éves vágású saját kitermelésű I. o. hasáb és gömbölyű száraz tölgyfa, tűzifa, gyertyán hasáb - és gyertyán bot-fa m jí es m M megrendelhető a tulajdo­nosnál 15—16 Krassó Miksánál Rákóczy-u. 44., telefon 98. sz. Szatmári fatelep a m. á. v. állomá­son és a Kossuth-kerttel szemben. Orvosi tekintélyek által kipróbált s na gyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz­nált kiilszer a S3 c g O -— — >%( > s vu <8 cö 00 N 03 mui-nm biztos s kiváló gyors hatású köszvény, = csúz reuma, isohiás stb. ellen, Hatása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a legidültebb köszvény és csűzfájdalmakat is már néhányszori bsdörzsölésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. 1 y üveg ára használati utasít ássa! I kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csak nem az összes gyógysiertárakba. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER GYULA gyógyszerész, S.-A.-UJHEK.Y. Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár­ban, váczi-körut 17. Szatmáron : Boss in József és Raj­zi n g e r Sándor gyógyszertáraikban. Ne-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn János és Eoritsánszky Károly gyógyszerészeknél. Szaniszlón I Kovács Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar­maton : B a 1 i k a Miklósnál. 9 (3 >■«> 5*2 öl) *■0 ^9 &í) ea o & QO a (SÍ «2 agat H Meghívó. A „Szatmári Gőzmalom-Társulat“ Részvénytársaság Ilii« ifi iiliiis II II4i i« ts If lulls a „Szatmári Takarékpénztár-Egyesület“ Deák-téri házában levő takarék­pénztári tanácsteremben évi twin Wsfjttéit tort, melyre a tisztelt részvényesek tisztelettel meghivatriak.*). A közgyűlés tárgyai lesznek: 1. Közgyűlési elnök és a jegyzőkönyv hitelesítő két részvényes tag meg­választása. 2. Igazgatóság jelentése az 1902-diki üzletévről, a mérleg s a nyereség és veszteség számla bemutatásával.**) 3. A felügyelő bizottság jelentése ugyanarról. 4. A nyeremény felosztása feletti intézkedés. 5. Az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése az 1902-diki üzleti évre vonatkozó további számadás terhe alól. Kelt a „Szatmári gőzmalom-társulat“ igazgatóságának 1903. évi január hó 29-én tartott üléséből. Az igazgatóság1. *) Az alapszabályok 20. §-a értelmében: Közgyűléseken azon részvé- íyesek birnak szavazattal, kiknek részvényeik a közgyűlés előtt legalább 6 lóval a részvénykönyvben neveikre átírva lettek, s esetenként a közgyűlés lőtti napig, magukat részvényesi minőségükre nézve a társulat irodájában gazolási jegygyei ellátják. Igazolási jegyért személyesen vagy meghatalmazott által lehet jelentkezni. **) A mérleg és a nyereség és veszteség számla a közgyűlést meg- lőzö 8 napon át a társulat irodájában megtekinthető. Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért (©millenniumi éremmel kitüntetve. Szepességi gyepen fehérített len-vász- r» ää hazai iparcsarnoka pamut- vásznak és siífonok. Erdélyi 07 A HTlV/r Á D AKT gyapjúszövetek férfi öltözetekre, ta- /£) Q/jAi ÍV1AKU1N. (c?) vaszi, nyári, őszi és téli női és férfi J felöltőkre való kelmék. (gj^®) Női-, férfi-, leány- és fiu-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a híres pécsi keztyükből, női derékfüzőkból, (Miederekből), nemez-kalapokból, sapkák, női muífok, és gallérok, divatos nap- és eső­ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi iparczikkek, szőttes, női és férfi mosókelmék, minden fajtájú divatos női ruhakelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfehér­vári kékfestő és minden színű divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok“, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. Teljes menyasszonyi lselein.g'jréls: a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 5­Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. Yun szerencsém a n.- é. közönség becses tudomására hozni, miszerint Szatmáron, Deáktér 19. SZ. a. (Dr. Papolczy Gyula házában( BARTÓK LÁSZLÓ tör lényszék ileg bejegyzett ezég alatt, a „Kígyóhoz“ czimzett, miniszteriieg engedélyezett gyógyszeráru- (Drogueria) SWF" üzletet nyitottam. *^1 Gyógyszerárú-üzletembe állandóan raktáron tartok minden­nemű gyógyszerek és gyógyszerészeti különlegességeket, állat gyógyászati czikkeket, fertőtlenítő és kötszereket, orvosi és fürdő hőmérőket, mindennemű gurami árukat; továbbá bel- és külföldi pipere-czikkeket, franczia, angol és német gyártmányú illetszere- ket eredeti csomagolásba és kimérve; vegyészeti készítményeket ipari és gazdasági czélokra; eredeti minőségbe gyógy borokat, eugnukot, tkeát, rumot és chocoládét, stb. a legolcsóbb árakon. E téren szerzett szakismereteim, elsőrendű üzleti összekötte­téseim képesek lesznek arra, bogy megrendelőim legkényesebb igényeit is a legjobban kielégítsem. Főtörekvéseim leend a nagyérdemű közönség bizalmának kiérdemlése, magamat becses pártfogásba ajánlva vagyok tisztelettel IE3a,rtóls: Hiászló. 1 sz. 2—5 MMKTAI JAKOS KŐNTVNT OMDÍ. JA, SZATMÁJtON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom