Szatmár és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1903-07-14 / 28. szám

Melléklet az 1903. évi 28. számhoz. SZATMÁR ÉS VIDÉKE. nyilatkozata szerint remény van arra, hogy a zeneiskola a városi régi óvóintózetet he­lyiségül díjmentesen megkapja. A gyűjtések pénzbeli eredménye eddig következő: „Szat- roár és Vidéke“ gyűjtése 313 K; a székes- káptulun adománya 200 K. Ez összegeket az ülés hálás köszönettel fogadta. Dr. Ta- nédi Márton bejelenti, hogy a zeneiskola tanítványaiul nála ez ideig 53 növendék je­lentkezett s még legalább 20-ut remél. Ezt a nem vart nagy tanitványi érdeklődést látva, immár semmi kétség nem férhet a zeneiskola felállításához. A választmány vé­gül kimondta, hogy a működő tagoknak a tiszabecsi Rákóczi-ünnepen való közreműkö­dését óhujtja s ez iránti végleges határozat végett őket az elnökség legközelebb össze­hívja. — Meghívó. A „Szatmári Zenede“ javára f. é. augusztus hó 1-én a Kossuth- kerti kioszk összes helyiségében humoriszti- kus eliie-estélyt rendez. A hangverseny mű- Bora elég biztosítékot nyújt az iránt, hogy a n. é. közönség ez alkalommal ritka mű­élvezetben fog' részesülni. Az ének-, szava- lut-, hegedű-, zongora-, fuvola- és czimba- lomszámok előadói fényes tehetségüknél fogva általánosan ismertek. A két secesszionista gyorsrajzoló és festőművész páratlan ügyes karrikaturái nagy meglepetést fognak kel­teni A modern technika legújabb vívmánya, a phonograph- és grammophon-nak együt­tes működése nagy derültségre számit. A kettős táncz és az apotheozis igen kedves látványul fog szolgálni. Végül az óriási sikerű Fregoli paródia felülmúl minden vára­kozást. Ezenkívül számos meglepetés. A hangversenyt regeiig tartó táncz követi. Szetnélyjegy 1 K. Kezdete este 8 órukor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. — Szives emlékezetébe juttatjuk > lapunk olvasóinak, hogy a nyomdász juliális f. hó 19-én, vusárnap este lesz a Kossuth-kerti kioszkban megtartva. A fényes­nek ígérkező tánczestélyt, előre mondhatjuk, nagyban fogja fűszerezni nz a sok értékes meglepetés, melyet az áldozatkész egye­sület a kiválóság szempontjából már eddig is beszerzett. Megjelenik aztán a már jel­zett „Éjféli Újság“ is, a melynek alkalmi szépirodalmi irálya, kellemes társalgó lesz napokon át. Tegyünk tehát félre e napon minden but és bánatot, mulassunk és tánczol- junk tipografístáink könyvtárának javára. — Kiss Gedeon emlékszobra. Em­lítettük már, hogy városunk közönsége Kiss Gedeonnak a város volt rendőrfőkapitányának érdemei elismeréséül emlék-szobrot állít a Kossuthkertben. A szobrot, mely 2000 koro­nába kerül Horvay János szobrász készíti. Közadakozásból eddig 1400 korona folyt be, a hiányzó összeget a város pótolja. Horvay a szobor mintáját bemutatta már a szobor bizottságnak. A mellszobor 2.20 cm. talap­zatra állítva. 80 cm. magas lesz. A szobor bizottság egyhaugu véleménye, hogy Hor- vay szobra igen sikerült munka lesz. — A székesegyház átalakítása. Mivel a rk. székesegyházat Meszlényi Gyula szatmári püspök a püspökség megalapításá­nak (1805.) százados évfordulójára belsőleg inegujittatni, oltárképeit, feldíszítéseit újra festetni, sekrestyéit kibővittetni akarja s e munkálatok már e héten megkezdődnek, a székesegyházban a szokásos isteni tisz­teletek julius 13-tól kezdve szünetelnek egy ideig s a templom zárva lesz. A köz isteni tisztelet helyéül a rom. kath. hívek­nek az upáczazárdai templom fog szol­gálni, ugyanis ott tartatnak meg a) hétköz­napokon, valamint ünnep és vasárnapokon a hót órai, plébániai sz. misék és predikácziók, b) ünnep és vasárnapokon u 9 órai, káptalani misék és predikácziók, c) ünnep és vasár­napokon a délutáni isteni tiszteletek, de n<-m mint eddig öt, hanem négy órakor. A hétköznapi 9 órai conventionalis misék szünetelni fognak. A keresztelések továbbra is a székesegyházi sekrestyében végeztetnek, valamint azon avatások, is melyek nem mise előtt vaj y után közvetlenül történnek, a többi avatások, gyónások, házassági esketé- sek a zárdái templomban lesznek. Ugyanitt említjük meg, hogy a festési munkálatokat Scheuchl Tamás reichenbergi születésű akadémiai festő vezeti és ellenőrzi, aki lehe­tőleg városi vagy vidéki festőket fog alkal­mazni. — Lelkész választás. A pettyéni ev. ref. egyház község hívei lelkészüknek Bogdán Lajos volt debreczeoi szenior, jelen­leg Öcsödi segéd lelkészt választották meg. — Tanító választás. A mikolai ev. ref. egyház tanács f. hó 5-én tartott ülésé­ben a megüresedett tanítói állásra Váczy Mihály szatmári lakost választotta meg. — Áthelyezések. A pénzügyminisz­ter Mihulik Géza számelleDŐrt a nagybányai biínyaigazgutósági számvevőséghez, Schvartz Menyhért számellenőrt pedig a Zalatnai számvevőséghez helyezte át. — Választás. A szatmár-németii nép­bank részvény társaság igazgatósága a fokoza­tos előléptetés folytán megüresedett gyakor­noki állásru Szalhmáry József szalontai la­kost választotta meg. — Jegyzői jubileum. Komoróczy Jenő győrteleki körjegyző vasárnap ünnepelte szolgálatának 25 éves fordulóját, mely alka­lommal Mátészelkán tiszteletére díszközgyű­lés és bankett volt, a hol érdemeit számos felköszöntővel dicsőítették. Jegyzőtársai egy disz albummal is meglepték. A főispán a következő átirattal köszöntötte: Jegyző Ur! A mátészalkai járás közigazgatási tiszt­viselői, községi és .körjegyzői Jegyző Urat huszonöt évi közszolgálata alkalmából e hó 12-én az elismerés és szeretet jelével ve­szik körül. Hosszú és küzdelmes életpályájának ez ünnepnapján örömmel fejezem ki én is megelégedésemet és ősziutén kívánom, hogy buzgó működésének további folyamán erre még többször alkalmam legyen. Nagykároly 1903. julius 11. Gróf Hugonnai Béla s. k. főispán. — Körjegyző választás. Hadady Béla oki. jegyzőt, Hadady Gedeon mikolai körjegyző fiát, Szovátra (Biharm.) körjegy­zővé választották. — Anyakönyvi kinevezések. A belügyminiszter vármegyénkben uz olcsvai anyakönyvi kerületbe Ballá Béla körjegyzőt, a nugyszokondi anyakönyvi kerületbe Drá- gos Ferencz segédjegyzőt s a nagysomkut- vidéki anyakönyvi kerületbe Lörr Mihály községi aljegyzőt unyakönyvvezetőkké s ugyancsak a nagysomkut vidéki anyakönyvi kerületbe Vámfalusi János körjegyzőt anya­könyvvezetővé nevezte ki. — Nyugdíjazás. Szukán yi Géza vármegyei árvaszéki ülnököt súlyos jellegű idegbajára tekintettel 1296 korona évi já rulékkal nyugdijafta a vármegye. — Helyettesítések. A Szuhányi Géza árvaszéki ülnök nyugdija/ása folytán megüresedett állásra főispáu Kozma Ger­gely IV-ed aljegyzőt és tb. árvaszéki ülnö­köt, ennek u helyére pedig Pavilla Zsig- mond közig, gyakornokot helyettesítette. — Meghívó. A Szatmármegyei Gaz­dasági Egyesület által f. év őszén Szatmá- ron rendezendő kertészeti kiállítás rendező­sége f. évi julius bó 15-én d. e. 11 órakor Szatmáron, a városháza tanácstermében ülést tart, melyre az összes bizottságok tisz­telt tagjait meghívom. — Szatmár, 1903. julius 8. Dr. Fekete. Sámuel, a rend. biz. elnöke. — Eljegyzés. Nugymádi és várbo- gyai Bogyay Kornél honvéd huszár szá­zados eljegyezte kdronkui Kotsiss Árpád éT neje született somlóvásárbelyi és borszörcsöki Egressy Ilona kedves leányát J o 1 á u k á t Budapesten. — Esküvő. Matolcsi Sámuel hely­beli törekvő mészáros iparos vasárnap tar­totta esküvőjét Boros István polgártársunk leányával, Sárikával. — Bimbóhullás. Nagy szomorúság érte Haraszthy Bélát s nejét szül. Haraszthy Vilma úrnőt. Forrón szeretett kis fiúcská­juk Józsika féléves korában julius 7 én elhunyt. F. hó io. én temették. A család által kibocsátott gyászlap a következőképen hangzik: Mokcsui és haraszti Haraszthy Béla és neje mokcsui és haraszti Harasz­thy Vilma mint szülők, Kuticza és Tamika testvéreik, a nagyszülők és az összes ro­konság nevében vérző szívvel, de Isten akaratában való megnyugvással tudatják, hogy forrón szeretett fiacskájukat, a drága Józsikát f. é. julius 7-én ölelő karjaikból a kérlelhetlen halál féléves korában 1 és fel napi szenvedés után inérhetlen bánatukra kiragadta. A kedves gyermek földi marad­ványai f. ó. julius hó 10-én d- u. 3 órakor fognak a Rákóczy-utcza 29. sz. alatti szülei háztól a róm kath. anynszentegyház szer­tartása szerint a hidontuli sirkertbe örök nyugalomra tétetni. Szatmár, 1903. julius 7. A béke angyala őrködjön drága hamvaid felett 1 — Gyászhir. Szilágysomlyói Szilágyi Sarolta férje. Szilágyi Józsefné, szilágysom­lyói Szilágyi Margit férj. Sárközy Andorné, szilágysomlyói itj. Szilágyi Sándor mint gyermekei, Szilágyi Lajos, Tamási Edéné szül. Szilágyi Julia, Szilágyi Eszter, Tumássy Lajosáé szül. Szilágyi Irma mint testvére Szilágyi József és Sárközy Antal vő, ifj. Szilágyi Sándorné szül. Nábróczky Erzsébet mint meny, valamint unokái és szélesen kiterjedt rokonság nevében fájdalommal tudatják Szilágysomlyói id. Szilágyi Sán­dornak f. hó. 11-én este 10 órakor, 63-ik évében történt gyászos elháuytát. A megbol­dogult földi maradványai f. hó. 13-án d. u. 4 órakor az ev, ref egyház szertartása sze­rint az óvári ev. ref. sirtketben fognak örök nyugvó helyére eltétetni Szatmár, 1903. jul. 12-én Áldott legyen emlékezete. — Kifogott holttest. A szerencsét­len véget ért Székely Jenő holttestét f. hó 9-én Szatraártól mintegy 8 km. távolságra, a Gorzás porondnál fogta ki Gyöngyösi gát­őr. A kifogott holttest, mely négy napig volt a vízben rettenetesen eltorzult, úgy, hogy hozzátartozói is alig ismerték föl. Te­metése pénteken délután ment végbe a ren­dőrlaktanyán lévő hullaházból nagy számú közönség részvétele mellett. Kurtársai ko­porsójára diszes koszorút helyeztek. A gyász szertartást Rácz István ev. ref. lelkész vé­gezte, ki megható szavakban búcsúztatta el édes anyjától s tiszttársaitól. Édes anyját Székely Elekné lázárii postamesternőt a tragikus eset annyira lesújtotta, hogy még most is súlyos betegen fekszik. Kapisztrán teteme. A fővárosi lapok nyonniu több helybeli lapbun megjelent ama hir, hogy dr. Volenszky Kálmánnak az úgynevezett „Kaskó“-várromon levő szőllőjében egy XY. századbeli koporsóra akadtak, melyben talált csontváz Kapisztrán János maradványát képezné. — Legilletéke sebb helyről, a nevezett ügyvédtől nyert informutió szerint az egész hir valótlan és vagy egy kellemetlen tréfából, vagy hir- apirói túlzásból származott. Annyi igaz, hogy Kapisztrán tetemeit Istvánffy Miklós feljegyzése, a Szent Ferencz-rendiek házi története és általában á hagyomány szerint csakugyan itt helyezték el, azonban — állí­tólag — innen később Romániába, Biszti- czára vitetett volua. Yolenszky tett kuta­tásokat, de unnak eredménye eddig csak egy kút feltalálása volt, melyet 1698. óta több Ízben hasztalanul kerestek. — Vasúti baleset — baj nélkül. Kiss József nagybányai nyugalmazott levél­bordó f. hó 10 én, délután berúgott állapo­tában elhatározta, hogy elkíséri a Szatmárra induló vonatctl Észrevétlenül belopózkodott a kocsiba, illetve felkapaszkodott az utolsó wnggonra. A vonat kiindulva a pályaudvar­ról rendes menetben haladt. Ekkor Kisnek világos pillanata támadt eszébe jutott, hogy nem jó lesz mégsem a dolog. A 2-ik számú őrháznál tehát, mely a léuárdfalusi ut mel lett van, egész kedélyesen leakart lépni i vonatról, attól való félelmében, nehogy kalauz észre vegye ottartózkodását. Lépése azonban néhány bubfenczczel végződött és behöiupölygött az árokba. A pálya őr észv vette az esetet, rögtön értesítette az állomás- főnököt a bajról. Az állomás főnök uzonnul pályakocsit küldött a helyszínére s orvos után futtatott egy bérkocsit. Nagy János or­vos sietve kiment az állomásra átvette a sé­rültet s megállapította, bogy csak kissebb fokú zu/.ódásokat és bőrhorzsolásokat szen­vedett. Bekötözte a balul ütött kirándulás szereplőjének sebeit, mire az saját lábán távozott el. — A tóba fűlt gyermek, özv. Kováts Ágostonná Teleky-utczai kertjé­ben alkalmazásban levő Csele Ferencz nevű kertésznek három éves leáuy gyermeke szombaton délutáu játszás közben a kerti tóba esett. A közelben dolgozó hetes amint észrevette uz esést, segítségére sietett, de már nem menthette meg az életnek, mert a szerencsétlen gyermeknek már csak hulláját halászhatta ki a tó posványából. — Megszökött fogorvos. Az el­múlt hét elején plakát áradat lepte el váro­sunk legfélreesőbh utczáit is. Megvolt benne hirdetve, hogy Dr. Kalinovszky budapesti fqgorvbs pár napra terjedő működését váro­sunkban megkezdi és az illetőnek specziálista kezét nagy hangon ajánlotta a fogbetegségben szenvedőknek. Szerdán aztán a nevezett fogor­vos műtermét a Pannónia szállodában csak­ugyan megnyitotta, azonban nem nagy szeren­csével, mert daczára a nagy szélfuvásnak, a pácziensek óriási serege csak nem akarta reá törni az ajtót, s ő a ki Budapestnek legszegényebb rétegébe tartozik, minthogy megélhetését sem látta biztosítva, pénzzel pedig egyáltalán nem rendelkezett, mit tu­dott mást tenni, leemelte a Pannónia kapu­járól cziinerét és pénteken este a hét órás vonattal hitelezői elől megugrott. Yalaki azonban fél órával a vonat indulása előtt, névtelenül értesítette a fogorvos szökéséről a hitelezőket, kik aztán a közbejött rendőri közeg segítségével még idejekorán meglep­ték a szökevényt, minthogy azonban az illetőnek semmi néven nevezendő ingósága sem pénze nem volt — útnak eresztették, hogy budd folytassa tisztességes körüljár tetszés szerinti irányban. A szökött dok­tor aztán három striczije kíséretében meg­könnyebbülve zónázott el a szatmári állo­másról. — Fegyelmi ügy. A „Szamos “- ban és „Szatmári Hirlap“-ban megje­lent Papp Lajos gör. kath. lelkész fegyelmi ügyére vonatkozólag nevezett lelkész kö­vetkezőket közli velünk: A fegyelmi vizs­gálatot az elhangzott vádakkal szemben Papp Lajos kérte maga ellen s erről őtDr. Fábián Péter püspöki kiküldött 5542 sz. alatt értesítette. A vizsgálat a maga rend­je és módja szerint már befejezést nyert. Az egyházi számadások meglettek vizsgálva s azokat a kiküldött rendben találta s f. hó 12-én egy népes egyházi közgyűlésen a vá­rosi hatóság kiküldötte Péchy Antal h. fő­kapitány jelenlétében Dr.. Fábián felolvasta s azok a közgyűlés által mind elfogadtattak, kitűnt továbbá az is, bogy Papp Lajos lel­kész — eltekintve a szegény gyermekek fel ruházásától 4317 frt. 92 krt adott egyházának 14 év leforgása alatt egyházi szerelvények­ben amiket mind kifizetett nyugtákkal és számlákkal igazolt. A fegyelmi ügyben kü­lönben a sz. szék lesz hivatva dönteni, mely­nek eredményét közölni fogjuk. Mindeneset­óhajtandó, hogy e rég húzódó ügy. melyről már hónapok óta beszélnek, mielőbb végle­ges megoldást nyerjen. — Krémer színtársulata, mely je­lenleg Kievárdán játszik, augusztus 21-én kezdi meg 6 hétre terjedő ezini működését Nagykárolyban. — Halálozás. Dr. Fibiger Sándor ungbvári kir. kath. főgymn. tanár édes­anyja özv. Fibigér Gusztávné sz. Urba- nyiczky Teréz f. hó 9-én d. e. fél 10 óra­kor élete 82-ik évében elhalálozott. Nyu­godjék békében! — Sikerült tánczmulatságot ren- rzett vasárnap este a helybeli kőtnives és ács-segédek önképző szakegylete. A nagy­számban összegyűlt fiatalság virágos jókedv­ben mulatott a reggeli órákig. S az elért erkölcsi siker mellett pedig a szép anyagi eredmény is meg volt. — Tömeges letartóztatás a pálya­udvaron. A kik tegnap este 7 órakor a pályaudvaron időztek, izgalmas jelenetnek voltak szemtanúi. A kovásznál főszolgabiró távirati megkeresésére a szatmári rendőrség 51 Máramaros—körtvélyesi illetőségű román utyafit tartóztatott le. A letartóztatás oka az, hogy őket a Kovásznán letelepedett „Er­délyi fuipurtársaeág“ erdei munkára szer­ződtette, azzal a kikötéssel, hogy naponta 10 órát kell dolgozniok. A munkások azt mondják, hogy 10 óra helyett 14 órát dol­goztatták őket a szerződéstől eltérően s ve­lők külömben is, oly durván és kegyetlenül bántak, hogy szökési tervet eszeltek ki 1 ezt közülök 58 meg is kísérelte. A Kovász­odról érkezett távirat alapján az 51 mun­kást tegnap este Papp István rendőrtiszt az állomáson letartóztatta. Itt vannak még u műi napon is, s valószínűleg vissza tolonczol- ják őket Kovásznára. Az 58 munkás közül útközben 7 megszökött, ezeknek még nem akadtak nyomára. — Büvész-estély a „Honvéd"- BÖrcsarnokban. Morelly bűvészraester, ki a legnagyobb világvárosok legügyesebb bű­vész-komikusa, illúzió-művész, hasbeszélő és homorisztikus, neje közreműködésével két estére terjedő családias jellegű mű vész­est é 1 y § t folyó hó 15-én (szerdán) és 16-án (csütörtökön) tartja meg a Honvéd-sörcsar- nokbau. A műsor 16 pontból áll, melyet szigorú családi jellege révén ifjak és nők egyaránt élvezhetnek. — Vonat elgázoláa. F. hó 7-én a Máramarossziget felől Budupest felé menő délutáni gyorsvonat Érkörtvélyes állomáson elgázolta Csüllög János érkÖrtvélyesi la­kost, a ki a lebocsátott sorompón átmenve került a sínekre. Testét a mozdony dara­bokra szaggatta szét. A vizsgálat megálla­pította, hogy a mozdonyvezetőt vigyázatlan­ság nem terheli, mert a szérencsétlenség színhelyén az akáczbokroktól az illetőt nem is láthatta a sorompón átmenni, halálát sa­ját vigyázatlansága okozta, mert bár süket­sége miatt a vonat dübörgését nem hall­hatta, de a lebocsátott sorompó figyelmez­tette a veszélyre. — Nagykároly város iQusága 1903. julius 18-án a Polgári Olvaeókör könyvtára javára Nagykárolyban, a Polgári Olvasókör összes termeiben nyári tánezmu- latságot rendez. Belépti-dij: személy-jegy 2 korona, család-jegy 5 korona. Kezdete esté 8 órakor. — Államsegély. A vallás- és köz­oktatási miniszter a Széchenyi-társulat ré­szére a f. évre 1000 kor. állami segélyt utalványozott. — A gazdasági tanfolyamra a földmiv. miniszter vármegyénkből a követ­kező tanítókat vette fel: Szabó Péter Csá­szári, Ada, Holczinger István Nagykároly. Mayer Alajos Mérk, Németh Sándor V.- Apáti, Hódmező-Vásárhely, Oroszlán István Lázárberek, Jászberény, BuumgartnerGyörgy Szaniszló, Liliom László S. Újlak karczagi tanfolyamra. A tanfolyamok jul. 15 tői négy hétig tartanak. A felvettek 100 kor. államsegélyben részesülnek, mely az illeté­kes földmivesiskola igazgatója által fizette-' tik ki a jelentkezéskor. A felvételről az ilh tő tanítókat a kir. tanfelügyelőség értesítette. — Tánczmulatság a Rákóczi em­lékmű javára. Szutmár és vidékének egyetemi polgársága is hozzá akar járulni a Rákóczi Ferencz emlékére Tiszabecsen felállítandó emlékmű költségeihez s mint értesülünk, e czélra Mikolábau aug. 9-én egy hangversenynyel egybekötött tánczmulat- ság rendezését vette tervbe. A hangverseny programmjára egy országos nevű író és a vidék több jeles műkedvelője fog felkéretni. A bál védnökségét Nagy László alisoán vállaltu el. — A Honvéd sörosarnokot ajánljuk a t. sör fogyasztó közönségnek, mint a leg­jobb és legolcsóbb forrást.’ Kitűnő mugyar konyha olcsó ár. Minden este czigányzene a kerthelyiségben. — Correpetitori állást keres Pgy I. évet végzett tanár jelölt a szünidő alatt. Czim a kiadóhivatalban,

Next

/
Oldalképek
Tartalom