Szatmár és Vidéke, 1903 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-06 / 1. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. 5943—l902- sz- 1 k­] 435—I902. tksz. Hirdetmény. Majtis, Gyügye és Szamos-Újlak községnek telekkönyvi betétei az 1886: XXIX., az 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t.-cz. értelmében elkészíttetvén és a nyilvánosságnak átadatván, ez azzal a fel­szólítással tétetik közzé: 1. hogy mindazok, kik az XXIX. t. ez. 15. és 17. § ai alapján — ideértve e §-ok- nak az 1889 XXXVIII. t.-cz. 5. és J. §-aiban és az 189t. XVI. t.-cz. 15. § a) pontjában foglalt kiegészítéseit is—valamint az 1889. XXXVIII. t.-cz. 7. §-a és az 1891. XVI. t.-cz. 15. § b) pontja alapján eszközölt be­jegyzések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetöket, azok pedig, akik valamely tehertétel átvitelének az 1886. XXIX. t. ez. 22. §-a, illetve az 1889. XXXVIII. t.-cz. 15. §-a alapján való mellőzését meg­támadni kívánják, e végből keresetüket hat hónap alatt, vagyis az 1903. évi julius hó 15-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabiiható záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a harma­dik személynek, aki időközben nyilván- könyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat; 2. hogy mindazok, akik az 1885. XXIX. t. ez. 16. és 18. §-ainak eseteiben — ide­értve az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. § aiban foglalt kiegészítéseit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hó­nap alatt, vagyis 1903. évi julius hó 15-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi ható­sághoz benyújtsák, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog; 3. hogy mindazok, akik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken kívül a betétek tartalma által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármily irányban sértve vélik, — ide értve azokat is, akik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t.-cz. 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, e tekintetben ' felszólalásukat tar­talmazó kérvényüket a telekkönyvi ható­sághoz hat hónap alatt, vagyis 1903. évi julius hó 15-ik napjáig bezárólag nyújt­sák be, mert ezen meg nem hosszabbít­ható záros határidő elmúlta után a betétek tartalmát Csák' a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérel­me nélkül támadhatják meg. Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a betétek szerkesztésére kiküldött bi­zottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egy­szerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyene­ket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik. A fehérgyarmati kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 1902. decz. hó- 27-én. Kunczli Sándor kir. albiró. A Kaziuczy-utcza 3. számú ház­ban egy 6 szoba, konyha, kamara, esetleg 4 szoba, konyha, kamara, egészen uj urilakás A Deutsch Mór ur által bérbe birt üzlet és mellékhelyiség 1903. má­jus 1-sőre - —_ kiadó. 2 _3 Ér tekezhetni Lengyel Endrével. Kitűnő minőségű egy és fél éves vágású saját kitermelésű J. o. hasáb és gömbölyű száraz tölgyfa, tűzifa, gyertyán hasáb- és gyertyán bot-fa JBSÜfefet“ és megrendelhető a tulajdo­nosnál 10—16 Krassó Miksánál Rákóczy-u. 44., telefon 98. sz. Szatmári fatelep a m. á. v. állomá­son és a Kossuth-kerttel szemben,. Együttes árverési hirdetményi kivonat. Az erdődi kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Schvarcz Dávid és csatlakozóit társai végrehajtatóknak Demeter Lajos végrehajtást szenvedő elleni 26 kor. 72 fill, tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a azatmár- németii kir. törvényszék (az erdödi kir. jbiróság) területén levő Erdőd községben fekvő, az erdödi 240 szátnu tjkvben Al. 2. 3. 519 rdsz. 423, 467, 1206, 1531, 1575, 1803, 1992, 3663. 3772, 3740, 4920, 4890, 5142, 5393, 5644, 5992, 258/b hrsz. ingatlanokra 2176 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fenuebb megjelölt ingatla­nok az 1903. év január 20-ik napján d. e. 9 órakor a tkvi ható­ság árverési helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalé­kát vagyis 217 kor. 60 fillért kész­pénzben, vagy az 1881. LX t. ez. 42 §-ában jelzett árfolyammal számí­tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyrniniszteri rendelat 8. §-ában kijelölt óvadékká- pes értékpapírban a kiküldött kezé­hez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál­tatni. Erdődön, 1602. november 4-én. A kir. járásbiróság mint tkvi hatóság. Antal kir. albiró i. sz. biz. 902. Hirdetmény. Herrnánszeg község telekkönyvi be­téteinek szerkesztésére kirendelt bizottság közhírré teszi,hogy az 1886. XXIX., 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. törvényezik- kekben előirt helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1903. évi január hó 12-ik napján az azonosí­tás befejezte után pedig a bizottság a községben megjelenend. Ennélfogva felszólittatnak 1) mindazok, a kik a tjkönyvben előforduló bejegyzésre nézve ol.adóit elő­terjesztést kívánnak tenni, hogy a bizott­ság előtt, a kitűzött határnapon megkez­dendő eljárás alatt jelenjenek meg és elő­terjesztéseiket igazoló okirataikat mutas­sák fel; 2) mindazok, a kik valemely ingat­lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tu­lajdonjog tkvi bekebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatósághoz inté­zendő szabályszerű beadvány utján kiesz­közöljék, vagy a telekkönyvi bekebele­zésre alkalmas okiratok alapján a telek könyvi bejegyzés iránti kérelmeik előter­jesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebele­zésre alkalmas okirataik nincsenek az át­írásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15 — 13. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. S-ai értelmében szükséges adatokat meg­szerezni iparkodjanak, és azokkal igényei­ket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházó te­lekkönyvi tulajdonos, az átruházás létre­jöttét a bizottság előtt szóval elismerje, és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illetékelengedés kedvezményétől is el­esnek. 3) azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zá l°gj0Í5» vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatla­nok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jog­nak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a ki­küldött bizottság előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezmé­nyétől elesnek. Fehér-Gyarmaton, 1902. deczembt-r 16-án. 2 — 3 Szabó János Meldt, betétszerk. kir. albiró. \ Egy jókarban levő vaskályha kerestetik. Hol? megmondja a kiadóhivatal. Édes mustár l, igen kellemes izii. jó étvágyat eszközölXljr 1 üveg ára 1 korona, Iztclenitett Csukamájolaj 1 üveg ára 1 korona. Fagy-balzsam. Dr. G Ő B L után 1 üveg ára 1 korona. Tyukszemirtó M 1 üveg ára 1 korona. Kapható az egyedül készítő BOSSXff JÓZSEF gyógyszertárában. 4— SZÜTMÁ.KO 3ST. Dr. LENG-IEL F.-féle NYÍRFA-BALZSAM. % Már maga az a nedv, mely a nyírfa törzséből, ha abba fúrást eszköz- lünk,kifolyik, emberem­lékezet óta mint a leg­kitűnőbb szépitószer is­meretes; ha azonban ezt a nedved a feltaláló elő­írása szerint kémiai utón balzsammá készítjük, akkor lesz csak kitűnő hatása. Ha az arezot vagy más bőrhelyet ezzel este bekenjük, a bérről már másnap reggel majdnem észrevehetetlen pikkelyek válnak le, miáltal a bér vakító fehír és finom lesz- Ez a balzsam elsimítja az arezon képződő ránezokat és himlő helyeket és annalc fia­talos arezszint ád; a bőrnek fehérségét, finomságát és üdeséget kölcsönöz, a legrö­videbb idő alatt eltávolítja a szeploket, bőrfoltokat, anyajegyeket, az orr vörössé­gét, bőr-atkákat és mindenféle bórtisztát- lanságot. Egy korsó ára használati utasí­tással együtt 1 frt, 50 kr. Dr. Lenglel-féle Benzoe-szappan a legenyhébb és leghasznosabb szappan a bőr részére, különlegesen preparálva da- rabonkint 60 kr. — Kapható minden na­gyobb gyógyszertárban. Főraktár Budapes­ten: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, Király-utcza 12. szám. (4-14 cs.) TÓTH ALBERT (© templom, szoba, czimfestő és aranyozó * •«; SZATMÁRON.®) ^Tan szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy a mai kornak megfelelöleg ujounan berendeztem mű­helyemet, melyben a szakmábavágó mindenféle munkát u. tn.: templom, szoba és ezégfestést, ezégirást, aranyozást, üveg ezég- tábiát fényes és matt aranyozással ============= ^ a legszebb kivitelben és jutányos árban elválalok. ^ Midőn ezt a nagyérdemű közönség becses trdomására hozom, becses pártfogását kérve vagyok, mély tisztelettel 2—4 cs. Tóth Albert Diánna utcza 4. sz. Több egyenruházati testület szerződött szállítója. Készít mindennemű polgári öltönyöket, papi revere n dákat; mindennemű öltöny készítésénél a íősulyt az elegáns szabás és finom kivitelre fektetem, a mellett teljes kezességet vállalok szál iitmányaim valódi színe és tartóságáért. Állandó nagy raktár honi és angol gyármányu szövetekben. Első­rangú egyenruházati és hadi felszerelési intézet. Üzletem nagy forgalma által áruimat olcsóbb ár mellett szállíthatom, mint bármely más ezég Átalakítások gyorsan és ölesén eszközöltetnek. Kérem ennélfogva engem becses megrendeléseivel megtisztelni, bi- tositom, hogy a legcsekélyebb megrendelésnél is a legnagyobb megelégedé­sére logok szolgálni. Maradok kiváló tisztelettel: INGL1K JÓZSEF szabó-mester. UFGUK JÓZSEF polgári-, papi- és egyenruha-üzlete Szatmáron, Deák-tér. (Városház-épület.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom