Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-12-23 / 51. szám

4. SZATMÁR ÉS VIDÉKE. is csatlakozott. Közgyűlés ezután az elnök éltetésével, feloszlott. — Öt ÓV. Folyó faó 19-én múlt öt éve unnak, hogy gr. Hugonnai Bélát Szat- tnár vármegye főispánjává kinevezték öt év nem nagy idő a közszolgálat terén, de már a főispáni diszes és nagyfelelőséggel járó ál­lásban, amely tisztán bizalmi állás, mert a belügymiuiszterek személy változásának le­het alávetve, másrészről részben a várme­gye nagy közönségének bizalmát és rokon- szenvét is feltételezi mindenesetre megemlí­tésre méltó évforduló. Rövid visszapillantást vetve a lefolyt öt évre, uzt láttuk, hogy fő­ispánunk nehéz viszonyok között vette át a vármegye kormányzatát, épp oly időben, a melyet konfliktus előzött meg a kormány képviselője és a vármegye közönsége között. De a főispán sokszor megértetve még több­ször félre értetve, megküzdött u kezdet ne­hézségeivel s mindinkább megvetette lábát az idegen talajon. Kétségtelenül nehéz helyze­te volt, mert bizonyos személyi motívumok játszottak bele még a közdolgokba is leg­alább a vármegye közönsége uzt hitte s minden jel arra mutatott, hogy joggul hitte Azonban a főispán szerencsésen átsiklott az átmeneti idő nehézségein, a mit kétségtele­nül kiválólag unnak köszönhet, hogy a jó­akaratot megtagadni tőle nem lehet. Más- részől az adminisztráczió térén is vannak ér­demei. Mert alatta két belügyminiszteri vizsgálat is volt s a milyen rosszul ütött ki az első épp annyi huludást constatált a má­sik. A: ilyen változást pedig a vezér, az in­téző érdeméül szokták betudni. Hát ha ez az ő érdeme elmondhatjuk azt, hogy ezt az el­lenőrzésnek néha tblán tulságba is vitt és reá vulumint másokra is kellemetlen munká­jával érte el. Szóval elérte gr. Hugonnai Béla öt év alatt azt, hogy talán most már beköszöntőnek a csendesebb évek, a béke évei, a melyeket megérdemelten élvezhet. | Jubileuma alkalmából mi is őszintén csat­lakozunk azok sorába, kik jó kivonataikkal felkeresték. — A polgári társaskör második házi estélyét folyó évi deczember hó 31-én tartja, a mikorra az élvezetes művészeti programm és felolvasás után táncz követ­kezik, éjfélkor pedig a közönségnek más módon való szórakoztatása van tervbe véve, szóval az estélyek rendezésére kiküldött bi­zottság egy mindenkire nézve egyaránt mu­latságos Szilveszter estélyt akar ez úttal a közönségnek rendezni, miért is már előre felhívja erre az érdeklődő közönség figyel­mét ama reményben, hogy a város és vi­déke intelligens közönsége az év utolsó es- télyén a társaskör helyiségében fog egymás­nak találkozót adni. Miután nz estély táncz- czal lesz egybekötve, a mi nagyobb költség­gel jár, s miután a társaskör anyagi viszo­nyai nem engedik meg, hogy az ilyen költ­séget a társaskör pénztárából fedezzék, most kivételesen tisztán csak a költségek fedezé­sére 1 korona belépti dij fog szedetni sze­mélyenként. — Színházi műsor. Decz. 25. csüt. Baba operette 2(1. pént. d. u. fél 4 órakor Hófehérke és a 7 törpe tündérrege, este Uriel Acosta énekes színmű l-ször. 27. Svi- hákok operette. 28. vasárnap Gyimesi vad­virág népszínmű 29. hétfő, Egy katona tör­ténete szinmü zóna előadás. 30. kedd, Mil­liók a hó alatt énekes regényes szinmü I-ször. 31. szerdán Sárga csikó népszínmű ingyenes népelőadás. — A szatmárnémeti iparos ének ÓZ dalegyesület 1902. deczember 2t!-án (karácsony másodnapján) az iparos olvasó­kör helyiségében (Csokonai-utczs) utazási­alapja javára dalostélyt rendez n következő műsorral: 1. Dalra, Strochtól. Énekli a kar. 2. A dalmezejéről, költemény. Szavalja: Bslázsy Erzsiké k. a. 3. Hoffmann meséi ez. operettből az I. felvonás Offenbachtól. Személyek: Hoffmann Dr. Vajay Imre. Miklós, Hoffman barátja Osváth Esztike k. a. Lindorf, tanácsos Jónás Béla, Luther csspláros Jónás Béla, Nathaniel Márton Lázár, Herman Stibli Lajos. 4. Magán jele­net. Szentiványi Sándor úrtól. 5. Éji varázs. Férfikar Stroch A. Énekli az iparos dalegy­let. A vendégek ellátásáról mérsékelt árban gondoskodva van. Belépti-jegy előre váltva 80 fillér, este a pénztárnál 1 kor., család- jegy 3 korona. Kezdete fél 8 órakor. Jegyek előre válthatók Balog Dezső fodrász üzleté­ben. Műsor után táncz. — Tűzoltók összejövetele. Az ön­kéntes tűzoltó egyesület fényesen sikerült vacsorát rendezett szombaton este az Iparos otthonban. A vacsorát az önkéntesi szolgá­lati kedv fokozására a város jóindulatából rendelkezésre bocsátott összegből Tankóczi Gyula parancsnok rendezte. Vacsora folya­mán a parancsnok kezdte meg a pohárkö­szöntők hosszú sorát lendületes szavakban emlékezvén meg a tűzoltó intézményről, vendégeit éltette. Sikerült pohárköszöntőket mondottak még Krémer Sándor, Báthory Endre, Braunstein Ferencz, Szukái László, Ferenczi József, melyeknek nagy része a vendéglátó parancsnokot illett;, kinek eddigi működése alatt az egyesület virágzásnak indult- A hangulat mindvégig rendkívül I kedélyes volt, mely a társaságot a hajnali órákig együtt tartotta. — A kettős Óvoda kérdésben ho­zott közgyűlési határozatot, a melyet a bi­zottsági tagok egy jó része megfelebbezett, a belügyminiszter megsemmisítette azon okból, mert törvény szerint nem a jelenlevők többsége, hanem az összes bizottsági tagok általános többsége lett volna szükséges ahoz, hogy a Kovács Bála kir. tanfelügyelő tel­kének megvétele jogérvényesen kimondassák, miután az e czélból összehívott közgyűlés nem harmudizben volt összehiva. E végből utusitotta a város közönségét, hogy egy újab­ban összehívandó közgyűlésen szabályszerűen határozzon. Reméljük azonban, hogy orré nem kerül a sor, mert a kir. tanfelügyelő ur látva ezt a heves ellenzést, mely a kö­zönség körében megnyilvánult, ajánlatát valószínűleg visszavonja, a mit a kisded­óvás szempontjából csak helyeselni lehetne. — Bírói áthelyezés ö felsége a király Farkas Gerő nagyszalontai járásbiró- nak törvényszéki bírói minőségben városunkba való áthelyezését megengedte. — Kinevezés. Őfelsége u király dr. Markovics Elemér kir, táblai tanácsjegyzőt, a debreczeni kir. járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. A jól mege'rdemelt előléptetés­hez szívből gratulálunk. — Kinevezés. A kereskedelemügyi magyar királyi miniszter Horváth István, városunk szülöttét, oki. gépészmérnököt a budapesti jobbparti üzletvuzetőséghez, gya­kornokká nevezte ki. Gratulálunk ! — Kinevezés. A m. kir. pénzügy- mini.-zter Uruy Mihály helybeli pénzügyőri 8zemlÓ9zt Mezőhegyesre pénzügyőri biztos he'yettessé nevezte ki. — Kölcsönös áthelyezés. A vallás és közoktatás ügyi miniszter Vitéz Traján udvuri-i s Peterkó János nyirsidi (Szilágyul.) állami elemi iskolai tanítókat kölcsönösen áthelyezte. — Eljegyzés. Schneller Károly kir. törvényszéki aljegyző, ügyészségi meg­bízott, karácsony első napján tartja eljegy­zését P os zvék Miczlke kisasszony nyal, özv. Poszvék Nándorné úrnő bájos és mü­veit leányával. Szives szerencsekivána- tunkat! — Eljegyzés. I vaskó Sándor dra- gomérfalvi erdész, Iváskó rozáliai g. k.. lel­kész fia a napokban tartotta kézfogóját Kamaráth Ottilia rahói állami elemi is- kolui tanítónővel, özv. Kamaráth Lajosáé úrnő szép és művelt leányával. — Eljegyzések. Francsicó József a szatmári püspöki uradalmi kezelő tisztje el- jegyezte Iskei Kovács Etelka kisasszonyt Budapesten. — Illyés István állomásfőnök a magyar államvasutak gőzfürész állomásán eljegyezte Schvertasek Anna kisasszonyt. — A honvéd tisztikar gyásza. A m. kir. szatmári 12. honvéd gyalog ezred tisztikara mélyen szomorodott szívvel jelenti, hogy szeretett bajtársa Simkó József m. kir. honvéd százados hosszas szenvedés után, folyó évi deczember hó 19-én Nagy-Bányán jobblétre szenderült. Szutmár-Németi, 1902. évi decz. hó 20-án. Kegyeletünk őrzi em­lékét 1 — Nagy idők tanúja, Ismét kidőlt azon hősök közül egy, kik annak idején a magyar szabadságért és hazájáért vérüket ontották. Vida Ferencz háztulajdonos, volt 1848—49-es honvéd, szombaton jobblétre szenderült. — Az elhunytnak földimar.id- ványui a g. knth. egyház szertartásai szerint vasárnap ment végbe, melyen a váro­sunkban még élő 48-as honvédek testületi­leg megjelentek. A sírnál lLpp Lajos g. kalb, lelkész mondott gyászbeszédet és megható módon búcsúztatta el a még élő ősz bajtár- saktől. Nyugodjék békével ! — Gyászhir. Alantirotluk úgy nuiguk- mint a nagyszámú rokonság nevében is fájn dalomtól megtört szívvel tudatják a forróé szeretett édesanya, anyós, nagyanya, illetvé jó testvér és rokonnak özv. Ryll Ferencznt m. kir, dohánybeváltó tiszttartóid sz. Propsz, Teréziának életének 72-ik évében folyó évi deczember hó 19 én éjjeli 1 és fél órakor rövid szenvedés és halotti szentségek ájtatos felvétele után Jerszegen történt gyászos el­huny tát. A megboldogult hült teteme folyó hó 22-én délután 3 órakor fog a róm. knth. egyház szertartásai szerint a mes­terrészi sirkertben örök nyugalomra elholyez- tetni. Az engesztelő szent-mi9e áldozat pe­dig ugyan e hó 23-án reggeli 9 órakor fog a helybeli róm. kath. templomban az Egek Urának bemutattatni. Nagykároly, 1902. deczember 21. Béke legyen örök álmai felett I özv. Stuller Sándorné szül. Ryll Erzsébet, Dr. Ryll Ferencz honvéd ezredoi vos és neje Lengyel Alicze, Ryll Mária és férje Hrom- kovics Endre, Ryll József», Ryll Viktor erdész, özv. Prém .Józsefné szül. Ryll Teréz mint gyermekei. Hromkovics Jolán, Hrom- kovici Andor, Hromkovics Viktor, Hrom­kovics Ferike, Prém Józsika unokái, özv. Füzy Istvánná, Özv. Klie Antalné testvérei. — Bimbóhullás. Markos Imre ev. ref. főgymn. tanárt s családját nagy vesz­teség érte, amennyiben a könyörtelen halál f- hó 16-án bárom és féléves leánykájukat szerető körükből elragadta. Legyen áldott a korán elköltözött kis angyal emlékezete. — Hirtelen halál. Licz József nap­számos, a ezentvérdülőben, hol lakása van, tegnap délelőtt hirtelen rosszul lett s azon­nal meghalt. Hulláját a hason szenvi kór­házba szállították, hol a rendőrség fölbon- czoltatta, mikor Í9 kitűnt, hogy az illető he­veny alkohol vérmérgezésbe halt meg, amely előidézte a szív bénulását és a halált. — A huszárlaktanya ügyében tett felterjesztésére a honvédelmi miniszter értesí­tette a törvényhatóságot, hogy a cs. és kir. közös hadügyminisztérium kijelentése szerint nincs abban a helyzetben, hogy a törvény- hatóság által egy teljes huszárezred ide helyezése iránt támasztott kérelem teljesítését kilátásba helyezhetné. Hasonlóképen nem lehet azon helyzetben sem, hogy a 15. sz. huszárezred pótkerete részére a törvény- hatóság által esetleg előállítandó első osztályú laktanya után az 1895. évi XXXIX. t. ez. 8 §-ában megállapított térítési dijaknál magasabb térítési dijat engedélyezhessen. Mindamellett azon reményének ad kifejezést, hogy a törvényhatóság a laktanyát fölépit- teli, nevezetesen pedig a pótkeret részére szükséges férhelyen építését az elfogadott részletes tervek alapján a kedvező idő be­álltával megkezdi. A tanács ezen leiratot a polgármester elnöklete alatt álló vegyes bizottságnak adta ki. — Nyomorgó színész család. Mindnyájan ösm érhettük Vihari bátyánkat, tavalyi szintásulatunknál működő jeles szí­nészt, ki annyi vigórákat szerzett a publi­kumnak. Ö most szerződés nélkül, messze távol van, családja, még pedig neje négy gyermekkel itt tengődik a legnagyobb nyo­morban. Az irgalmasjszivüekhez fordulunk, hogy a szegény családon valami kis ado- máuynyul segítsenek. Lakás: Árpád u. 33 sz. Máté-féle ház. — Áthelyezések. Bar búr János kataszteri mérnök segéd a debreczeni 12-ik felmérési felügyelőségtől a helybeli 2-ik fel­ügyelőséghez, H ö f f e r Ferencz kát. mér­nök a helybeli 2-ik felügyelőségtől Beszter- ezére a kincstári erdőségek felméréséhez helyeztetett át. — Hajtó vadászat. A szatmári vadásztársaság tagjai közül 15-en vettek részt vasárnap a Saár-erdőn tartott vadá­szaton. Nimródjaink ez alkalommal is szép eredményt értek el. Eredmény: 54 nyúl, 3 róka és egy őz. A sikerült hatjtó vadá­szaton résztvett Ludman Gyula cs. s kir. tábornok is, mint vendég. — Bezárt iskolák. A nagy mérvben fellépett vörheny, kanyaró és diphteritis jár­vány miatt a tiszti főorvos javaslatára az összes népiskolák, nemkülönben a kisdedóvók három hétre terjedőleg bezárattak. — Neumann Márkusz fővárosi oki. táncz-tanár érkezik városunkba az üunepek után s a következő különleges bostou tán- ezokat fogja tanítani: Gavotte á la Fran- caise, Boston keringő, Boston á la Ameri­kain, Boston á la Párisién, Mazurka á la Czarevna, Grazianna. Előjegyezni lehet Lővy Miksa ur könyvkereskedésében. — Szolgabiró — asztalosinas. Máramaros-megye egyik szolgabirája, Sényi László, úgy látszik, sok szabad idő felett rendelkezik. Unalmában sajátságos időtöl­tésre adta magát. Beállt egy asztaloshoz inasnak.oPápai Mózos az a boldog mester, akinek az a kellemes sors jutott osztályré­szül, hegy szolgubiró inasa van. Formális szerződést kötött a mesterével, melyben kö­telezi magát egy évig, amíg inas-éve tart, a mesternél dolgozni, de az inas kötelezi magát: ruházkodni és magát élelmezni. Egy ér múlva a tanuló szolgabiró remeket ké­szít, mely ha beválik — felszabadul. — Razzia. A rendőrség f. hó 19-én éjjel a csizmadia szín pinezéjében razziát tartott, mely alkalommal 14 embert tartóz­tattak le, mindannyian helynélküli csavar­gókat a rendőrség bekísérte; másnap 7 embert, kik igazolták magukat szabadon bocsátották s a többit pedig 1—1 napi el- elzárásra Ítélte a községi bíróság. — Didergő gyermek az utczán. Ilyenkor karácsony táján a gyermekek sze­retnek az utczákoa járkálni, a fényes kira­katok ezerféle csodájára boldogan bámész­kodni. Nem csak az úri kisasszonykák ós urfiak, hanem a szegény vézna gyermekek is örömest futkosnak a boltablakok közelébe. Azonban az idén; a didergő gyermekek is hamui- elmenekülnek Tél apó hidegsége elől csendesen fűtött szobába. Égy csitri lányka mégis ott fagyoskodott az esti fényben csil­logó játékos bolt előtt. Vékony a ruhácskája; a csöpsóg majdnem beledermed a didergésbe. De csak ott áll és mereszti bágyadt nagy szemét a czifra játékszerekre. Előkelő ur halad cl mellette. Észre veszi a gyermeket és megsajnálja. Talán hajléka, betevő falatja sincs. Megszólítja: — Mért kuezorogsz itt a hidegben kis leány? Mit szeretnél abból a tarka boltból? Kell-e kalács, habos torta? Vagy füge, alma, arany dió? A gyermek ijedten bámul. Aztán nekibátorodik. — Já­tékot szeretnék 1 Mert még soha életemben nem volt. Hangverseny Nagy-B4nv4ll Fényes hangversenyt rendeznek Naevhán f. hó 26-án a „Nagyszálló“ dísztermében*° szegények javára, a következő műsnrmi ° ,a »Fonódal“ '.bolygó hollaodi bólWagner Richárdtól, előadja: a nőién k kar. 2. a) „Bhant de Troubadour“ Veit" mann R.-tól. b) „Brindisi“ Valse Aladártól' hegedűn előadja: Schönherr Sándor ur 3’ Zongora-solo, előadja: Várady Erzsin hölgy. 4. „Madrigál“ „André Chénier“ Cz[; mü operából, előadja: a női énekkar. 5" „Mephisto Valzer“ Liszt Ferencitől 4 kézre előadják : Shöuherr Antalné úrnő / Várady Erzsi urhölgy. Az énekkarban részt vesznek: 1-ső sopráu: Becski Giza, Mikes Anna, Miklós Vilma, Szokol Jerta. 2.0(i soprán: Fáy Irma, Pap Valéria. Sti<rliCz Erzsi, Várady Gizi. l-ső alt: Kádár lfona Marosán Anna, Papp Gizella, Torday Mimi’ Várady Ilonka. 2-alt: Halmay Aranka' Mukray Mihályné és Szokol Margit urhöl’ gyek. A zongorakiséretet Schöuherr Antalné — Hirdetmény. Szatmárszab. kir város rendőrségi foglyainak élelmezése bi*. tositására f. hó 29-én d. e. 10 órakor a városi gazdasági tanácsosi hivatalban árlejtés tar tátik. Az árlejtésen résztvenni óhajtók, akár szóbeli, akár zárt ujánlati hozzászólási jo­gaikat 10 százulák báuompénznek előleges letételével biztosíthatják. Részletes felté­telek alulírott hivatalában bármikor meg­tudhatók. Szaimártt 1902. dec;. 20. Pethő guzd. tanácsos. — Hirdetmény. Szatmár-Németi sz kir. város a Deák-téren, Széchényi, Eötvös Árpád és Kazinczy utczákban levő uj és régi fedett csatornák takarítását 1903. évi január 1-től kezdve 3 évre Vállalatra adja, mely czélból f. hó 29-én d. e. 8 órakor a városi gazdasági tanácsosi hivatalban zárt ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli versenytárgyalás tartatik. Ez oly felhívásai hozatik köztudomásra, hogy a versenytár­gyaláson résztvenni kívánók 30 kor. bánat­pénzt letenni köteles s ezen bánatpénz a netalán beadaudó zárt ajáulathoz is mellék-, leudő. Minden egyéb feltétel alulírott hiva­talában tudható meg. Szatmárit, 1902. decz, 20. Pethő gazd. tanácsos. — Felülvizsgálat. A Kossuth-kerti gőz- és kádfürdőben, készített hideg viz- gyógymód ós fény fürdő berendezést, me­lyet Einhorn Márton helybeli jó hirü laka­tos készített a városi tanács kiküldöttjei, u. m. : Pethő György gazd. tanácsos, Dr. Jéu-er Kálmán t. főorvos, Erdei István főmérnök és Murkó Kálmán villamos igazgató f. hó 22-éu d. u. 2 órakor fe'ülvizsgálták s a be­rendezést a nagyközönség használatába bo­csátották. — A hűséges cselédek jutalma. Varsányi Zsigmóud fehértemplomi, lilésÖJön tolinácsi, Márt ön fy Kálmán szentesi, Pencz Lajos moóri, Kempelen Imre mohai föld­birtokosok és Derék egyház közsé^ elől- járosaga arra legméltobb cselédeiket a gaz­dasági pénztárnál biztosítottak. Azt hiszszük, ez a legszebb karácsonyi ajándék és leg- ilőbb jutalom a becsületes és hű cselédek irányában.r — Értesítés. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a villamos közlekedés a nagy hó miatt bizonytalan időre szünetel. A menetrend szerinti gőzinozdouyu vonatok rendesen a Hidfőtől indulnak és a Hídfőig érkeznek. A szatmár-erdődi vasút üzlet- kezelősége. — Furfangos csalók. Hogy manap­ság még olyunok is ukudnuk, kik kiadják magukat pénzhamisítóknak, p-tlig ehhez sem szerszámuk, sem anyaguk nincs, ha­nem ezen a czimen mint „pénzhamisító“ felebarátját furfangosan becsapják, a követ­kező eset, mely már a rendőrségnél van, fényesen igazolja. A dolog ugyanis úgy történt, hogy még ezelőtt 3 évvel Török György cs.-bagosi földtnives Kovács Simon és tsaitól kicsalt 400 frtot azon ürügy alatt, hogy ő ezért majd egy csomó pénzt ad, persze hamist, de olyun sikerűiteket, hogy uzt nem lehet a valóditól megkülön­böztetni. Az illető hiába véri a u sok pénzt, nem akart jelentkezni, de ő nem merte »dolgot sem feljelenteni, sem pedig Töröknél bolygatni. A mnlthó elején ogy heti vásáron Kovács Simon bent járt Tö­rökkel a mikor hozzájuk került Koroknay Bálint jómódú herendi lakos Í9, most Török újabb „balek“-ot akart Koroknayban fog­ni és Kovácscsul együttesen kivitték ^ bagosi tanyára, hol Török valami prés féle1 mutatott neki, melybe egy letört szódas üveg ólom fejét öntötte egy kunálba, 8 présbe előzeteseu egy darab valódi koronás pénz volt, melyet aztán nagy ügyesen ki­vett, mint valami jól sikerült hamisítványt- Koroknay mindezt hirtelen nem vette ész­re és hitt a hamisításban. Később, mikor pénzt akart tőlle csalni, Török, nemcsak hogy nem adott egy krajezárt sem, sőt. rá­adásul feljelentette a helybeli kir. ügyész ségnek, melynek megkeresése folytán |’• dőrség nyomozni kezdett és tegnapé“*^ Szerdán Törököt el is fogta hosszas vul8 tás után mindent be is vallott, sőt ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom