Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-14 / 2. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE ll j r egy jó karban |laclO lévő kocsi,-----hozzá két lóra va ló szerszám. Eg ü ■ a P igfás szekér. Két ■ boglya lóhere a szé- I na lógerbcn és ogy kazal széna a szat- niári Csillaghegyen. 11 Hol? megmondja e lap kiadóhivatala. ■— A Zrinyi-utcza 4-ik száma házastelek örök áron, esetleg1 csere utján, ..... s ugyanott ■ és ' szatmárhegy-kislippai termésű bor eladó. Értekezhetni lehet Zrinyi-utcza 4-ik szám alatt. 1—3 Egy reáljogu üzlet szabad kézből eladó vagy pedig bérbe kiadó. / r Értekezhetni a kiadó vitaiban. 9. bir. 9*. Hirdetmény. Szamosszeg és Keér község telek­könyvi betéteinek szerkesztésére ki routlwlt b’- zottsá“ közhírré teszi., bogy az 1886. XXIX. 1889. XXXVIII. és tíz 1891. XVI. törvény­czikkekben előirt helyszíni eljárás végett és ]»-dig egyelőre csupán hz azonosító 1902. január hó 27. napján' az azonosítás befe­jezte után pedig a bizottság a községben megjeleuend. Ennélfogva felszólittutnak 1) mindazok, a kik n tjkönyvben elő- fórduló bejegyzésre nézve okudolt. előter­jesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő el­járás alatt jelenjenek meg és előterjeszté­seiket igazoló okirataikat mutassák fel; 2) mindazok, a kik valamely ingat­lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj­donjog tkvi bekebelezését a kitűzött batár­idői“1 a telekkönyvi hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg. ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik uincsenek az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6 , 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak, és azokkal igényei­ket a kiküldött bizottság előtt igazoljak, vagy oda hussanuk, hogy az átruházó telek­könyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje, és; a tulaj­donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvénye­síthetik és a bélyeg- és illetékelengedés ked- j vezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvankönyvi- leg bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegy­zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy | bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt megjelen­jenek, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 2—3 Kelt Mátészalkán, 1902. január 2. Előd Sándor Kádoss Andor kir. tlkvvezető. kir. albiró. Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért- (©millenniumi éremmel kitüntetve. tiak^ damaszk Asztal és ágynemüek ^J IPARCSARNOKÍ gyári arakban, valamint szepes-igloi pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi C7 ATMA DAM gyapjúszövetek férfi öltözetekre,. tar. OjLJ\ 1 IVlAXvUlN. (§) vaszi, nyári, őszi és téli női és férfi v felöltőkre való kelmék. (©(§) Női-, férfi-, leány- és fiu-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hires pécsi keztyükböl, női derékfüzőkból, (Miederekből), nemez-kalapokból, sapkák, női mulfok, és gallérok, divatos nap- és eső- ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők <=tb. Székelyföldi és bánáti házi iparczikkek. szőttes, női és férfi mosókelmék, mind.-n fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfehér­vári kékfestő és minden szinü divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok‘‘, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokrőezok, matráczok etb. stb. Teljes menyasszonyi Cselen, g^é ír a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 2__ Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. Eg ’yed.'ü.l az Irgalmasrend gyógyszertárában kapható Szatmáron Az „Alabastrom-Creme“ Föl­tétlenül biztos hat.ásu és teljesen ártalmat­lan bőrápoló szépítő szer, amely egészen zsirmentes lévén,' használatkor azonnal be- szivódik a bőrbe és természetesen sem zsír- nemű, sem más foltot nem hagy maga után. Eme csoduszerü tulajdonságánál fogva, hogy t. í. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe­dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközben is hasz­nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsí­rokkal készített kenőcsök és mégis bársony puhává és mattá változtatja s egészen meg- fehériti. Meglepő a hatása szeplő, pattaná­sok, májfoltok s a bőr minden egyéb tisz- tátalansága. ellen. Teljesen higanymentes. Ára tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 70 fillér. Ugyanott.-kapható az u. n. „Vas-COnserve,“ mely szer nem csak a vérszegénységben szenvedő emberek- i nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az összes vasas ké­szítmények koronája. A tapasztalás bizo­nyítja, hogy az étvágytalanság, vérszegény­ség, s az ebből származó ideges rohamok, a sápkór, a szülésnek szomorú következmé­nyei, nem kölönben a testi szervezetnek ál­talános gyöngesége ellen' nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., i nagy tégely 2 kor. Ugyanott kapható egy kitűnő hatású „Antisepticus,“ szájkonzerváló szer, mely a fogakra és foghusra legjobb hatássel van. 1 üveg 1 korona. 14—27 20065—1901 tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmári kir. törvényszi k, mint te­lekkönyvi hatóság kiizhiryé teszi, hogy Bakó Lajos ügyvéd végrehajtatónak Papp Ju­liánná férj. Horváth Ferenczné végre­hajtást szenvedő elleni 600 kor. tőkeköve­telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémeti kir. törvényszék területén, a szatmárnémeti 905. sz. íjkvben. || f 9120. Iirsz. itigatlann 198 kor. A szatmár­németi 1288. sztjkvben A -j*. 1357. hrszám ingatlana 1234 kor. A szatmár-néineti 1309. sztjkvben A H 7308. hrsz. ingatlana 279 kor. A szatmárnémeti 4068. sztjkvben A || 7057, brsz. ingatlana. 97 korona kikiáltási árban és pedig a szatmárnémeti 4068. sztjkv.- ben foglalt ingatlan a Gyurkán Mihály ja­vára bekebelezett élethossziglani tartási kö­telesség épségben hagyása mellett, árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt .in­gatlanokra az 1902. évi márczius hó 10-ik napján d. e. 9 órakor a szatmári kir. törvényszék árverési termében megtar­tandó nvilváno^ árverésen a megállapított, kikiáltási áron is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 °/0-át, vagyis 19 kor. 80 fill. 133 kor. 40 fill. 27 kor. 90 fill, cs 9 kor. 70 fill, készpénzben vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyummal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt ru. kir. igazságügy mi­niszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék­képes érték papírban u kiküldött kezéhez letenni uvugy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő- leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmárit, 1901. évi decz. hó 29. A kir. trszék, mint tkvi hatóság. ÖKEG BÉLA kir. törvényszéki albiró. 1149—1901. végrh. sz. Árverési hirdetmény. A uliri biró«ági végrehajtó • az 18hl. évi LX. t. C/.. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 'eszi, begy a lmti>pesti kir. keivs- k< (l'-lmi és vanoterveuy^zeknek. 1901. évi 113620 számit véjzé— következtében Dr. Vincze Xgnátz ügyvéd által képviselt Terényi I. ez ég javává Szabó Ágoston ellen 1900 kor. | jár. erejéig 1901. évi nov. bó' 30-án foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le és felöl foglalt és 2000 ko­ronára becsült két cséplőgép és két járgány nyilvános árverésen eladatnuk. Mely árverésnek sz itinárnémeti kir. járásbíróság 1901. évi V 1529—2. száinn végzés folytán 1900 kor. tőkekövetelés, en­nek 1901 évi augusztus nó 12. napjától járó 6 °/0 hamat.ii, és eddig összesen 134 kor 2 fillérben hirőilug mar megállapított költségek erejéig Tiszaberken, az alperes lakásán leendő eszközlésére 1902. évi január hó 25-ik napjának d. u. 2 óraja határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsá­ron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingóságo­kat mások is le és feliilfoglaItatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1902. évi január hó 7-ik napján. ÁDÁM ALBERT kir. birósági végrehajtó. Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Budapest. Főügynöksége Szatmár- és Szilágyvármegyére Krassó Miksánál Szatmáron, Petőfi-utcza 22. sz. Telefon-szám 98. ? A brikett szalon szén. A tatai brikett Merőben eléri A POROSZ SZENET. Szobafűtésre a legkitűnőbb, mert szagtalan, nem porlik, nem piszkit, salak nél- ^ kül hamuvá ég, egyforma darabokból áll, nem kell törni. Mindenütt eláll, anélkül, hogy szétesnék. i A legjutányosabb szalonszén a tatai brikett! | Házhoz szállítva mm.-ként 3 kor. 20 fill. Ugyanezen árban kapható prima darabos kőszén. íT Száz mm.-nál felüli rendelésnél árengedmény. 2—6 Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodákban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még néhányszori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára használati utasítással ^!70<rfíí ÍVA,1,A szeplő, májfolt, mitesser s az iSZUglU" vl vIUC arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel használva. Ára 1 korona, 0r7A<vfn PaiuIai) a tein-nek üdeséget b finom- O/jCglll I VUUvl ságot kölcsönöz. — Fehér, rőzsaszin s créme színben, Egy doboz 1 korona. a fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. a legfinomabb toilett szap­pan, kiváló kellemes illat­a legidültebb köszvény- és csúzfájdalmaluit is már Szegfn-Fogpor 1 kor., erősebb 2 kor. 40 fillér. legkitűnőbb minősé­gű saját termésű Tokaji China-Vasbor hegyaljai bőrből készítve. Kitűnő | biztos hatású szer vérszegénység, sápkór s idegesség, ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg | korona 1 liter 9 kor. Tnfirfctíl-Olfii az egye4üh biztos szer t.yuk- XUUI loliuvlUiJ szem, szemölcs és bőrvastago­dás gyökeres kigyőgyitására. — Egy üveg ára 70 fillér. rUAIIinrhnr legkitűnőbb minőségű tokaji aszú WjUlUUl MV1 -ürmösböl készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyoraorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyomorsü­tés egyedüli biztos óvszere. Egv üveg róna. 3 ko­Szegfű-szappan tál. Egy drb 80 fillér. Hai-FIlYir a hajhullás, kopaszodás, fejkorpa s IlaJ"LIiAll hajkikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg 3 korona. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy | pénz előzetes beküldése után küldi a készitó WIDDER GYULA gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12 és a „Nádor gyógyszertáriban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor Nagykárolyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovád Nándor gyógyszerész uraknál. ___„ j /> . io—1 Ee gev-fél< SZATMÁRON, NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1902. B JZS-C>rm y/^

Next

/
Oldalképek
Tartalom