Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-02-18 / 7. szám

Melléklet az 1902. évi 7. számhoz. SZATMÁB £S VIDÉKE. Sámuelné, Ráció Bertalanná, Roóz Samnné, Roóz Gyuláné. Reiter Béláné, Roth Fillöpné, Steinbergei*,? Ájb^i'hámné, Dr. Steinberger Samuué, Somogyi Mátyásáé, Sternberg Sámuelné, Sjfne’gel Ferenczná, Dr. Weisz Ignáczné (N.-Bánya), Weisz Sándorné (P.-lak), Vajda M'ihályné, Szatmári Adolfné. Leányok: Os!,X' Mayer Ilona (Krassó), Grosz Margit ;$l?iíí-Uj város), Gro9z Ilona (K.-Köles), Htftfferaun Berta, Hegedűs Sarolta (Sárköz),^ Hirsch Ilonka (Debreczen), Huberfjld Margit ’’(Egri), Krousz Hajnalka (Huszt), Klein íleuke (Apa), Litteczky Erzsiké Pulády Erzsibe, Bauer Berta, Roth Rózsiku (N.-Károly).' Roth Mariska, Reiter Zelma (O-Raduu), Spitz Mariska (F.-Gyar- jnat). Sternberg Anna, Weisz Irma (Szaniszló). — A Kath. Legényegyesület évi rendes közgyűlését folyó hó 16-áu tartotta meg- élénk érdeklődés mellett. A múlt év működéséről Haller Ferencz titkár kimerítő jelentésben számolt be. Az egyesületnek van 60 rendes, 110 pártoló, 24 alapitó és 2 tisz­teletbeli tagja. Tartatott 1 rendes és 10 vá­lasztmányi gyűlés. Kegyeletes szavakban emlékezett meg a jelentés a múlt év halót- tairól, nevezetesen: Rakovszky József, ki évek hosszú során át volt igen buzgó tagja, utóbb pedig választmányi tagja, Brand Imre egykori jegyző és Suta Miklós rendes ta­gokról. Pénztári maradványa 1454 kor. 44 fillér. Tisztikara a következőleg alakult meg : világi elnök Morgenthal Antal, alelnök Po- lyánszky Miklós, titkár Haller Ferencz, pénztácnok Ekker János, atyamester Hukk András, II. dékán Makóczy Géza, jegyző Tamásy Géza, I. könyvtáros Csorba János, II. könyvtáros Rácz László. Számvizsgálók Bölöuyi László és Ingük József. Választ­mányi tagok lettek: Tischler Rudolf, Ko- nyárdy József, Bilakovícs Mihály, Ruprecht Sándor, Nagy József, Tóth Albert, Tóth József zárda gazda, Simon István, Csécsey N., Reszler János, Horn Pál, Róth Gyula, Kiss Árpád, Stréber Endre, Nagy Sándor, Pászkán Lajos, Láday József, Daróczy Ist­ván, Kelemen Antal, Kálik István, Komá- rorny Gábor, Pásztor Károly, Csedreky Bér tálán, Kondor Gyula, Petrecz János, Har- kácsy Lajos és Nyisztor Demeter. — Színházi hír. Említettük már, hogy Majdik Árpád, kinek egy darabja már színre került a szatmári színpadon „Báthory Gábor czimmel 4 felvonásos történelmi kor­rajzot irt. A színdarab Írását már befejezte s márczius hó első felében színre kerül szin- házunkbun. A hatásos jelenetekben bővel­kedő darab szép sikert ígér szerzőjének, ki­nek „Jó fogás“ czimü darabját évekkel előbb már sikerrel adták színpadunkon. A főbb szerepeket Margittay (Báthory Gábor) Raskó Erna (Korniené), Szilágyi Dezső (Iinreffy János) Ráthonyi Stefi (Imreffyné,) Győré (Bethlen), Csáky (Kornis Boldizsár), Rédey (Géczy), Barna Jolán (Marder Fride­rika), Mészáros (Weireuch Kristóf), Mik- ló«sy (Hidy György) adják, szóval a szin- rekerölő darab a társulat összes kiváló erőit foglalkoztatja. A színdarabot, mely érdek­lődésre tarthat számot, nagy szorgalommal és buzgalommal tanulja a színtársulat. — Színházi műsor: Kedden, febr. 18. Rédev István jutalomjátékául: »Orp­heus a pokolban.“ Vig operette 3 felvban. Irta: Offenbach. — Szerdán, febr. 19-én. Zónaelőadásul: „A Gyurkovics lányok“. Vígjáték 3 felvb. Irta: Herczegh F. — Csütörtökön, febr. 20. M i k 1 ó s s y Gyula jutalomjátékául: „Aranylakodalom.“ Törté­nelmi színmű 3 felvb. Irta: Verő.— Pénte­ken, febr. 21. Zóuaelőadásul: „Vesztaszü- zok.“ Vig operette 3 felvb. Irta: Fejér Jenő, — Szombaton, febr. 22. H a 1 m a y Cornélia jutalomjátékául: „Fokról-Fokra.“ Énekes életkép 3 felvb. Irta. O. F. Berg. — Vasárnap, febr. 23. „A czigány.“ Eredeti énekes népszínmű 8 felvb. Irta : Szigligeti. — Vendégszereplés. Réthy Lina urhölgy, kinek szép hangjában úgy a con­cert termekben, mint színházunkban, már többször gyönyörködtünk szerződtetés czél- jából meghívást kapott Komjáthy debreczeni szinigazgutótól. A jövő hét folyamán ven­dégszerepei u Szabados-Rákosi énekes le­gendájában a „Bolondéban, melynek Bim- billa szerepe egyik legjobb alakítása Réthy- rrek. Szívesen vennők, ha e darabot e sai- snnban színházunkban is szinreboznák, mely a szatmári közönségnek egyik legkedveltebb darabja. — Jutalomjáték. Halmay Kornélia színtársulatunk kitűnő komikája, kit mint társalgási anyát is sok jó szerepben láttunk színpadunkon ^szombaton veszi jutalomjáté- kát „Fokról-fokra az. rég’ nem adott szín­műben. Megérdemli . a pártfogást, mivel egyetlen szerepe sem volt még, melynek megjátszása a közönség tetszésével ne talál kozott volna. »Nagy mama“ czimszerepben egyikét nyújtotta legszebb alakításának s ügyes s mindig túlzástól ment bomikai ala­kítása sok derültséget szerzett ez idényben a közönségnek. Ugyanazért Halmay Corné- liát közelgő jutalomjátéka alkalmából mele­] gén ajágljub a szinpártoló közönség párt­fogásába. . v, ,V folyt le óriási részvét mellett. Tisztelői nagyszámú koszorúkkal árasztották el ko­porsóját. A sírnál uz ifjúság m-vében Kálloy Endre VIII. o. t.. a tanári testület nevében Csomár István főgymn. tanár mondottuk megindító gyászbeszédeket, A családon ki- vül a tanártestület is bocsátott ki gyászje­lentést. Az elhunytat széles körű rokonság gyászolja. így Csoinay Imrédé úrnő unoka testvérét vesztette el az elhunytban. A munkácsi főgymnusiumbnn az igazgatói teendők ellátásával n tanév végéig Bohner Jákó főgymn. tanár bízatott meg. — Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó barátaink és ismerőseink, kik forrón sze­retett István testvérünk elhunyta és teme­tése alkalmából megjelenésükkel és igaz részvétükkel lesújtó fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, fogadják e helyen is bálás köszönetünket. D ő r y testvérek. — Meghívó. A harmadik temetkező társulat ez évi rendes közgyűlését f. hó 23-án vasárnap délelőtt 11 órakor fogja j megtartaui a tímár ipartársulat vigudó he­lyiségében, melyre a társulat férfi tagjai ez utón is meghivatnak. — Gabányi Miklós diósadi kép­viselő szombaton tartotta első nagy beszéd­jét az országháeban, melynek alaptétele uz volt, hogyan lehetne Magyarországot bol­doggá tenni. A beszédet pártkülömbség nél­kül nagy élvezettel hallgatták 1 eredeti ötletei nagytetszésben részesültek. Jövő számunkban e beszédet, melyet a fővárosi lapok csak kivonatosan hoztak, egész ter­jedelmében közölni fogjuk. — Felfüggesztett rendőrtiszt­viselők. Gróf H ugonnai Béla főispán dr. Korbay Károly rendőrfőkapitányt s Soós János fogalmazó ellen a hivatali kötelesség megsértése I hanyag teljesítése miatt a fegyelmit megelőző vizsgálatot elrendelte s több napi beható, tüzetes vizsgálat után mindkettőt hivatali állásától felfüggesztette. A főkapitányi teendők végzésével a vizsgá­lat befejezéséig Tankóezi Gyula tanácsjegyző bízatott meg. Mindkét felfüggesztett rendőr- tisztviselő a főispánt határozat ellen feleb- bezést nyújtott be s az ügy jelenleg a belügyminisztériumot foglalkoztatja. — Párbaj. Steiuberger Elemér köny­velő, tart. hadnagy | Rác/. Béla földbirto­kos 11-én délután előbb a régi löveldében pisztoly, azután a laktanyában kardpárbajt vivtak. A pisztolypárbajban mindkét fél sértetlen maradt., a harczképtelenségig vi­vőit kardpárbajban Rácz Béla kardja Stejn­-berger orrát vágta át, Ráczot felső karján érte kÖDnyü sérülés. Felek nem békültek ki. — Amerika helyett Afrika. Ezen tévedés esett meg múlt januárban 18 uagy- majtényi sváb atyafival. Kik azon remény­ben, hogy Amerika munkajutalmazó pénz­forrásaihoz eljutnak, egy kir.-daróczi bizal­masuk kalauzolásával, ennek fejenkint 20 koronát, és igy összesen 360 koronát adva költségelőlegü), Hamburgba érkeztek. lit azonban élelmes kalauzuk, egy ott időző angolnak fejenkint 2000 koronáért, tudomá­sukon kívül őket eladta, s az angol kalauz­zal utaztak, a ki őket Kolumbus hazája he­lyett Afrikába kalauzolta, s ezért mo9t a pénzforrások zuhogása helyett nem csekély rémületükre a burok Long-Thom ágyuk bömbölését kell élvezniük. — Felhívás tanitótársaimhoz és a nagy közönséghez. Többször hívtam már fel tanitótársaim figyelmét és a nagy közönséget arra, bogy a háztartásaikban nélkülözhetlek gyújtók közűi a „Tanítók Háza gyufáját“ használják, mert ezen gyújtó amellett, hogy kitűnő magyar gyárt­mány, a tisztajövedelem 5 százalékát a Tanítók Házára adja. E gyújtó a múlt 1901. julius 1 tői 1902. január 1-ig 1497 koronát, végösszegben pedig 1900. április 1-től 1902. január 1-ig 4096 koronát adott jövedelem képen, a „Ferencz József Tanítók Házának.“ Felhívásomat azért intézem a tanítókhoz és a nagyközönséghez, bogy a mindenfajta idegen gyártmányú gvujtók közül e kiváló jó minőségű magyar készítményt használják háztartásaikban, hogy ezáltul a Tanítók Házának jövedelmet hajtsanak. Ezen gyújtó jövedelmének fokozása által a tanitók gyermekeinek kiképeztetésé- hez e haza minden rendű és rangú polgára hozzá járulhat, azáltal, ha háztartásában e gyújtót használják, ennyit pedig a magyar Tanítóság azon közönségtől, melynek gyer­mekeit tanítja, megvárhat. Nem anyugi ál­dozat az, amit kérünk, csak egy kis szíves­ség, melyet még az utolsó napszámos is megtehet. A községek tanítóik arra kérem, hogy utasítsák ismerős keresdedőiket, hogy gyújtó készleteiket Gyuláról: Reisuer Emánuel gyufagyárostól szerezzék be. E. I. — A fehérgyarmati kerülethez tartozó szatmári evangélikus református egy­házmegye lelkészi és tanítói gyámintézete alapja javára szombaton a fővárosban rend­kívül fényesen sikerült, hangversenyuye egybekötött tánczestélyt tartatott a Contirien- tál szálló dísztermében. A hangversenyen közreműködtek : Tóth Gizusku, Máltás Olga Bartók Bél«. Luby * Sándor „Hej Ocskay brigudéros“ czimü költeményt szavalta el nagy hatással, Nemes János hegedűn adott elő dalokut. végül Hódy Lajos dr. „Mikor a mázol«» szerelmes“ czimü novelláját ol­vasta fel, a közönséget állandó élénk derült­ségben tartva. A hangverseny után meg­kezdődött a tánc/., amely a Luby Géza országgyűlési képviselő elnöklete alatt buz- gólkodó rendezőbizottság kitartásával a reg­geli órákig tartott. — Veszet eb garázdálkodása. Szatmárnémeti szab. kir. vái‘09 külterületén, a gőzfiirész állomásnál alkalmazva levő ál­lomás elöljáró kutyáján veszetség Ütvén ki, két embert megharapott. Az 1888: VII. t.-cz. 68. §. illetve a 40.000—1888. sz. vég­rehajtási utasítás 188 §. értelmében elrende­lem, bogy a város területén minden eb 40 napig megkötve tartassák, utczára vagy közterekre azok ki ne bocsáttassanak. Á szabadon járó ebek még ha védjegygyei volnának is ellátva, a gyepmester által el­fogatnak és kiirtatnak, tulajdonosok pedig az 1879. XL. t.-cz. 122 §. alapján bűntet­teim fognak. Ez alkalommal arra is felhí­vom a város közönségét, hogy a tudomására jutott veszetségre gyanús ebeket hivatalom­nál haladéktalanul jelentsék be. Szutmár- Németi, 1902. február 5. Dr. Korbai Károly főkapitány. — Uj esküdtek. Az 1902. február 17-én kezdődő esküdtszék! ülésszakra az esküdtek a helybeli törvényszéknek Galba Lajos elnökből, Szabó József cs Morvay Károly birákból és Oláh Miklós jegyzőből alakult tunácsa ülésén Dénes Lajos kir. ügyész jelenlétében az elmúlt hó 28-án sor- soltattak ki: Rendes esküdtek : Drumár Já nos ügyvéd N.-Bánya, Szegedy Antal földb. F.-Gyarmat, Sinkai Sándor földb. Borhid, Fogarassy Aurél földb. Farkaefalva, Szat­mári Imre vendéglős Szatmár, Kemény Fe­rencz gazdatiszt Vállaj, Balog Pál földb. Porcsalma, Sepsi Miklós földbirtokos Egri, Wéber János bádogos Szatmár, Gillyén Jó­zsef kereskedő Szatmár, Kolozsváry Károly földb. Szatmár, Scbiffbeck Mátyás birtokos N.-Károly, Csányi László asztalos Szatmár, Bárány Sámuel bérlő Puszta-Darócz, Stein Emánuel bérlő D.- Apáti. Madarassy Dezső birtokos Pátyod, Sályi Lajos birtokos Kö- könyÖ8d, Baka Elek könyvelő Csenger, Bartha Zsigmond kisbirtokos Oköritó, Dr. Hunwald Izidor ügyvéd F.-Gyarmat, Kö­rösi Károly bányaigazgató Na^y-Bánya, Kölcsey Vincze földbirtokos Zsarolyán, Sze­ren csy Károly földb. N.-Bánya, Jeney Pál földb. Tatárfalva, Deák Kálmán könyvelő Szatmár. Jelenik Lajos kalapos Szatmár, Dr. Kovács Dezső ügyvéd N.-Károly, Ein­horn Márton lakatos Szatmár, Jakó Kálmán földb. Ar.-Medgyes, Szabonya Antal építész Nagy-Károly, Helyettes esküdtek: Uray Gáspár ügyvéd, Kovács István mérnök, Lampel Ignácz bútorkereskedő, Weisz Al­bert üvegkí^reskedő, Vári Eide asztalos, Debreczeni József ügyvéd, Brunner József bádogos, Wallon Ede birtokos, Fisch Sámuel gazdálkodó és Horváth Sándor végrehajó szatmári lakosok. — A szatmári izr. népkonyha javára újabban adakoztak a követ­kezők: Márkusz Mártonná úrnő ivén 27 K 70 f. Márkusz Mártormé, O- F. 5—5 K, N. N, 2 K. Sz. B., N. N„ Mózes, Tóth Rózsi, N. N., Ró:h Ignácz, Eigner, Kintzlér, N.S. E. Sz. 1-1 K. M. J., W. M., N. N., H. T. 50—50 f. Többen 4 K. Kaufman Dávid 5 kg. köles, Weisz Miklós M.-Szalkáról 2 zsák kolompárt. Fiecbmun Mórné és Klein Klein Bella urhölgyek ivén begyült 71 K. Markovits Mihályné 6 K, Heidliberg Im- réné 5 K, Pospisil Antal, Krausz, Illés Ist­ván, Horváth A., Köpeczi Sámuelné, Jékey Károlyné, Mátyás Frigyesné, Kováts Leoné, Varjú Sándorné, Sefteli Janku, Képes Har- manné, Fischmun Mórné, Klein Gyuláné 2—2 K, Kóródy Mihályné 3 K, Mayer Miksa, Preisender, Schvartasek, Kováts, Grünvald, Mudrouy Gábor, Kozma Kálmán, Sós János, Lipcsei, Szalovecz, Mayer Fe- reuezné, Mayer Ferencz, özv. Ulácskóné, Fi; eher Fáni, Dr. Egriné, Jászai Jenőné, Fried Sámuelné, Oláh Mihály, Szimoniszné, Fiscbbein Sámuel. Gerei Sándorné, N. N., özv. Kaufman Jónásué, 1—1 K. Többen 4 K. Asztalos József kertész 1 zsák murkot, 1 zsák kolompért és 1 véka hagymát. Kauf­man Ign. 20 kg. paszuj. Varjú Sándorné, Köpeczi né, Nemesné zöldséget adtuk. — Otvenforintosok bevonása. A belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyet- értőleg elrendelte az otvenforintosok bevo­nását. Az átváltás és kiadás a múlt évi szep­tember elsejével megszűnt és az állampénz­tárak, ha hozzájuk befolyik, többé ki nem adhatják. Fizetésképeni elfogadásuk 1903. óv február 28-ával megszűnik. Azonban az állampénztáruk még-1903. aug. 31-ig elfo­gadják fizetéskép. Végleges határidő 1907. aug. 30-ika. Azonban ez utolsó négy évben — Csáky Ferenoz a sziutársulat f kiváló baritonistája jutulomjátékául Bérezik t Árpád „Paraszt kisasszony“ ez. népszínmű- I vét választotta, mely darab már évek óta 1 nem adatott a szatmári színpadon. Csáky ( igen hasznuvebető tagja a társulatnak, ki t különösen tömör szép baritonjával gyönyör- í ködtette már több ízben a közönséget. Most 1 midőn jutalomjátékát veszi, az ő hálás kö- { zöusége bizonyára telt házzal jutalmazza t kedvenezét, kit magunk részéről is szívesen i ajánljuk a közönség figyelmébe. A sok szép j t dallal bővelkedő népszínmű előadása jövő J « kedden e hó 25-én lesz megtartva szinhá- \ zunkban. | j — Dalegyletünk és a azintársu- ; 1 lat. Érdekes művészi esemény van készülő­ben városunkban. Legközelebb Szilágyi Dezső jutalomjátékául sziarekerül „Hoff- ’ man meséi“ Offenbach örökszépségü ope- , rettje, s ez előadáson való közreműködésre | fölkérte dnlegyletünket. A dalegylet tudva­levőleg a múlt év folyamán „Hoffman meséit“ betanulta s nagy sikerrel elő is adta egy dalestélveu. Az igazgató fölkérése folytán a dulegylet elnöke a dalárda közre­működését szives készséggel megígérte s tette ezt annál is inkább, mivel a színtársu­lat jelen szomorú viszonyait tekintve ők a pártfogásra valóban rászolgálnak. — A peleskei nótárius a tör­vényszék előtt. A peleskei nótárius bo­hózat írójának, az 1866. évi február 27-én elhalt Gaál Józsefnek örökösei: néhai Gaál Gyula nyug. színész, Gaál Ede levéltáros nyíregyházi és Gaál Katalin férj. Butty kai Sándorné árvaszéki ülnök neje szőllős­■ fancsikai lakosok két port indítottak a Magyar színház részvénytársaság ellen szerzői jr>g' bitorlása és 10.000 és 3000 írt. kár­térítési összeg megfizetése iránt. A pörre az szolgáltatott okot, hogy a Magyar színház részv. társ. 1897. évi november 4-ón és 21-én, 1898. évi jannár hó 2-án minden elő­zetes engedély nélkül előadta Gaál József­nek bohózatát a Peleskei nótáriust, a mely az 1887. évi XVI. t.-cz. értelmében, a vég­rendelet hátrahagyása nélkül elhunyt szerző Szerelem és Champagnie czimü vígjátéké­val együtt felperesnek, mint az elhunyt szerző oldalági örököseinek 50 évig — tehát 1916. évi február 27-éig — kizárólagos tu­lajdonát képezi. A bepörölt színház igaz­gatósági tagjai Éva Lajos és Rákosi Szidi azzal védekeztek, hogy a darab már köz­kincset képez s azt bármely színház szaba­don, minden előzetes engedély kérése nél­kül előadhatja. — A megtartott tárgyalá­son a budapesti törvényszék elrendelte, hogy alperesek kötelesek bizonyítani, hogy a Peleskei nótárius immár közkincsévé lett a nemzetnek, s ezt a darabot minden színház előadhatja előzetes engedély kikérése nél­kül. Ennek megtörténte után fog a törvény­szék Ítéletet mondani az egyesített két kere­set tárgyában. — A bezárt iskolák. Az elemi iskolákat s óvodákat tudvalevőleg a polgár­mester jan. 30-ától e hó 20-ig a városban; grasszáló járványos betegségek miatt be­záratta. Hosszas szünet után csötörtökör\ vette volna újra kezdetét az előadás, de mivel a járványos betegségek még most sem szünetelnek, a polgármester a tiszti főorvos véleményes jelentése alapján az összes iskolákat 8 napra újra bezáratta, illetve az iskolák bezárásának határidejét febr. 28-ig meghosszabbította. — Gyászhirek. Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Alantirottak fájda- tomtól megtöt szivvel tudatják az összes rokonság nevében va felejthetetlen szerető anya, nagyanya, anyós és nagynéne, özv. Tombory József-né, szül. Nedeczky Zsuzsáiménak, február 14-9», éjjel 1 és fél órakor hosszas szenvedés után, életének 75. özvegységének 25-ik évében történt gyászos elhunytát. A kedves halott hült tetemei f. hó 15-én d. u, 3 és fél órakor tétettek az ev. ref. egyház szertartásai szerint a vasúti indóháznál levő lakbázból, a vasút melletti ; sirkertbe örök nyugalomra. Szatmárnémeti, 1902. február 15. Fájdalomtól sújtott fin: Tombory Virgil. Menye: Szmetány Berta. Unokái: ifj. Tombory Virgil, Emma, Ernő, ; Géza, Aranka, Béla. Áldott legyen emléke! — Gyaszhir. Fankovits Sándor, a munkácsi m. kir. áll. főgymn. köztiszte­letben álló igazgatója, s az ottani társa­dalmi életnek egyik vezérférfia f. hó 8-án, életének 56-ik, tanári működésének 31-ik, igazgatóságának 27-ik évében hosszas szen­vedés után meghalt. A gyászeset Munkács város és nagy vidéki közönségére megdöb­bentő hatással volt, mivel a megboldogult nemcsak a tanári pályán s igazgatói hosz- szas tevékenysége által szerzett elévülhetlen érdemeket úgy az intézet kifejlesztésére, mint annak belső szervezése, tapintatos vezetése s most már kifejlett internátusának létesítése által, hanem u megyei, városi és köztársadalmi teviíkenvség terén is kiváló szerepet vitt, részint mint vármegyei, ré­szint mint városi törvényhatósági bizottsági régi tag, továbbá mint munkácsi ca9Ínói elnök s társadalmi intézmény buzgó vezetője vagy tagja. Temetése f. hó 10-én *

Next

/
Oldalképek
Tartalom