Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-12-30 / 52. szám

SZATMÁR ÉSYIDSKE Szatmár és vidéke részére megbízható Csakis oly érdeklődők, kik komolyan szándékoznak a czikk eladásával foglalkozni szíveskedjenek ajánlataikat „csokoládé“ jelige alatt e lap kiadóhivatalához küldeni, Tűzifa eladás. Kétéves vágású első rendű hasáb, cser, bükk és gyertyán köbméterje a Göz- fürész melletti raktárban 5 K 35 f., köbméterje házhoz szállítva 5 „ 75 „ 10 köbméter vételnél a raktárban 52 korona, 10 köbméter vételnél házhoz szállítva 56 korona. Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető: a Szatmár-erdödi h. é. va­sút üzletkezelöségénél Szatmár, Deák-tér 24. SZ. (Takarékpénztári épület) és a SZat- márnémetii ipar hitelszövetkezet árucsarnoká- han Deák-tér 5. sz. zyan árak Dán, valamint szépé pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi gyapjúszövetek férfi öltözetekre, ta­vaszi, nyári, őszi és téli női és férfi felöltőkre való kelmék. Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért @ millenniumi éremmel kitüntetve. • ~ o Szepességi gyepen fehérített len-vász­*t““haza1 iparcsarnoka O SZATMÁRON. s) dj(g) Női-, férfi-, leány- és fiu-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hin s pécsi keztyükböl, női derékfüzókból, (Miederekböl), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és esö- ernyök, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi ipnrczikkek, szőttes, női és férfi mOSÓkelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfehér­vári kékfestő és mindt i) színű divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok ; kálót uszegi „varottasok“, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. □Teljes menyasszonyi kelengyék a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 52— Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. 15957—1902. P. sz. Hirdetmény. A szutmár-némiti-í kir. törvény szék közhírré teszi, hogy az ecsedi láp lecsapoló társulatnak Szamos köröd község érdekelt birtokosai ellen kisa­játítási kártalanítás iránt indított ügyében az eljárás megkezdésére ha­tárnapul 1993. év január hó 8-ik napjának d. e. 9 Óráját Számos- köröd községbe és ott a község házá- hoz kitűzte, őzen időre és helyre a társulat jogtanácsosát, az őssses érde­kelteket valamint a távollevők vagy ismeretlen tartózkodásunk részére hi­vatalból kinevezett gondnok Dr. Dóm­ján János ügyvéd szatmári lakost »/, eljárás vezetésével megbízott. Dr. ;Fe- késházy Gyula kir. tszéki biró elé a törvényes következmények terhe alatt, és azon figyelmeztetéssel idézi meg hogy az érdekeltek elmaradása a kár­talanítás felett hozandó érdemleges határozatot nem gátolja és hogy az egyéni külön értesítés vagy a tárgya­lásról \a!ó elmaradás miatt igazolás­nak helye nincs. Szatmár Németi-i kir. tszéknek 1902 deczetnber 6-án tartott üléséből. 2—8 Pászkán Sándor jegyző. . és szájvíz, “•ff Is Hám János utcza 1. sz. (a színház mellett) újra rendezve, készítek: Egyes fogakat, teljes fogsorokat kaucsuk és arany foglalványon. ==. porczellán — arany, platin és cement tömés. Arany fogkoronákat. lílhfh&illffi a legújabban feltalált szerekkel teljesen W fájdalom nélkül. RENDELEK: délelőtt 8-tól délután 5 óráig. ALBISI BAKCSY DOMOKOS ____ orvos—fogorvos. MT es szájvíz, -j »fl SS §1 oi w Eötvös-utcza 4. sz. háznál egy nagy takarék tűzhely jutányos árban eladó. __ Sféi Or vosi tekintélyek által kipróbált s na- ' gyobb kórodákban kitűnő sikerrel hasz- nált külszer a REUMA-SZESZ oo g Mi SZ mm O ii — >* > e Sü CB (fi w W .QJ M 08 biztos s kiváló gyors hatású köszvény, = csúz reuma, ischiós stb. ellen. ===== Hatása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a legidültebb köszvény és csúzfájdalmakut is már néhányszor! bedörz.-ölésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasi'ással kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csak nem az összes gyógy szertárakba. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldés« után küldi a készitó: WIDDER GYULA. S.-A.-IJHELV. kJÜ 81 Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertávábnn, Király-utcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógyszoi-tai-“- ban, Váczi-kövut 17. Szatmaron t B o 8 s i n József és R a j- zinger Sándor gyógyszoi-távaikban. N.-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn János és Koritsánszky Károly gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács Nándor maion — - - v.HiiieaiviB . f nv.1 »r gv rfgyszertftrában. Fehérgyar aton : B a 1 i k a Miklósnál. fejj £2 KO t— C/2 >.o *•53 iQDi —M m ilillÄltllfil villamos csillárok gyári nagy raktár és villamos világítási berendezések vállalata (o) - Szatrrxár, ZEZa.zIn.czijr-Tjitczici ±±. (5~ w j 3) b* VILLAMOS VILÁGÍTÁS VILLAMOS CSENGŐ, VILLÁM HÁRÍTÓ, ÉS ■■ TELEFON W BERENDEZÉSEK i T ■olosóbb árban elkészítek. LEGÚJABB DITTMÁR-félo $ KRIX KRÁX IZZÓ LÁMPA darabja 95 fillér. Leclanche elemek, Csengők, Viasz sodrony, Selyem zsinór, TTj! TJ-jl TTj! Villamos lámpa. Zsebben is hordható, kényelmes, czélszerü tartós. Mindenkinek szükséges szobák, lápcsők, folyosók, inéi lökhelyi-légek megvilágítására. Tiszteknek gya­korlatnál rendkívül alkalmas. Turistáknak nélkü­lözhet*!,len. Orvosoknak ás szülésznőknek éjjeli Iá • ugatásoknál. Kontos gyárakban, malmokban, pin- Czékben, raktárakban robbanó anyagoknál. A/ utazJ<özönségnek megbecsülhetetlen, ha éjjel meg­érkezik. Házi asszonyok öröme. Nídcs többé gyér í vnoUipp padlón és szőnyegen. Gazdákat és birto­kosokat megóv tűzvész és támadás ellen; a széna pudlásra éjjel is fel lehet menni. Teljesen tűzbiz­tos. Több ezerszer használható, és ba a telep idő­vel kiég uj telep 75 krért kapható. ­Ara 6 korona. Költségvetést díjmentesen. . RAKTÁR: — — Taszter rendes, Szigetelt vezeték, Izzó lámpa minden rendszer Körte taszter, Foglalat minden rendszer, Függő lámpák, Szegecs, Kettős vezeték, Csillár lámpák, Szalmiák só, Szigetelők, Álló lámpák és mindenféle technikai ozlkkek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom