Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-12-23 / 51. szám

SZATMÁR ES VIDÉK E 1902 november 15-töl 1902 deczember 31-ig* «•team 2. Minden érben, úgy az idén is nagy kedvezményben részesiten a tisztelt vevőimet s szokásos s ee t*jv?i sís8«bi mely alkalommal az alant felsorolt áruk kerülnek mélyen leszállított árban Kezdődik 1902, november 15-től és tart ^ 1902, deczember 31-ig, eladásra: 150 féle minta 5000 méter I. rendű jól mosható karton, volt 32, 35 és 40 most 20 és 25 kr. szia 1000 3000 1000 1500 1500 A kiselejtezett „ divat batist volt 50 és 60 most 20, 25 és 30 kr. gyapjú delin minden div itszinben volt 60 69 most 35 kr. divut pongyola flnner volt 32 . . . most 20 kr. jól mosható divat barket volt 30, és 40 most 22 és 26 kr. 120 cm. széles női divat gyapjú szövet és posztó volt 1 frt. és 1.50 . . most 38. 55 és 80 kr Bt i 50 fele minta 3000 méter ruha és blu/. szepfir volt 35 és 40 . most 16 és 18 kr 200 féle minta 3000 méter színes, fekete és fehér, sima és mintázott legutólsó divat 1 blúz és ruha selymek 60 krtól feljebb, továbbá futó és nagy szőnyegek, paplanok ej ágy- és asztalterítők, gyapjú- és csipkefüggönyök, kiselejtezett d • el.-őrendü minő.ég jS női kész fehérnemüek, úgy szintén maradék vásznakat és sifonokat ^ potom áron boc-ájtorn t. vevőimnek rendelkezésére, miért is kérem az idő rövid-óo-é jj miatt ezen alkalmat a sziikségletfedezésére mielőbb igénybe venni. 'S az ösmert elsőrendű minőség, nem bóvlérozott reklam-áru, minden ejv^s árucikknek feltétlen szabott i ára, nyíltan szamokkal van jelölve, ennélfogva a túlbecslés teljesen kivin zárva. 7 _7 j! ■1 902. végreb. szám. 918 —1902. végreh. sz, Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. tör­vényszék 1901. évi 12653s. számú vég­zése következtében dr. Léd-rer Zsigmond ügyvéd által képviselt Umrátla és társa javára, Tasztinger János és társa ellen 1284 kor. 20 fill, s jár. erejéig igoi. évi január hó 10 én foganaiositett kielégítési végrahajtás után lefoglalt és 1920 koro­nára becsült következő ingóságok u. mV": egy lóerejü tisz itó-gép járgány nyal, lo­vak, széna stb. nyilvános árverésen el­adatnak. Mely árverésnek a hulmi-i kir. járás­bíróság 1901. évi v. 043. számú végzése folytán 1280 |kör. fill, főkövetelés, ennek 1901. évi február hó 5-ik napjától járó 6 százalék kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig összesen 99 kor. 49 fii 1.- ben biróilag már megállapított költségek erejéig Nagy-Tarnén adós lakásán leendő eszközlésére 1902-ik évi deczember hó 29-ik napjának délelőtti fél 12 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni. JR Árverési hirdetmény. Alul irt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX’ t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Szatmárnémeti kir. törvényszéknek 1901. évi 17637. V. számú végzése következtében Dr Keresztszeghy Lajos ügyvéd által képviselt Réztelek és vidéke önsegélyző egylet javára Mayer Károly Hirsch Berta és Mayer Mihály ellen 240 kor. s jár. erejéig 1902. évi február hó 13-án foganatosított kielé­gítési végrehajtás u ján le és felül foglalt 1570 koronára becsült következő ingó­Egy jókarban levő zongora eladó. Báthori-utcza 27. sz. 2—3 I Eladó kedvező feltételek mellett­Kölcsey-utcza 33. szám alatti Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek ’volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. § a értelmében ezek javára is elrendelte­tik. Ezen tartozásra 100 kor. fizettetett. Kelt Halmi, 1902. évi decz. hó napján. MARKOVICS, kir. bírósági végrehajtó. 4-ik ságok, u m : cséplőgép, bútorok és egye­bek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a szatmárnémeti kir. járásbíróság 1902-ik évi V 1590/7. számú végzése folytán 24o kor tőkekövetelés, ennek 1901, évi szeptember hó 23 napjá­tól járó 6°/0 kamatai, váltódij és.ed dig összesen 93 korona 94 fillérben birói­lag már megállapított költségek erejéig — az eddig fizetett összeg betudásával — Csengerben, alp.-re-ek lakáján leendő eszközlésére 1902. évi deczember hó 31-ik napjának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX t. ez. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg­többet ígérőnek szükségesetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingósá­gokat mások is le és felülfoglaltatták, s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az i88r. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1902. évi deczember hó 12. napján. ÁDÁM ALBHRT, kir. bírósági végrehajtó. HÁZAS TELEK ahol van 5 szoba, 2 konyha, tágas kama­ra, pincze, istáló, 4 fáskamara és kert. Értekezhetni Véssélényi-.U. 15. sz. ZABARI FERENCZ tulajdonossal. Ugyan csak Kölcsey-utc/.a 46. sz. alatti puszta telek gyümölcsössel és 60 méternyi utcza fronttal építkezésre alkalmas, bő vizellö tégla kuttal. Éitekc/h'-tni a fentit irt szám alatti tulajdonossal. 2—2 Édes mustár igen kellemes izli jó étvágyat eszközöd 1 üveg ára A korona. Iztelcnitett Csukamájolaj 1 üveg ára 1 korona. Fagy-balosam. Dr. G Ö B L után 1 üveg ára 1 korona. Tyuksa e mir tó 1 üveg ára 1 korona. Kapható az egyedül készitö BOSSIU JÓZSEF gyógyszertáriban. 1ST. Húzás Utolsó hét. már 1902. deczember hó 30-án Így. kir. jótskonvcÉ álhsorsjáték főnyeremény 150.000 korona j&jz összes 2^.3rere2^Q.é3Q.3rels: összege 365.000 3sor Sorsjegyek á 4 koronáért kaphatók: a m. kir. lottójövedéki igr/ga óság nál Budapesten (C*ep< lrakpart, Vámpalota), továbbá: vahimenyi posta-, adó­vám- és sóhivatalnál, vasúti állomásokon s a legtöbb dohány tőzsdében é váltóüzletben. 2—2 Budapest, 1902. julius hó 1-én. Wl. kir. lottójövedéki igazgatóság. Eötvös-utcza sz. háznál egy nagy takarék tűzhely jutányos árban eladó. Orvosi tekintélyek által kipróbált s na- gyobb kórodákban kitűnő sikerrel hasz­O B nált külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatású kö$2vény, ===== csúz reuma, ischiás stb. ellen. == Hatása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a legidültebb köszvény és csúzfiijdalmakat is már néhánysznj-i bedörzi-ülésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg áva használati utasítással I kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csak oem az összes gyógyszertárakba Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER GYULA , S.-A.-UJIfEJLY. Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertávában. Király-utcza 12. és az Égger-féle .Nádor gyógyszertan­ban, Váczi-körut 17. Szatmáron : B o s s i n József és Raj­zinger Sándor gyógyszertáraikban. N.-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn János és Koritsánszky Káról) gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar- _. J maton : Bálik a Miklósnál. ♦jh 8—id SS iODB Cmm SE teL Cfj £ S ec Csi G£2 llBSti villamos csillárok gyári nagy raktár és villamos világítási berendezések vállalata Szatmár, ISZa.z:ira.cz;37--*uitczia. ±±. VILLAMOS VILÁGÍTÁS VILLAMOS CSENGŐ, villám hárító, m TELEFON W BERENDEZÉSEKET leplossbb árián elkészítek. LEGÚJABB DITTMÁR-féle KRIX KRÁX IZZÓ LÁMPA darabja 95 fillér. TJ-jl TXj! Villamos-lámpa. TJj! Zsebben is hordható, kényelmes, czélszerü, tartós. Mindenkinek szükséges szobák, lépcsők, folyosók, mellókhelyi-iégek megvilágítására. Tiszteknek gya­korlatnál rendkivül alkalmas. Turistáknak nélkü­lözhetetlen. Orvosoknak és szülésznőknek éjjeli Iá maratásoknál. Konto« gyárakban, malmokban, pin- CZÓkben, raktárakban robhanó anyagoknál. A/ utazóKözönségnek megbecsülhetetlen, ha éjjel meg­érkezik. Házi asszonyok öröme Nincs többé gyer- tynesöpp padlón és szőnyegen. Gazdákat és birto­kosokat megóv tűzvész és támadás ellen; a széna padlásra éjjel is fel lehet menni. Teljesen tűzbiz­tos. Több ezerszer használható, és ba a telep idő­vel kiég uj telep 75 krórt kapható. Ara 6 korona. Költségvetést díjmentesen. £3­RAKTÁR: Leclanche elemek, Csengők, Viasz sodrony, Selyem zsinór, Taszter rendes, Szigetelt vezeték, Izzó lámpa minden rendszer Körte taszter, Foglalat minden rendszer, Függő lámpák, Szegecs, Kettős vezeték, Csillár lámpák, Szalmiák só, Szigetelők, Álló lámpák ===== és mindenféle technikai ozlkkek. . - . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom