Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-12-09 / 49. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE jm ^ 1902^november 15-től 1902 deczember 31-ig1 g$g§ ém Üti! fitv&i&SS Minden évben, úgy az idén is nagy kedvezményben részesiten a tisztelt vevőimet s szokásos mi mi IWk (Sí ttk /Ki írntm*. m*. _ _ !üifi m mmwi mmmm® mely alkalommal az alant felsorolt áruk kerülnek 150 féle miotn 5000 méter L rendű jól mosható karton, volt 32, 35 és 40 most 20 és 25 kr. „ divat batist volt 50 és 60 most 20, 25 és 30 kr. gyapjú delin minden divatszinben volt 60 69 most 35 kr. divat pongyola ílnner volt 32 . . . most 20 kr. jól mosható divat barket volt 30, és 40 most 22 és 26 kr. 120 cm. széles női divat gyapjú szövet és posztó volt 1 frt. és 1.50 . . most 38. 55 és 80 kr. Kezdődik 1902, november 15-től és tart 1902, deczember 31-ig, mélyen leszállított árban "mff eladásra: 1000 " 3000 „ 1000 » 1500 szín 1500 50 fűle minta 3000 méter ruha és blu/. szepfir volt 35 és 40 . most 16 és 18 kr. 200 féle minta 3000 méter fezines, fekete és fehér, Viiha és mintázott Icgutólsó divat blúz és ruha selymek 60 krtól feljebb, továbbá futó és nagy szőnyegek, paplanok, agy- ős asztalterítők, gyapjú- és csipkefüggönyök, kiselejtezett de elsőrendű minőség női kész fehérnemüek, úgy szintén Maradék vásznakat és sifonokat, potom áron boc-ájtom t. vevőimnek rendelkezésére, miért is kérem az idő rövidsége miatt ezen alkalmat a szükségletiWlczésére mielőbb igénybe venni. jg£ m 99 mm •*• £. ---------°--------------* ~ --------------'O "V ^ w ............ \ k iselejtezett az ösmert elsőrendű minőség, nem bóvlérozott reklam-áru, minden egyes ámezikknek foltét len szabott ; * ára, iiyiltan számokkal van jelölve, innélfogvu a túlbecslés teljesen kivin »nrvn. ő—7 Karácsonyfára remek dísztárgyak és cznkorkák. Az általános rossz viszonyok folytán ajánlom a t. ez. közönségnek a legmegbízhatóbb forrásokból beszerzett áruimat oly olcsó árakban, hogy a fővárosi czégekcnél is jóval olcsóbbak. Különösen : Londonból importált Rum, Valódi orosz teea, Angol és magyar teea sütemény, Kávé valódi Ceylon, Portorico, Arany jáva, Mocca és Jamaikai különlegességek. Valódi hollandi Hering legjobb Comuchoi Angolna ős mindenféle páczolt, füstölt és conservált hal különlegességek, Libamáj pástétom, Marhagulyás, Szarvas, Oz, ős Fáczány Ims Conservek, Legjobb Buzeur Conservált Zöldborsó. Champion gomba franczia, Gergins (Angol uborka.) franczia Boreczet. Mustár franczia Diaphnne és Ti- woli üvegcsékbe és mérve Mártás Worchesler, angol. Boszniai aszalt szilva különlegesség. Leghíresebb Bozeni befőtt gyümöses, Conservált gyümölcs buraczk iz és Birsalma sajt. Maggi leves ízelítő. Szt. Anna maláta .Caceo (táp sütemény) Nestle gyermek tápliszt Glasner főle kétszer Sült Piskóta gyengélkedő gyermekeknek és vérszegényeknek. Sag Kása és Tapisca franczia; Zab Cacao (uyeugélkedő gyermekeknek) Valódi Ementáli, Groy, Trappista, Roquefort', Pármai, Roinadour és Kincsem sújt. Legjobb orosz Caviar, Görög, Spanyol, Rajnai és Berdeauxí bor. Palugyai J. és fiai, Jálico. A Ferencz és trsai és az Erdélyi pincze egylet magyar borai lerakat». Erven Lucao Bole hollándi Kenyeres K. brassói, Girolamo Luxardo Zárai, «I. A. Baczevsky lembergi és legjobb hazai gyártmányú likőr különlegessé­gek- G. H. Mumm & Co. Dűmioy §1. Co. fi-ariczia Törley József ős trsai, Beliitiui Braun A. és Hubert J. TE. magyar pezsgő borok, J. & F. Mur-: tell, Jules Robin & Cö. franczia Magyar-franczia világosi, Gróf KegJo- vich Is tv. magyár Cognac. G., és W. Heller, Veit Fűrtk és fiú, Stol!- werk .Testvérek magyar gyártmánya Czukorka és Chocolade Bon­bonok. Vidéki megrendeléseket 5 kgr. súlyig is, bérmentve, ingyen csomagolással szállítok. Szives pártfogásokat kéri, alázatos szolgálattal Szentpéteri M. fűszer ős csemege kereskedő, 1_4 Deák-tér Plébánia palota. m m [30CJ 1 5159—1902. tk. Árverési hirdetmény kivonat. A mátészalkai ki r. járásit Íróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a mátészalkai Ipar és kereskedelmi bank végrehaj­tatnak Grész Jenő végrehajtást szenvedő elleni 5000 kor. tőkekövete­lés és jár. végrehajtási ügyében a szatmári kir. törvényszék (a m-szálkái kir. járárásbiróság) területén lévő m.-szalka községben fekvő a mszalkai IŐ9 sztjkvben 210 hrsz. a. foglalt balsöség 441 K. 10 fii, a m.-szálkái 822 sztjkvben 214 hrsz. alatt foglalt belsőségre az árverést 56 kor. 10 fil­lérben ezennel megállapított kikiál­tási árban elrendelte, és hogy a fen- nebb megjelölt ingatlan az 1902 évi deczember hó 24-ik napján dél­előtt 9 Órakor e bíróság árverelö helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul eladatni nem fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10°/o-át. vagyis 244 IC., 16 K. 30 f. készpénz­ben, vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékké­pes értékben a kiküldött kezéhez le­tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró­ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgál­tatni. Kelt M.-szalkán, 1902. okt. 16-án. A kir. jbiróság tkvi hatósága. Horváth kir. járásbiró. Mégf csak néhány napig*. Húzás már 1902. deczember hó 30-án. Hagy. kir. jólékonyczélu államsorsjálék főnyeremény 150.000 korona-A.Zi összes n3reremén37-el2: összegre 365.000 kor. Sorsjegyek á 4 koronáért kaphatók: a m. kir. lottójövedéki igazgatóság­nál Budapesten (Csepelrakpart, Vámpalota), továbbá; valamenyi posta-, adó-, vám- és sóhivatalnál, vasúti állomásokon s a legtöbb dohánytözsdében és váltóüzletben. 2—2 Budapest, 1902. julius hó 1-én. NI. kir. lottójövedéki igazgatóság. 1 & Eötvös-útcza 4. sz. háznál két szoba, előszoba, konyha azonnal kiadó. Orvosi tekintélyek által kipróbált s na- nvnhh kórnrlákhfln Uitiinn sikerrel hasz­gyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz­nált külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatású köszvény, = csúz reuma, lsehiás stb. ellen. = Hatása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a legidültebb Tcöszvény és csúzfájdalmakat is már néhányszor! bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatfmegszüntet. Egy üveg ára használati utasitássál I kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csak nem az összes gyógyszertárakba Postán utánvéttel, vagy a pénz elózetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER GYULA S.-A.-UJHEIiY. Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár11- ■ . .ban, Váezi-körut 17.^ Szatmáron : BossVn József és_Raj­z 1 n g e r Sándor gyógyszertáraikban, N.-Károlyban : F i;t,.o s Ferencz, Hahn János és K o,y iVí á n s z k y Károly gyógyszerészeknél Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar maion: Bal lka Miklósnál. teC fel) OQ O cd 0Q >• :o CSJ CG to km s go *35 ES "cc 's »•cö - N «2 iez& villamos csillárok gyári nagy raktár és villamos világítási berendezések vállalata Szatmár, ±±. •■>-£?< Jb u ­r'5W' VILLAMOS VILÁGÍTÁS VILLAMOS CSENGŐ, W villám hárító, w TELEFON WWWm W BERENDEZÉSEKET legolosókl árban elkészítek. LEGÚJABB DITTMÁR-féle KRIX KRÁX IZZÓ LÁMPA darabja 95 fillér. TXj! TTjl TT5! Villamos-lámpa. Zsebben is hordható, kényelmes, czélszerü, tartós. Miudonkinek szükséges szobák, lépcsők, folyosók, mellókhelyGégek mngvilágitására. Tiszteknek gyn- korlatnál rendkívül alkalmas. Turistáknak nélkü­lözhetetlen. Orvosoknak ás szülésznőknek éjjeli Iá- irogatásoknál. Fontos, gyárakban, malmokban, pin* ezekben, raktárakban robbanó anyagoknál. Az utaztHflZÖnségnek megbecsülhetetlen, lia éjjel meg­érkezik. Házi asszonyok öröme. Nincs többé gyer- tyacsöpp padlón és szőnyegen. Gazdákat és birto­kosokat megóv tűzvész és támadás ellen; a széna padlásra éjjel is fel lehet menni. Teljesen tűzbiz­tos. Több ezerszer használható, és ba a telep idő­vel kiég uj telep 75 krért kapható. — Ára 6 korona. *$$ Költségvetést díjmentesen. *&­33, A EK T A ü: Leelanche elemek, Csengék, Viasz sodrtyty,,^ Selyem zsii»ÄMc Taszter rendes, Körte taszter, Szegecs, Szalmiák só, Szigetelt vezetik, ízzé lámpa minden rendszer Foglalat minden rendszer, Függő lámpák, Kettős vezeték, Csillár lámpák, Szigetelők, Allé lámpák és mindenféle teohnlkai ezikkek. iil

Next

/
Oldalképek
Tartalom