Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-11-18 / 46. szám

SZATMlR ÉS VIDÉKE. — Törvény agglegények ellen. Szigorú törvényt hoztak nemrégiben Argen­tina délumcrikai köztársaság egyik álla mában. A házassági korszak u 20-dik évvel kezdődik ott. Aki 30 éves koráig nőtlen marad, annak hónuponkint 20 korona adót kell fizetni. A legközelebbi 5 évben 100 száza­lékkal növekednék az adó. A 35—50 év kö z.ött havonkint 80 koronát fizet az aggle­gény. 50-től 75 évig 120 koronát hónapon- kint. Csak a 75-ik év után száll le nz 40 koronára évenkint. A 80-ik év után az legény már nőin fiz-t adót. Az özvegyeknek három évig szabad gyászolni, de akkor is­mét meg kell nősülniük. Aki kitudja nui- tiitui, hogy egy évben háromszor kapott ko­sarat, azt az adó alól felmentik. A törvény uz angol újságok szerint kitünően bevált. — A gazda és cselédje. A köz­igazgatási bíróság kimondotta, hogy u gazda cselédjéért a gyógyítás költséget tizenöt napi szolgálati idő után még az esetben is tar­tozik fizetni, ha a betegség idült termé­szetű. Megokolja pedig ezt nz álláspontját azzal, hogy az 1898. évi XXI. t.-cr. 5^§-a; szerint a betegség idillt volta a gyógyítás költségének fizetése alól mentességet nem hiztosit. — A tél. Nem kell nár tovább vára­kozni reá, mert ime be toppá ütött az iirazi, hamisitatlan tél. Nem küszöbe már a télnek november, hanem magú a tél. .Olyun parázs hideg az idő, külöuösen reggel és délután naplementekor, bogy a rókaprémes felöltő is ugyancsak el kél. A meteorológiai jelzé­sek és Falb ez alkulomma! találkoznak ki­jelentéseikben, mert azt mondják, hogy a száraz, hideg idő marad s egyelőre hava­zásra gondolni sem lehet. A jégsport hívei unnál szívesebben veszik | tél beköszöntőt s ha uz idő igy tart, megnyílik a jégpálya a korcsolyázók nem csekély örömére. — Anyakönyvi közlemények. Születtek : Job Antal, Szilagyi Mária, Hir- novits Ferencz, Szilágyi Ilona Erzsébet-, Demeter Jenő, Léber László Antal, Feuer Erzsébet, Mihálka Pál, Braun Izruel, Má­rián Miklós, Tusi Róza. — Meghaltak: Tóth Józsefné Bob Mária 58 éves, Erese Károly 3 napos, Eles János 7 éves, Szilágyi Etel 2 hónapos, Kovács Anna 9 éves éves, Új­városi Andráené Horváth Julianna 53 éves, Horváth Ferencz 1 hónapos, Malmi Kálmán 3 éves, Z tchari Irén 3 hónapos Bencze Fe­rencz 5 éves, Herczeg László 85 eves, Csed- reki Gusztáv 42 éves, Haraszthy Tamás 54 éves, Borsó András 6 éves, özv. Papp Sáu- dorné 73 éves, Megyaszui Andrásné' N&gy Erzsébet 73 évés. — Az ország telekkönyvi rende­zése. Abban u tudatban, hogy a telekkönyvi állapotok országos rendezése milyen fontos úgy I nagy- és kisgazdák, valamint u köz­gazdaság, ipar és kéreskedelem érdekeire} nézve is, az igazságügyminiszter sietteti e munkálat haladását. Az ország külömböző részein szétszórtait működő b-tétszerkesztő bizottságok 51 község területén dolgoznak jelenleg. E községek ezek : Pozsony me­gyében: Nagy-Szombat. Buzin, Gálámba, Somorja, Pozsony; N y i t r u iu e g y é ben; Érsekújvár, Gulgócz, Vágselye, Nyitra; Zemplén megyében: Abádszalok, Sá- torolja-Ujhely ; Komároinmegyébentl Komárom, Tata; Fejér megyében; Du- na-Adony; Heves megyében: Eger; Eszter gom m egyé ben: Esztergom ; Pestmegyében: Kunszentmiklós, Kalocsa; J | s z-N agykun-Szolno km egyében^, Jász-Apáthi, Jászberény, Mezőtúr, Szolnak ; Szatmár megyében: Fehér-Gyarmat, Mátészalka, Nagykároly, Sziitmár-Németi; Hajdumegvében: H "jdu-Böszörmény : Szabolcs m egyéb n: Kisvárda Nagy-! Kálló, Nyíregyháza; Bura | y a in egy | ben : Sáhd ; B i h a r m eg y I b e n : Élesd, Székely- hida, Tenke ; Csöng rád megyében-, Csongrád ; Y u s m e g y é b e n : Szerdahely : B á c s-B odrog megyében: Újvidék Baja, Bács-Almás, B.-Újfalu, Hódság, 0­; Becse, Titel, Zenta, Zotnbor; Te mes me­gy ében: Palánk», Kabin, Tetnes; [f o - rontálmegyében: Topolya. Puiicsova és a magyar tengerparton Fiume. A telekkönyvi betétszerkosztést elrendelő tör­vény megalkotása, tehát 1896 óta ösz- szeseu 1280 község és puszta lett rendez-, ve. Ahogy a betétszerkeszlő bizottságok egy község reudezését befejezik, arról minden egyes birtokosoknak írásbeli értesítést kül­denek. Ez értesítés be van az i-> foglalva, hogy nz értesítést nyert egyének saját neve alatt a saját hété jébe iu;c*oda helyrajzi számok lettek tulajdona gyanánt bejegyezve. Egyúttal felszólítást nyer minden egyes ingatlan-tulajdonos, hogy maga is győződjék meg, nem csuszott-e valami hilm a betétjébe s hu igen, annak kijavítását hat hónap alatt Írásban vagy szóval kérje. Nem ajánlható eléggé, hogy e felszólításnak ki-ki a saját érdekében eleget tegyen. E határidő elmu­lasztása után az esetleges hiba csak peres utón javítható, ami hosszadalmas cs költsé­ges is. Az uj telekkönyvi betétek tüstént, ahogy elkészültek, | telektárban akárki ál­tal, akármikor a hivatalos órák alatt iueg­tők és pedig díjtalanul, s igy módjában áll akárkinek, bogy a saját telekkönyvi betét­jében netalán felfedezett hibáuak kijavítá­sát még idején kérje. —- Az állami pénzkezelés újjá­szervezése. A magyar közigazgatást ujesz- tendőre alaposan megváltoztatják. Első sor­bin !>z állami pénzkezelésben történek üd­vös változtatások. Újé/re mintegy hatszáz vármegyei pénzkezelő tisztviselő lép át az állam szolgálatábi s ennek keretében fogják kizdni azt a körülbelül négyszáz millió koronára menő összeget, amely eddig a vár- ii) ‘gyék kezén ment keresztül Ezentúl tehát nemc-mk az állam vagyonát, nz adót és- a kincstár érdiét fogja figyelmesen gondozni az állam, hanem az árvák vagyonát és ál­talában u közönség vagyoni érdekét is, | mennyiben hatósági kezeléssel van kapcso­latban. A vármegyei pénz s számvevőségi tisztviselők egyelőre mostani illetményeikkel és elnevezéseikkel rendelkezési állapotba jut­nak és a pénzügyminiszter részint az állam­pénztáruknál (adóhivataloknál,) részint a péuzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő­ségeknél fogja őket elhelyezni. Végleges ki­nevezésüket a jövő év folyamén kapják meg. A tisztviselőkkel együtt a 63 vármegyéből száz hujdu mond búcsút a vármegyeházának. Muga a pénzkezelési reform, híven a tör­vényben lefektetett alapalvekhez, úgy vau keresztülvive, hogy sem a vármegyék, sem u tisztviselők, sem a nagy közönség kárt ne vulljuuak. Az állam átveszi a pénzkezeléssel és ellenőrzéssel járó munkát és felelőséget, a vármegyének rendelkezésre becsájtja szak­közegeit, bogy a községek és a rendezett tanác-u városok vugyoukezelésének felügye­leténél segédkezzenek. A vármegyék továbbra is inegtariják rendelkezési jogaikat, határoz­nak pénzeik elhelyezéséről, kivetik a pótu- dókat, határoznak a községek és a rendezett tanácsú városok költségvetéseiről és záró­szám .(lúsntról. A vármegyei törvényhatósá­goké, uz alispánoké és az árvaszékeké az imperium, ők ezentúl is urak maradnak; az állami (pénzügyi) közegeké az engedelmes­ség. A járási számvevői intézmény már a jövő évben 413 járásban szervezve lesz, a belügyminiszter pedig egységes alapelvek megállapításával fogja a vagyonkezelést a törvényes mederbe terelni. — Több mint 4 millió levelet to­vábbított már a budapesti postán a világ minden irányába G a e d i c k e ismerete? sze- rencsegyüjtődéje. Bizonyt téka annak, hogy mily tekintélynek örvend e c/.ég úgy be?- mint a külföldön. — Felhívjuk a birtokos osztály fi­gyelmét Neuschlosz Testvérek szatmári ezég- nek lapunk mai számában közölt hirdeté­sére. A ezég megbízhatósága folytán ajánl­juk gazdáinknak, hogy ezen kedvezményes kölcsönt vegyék igénybe. — A Honvéd sörcsarnokban na­ponta kétféle kőbányai frissen . csapolt sör áll rendelkezésére.;! sörkedvelő közönségnek, u. m.: Király-sör a szokott árban, Korona­sör pedig pohirankint 11 kr; villás reggeli nagy választékban. — Halász Mórnak lapunk mai szá­mában megjelent hirdetésére felhívjuk olva­sóink becses figyelmét. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiak részére: vasárnap, hétfő, kedd- szerda, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak; vasárnap és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindennap reggeltől este 9 óráig. — A Kossuth-kertben újonnan épült gőz- és kádfürdő legmodernebbül van berendezve, villanyvilágítás, légfű­tés, villanyozás orvosi rendelet szerint. Te­lefon a fürdői irodában. Gőzfürdő férfiúknak: vasárnap, kedd, szerda, csütörtök és szom­baton délelőtt rendes árak mellett, hétfőn és péntek délután kedvezményes árban. Gőzfürdő nőknek: hétfőn és pénte­ken délelőtt, kedden, szerdán délután rendes árak mellett, vasárnap és csütörtökön dél­után kedvezményes árban. Friss sör és egyéb italok rendelkezésére áll a nagy­érdemű fűidőző közönségnek ugymint'ételek is. — A villam-vasut d. e. 10 óra 53 percz- től 11 óra 03 pereséig kivételesen a fürdőző közönségre vár. Nyilttér. R irtok parczellázás. Tulajdonos Debreczeni Első Takarék- pénztár megbizása folytáu f. évi használatra bérbeadjuk vagy örökáron eladjuk holdan­ként! parczellákban rendkívül kedvező fize­tési feltételek mellett, Nagyar községben (f.-gyarmati járás) levő I. oszt. szántó ÓS kaszáiéból álló mintegy ­1400 holdas nemesi birtokot, legmodernebb emeletes kastély kiválóan gon­dozott park és gazdasági épületekkel. — Venni vagy bérelni szándékozók fordulja­nak levélileg vagy személyesen nqgv 1 fehérgyarmati vagy szatmári irodánkhoz. ii/zzei aapcsoiuiosan értesítjük a közönséget, hogy budapesti elsőranau nLe' intézetnél 15—70-ig terjedő --------­olcsó törlesztéses kölcsön kapható 600 koronától a legmagasabb “ szegig, első és második helyen a'leorövirtThü idő alatt oly kedvezménynyel is, hogy” ■' adós elhalálozásával tartozása is meqszünlt és az örökös tehermentes birtokhoz bt Meglevő terhek is átváltozthatók ezen WaIm ményes kölcsönre és esetleg nagyobb Összelrl’ Ügyfeleink kivánatára felvettük , vábbá üzletkörünkbe az alábbi ügyletek 1° bonyolítását is: 1) Szerezzünk olcsó személyi és váltóhitelt 2) Olcsó kölcsöut termény áru, értékpaDir sertés és marhaállományra anélkül hogy a terményt vagy árut a tulajdo' nos befuvarozás és raktározás költséi»ei- vei terhelné. 3) Közvetítjük helybeli vagy vidéki pénz intézetek és részvénytársaságok rész vényeinek eladását és vételét. 4) Birtokok parczellázását, birtokok és házak eladását, vételét, bérbeadását és bérbe vételét. 5) Nyilván tartjuk a felsorolt kereske­delmi ügyekben a keresletet és kínálatot törvnyszkileg bejegyzett ezég, BANKBIZOMÄNYOSOK. szatmári iroda: Árpád-utcza 20. Telefon sz. 16. Nagyon sok ember kidobott pénznek tart­ja azokat az összegeket, melyeket az iparosok és kereskedők hírlapi hirdetésekre költenek de azok, a kik értenek a dologhoz, máskép nyilatkoznak. így Barnum, a reklám nagy­mestere, azt szokta mondani, hogy* „a gazdag­ság útja nyomdafestékkel van bekenve“. Barnum sikerei bebizonyították, hogy nagyon jól ki tudta használni a nyomdafesték-nyujtotta elő­nyöket. Astor szerint „a siker a nyomdák jőve- védelmének szaporításától függ“. Macaulay pedig következőleg szól a hirdetésekről : „Valamint a gépeknek a gőz, úgy az üzletnek is mozgató ereje a- hirdetés“. hirdetések mellett nyilatkozik több hires milliomos is.____ íg y Vanderbilt: „Hogyan tudja meg a világ, hogy va­lami hasznos dolog van bir­tokunkban, ha azt nem hir­detjük ?“ Stewart A. J., a ki szintén számtalan mil­lióra tett szert, egész gazdagságát a hirdeté­seknek tulajdonította. — Hertzog Rudolf berlini világhírű ezég főnöke pe­dig egy Ízben a követ­kezőket mondta: „Egész vagyonomat, világszerte is­mert nevemet és millióimat kilenczvenszázadrészben a hírlapi hirdetések haszná­nak köszönhetem. — Meg­győződtem róla, hogy hír­lapi hirdetések nélkül ma­napság semmiféle üzlet nem boldogulhat“. — ■ r~ (t. e.) „SZATMAR ÉS VIDÉKE“ KIADÓHIVATALA :• IGEN SZOLID?- ÁRSZÁMITÁSSAL TESZ Fit HIRDETÉSI! ttTitTiTtTTt Vyzlx sStJx' Önkéntes árverési hirdetés. Néhai -özvt Papp Ferdinándoé hagyatékából fent maradt a né­meti határban levő rétek és szánló földek önkéntes árverésen lesznek eladók 1902. november 24-én d. e. 8 órakor a szatmári telek­könyvi arverelü teremben a kö­vetkezők : felső fordulóban 8 boglyás rét 10,255. „zijk., felső tordu óban 2 boglyás rét 10,287. sztjk., Ü3 tebő fordulóban szántó 3 köb­lös 10,205/b. sztjk., felső fordulóban számó 5 köb­lös 10,206. sv.tjk., a közbülső fordulóban szántó 6 köblös 9611. és 9612. egy üt, ugyanott szánló 9598. sztjk., ugyanott szántó 9591. sztjk. jjlgj Az alsó fordulóban Béku-Ku- rutyolóbun stámó 8506. és 8505. együl 5 köblös, ugyanott az úgynevezett Ham- masszerben 7532., 7531. és 7533. egy üt 5 köblös. Értekezhetni alól Írottnál Uj- uteza 21. sz. Papp Endre végrendeleti véfirrehaitó. — Búcsú estély. Lengyel Józae tiszteletére, ki csekei plébánossá történt ki Deveztetése folytán körünkből távozik, jt barátai s tisztelői folyó hó 27-én ceütörtö kön este fél 8 órakor bucsuestélyt rendez nek a kath. kaszinóban. — Halálozás. özv. Kolurabán Sán- dorné, szül. trócsányi Trócsányi Terézia éle tőnek 64-ik évében f. hó 13-án Szatmárhc- gyen elhalálozott. Nyugodjék békében 1 — A szatmárnémeti torna és vívó egyesület f. hó 15-éu este 6 órakos tar­totta közgyűlését dr. Lehotzky János elnök­lete alatt a városháza tanácstermében. Thur- ner Albert titkár jelentésében vázolta az elmúlt évek történetét, ürömmel látja viszont az uj életre ébredő egyesületet és reméli, hogy az a lelkesedés, raelylyel az egy!et újjáalakításához hozzá fogtak, a jövőben csuk fokozódni fog. A választásokat következő- képen ejtették meg : Elnök lett dr. Lchóczky János, alelnök Barth a Kálmán, titkár Tliur- ner Albert, pénztárnok Unger Istváu, szer- tárnok, művezető Ferencz Ágoston, orvos dr. Gobi Alajos. A számvizsgáló bizottság elnöke Kűszner Albert, tagjai Hatvani Béla és Török Zoltán lőttek. Választmányi tagok lettek: Beznák Aladár, Erdélyi Miksu, dr. Fejes István, Haller Ferencz, Litteczky Ist­ván, Markó Kálmán, Mudris Antal 0<váth Elemér, Regéczi Sándor, dr. Schönpflug Jenő, dr. Tt»nódi Márton, Kun László. Unger István pénztárnok részletes jeh-ntése után a számvizsgáló bizottság előterjesztésére | fel­mentvényt a közgyűlés u pénz tárnoknak megadta. Választás megojtése után a köz­gyűlés véget ért. — Kender gyár. Pénteken d. u. 3 órakor értekezlet volt a városunkban felál­lítandó kender gyár ügyében. Az értekezlet, melyen Pap Géza polgármester elnökölt, elvileg kimondotta, hogy a Lókertben, a városi szőlőteleppel szemben 12 h >ld terüle­tet a felállítandó gyártelep részére díjmen­tesen hajlandó átengedni, ezen időn túl e kedvezmény megszűnik. Amennyiben ezen gyártelep a szegedinek egyelőre csak mint fiók telepe működik, 12 év alatt köteles a ezég azt önnáló iparteleppé fejleszteni. Más áldozatot, mint a terület 12 évre való díj­mentes átengedését, a város nem helyez kilátásba. — Felolvasás a burokról. Dr. An­gyal Jolán, u ki mint orvos az angol-bur háborút végig küzdötte I az előtt Dél Ame­rikában élt huzamosabb ideig, élményeiből, a burok harczárói, szép felvételekkel érdekes előadást tartott szombaton ;ésr vasárnap este a „Pannónia“ éttermében. Mind két estélyen eléggé nagy számú közönség hallgatta a felolvasást. — A villamos kocsik menete na­ponként délelőtt 11 óra 40 p. Szatmár- Gőzfü részről akként módosíttatott, hogy az nemcsak uz Attila-utczai kitérőig, hanem egészen a Kossuth-kert m. á. v. állomásig és vissza. Szatnvír-Gőzfürészig közlekedik úgy, hogy ezen menetnek a Királyháza felé menő m. á. v. vonatához is csatlakozása lesz. 1. Szatmár-Gőzfürészről indul d. e. 11 óra 40 perczkor. Kos9uth-kert máv. áll. érk. d. u. 12 óra 07 perczkor. 2. Kossuth- kert máv. áll. indul d. u. 12 óra 08 perc/.- kor, Szatmár-Gőzfürész érk. d. u. 12 ó. 31 p. — Fosta és távirda hivatalnokok áthelyezése. A helybeli 1-ső és 2 ik számú posta és távirda hivatal tiszti karában 1902. november l-;ől a következő változások tör­téntek: Dittrich Vilmos posta és táviró tiszt a 2-ik számú posta és távirda hiva­taltól az 1-ső számú posta s távirda hiva­talhoz, Gáspárdy Rezső p. t. segédtiszt Szatmár 1-től a szatmári 2-ik számhoz, Liltay László p. t. segédtiszt az 1 tői a 2-ik számhoz, Butkovics János p. t. gyakornok Szatmár 2-től Debveczenbe a 2 ik számú p. s t. hivatalhoz, Plivelics Milán p. t. segéd tiszt Debreczen 2-től Szatmárru n 2-ik számú hivatalhoz, Klein Mór p. t. gyakornok Szatmár 2-től Püspökladányba s Lázár Jenő p. t. segéd tiszt Püspökladány­ból Szutmárra a 2-ik számú posta és távirda hivatalhoz helyeztettek át. — Hajtó vadászat. A szatmári va­dásztársaság vasárnap hajtó vadászatot ren­dezett | Mocsár erdőn, mely alkalommal egy róka, egy nyúl a egy őz volt az ered­mény. A társaság tagjai közül 9-en vettek részt u vadászaton. — Kereskedelemügyi m. kir. mi­niszter 62203/VIII. B. szám. R-ndelet a sörös pjuczkok hitelesítésének elhalasztása tárgyában. Hivatali elődöm 1901 év márczius hó 21-én 9654. szám alatt kiadott rendele tével 1903. évi január hó 1-ig felfüggesz­tette 1899. évi márczius hó 15 én 6523 sz. alatt kiadott rendelet azon részét, mely a korcsmákban és vendéglőkben használt sörös palaczkok korona bélyegzővel való ellátása iránt intozkedilf. Azon körülmények melyek az idézett szám alatt említett elhalasztást indokolta tették, jelenleg is még fenforo<r- ván az 1899. évi márczius hó 15-én 6523 szám alatt kiadott rendeletnek a sörös pu- laczkokra vonatkozó részét. — további in­tézkedésig ezennel újból felfüggesztem. Buda­pest 1902. évi okt. 21-én. Lan» s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom