Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-02-18 / 7. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE csak az Osztrák-Magyar bank bécsi és bu­dapesti főintézetei eszközük a beváltást. , " ElV68Z©tt váltó. Múlt év deczorn­ber hó 30-án a szatmári kir. udóhivatal tá­jékán, egy darab 200» korona értékű váltó elveszett, melyen a kibocsátó: Jádzsa Ger- gely, elfogadó: Bereczki György, girások: Tóth Károly, László Károly, Adóm Antal, László Géza és Szmutku Antal. Felhivutik a megtaláló, hogy a fent leirt váltót a tu­lajdonos részére leendő átadás végett a fő- kápitányi hivatalhoz haladéktalanul adja be. A helybeli pénzintézeteket pedig felkéret­nek, hogy ha valaki ott a fent leirt váltó­val jelentkeznék, azt tőle átvenni és a fő­kapitányi hivatalhoz megküldeni szíves­kedjenek. — Hány nő van a világon. így farsung múltával talán némi vigaszt talál­hatnak a pártát megunt hajudonok azokban az érdekes adatokban, melyeket a népszám­lálás a nőkre nézve szolgáltat. — A föld népességének száma a megejtett népszámlá­lás és tudományos becslés szerint másfél­ezer millió ember. Népszámlálás segedelmé­vel összeolvastuk 1283 milliót: a mi ezen felül van, uz hozzávetőleges számítás szerint állapították meg. Európu lakossága 334 millió. Ebből 166 millió férfi, 168 millió nő. A nők száma tehát Európábau két millióval nagyobb, mint a férfiaké. Ázsiában 815 millió ember lukik, de ott már a térfiuk vannak többségben, teljes tizenhat millióval. Afrika lakossága 27 millió. A nők száma egy millióvul kevesebb, mint a férfiaké. Ugyanekkora a férfiak többsége Amerikábau is, a hol az erősebb nembeliek száma 51 és félmillió, a nőké csak ötven és félmillió. Ausztrália 4 milliónyi lakossága között a férfiúk többsége félmillió. A föld megszám­lált egész lakossága tehát 649 millió férfi és 634 millió nő. A férfiak többsége az öt világrészben együttesen 15 millió. Egyedül Európa az, a hol a nők száma a férfiakénál nagyobb. Azonban Európában is egész csomó ország van, a hol a nők kisebbségben van­nak. Ezen országok : Olaszország, Románia, Görögország, Szerbia, Bulgária, Bosznia és Herczegovina, Svédországban, Orosz-Lengyel- országban, Norvégiában és Nagy-Britaniá- ban a nők többsége teljes hat százalék, Ma­gyarországban, Francziaországbun és Bel­giumban pedig a nők többsége még ennél is jóval kevesebb. A magyar nőket tehát nem bánthatja az a tudat, mintha túlságo­san sokan volnának. A legrosszabb a soruk a honkongi és havaji házasulandó legények­nek, mert Hon-Kongban csak 409, Havai­ban pedig 533 nő jut ezer férfira. — Brikett. A külföldön általánosan elismerik, hogy a háztartás ezéijaira legal­kalmasabb tüzelő anyag a jó szénből ké­szült brikett. Az ily brikett az eredeti szén­nél nagyobb fütőerővel bir, egyenletes, szi­lárd alakjánál fogva kényelmesen kezelhető, nem porlik, nem piszkit és minden salak nélkül teljesen hamuvá ég. Ily brikettet kér szitünk hírneves tatai szenünkből a tatai bányatelepen fölállított nagy brikett gyá­runkban és rendkívül olcsó áron hozzuk for­galomba. Az első kísérlet mindenkit meg­győz, hogy a tatai brikett szobafütésre a legalkalmasabb és legolcsóbb tüzelőszer. Ajánlattal bármely vasúti vagy hajó állo­másra szívesen szolgálunk. Teljes tisztelet­tel Magyar Általános Kőszénbánya rész- vény társul at főügynöksége Krassó Miksa > Szatmáron, Petőfi-u. 22. sz. 2—6. — A Honvéd söroaarnokban na­ponta kétféle kőbányai frissen csapolt sör áll rendelkezésére a sörkedvelő közönségnek, u. m.: Király-sör a szokott árban, Korona­sör pedig poharankint 11 kr; villás reggeli nagy választékban. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiak részére: vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak; vasárnap és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindennap reggeltől este 9 óráig. — A Kossuth-kertben újonnan épült gőz- és kádfürdő legmodernebbül van berendezve, villanyvilágítás, légfű­tés, villanyozás orvosi rendelet szerint. Te­lefon a fürdői irodában. Gőzfürdő férfiaknak: vasárnap, kedd, szerda, csütörtök es szom­baton délelőtt rendes árak mellett, hétfőn és péntek délután kedvezményes árban. Gőzfürdő nőknek: pénteken dél­előtt, kedden, szerdán, csütörtökön délután rendes árak mellett, vasárnap délután, hét­főn délelőtt kedvezményes árban. Friss sör és egyéb italok rendelkezésére áll a nagyérdemű fűrdőző közönségnek úgymint ételek is. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Laptulajdonos és kiadó: Morvái.János. Vasúti menetrend. Érvényes 1901. nov. hó 1-től. Szatmárról indul: 4) H © %4 Gyorsvonat Személyvonatok Debreczen 6* í 165 1213 918 11 739 Királyháza 2aa m 124« |718 N -Bánya 6*8 730 Minden •zerd&n F.-Gyarmat 1015 723 V. III Szatm&r- hegy piaoz köznap Szamo 3a0 pénteken shidtól Eli naponta 12ao 420 Erdőd n 420 Szatmár- hegy piaoz vasár- és ünnepnap Erdőd Szatmárra érkezik: Debreczen Királyháza N.-Bánya F.-Gyarmat Szatmár- hegy piaoz Erdőd Szatmár- hegy piacz Erdőd A fekete vonallal bekerített számok esteli 6 órától reggel 6 óráig az éjjeli időt jelzik. Hirdetmény. Van szerencsém a nagyérdemű kö­zönség becses tudomására hozni, mi­szerint keztyü- és kötszer-raktáromat Deák-tér 5. sz. a hitelszövetkezetbe helyeztem át, a hol minden e szakmába vágó czik- kek kaphatók, úgymint saját készíté­semből a legjobb keztyük, sérvkötők, haskötő, szurpenzor; úgyszintén mérték után pontosan készülnek: irrigátor, méhtükör, méhkoszoru, mellszivó, gummikülönlegességek st. valamint keztyü tisztítás és javítás a legjobban és gyorsan elkészíttetik. A n. é. közönség becses pártfogá­sát kérve, maradok 3—3 kiváló tisztelettel Ribszky Károly keztyüs és kötszerész. Raktár Deák-tér 5. — Műhely Deák­tér 2. a városház mellett. A magy. kir. belügyminiszter 71012. sz. rendeletének megfelelpleg készített (hi­ganymentes) bőrtisztitó szereket, mint női szépség ápolására s annak a késői korig való fentartására ajánlhatom: „Korona Créme--t nem zsiros, nappal és este egyformán használható, ki­tűnő bőrfinomitó szer szeplő, májfoltok és mindennemű bőrtisztátlanságok eltűnnek e Crém használata által, a bőrnek bársony- szerű puhaságot és fiatal üdeséget kölcsö­nöz, pótolja az eddigi összes bel- és kül­földi hasonfajta készítményeket ára 1 kor. Korona arczkenőcs estéli hasz­nálatra szeplő májfolt és pattanások ellen, az arezbőrt tisztán és simán tartja 70, 100 és 160 filléres tégelyekben. Korona rizspor teljesen ártal­matlan fémmentes, a bőrt egyenletesen fedi és bársony puhává teszi, fehér és rózsaszín­ben 1 doboz ára 1 korona. Korona szappan nem lúgos, teljesen közömbös készítmény, a bőrt nem marja, a szemet nem csípi, melynek hasz­nálata a fenti szerek hatását nagyban elő­segíti. 1 drb. ára 80 fillér. Spermacet-tej. Igen kitűnő bőr­finomitő glycerin, vaselin és más ilynemű szerek pótlására, melynek hatását felülmúlja. 1 üveg ára 1 korona-. Ajánlom továbbá következő készítmé­nyeimet: Tyukszemirtó, biztosan ható szer a tyúkszem bőreményedés és sze­mölcsök ellen. 1 üvegcse ára 70 fillér. Fagybalzsam, pár uap alatt me&§yógyitja a megfagyott részeket, 1 üveg ára 80 fillér. Édes-mustár, jó étvágyat esz­közöl, mint diätetikus szer gyomorbajoknál ajánlatos. 1 üveg ára 1 korona. Iztelenitett Csukamájolaj 1 üveg ára 1 korona. Korona bajuszpedrő a bajuszt puhán tartja, nem tépi fehér és barna szín­ben. Egy doboz ára 20 fillér. Hajszesz, a hajkorpa képződést megszünteti s ez által a hajhullást megaka­dályozza 1 üveg ára 1 korona 40 fillér. Raktáron tartom az összes bel- és kül­földi különlegességeket és illatszereket Kapható az egyedüli készítőnél: __ SZATMARONr cs- 4 B0 SSIN JÓZSEF gyógyszertárában. Hirdetmény A Szatmári Takarékpénztár egyesület a betétek kamatlábát folyó évi április 1-től leszállítja. A betéti kamatok adóját az egye­sület fizeti. Szatmár, 1902. febr. 18. Az igazgatóság. 11860 2ao 6U 8a7 Q |1 203 91° El 11213 ll !Jj [P«[ 8ao 0 V. V. 606 kőznap g 10 csak 121® pénteken 34# gio 1 910l ünnep és vasárnap Hirdetmény. A Szatmár vármegyei taka­rékpénztár r. t. utalással a hely­beli társintézetak közös megállapodá­sára és ennek folyamányaként közzétett együttes hirdetményére, alapszabálya­inak 55 és többi §§-ai értelmében ezennel külön is értesíti t. ügyfeleit, hogy a nála 5 százalékos kamatozás mellett elhelyezve levő betétek, chech- számlák stb. kamatlábát folyó ÓVÍ rczius hó 1-től kezdödöleg <4 és fél százalékra szállítja le, viseli azonban úgy mint eddig ezentúl is a fél helyett-----a betét kamat adót.------­Szatmár, 1 902. február hó 15. Az igazgatóság. Kinizsy-utcza 50-ik számú örökáron = Értekezhetni lehet, Perényi-utcza 2-ik szám alatt Jeney Lajos pék mesterrel. ■ r rr JfTVímPVP m íim DUÓ U1 UMGtüIEü Lalii UHU ki az ének oktatást előkelő fő­városi intézetben s hires tanár­tól nyerte, elfogad tanítványokat az ének legmagasabb kiképzésére, a szavalás, előadás művészi oktatá­sára s a zongora alapos tanítására. 4—4 Czim: Gönczi Bella Rákóczy-u. 22. Van szerencsém értesíteni a rn.t. szülőket és érdeklődőket, hogy f. évi nov. 15-től Eötvös-u. 6. sz. alatti lakásomon (Morvái János könyv­nyomdatulajdonos ur házában) zongfora-csoportórak tanfolyamát kezdem meg, ágy teljesen kezdők valamint haladók részére a legmagasabb kiképzésig. (Felnőtteknek külön esti tanfolyam.) Tanulmányaimat a budapesti m. kir. zeneakadémiában végeztem. Beiratkozás naponta d. u. 4—5 óráig eszközölhető. Beiratási-dij 1 kor., tandíj havonként 8 korona. Szatmár, 1901. nov. hó. Mély tisztelettel Réthy Janka zongora-tanárnő. 1140—1902. k. n. sz. .. ,, Árverési hirdétínény. Alulírott kiküldött^tígréhajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a‘qfr'télfiiében ezennel közhírré teszi, hogy a btéíMpösti kir. törvény­szék 96916. számú, végijéé1 altul Hungá­riái műtrágya részrénytársaság vég­rehajtó javára Jeremiáé' Máj er ellen 479 kor. 65 fill, tökekövetölw^s járulékai ere­jéig elrendelt kielégitési1 ^végrehajtás alkal­mával biróilag le foglalt''és 1240 koronára becsült 14 szekér lóherékí5 szekér bükkönybe széna 100 métermázsa tengeriből álló ingó­ságok nyilvános árveréé' utján eladatnak. ‘ Mely árverésnek a V 520—1901. ‘‘sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Halmiban adóslakásán leendő eszközlésére 1902-ik év február hó 24. napjának délután 3 órája határidőül ki- tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ál‘leg­többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-cz. 108. §-ában megál­lapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Halmi, 1902-ik évi február hó 8. napján. MARKO VICS kir. birósági végrehajtó. Meghívó. k Szatmári Gőzmalom-Társulat részvénytársaság. 1902. évi február 23-án déleiét ■ 10 órakor, a „Szatmári takarékpénztár- egye­sület“ Deáktéri házában levő tak. pénztár tanácsteremben W tartja -*f melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés tárgyai lesznek: 1. Közgyűlési elnök és a jegyzőkönyv- hitelesítő 2 részvényes tag megválasztása. 2. Igazgatóság jelentése az 1901-iki üzletévről, a mérleg s a nyereség és vesz­teség számla bemutatásával.**) 3. A felügyelő bizottság jelentése ugyan­arról. 4. A nyeremény felosztása feletti in­tézkedés. 5. Az igazgatóság és felügyelő bizott­ság felmentése az 1901-iki üzleti évre vo­natkozó további számadás terhe alól. 6. Kilencz igazgatósági tag, 3 felügyelő bizottsági rendes és 2 felügyelő bizottsági pót-tag megválasztása. Kelt a „Szatmári gőzmalom-társulat“ igazgatóságának 1902. február 13-án tartott üléséből. Az igazgatóság. * Az alapszabályok 20. §-a értelmében: Köz­gyűléseken azon részvényesek bírnak szavazattal, kiknek részvényeik a közgyűlés előtt legalább 6 hóval a részvénykönyvben neveikre átírva lettek, s esetenként a' közgyűlés előtti napig magukat részvényesi minőségükre nézve a társulat irodá­jában igazolási jegygyei ellátják. Igazolási jegyért személyesen vagy megha­talmazott által lebet jelentkezni. SS A mérleg és a nyereség és veszte ség számla a közgyűlést megelőző 8 napon át a tár­sulat irodájában megtekinthető. Hirdetmény. Utalással az összes Szatmári pénz­intézeteknek a lapokban közzétett, egyértelmű megállapodására, varísze- rencsénk t. ügyfeleinket értesíteni, hogy a változott kamatvisszonyok folytán a nálunk betét vagy egyébbként ■ elhelyezett 4 és fél százaléknál W magasabb kamatozású pénzeknek kamatlábát f. évi márczius hó A napjától == kezdve szállítjuk le. A betét kamat adót a betevő helyett intézetünk viseli. 1 _2 Szatmár, 1902. február hó 15. Szatmári kér. és iparbank r. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom