Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-07 / 1. szám

SZATMÁR ÉS YIDÉKR bízón) itékai kézműveseink képzettségének s kézműiparunk örvendetes haladásának. De tegyük fel, hogy külső kiállítás tekin­tetében nem állaná ki a versenyt az ide­gen gyártmánynyal, van egy ajánlólevele, az 1.1 hogy hazai termék ; és van egy má­sik, az, hogy jobb és tartósabb. A kik ko­ruknál fogva képesek visszatekinteni a múltba, lehetetlen be nem látniok a hala­dást, a fejlődést, mely minden munkakör­ben 30—4o év alatt történt; és nem fonák dolog az, hogy míg iparosaink pusztulnak, vesznek vagy más munkakört keresnek, a segédmunkások pedig ezerenként tengőd­nek napról.napra munka nélkül: addig a nagy közönségnek épen az a része, mely kedvezőbb anyagi helyzeténél fogva ké­pesebb volna az ipari munkabér kiegyen­lítésére, idegen kelmékbe öltözködik és viseli az idegen munkások kitartását ? Ne legyünk tehát rövidlátók, ne le­gyünk közömbösek, ne legyünk csökönyö­sek ; pártoljuk a hazai ipart és forduljunk el azoktól, kik akár az adásnál, akár a vevésnél idegen isteneket imádnak és első sorban nem a hazai ipar érdekeit szolgál­ják. Emlékszem, hogy Csehországnak egy időben 12 fekete lóra volt szüksége, és mivel azt kellő minőségben csak Magyar- országon lehetett volna megszerezni, a be­csületes csehek inkább lemondtak a lóvá­sárlásról, mint sem Magyarországon vá­sároljanak ; és emlékezhetnek még mások is arra a hajszára, amit a prágai kereske­dők nem oly régen a magyarországi liszt ellen elkövettek. Elismerem, hogy jogok volt hozzá ; de azon csudálkozom, hogy egyúttal le nem mondtak a kenyérevés- röl is. Ha már a becsületes csehek igy gon­dolkoznak és igy viselkednek, pedig Ma­gyarországon nem ismeretlen dolog a cseh üveg,.a cseh porczellán, a cseh gyapjú* szövet és a cseh vászon : miért ne lennénk mi hazai iparunkért éppen olyan gondo- sák és előrelátók ? — Arra int, arra kö­telez, arra sarkal nem csak az a néhány száz millió korona, mit külföldi iparczik- kekért fizetünk ki, de azon kívül vannak más tekintetek is, miket a számitó haza­fias érzület szintén nem hagyhat figyel­men kivül. Nekünk oda kell törekednünk, hogy Magyarországon az iparos pálya keresett pálya legyen, — mely kellő megélhetést és a társadalomban tisztességet ád. — No hát ha a hazai ipart nem pártoljuk, hanem idegenek után kapkodunk, azokkal és azokban fényelgüuk : lehet-e várni, hogy az fejlődjék, hogy a magyar iparos bol­doguljon s hogy Magyarországon az ipa­ros pálya keresett legyen ? Hiszen, ha azt látja a társadalom, hogy azon a pályán a tehetség, a szorgalom, a szakképzettség nem érvényesülhet, a pályaválasztásnál igyekszik azt mellőzni és fiait csak a végső szükség esetén, csak akkor adja oda ipa­ros pályára, ha már egyebet nem tud tenni. Eddig is az volt szerencsétlenségünk, hogy a társadalom nagy része korlátolt felfogással az iparost lenézte, az iparos pályát kicsinyelte s a műveltebb vagy kedvezőbb anyagi helyzetben levő része a társadalomnak csak akkor adja fiait ipa­ros pályára, ha azok egyáltalában nem akarnak vagy nem tudnak tanulni s egé­szen alkalmatlanok arra, hogy legalább egy Írnokot az iskola falai közt aránylag túlságos költekezések utján ki vasaljanak belőle. Aztán tudnunk kell, hogy hazánkban az 1900-ik évben az ipart tanuló inasok száma maghaladta a 78,000-et s ehez ará­nyúvá elgondolhatjuk az iparos segédek számát is. Ez a nagy szám többnyire a vagyontalan köznép köréből kerül ki, ami azonban épen nem baj, mert hiszen hova kellene lenni a magyar iparnak, ha ezt a nagy sereget csak fele részben is a mű­veltebb és vagyonosabb osztály azon fiai alkotnák, kiket a végső kényszerűség te­relt e pályára; de bajjá és pedig vesze­delmes társadalmi bajjá válik, ha éz a tö­meg munkát nem talál, idejét, erejét és tudását értékesíteni nem tudja, s emiatt kénytelen nyomorogni, Akkor ez az elé­gedetlen tömeg egy nagy táborrá verődik össze s mint a fennálló társadalmi rend­szer ellensége égő sebet képez a haza tes­tén. — Midőn tehát a hazai ipart pártol­juk, nem csak hazafias dolgot művelünk, de hasznos szolgálatot teszünk a társada­lomnak is, a melyben élünk, melyben a közjólétet előmozditani mindnyájunknak szent kötelessége; mert minél kevesebb az elégedetlen ember, annál boldogabb az ország s annál biztosabb alapokon nyug­szik abban a társadalmi élet. Szólanom kell még rövidesen arról, hogy kik pártolják, kik nem pártolják, és miért nem a hazai ipart. — A hazai ipart pártolja a hazának minden hü fia és leá­nya, mihelyt fel tud arra gondolatra emel­kedni, hogy azzal nemcsak a nemzeti va- gyonosodásnak, de hasznára van a társa­dalomnak is. Azok, akik idáig eljutottak, hirdessék ez eszmét fent és alant, adjanak példát má-oknak és igyekezzenek az esz­mének minél több apostolt, minél több követőt szerezni; egyesületek, hatóságok, lelké-tzek. tanítók, községi jegyzők írják be azon es/m-ík közzé, melyeket hirdetni, terjeszteni életűknek hivatása. — Pártolja a hazai ipart az olyan kereskedő, ki a ha­zai ipartermékekből raktárt tart, s azokat a vevő közönség figyelmébe minden alka­lommal ajánlj.t. A közönséget általában véve) a férfiak többet használnak a hazai iparnak, mint a nők, mert a férfiak ruhá­zatában inkább meg akad egy egy hazai készítmény, ellenben a nők ruházata majd­nem egészen idegen kelmékből áll; s még inkább áll ez az előkelő körökre, a va­gyonos osztályra nézve, mint a köznépre, mert itt legalább a férfiak nagy részben hazait viselnek. Hogy pedig miért kell a hazai ipar pártolása mellett beszélni, miért nem lett az már a nemzet köreiben általánossá ed­dig is: annak egyik oka iparosuk elma­radottsága volt, mert be kell vallanunk, hogy ha akartunk volna is hazait v&áit- rolni, nem lehetett, mert nem volt hol, de bíznunk kell is oda törekedni, hogy le­gyen hol. Ehez bizonyára idő kell, mert egy ország elmaradt ipara pár év alatt nagygyá nem lehet; addig is elégedjünk meg a talán kevésbé finom hazaival, mint­sem idegen dolgokért adjuk ki pénzünket. Másik oka az, hogy talán kereskedőink kevesebb figyelemre méltatták a hazai ipar termékeit és vásároltak onnan, ahol ol­csóbb árakon jutthattak hozzá, hogy aztán ők is kedvezőbb árakon adhassák el. De hu a közönség hazait keres, és inkább azon kereskedőkhöz fordul, akiknél hazai készítmények kaphatók: a kereskedők bi­zonyára igyekezni fognak a közönség igé­nyeit hazai czikkekkel elégíteni ki. Ma még nagyjában a kereskedők raktára ha­tároz a felett, hogy idegent vagy hazait vegyen-e a közönség; de a társadalom, ha akarja, elég erővel rendelkezik arra nézve, hogy a leggarasosabb szellemű kereske­dőből is a hazai ipar érdekében jó közvetí­tőt formáljon. — Végre a közögség nagy részénél nem is szándékos a hazai ipar mellózése. A legtöbb ember vészén azt, amire szüksége van, és vészén olyat,, a milyet épen elibe tesznek, a nélkül, hogy annak eredete iránt érdeklődnék V3gy gondolna is arra, hogy mégis van valami különbség a közt, ha pénzét hazai vagy idegenből hozott készítményekért adja ki; nem gondolt pedig arra azért, mert nem volt aki e tekintetben figyelmeztesse, ta­nítsa. Ha tehát nemzeti vagyonosodást akarunk; ha akarjuk, hogy a külföldi ipar czikkekért kifizetett száz milliók a zse­bünkben maradjanak; ha akarjuk, hogy a magyar ipar fellendüljön s annak muu- kásai élni, boldogulni tudjanak: akkor pártoljuk a hazai ipar termékeit; legyen felfogásunk messzetekinlő és hazafias, külső megjelenésünk, háztartásunk és öl­tözetünk bár ha egyszerű is, magyar és magyaros: bármi szükségünk van akár külső akár belső berendezkedésünkhöz: soha se kapkodjunk idegen gyártmányok után, hanem ahol és amiben lehetséges, keressünk és kérjünk hazait, nem felejtve el, hogy sokan vannak a haza földén, akik midőn magokért dolgoznak, részben rai értünk is fáradoznak, ugyanazért er­kölcsi és hazafias kötelességünk azokat támogatni. Összegezve a közelebbieket, a honi- ipar pártolása mint nemzeti közős czél elérése érdekében kívánatos : 1., hogy a hemzet minden rétegét iient és alant hassa át az a hazafias köte­lességérzet, mely a honipart védelmébe, pártfogása alá veszi; nincs a társadalom­nak olyan kőre, nincs olyan rétege, mely­nek soraiban lelkes hívei ue akadnának az ügynek, kik hatni, lelkesedni tudnak; de főként az egyesületek, társul alak,..^ha­tóságok, hírlapok, meg azok, kik a nép­pel gyakrabban érintkeznek, tegyék ma­gukévá az ügyet s vigyék a nagy közön­ség közérzületébe az eszmét s a kitartó munkának bizonyára megjön a kívánatos eredménye. 2. Minthogy az ügynek legközvet­lenebb szószólói magok a kereskedők lehet­nének, felette kívánatos, hogy ide vonat­kozólag azokat hsssa át a hazafias szel­lem, mert csak ők képesek őszintén ki­tárni a közönség előtt, hogy mi az, amit hazait vehetünk; és mi az, amiért akarva nem akarva, idegenbe kell szorulnunk. Alig hiszem, hogy széles e hazában legyen egy kereskedő, ki ahoni ipartól támogatását megtagadná; hiszen az ilyennel a nagy közönség mindenkor érdeme szerint bán- hatik el. Különben, ha egy kereskedő a hazai iparczikek számára külön helyet ad üzletébem, vagy azokat „hazai“ felírás­sal látja el, csak bizalmat keltő ajánló levelet állít ki magának. Természetes, hogy az idegen termé­kek előtt egészen el nem zárkózhatunk, 1 mert a miiyen oktalanság azért, a mi itt- I hon is van, a külföldnek adózni, ..éppen olyan képtelenség azt gondolni, hogy egy országnak mindene van. Az azonban czé- lunk és kötelességünk, hogy lehetőleg mindenünk legyen, és hogy minden jóra- való hazafi hazait vegyen. Sokan vannak, kik a hazai ipar fel­lendülését az önálló vámterület megalko­tásától várják; de akár lesz, akár nem lesz önálló vámterületünk, az kétségtelen, hogy Magyarország az iparos államok előtt magas vámtételek alkalmazásával el nem zárkózhatik, mert hazánk mező- gazdasági állam s annak az 1327 millió koronának, mit 1900-ban kivitele utján más országoktól kapott, tekintélyes ré­szét mezőgazdasági termékekért kapta; és ha boldogulni akar, ezeket a terméke­ket önálló vámterület mellett is értékesi teni kell, mert különben saját zsírunk­ban fulladunk meg. Épen azért iparunk fellendítése érdekében csekély belátásom szerint az önálló vámterület megalko­tásával majdnem egy sorba helyezném azt, ha a nemzet egész zöme öntudatra ébredve a hazai ipart, mint egy beteges álomból felébredt édes anya zokogó gyer­mekét, — keblére öleli, lemond a kül- földikben való fényeigésről s a honi ipar hathatós gyámolitását egyik elsőrangú hazafias kötelességének ismeri. Az a ren­geteg összeg, melylyel hazánk a külföld­nek finom és nem finom szövetekért foly­tonosan adózik, a közel múltban minden évben milliókkal fokozódott s nem oly rég ideje, hogy társadalmunk jobbjai ezen a téren a külföldi ipar termékeinek hadat üzentek; s ennek a még általánossá nem válhatott mozgalomnak az a meglepő eredménye lett, hogy a külföldről hazánkba hozott szövött anyagok értéke az 1900. évben már 53 millió koronával csökkent, vagyis annyival kevesebbet adtunk idegen kelmékért, mint adtunk az előző 1899. évben. Ez a hazánkban maradt 53 millió korona legfényesebb bizonyíték arra nézve, hogy 5—6 év múltán is hova jutnánk, ha a nemzetnek minden rétege mint egy fő, mint egy sziv egyszerre határozná el, hogy a honi ipar érdekében megteszi a maga kötelességét. Pedig tenni való volna elég, mert 1900-ban, mikor a külföldi be­hozatal 53 m. koronával csökkent, Ma­gyarország még nem kevesebbet, mint 304 millió koronát adott ki idegen kel­mékért. Igen tisztelt közönség! Én ez alka­lommal olyan dologról beszéltem, a mi­ben nem vagyok mester, de meg volt bennem a jó szándék két irányban, neveze­tesen í először, hogy használjak annak az ügynek, melynek érdekében ez alkalom­mal itt bátorkodtam megjelenni és a mely ügy szeretett hazánkban a közvagyonoso- dásc s a nemzeti közjólétet olyan közelről érinti ; és megvolt bennem a jó szándék az iránt, hogy magamat kellően meg­értessem mindenkivel. Ha szándékom nem sikerült, vagy csakugyan unalmasabb is voltam, mint lenni akartam; ezeket ne- irják e kiváló nemzeti közügynek a szám­lájára, hanem legyenek szívesek beszámí­tani az én kicsinységemnek. Bevégzem mondókámat azzal a szives kívánsággal: hogy éljen és boldoguljon a hazában minden jó hazafi és minden jó hazafi pártolja a honi ipart! Szoyer Ilonka. (Színház.) Nagy ünnepe volt a hé­ten a szatmári muzsacsarnoknak. Vidéki kőrútjából hozzánk érkezett az a baba- arczu, bájos nő, ki ragyogó, hóditó művé­szetével egy csapásra a mi szivünket is meghódította. Az elragadtatás legmelegebb hangján Írhatunk ‘Szoyer Ilonka vendég­játékairól s arról a meleg rokonszenves fogadtatásról, melyben a bájos művésznő a szatmári lelkes és hálás közönség részéről részesült. Nem voltak túlzottak azok a so­rok, a melyek a művésznő egyéniségéről, diadaláról, művészi játékáról, csodás csen­gésű hangjáról megjelentek, be állunk mi is örömmel a hódolók serege közé, s ör­vendünk, hogy az az óriási diadal, mely művészete kőrútjában kiséri, a miénk, mert szivünk vére, magyar testestől, lelkestől, az ő diadala miénk is, mert a magyar névnek távol idegenben is elismerést, cso­dálatot szerzett. Az a három est,- melyet nekünk szentelt, örökké emlékezetes marad színházunk történetében. A közönség cso­dálatos lelkesedéssel vette körül, a zsuífolt ház, szüntelenül fölhangzó óriási tapsvihar mind-mind kifejezései voltak annak a há­lának, szeretetnek, lelkesedésnek, melyet közönségünk iránta érzett. Mindhárom es­tén zsuffolásig telve volt a színház. Szom­baton a „New-York szépe“ czimszerepé- ben, vasárnap a „Bőregér“-ben mint Rosa­linda s hétfőn a „Vestaszüzek“ Cypris szerepében lépett föl, kicsillant valamennyi­ből énekművészetének kápráztató tökéle­tessége, melylyel oly lázba s csodálatba ejtette a szemlélőket. Hozzájárult ehez bá­jos, szeretetre méltó egyénisége, belopta magát szivünkbe az a szöszke, bájos baba arcz úgy; hogy soha el nem fogjuk, felej­teni zseniális művészi egyéniségét. Ünnepi karaktere volt a háznak mind három es­tén, midőn a zsibongó nézőtér a függö­nyöket emelkedni látta s megpillantotta a színpadra röppent bájos csalogányt, kitört a lelkesedés mámoritó zaja s perczekig tartott a lázas taps, a lelkesedés hatalmas moraja s midőn fölzendült ajkán az első dal, melyet csodás művészettel adott elő, nem volt se vége, se hossza a tapsnak, s számtalan kihívásnak. Majd hallottuk Mul­der világhírű stakkató polkáját, melynél szebben dalt még elő nem adtak. Egye­sítve volt ebben csodás hangjának összes kiváló tulajdonsága, tüneményes tehetsége, az a fuvolaszerü hang, melylyel ezt bemu­tatta, fölülmúlta minden várakozásun­kat, s csak érthető volt azután a bájos művésznő iránt érzett rajongó lelkesedés. Második estén már mint kedves ismerő- sünit lépett színpadra. Ha előbbi estén fel­gyújtotta bennünk a lelkesedés lángját, e szerepében csak fokozta azt a meleg érzel­met, melyet előzőleg bennünk fölkeltett ra­gyogó művészete. A más'odik felvonásban énekelte Strausz Ede magyar hangverseny ábrándját, azzal a énektudással, mely a lelkesedés mámorába ringatta szivünket, lelkünket. A rendkívül nehéz, de remekül előadott énekszám után méltán zúgott föl újra a tapsvihar s megismételte háromszor egymásután, édes gyönyörűséget szerezve hallgatóinak s rendkívül jól esett nekünk, hogy az újra és újra megnyilvánuló kérés­nek engedett s valamennyi énekszámát örömmel és szívesen ismételte meg, mely előzékenységéért lelkének finomságáról ta­núságot tevő szivességeért nem is késett a közönség tomboló lelkesedése, tetszés nyilvánítása. Káprázatos, szép toalettje pe­dig nem csak közöttünk, de a nők köré­ben is méltó csodálatot keltett. — Vendég- szereplése két estére volt tervezve, a kö­zönség óhajának engedve, azonban szerep­lését még egy estével megtoldotta s bú­csú fellépteül a „Vestaszüzek“-et választotta. A tüntető tapsvihar épp úgy megismétlő­dött, mint előző estéken s valóságos Szoyer-láz uralta a nézőteret. A közönség lelkesedése egyre fokozódott s a bájos mű­vésznőt számtalanszor hívták a lámpák elé. Az est folyamán gyönyörű virágcsok­rokkal tüntették ki, ezek között volt a kath. kaszinóé is, a szatmári ifjúság pedig babérkoszorúval lepte meg. Midőn e so­rokat írjuk a művésznő már eltávozott körünkből. Felejhetetlen kedves estét szer­zett közönségünknek, de alig is hisszük, hogy művésznőnek lett volna még része ily lelkes fogadtatásban. Bírjuk Ígéretét, hogy ezután is meglátogat bennünket s gyönyörködhetünk majd újra ragyogó mű­vészetében. A viszontlátás reményében mondunk „Isten hozzád“-ot Szoyer Ilon­kának, kinek szereplésére mindig a leg­kellemesebben fogunk visszaemlékezni. it. Apróságok. Bögre ur olvasgatja a postán érke­zeti újévi gratulácziókat. Egyszer csak ke­zébe akafi egy temetkezési vállalat tulaj­donosának is a kártyája. — No hát ez mitől jó — mondja magában — ennek már csakugyan nem hiszem, hogy a kívánsága őszinte. * A lapokban ez állott, hogy egy ame­rikai tudós szerint a déli sarkról óriási jégtömegek fognak elindulni, a melyek elborítják egész Európát. — Bárcsak úgy volna — mondják a vendéglősök legalább volna mivel megtölteni a jégvermet. * Szoyer Ilonka egészen lázba hozta a fiatalságot. A mi még nem történt meg Szatmáron, kifogták a művésznő kocsijából a lovakat s úgy húzták a szállásáig. A második este már ilyet is lehetett hallani: — Eredj innen, tegnap is én voltam a rudas, ezt a helyet nem engedem. « Mint tudva van, vizkereszt éjszaká­ján éjfélkor az állatok megszólalnak és emberi nyelven beszélnek. Riporterünk meghallgatta a kocsiból kifogott két ló beszédét, a mely is hangzott eképpen: — Megtudod érteni a lóeszeddel, hogy mi volt az, a mi ma meg tegnap törtéut ? — Én nem. Hát te ? — Én sem. * Egy czigánygyerek kisérget a Deák­téren egy úri embert s alkalmatlankodik neki, hogy egy pár krajczárt kaphasson. — Eredj a pokolba, mert felrúglak. — Tán a nagyságos ur is a kocsit húzta, hogy olyan rugós lett^ * Két diák megy a színház felé s út­közben nagy gyönyörűséggel beszélik egy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom