Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-11-26 / 48. szám

SZATMAR ÉS VIDÉKE után a vádlottat nem bűnösnek nyilvánítot­ták, minek alapján a törvéhyszék is felmentő ítéletet hozott. — Ki a legény a csárdában ? (Esküdtszéki tárgyalás.) Nov. 20-án. Tár­gyaltatott haláltokozott súlyos testi sértés bűntettével és egyébb büntetendő cselekmé­nyek miatt vádolt Rézműves Sándor és Ká­roly elleni bűnügy. Elnök: dr. Papolczy Gyula. Bírák : Szabó József, Morvay Károly» Ügyész: dr. Orosz Sándor. Jegyző: Posz- vék Zoltán. Védők: dr. Bródy Kálmán, dr. Hadady Lajos. Rézműves Sándor Szinér- Váralján, 1901. évi szept. hó 11-éu estefelé a Sparing Salamon korcsmájában pálinká- zott több emberrel. A pálinkázás befejezése után a korcsma előtt Rézműves Sándor hivta haza Ursz Likát, azonban Papp Atkanász Ursz Likát haza menni nem en­gedte, amiért Rézműves Sándor dühbe jött és Papp Athanászt a földhöz dobta és meg­verte, úgy, hogy Papp Athanász 8 nap alatt gyógyuló testi sérülést szenvedett. A Papp' Athanász védelmére kelt Ursz Likát, Rézműves Sándor egy vizhordó rúddal szin­tén fejen ütötte, úgy hogy Ursz Lika 14 nap alatt gyógyuló testi sérülést szenvedett. Ezen bántalmazásokat látva Nemes Vaszilika közbelépett kit Rézműves Károly egy karó­val fejen, ütött, úgy hogy Nemes Vaszilika 14 nap alatt gyógyuló testi sérülést szenve­dett. Nemes Juon és Kozma György Réz­műveseket kérdőre vonták, hogy miért bán­talmazták a fentebb jelzett egyéneket, mi­nek következtében Rézművesék karókkal előbb Nemes Juont, majd Kozma Györ­gyöt leütötték, úgy hogy a bántalmazások folytán Nemes Juon harmadnap elhalt, Kozma György pedig 20 napon felül gyó­gyuló testi sérülést szenvedett. Az esküdtek a hét főkérdésre igennel feleltek, minek folytán a kir. tszék Rézműves Sándort 4 évi és Rézműves Károlyt 8 évi börtönre ítélte. — Szörnyű halál. Nagyecsed köz­ség csőszét a napokban egy halom pernye mellett a mezőn megsülve találták. A meg­ejtett vizsgálat még nem derítette ki, hogy a csősz a máglyára öngyilkossági szándék­ból feküdt-e, vagy bűnténynek esett áldozatul. — Szerencsétlenül járt munkás. Szerdán délben szerencsétlenség történt a Csatorna utczán a villamvilágitási osz­lopon dolgozómunkással. Fönt a magas­ban o porczellánokat cserélte ki Drágus János és Vajda Ferencz villamvilágitási alkalmazót, midőn egyszerre a magasból Drágus alázuhant s eltörött mindkét felső lábszára s három oldalbordája. Súlyos sebé­vel a közkórházba szállították gyógykezelés végett. — Vajdát meglőtték. Az öreg Vaj­dának kevés boldogság jutott osztályrészül ez életben s ráadásul még családja sem igyekezett azon, hogy életét minél zavarta­lanabbá tegye. El is keseredett az öreg na­gyon s nem rég itt is hagyta otthonát s idegenbe bujdosott. A honvágy azonban újra megszállotta I viszutért családja kö­rébe. Itt pedig veje gondoskodott arról* hogy a régi állapot visszaálljon. A czivuko- dás ezután sem szűnt meg, sőt a napokban komoly fordulatot vett. Veje Balvinszkv ácsmester elkeseredésében fegyvert fordított önmaga ellen, mit felesége észrevett, s a fegyvert kiütötte kezéből, a mely azonbun oly szerencsétlenül sült el, hogy útjában Vajdát találta kezén megsebezte. Most la­kásán ápolják s rósz nyelvek azt beszélik, hogy veje gondos ápolása mellett. — Köszönet. A jótékony aőegyesü- let Katalin estélyének jövedelméhez ke­gyes adományaikkal szívesek voltak járulni : Gróf Hugonnay Béláné 20 K, Bnranyay Imre ezredes 8 K, Dr. Harcsár Gézáué 5 K, Mihálovics Miklósné 5 K, Mukár Kérolyné 4 K, Márkus Mártonná 5 K, Dr. Vallon Gyuláné, Dr. Vajay Iinréné, Vallon La- josné 4 — 4 K, Novák Lajosné, Fekete Te­réz, Kerekes Dánielné, Dr. Szatmári Zsig- inondné, ifj. Farkas Antalné, Literáty Elekne, Lossonczy Józsefné, Unger Istvánná, Rup­recht Antalné, Haruszty Tamásué, Mándy Bertalanná. Jékey Ilona, Sulyok Antalné, Bakó Ignáczné, Dr. Nagy Burnáné, Tankó- czy Gyuláné, Kertészffy Gáborné, Lévay Józsefné, Nuszer Dezsőné, Cholnoky Imréné, Banuer Antalné, Sarkadi Adolfné, Duróczy Endréné, Schönpflug Jenőné, Toperczer Kál­mánná, Biki Károly né, Korányi Jánosné, Demjén Sándorné 2—2 K, mely összegeket az árvák és szegények nevében hálás köszö­nettel nyugtatom. Szatmár, 1901. nov. 25. Biki Károly n. e. pénztárnok. — Hirdetmény. A vörheny és kanyaró hevenyfertő/.ő betegségeknek a gyermekek közt járványszerü fellépte miatt az összes elemi iskolák bezárattak. Ezen hatósági intézkedésből folyólag felhívom a város közönségét, hogy megbetegült gyer­mekük mellé azonnal orvost hivassanak, a beteg gyermeket az egészségesektől a le­hetőségig elkülönítsék, a beteghez az orvos kivételével idegeneket be ne engedjenek és a szülők maguk se tegyenek látogatásokat. Figyelmeztetem a szülőket illetve a közön­séget arra is, hogy miután a hevenyfertőző betegségben elhaltak teteme körül való forgolódás, valamint gyermekeknek az ilyen halottak temetésére való elvitele, főleg a gyermekekre nézve veszélyes, ezektől a leg­nagyobb mértékben óvakodjanak. Mindazok ellen kik ezen figyelmeztető rendelkezést megnem tartják, az 1879. XL. t.-cz. 99. §. alapján a kihágási eljárás megindítása mel­lett, az ezen szakaszbun megállapított 600 koronáig terjedhető pénzbüntetés fog al­kalmaztatni. — Felolvasás a búrokról. Egy maroknyi nép küzd messze idegenben ha­zája szabadságáért. A hős burok halált meg­vető bátorsággal védik jogaikat az angolok ellenében. Midőn a búr háború kezdetét vette, hazánkból is sokan elvándoroltak a hnreztérre | ezek közül többen dicsőséggel tértek viseza hazájukbu. Luzsénszky Félix báró is részt vett a burok küzel méhen s az ott szerzett tapasztalatairól, a burok élet­módjáról, szokásairól felolvasást rendez leg­közelebb az ország nagyobb városaiban. Ne­künk is alkalmunk nyílik érdekes felolvasá­sát meghallgatni, amennyiben deczemker 2-án városunkba érkezik s a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület kulturális alapja javára felolvasást rendez. — Luzsénszky Felix báró. aki eleinte mint közlegény küz­dött I búr hadseregben, luzsinai és regliczei Luzsénszky József 1848—49 évi huszárszá- j -/.ados és Szirmay Alojzia grófnő fia. Ere- | dfetileg a katonai pályára készült és 187.7- ben a ca. és kir. 4-ik ulánus ezredben, majd 1878-tól Bősz iában a 7-ik huszárezredben szolgált. Részt veit az okkupáczióban, de megbetegedvén, a katonai szolgálatból ki­lépőit. Utóbb a képviselőház tisetviselője lett, s ezen állásáról aöért mondott le, hogy a hnreztérre mehessen, a hol azután vitéz- ségéveh kivívta, hogy külön csapatot bíztak reá, mely mindenütt derekasan megállta helyét. Bajtársai egész legendákat beszéltek í róla. Kitűnő ezéllövö, az elhatározásban gyors, bátor és vitéz a harezban, a vészéi- ben nyugodt és rettenthetetlen. Mint köz- j I ember áll be a burok soraiba s rövidesen feldcornetté (századossá), majd (kommun- dánssá (ezredessé) küzdötte fel magát. Fel­jebbvalóinak teljes bizalmát s alárendeltjei­nek föltétien ragaszkodását birta. Golyói , ritkán tévesztettek czélt 1 az angolok százait I terítették le véres harezokban, amelyek reá nézve Dalmanuthánál végződtek. Komman­dóját az angol túlerő később Portugál terü­letre szorította s a honnan többé lehetetlen j volt visszatérnie a hareztérre. Az érdekes- j felolvasó estélyre fölhívjuk közönségünk figyelmét. — Kerestetik Bekkes Lila tulaj­donát képező értékes irntcsomó, melyet ! néhai Brand Imre a tulajdonostól beperlés végett át vett, — hirtelen történt elhuny­téval ennek nyoma veszett. Ki .erről kellő útbaigazítást adhat — jutalom ellenében — jelentkezők ezen lap kiadóhivutalában. — Hirdetmény. E város közönségét, hogy a szatmárnémeti kir. törvényszéknek , a tngositási ügyben 16047—1901. urb. sz. alatt kibocsátott azon hirdetménye, ínely- szerint a munkálkodó mérnök által készí­tendő újabb módozatok elhelyezkedési ter­vezete felett f. évi deczember hó 16. nap­jának délelőtt 9 órakor a városháza nagy­termében tárgyalás tartutik, — 15 napi közszemlére a városháza hirdetményi táb­lájára kifogj esztetett. Dr. Korbay főkapitány. — Teljes megbízhatóság és pon­tos kezelésért igen ajánlható az újból kez­dődő, már közeledő nov. 21. és 22. hasasra osztálysorsjegyet Lövinger József üzletében vásárolni, lakik Szatmártt, Deáktér 17. Len­gyel Endre ur házában, u Literáty-féle gyógy­szertár szomszédságában. 3—3 — Lövinger József 10 év óta fen­álló fűszer, csemege, és vegyesáru kereskedését a Fehérház alól Lengyel Endre házába (a Litteráty-féle gyógyszer- tár szomszédságába) áthelyezte. Ezen régi jó hírnévnek örveudő üzletet ajánljuk továbbra is u n. é. közönség becses pártfo­gásába. 18— — BÓth Filep utódai czipőkereske- dők mai hirdetésére felhívjuk a közönség b. figyelmét. — Megvételre kerestetik egy jő­kurban levő használt öntötlvaskályha. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Laptulajdonos és kiadó : Morvái János. Van szerencsém értesíteni a m.t. szülőket és érdeklődőket, hogy f. évi nov. 15-től Eötvös-u. 6. sz. alatti I lakásomon (Morvái János könyv­nyomdatulajdonos ur házában) zongora-csoportórak tanfolyamát kezdem meg, ágy teljesen kezdők valamint haladók részére a legmagasabb kiképzésig. (Felnőtteknek külön esti tanfolyam.) Tanulmányaimat a budapesti rn. kir. zeneakadémiában végeztem. Beiratkozás naponta d. u. 4—5 óráig eszközölhető. Beiratási-dii 1 kor.,* tandíj havonként 8 korona. Szatmár. 1901. nov. hó. Mély tisztelettel Réthy Janka zongora-tanárnő. Ili •wm jJHKiisn—innnummmutiniMiiiummnnruHritiMtfmtniHwtiiniiMüMtutrehMti MÓRIT AI JANOS KÖNYVNYOMDÁJA készít mindenféle KÖNYVNYOMDÁI MUNKÁKAT. FALRAGASZOKAT. BÁLI És LAKODALMI MEGHÍVÓKAT. P» f- * SZAh-TIMIAIROIINr. + * QSj ) A legújabb fajta betűkkel, díszítésekkel, villamos hajtóerőre ’ berendezett 2 nagy gyorssajtóval, vágó-, lyukasztó-, számozó-, tűzőgéppel és tömöntödével, azaz a mai kor igényeinek meg­felelően mindenféle segédgépekkel berendezve, elvállal mindenféle KÖ1YVNTOMDAI MUNKÁK csinos és hibátlan elkészítését a legjutányosabb árak mellett. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek Ugyanitt megrendelhető a „SZATMÁR ÉS VIDÉKE“ társadalmi hetilap. moly Szatmármegyének legkedveltebb lapja és hirdetések közzétételére is a legalkalmasabb. Üzlethelyiség fSzatmáron, Eötvös-utcza G-jk szám, a rom kath fin épiskola mellett. =13 cweeéeee o ao ocbeeeBéée iiminuiimiwiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiummmiiintiiiiiiiiiiniiiiiniHiiiiiiiniiiiiii °S KIVÍ^V iniiiimtiiimitiiimiiiuuinnminaUkmimuinS KflmJYOMDÁK RÉSZÉBE TÖMÖNT VÉNYEK a legjutányosabb Arakban ■- KÉSZÜLNEK. - ■ KÖRLEVELEKET. SZÁMLÁKAT MINDENFÉLE R0VAT0Z0TT IVEKET. »HIIHUHlUnUUlIHlGWlHWIlUHIIIIIUIIIIlllllWIWIBNIlNIIrlIlllUBHIUMIIMllMIWItBIIIMHMIHtlMl

Next

/
Oldalképek
Tartalom