Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-12-31 / 53. szám

SZATMÁR ES YIDEKE Egy irodai gyakornok, ki a gyarmatáru üzletben jártas­sággal bir, alkalmazást nyer egy helybeli ügynöksági irodában. Czim a kiadóhivatalban. 7— A mágy. kir. belügyminiszter 71012. sz. rendeletének megfelelóleg készített (hi­gany mentes) börtisztitő szereket, mint női szépség ápolására s annak a késői korig való fentartására ajánlhatom: „Korona Crémeu-t nem zsíros, nappal és este egyformán használható, ki­tűnő bőrfinomitó szer szeplő, májfoltok és mindennemű bőrtisztátlanságok eltűnnek e Crém használata által, a bőrnek bársony- szerű puhaságot és fiatal üdeséget kölcsö­nöz, pótolja az eddigi összes bel- és kül­földi hasonfajta készítményeket ára 1 kor. Korona arczkenőca estéli hasz­nálatra szeplő májfolt és pattanások az arczbőrt tisztán és simán tartja 70, 100 és 160 filléres tégelyekben. ^ f Korona rizspor teljesen ártal­matlan fémmentes, a bőrt egyenletesen fedi és bársony puhává teszi, fehér és rózsaszín­ben 1 doboz ára 1 korona. # Korona szappan nem lúgos, teljesen közömbös készítmény, a bőrt nem marja, a szemet nem csípi, melynek hasz­nálata a fenti szerek hatását nagyban elő­segíti;. 1 drb. ára 80 fillér. Spermacet-tej. Igen kitűnő bőr- finomító glycerin, vaselin és más ilynemű szerek pótlására, melynek hatását felülmúlja. 1 üveg ára 1 korona. Ajánlom továbbá következő készitmé- nyeiiuet: Tyukszemirtó, biztosan hntó szer a tyúkszem böreményedés és sze­mölcsök ellen' 1 üvegcse ára 70 fillér. Fagybalzsam, pnr nap alatt meggyógyítja a megfagyott részeket, 1 üveg ára 80_£llér. Édes-mustár, jó étvágyat esz­közöl, mint diiitetikus szer gyomorbajoknál ajánlatos. 1 üveg ára 1 korona. Iztelenitett Csukamájolaj 1 üveg ára 1 korona. Korona bajuszpedrő a bajuszt puhán tartja, nem tépi fehér es barna szín­ben. Egy doboz ára 20 fillér. Hajszesz, a hajkorpa képződést megszünteti s ez által a hajhullást megaka­dályozza 1 üveg ára 1 korona 40 fillér. Raktáron tartom az összes bel- és kül­földi különlegességeket és illatszereket Kapható az egyedüli készítőnél: SZATiMI-ÁJROlXr cs-24 B0SSIN JÓZSEF gyógyszertárában. 8Őrendii s legmegbízhatóbb forrásokból köz- , vetleuül szerezvén be, azon kellemes hely­zetben vagyok, hogy igen tisztelt vevőim [ igényeinek, úgy áruim jósága, mint a leg- j szolidabb árak pontos kiszolgálás tekinteté- i ben mindenkor a legjobban megfelelhetek. Üzletemben mindenféle áruezikket I igyekszem ruktdron tartani s a netalán hiányzó bármily szakmába vágó czikk be­szerzését a legnagyobb figyelemmel esz- j közlöm. Azon reményben, hogy a t. közönség- I nuk ez ideig hálásan tapasztalt bizalmát továbbra is szerencsés leszek kiérdemelni, magamat és üzletemet ezután is szives párt­fogásukba ajánlva, vagyok kiváló' tisztelettel: CS —23 Lőviuger József. Szemüvegek, Zwickerek, Lorgnettek Kaphatók Deáktór 26. sz. a. Plébánia ------palotában — ■ ■■ Fe iszthuber János órásnál. 5—6 Mindenféle fali és zsebórák nagy választékban, óra javítások pon­tosan, szabályozva készíttetnek. Üzlet áthelyezés. Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására juttatni, miszerint a helybeli piaczon 10 év óta fennálló s jó biruévuek örvendő . r-, csemege- és mi ser' ’ a tek. Lengyel Endre ur házában, Deák-tér 17. sz. u. (a Litteráty-féle gyógyszertár szomszédságában) nyitott s a legmagasabb igényeknek is megfelelően berendezett üz­lethelyiségbe helyeztem át. Áruszükségletemet kizárólag csakis el­ZEg^ed/ü.! az Irgalmasrend gyógyszertárában kapható Szatmáron Az „ Alabastrom-Creme“ Föl­tétlenül biztos hatású és teljesen ártalmat­lan bőrápoló szépítő szer, amely egészen zsirmentes lévén, használatkor azonnal be- szivódik a bőrbe és természetesen sem zsir- nemti, sem más foltot nem hagy maga után. Eme csodaszerü tulajdonságánál fogva, hogy t. i. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe­dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközben is hasz­nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsí­rokkal készitett kenőcsök és mégis bársony puhává és mattá változtatja s egészen meg- j fehéríti. Meglepő a hatása szeplő, pattaná- 1 sok, májfoltok s a bőr minden egyéb tisz- tátalansága ellen. Teljesen higanymentes, j Ára tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 70 fillér. Ugyanott kapható az u. n. „Vas-COnserve,“ mely szer nem csak a vérszegénységben szenvedő emberek­nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az összes vasas ké- | szitmények koronája. A tapasztalás bizo­nyltja, hogy az étvágytalanság, vérszegény­ség, s az ebből származó ideges rohamok, a sápkór, a szülésnek szomorú következmé­nyei, nem kölönben a testi szervezetnek ál- ! taláros gyöngesége ellen nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., nagy tégely 2 kor. Ugyanott kapható egy kitűnő hatású „Antisepticus,“ szájkonzerváló szer, mely a fogakra és foghusra legjobb hatássel van. 1 üveg 1 korona. 12—27 Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért (e) millenniumi éremmel kitüntetve. hazái iparcsarnokT gyári arakban, valamint szepes-igloi pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi 07 A T1V/T Á D/AAT gyapjúszövetek férfi öltözetekre, ta- /■£) oZjA i lVlAlvUlN. (9) vaszi, nyári, őszi és téli női és férfi V_____________ _____________ZÍ/ fe löltőkre való kelmék. Női-, férfi-, leány- és fiu-fefiérnemüek gyára. Nagy raktár a hires pécsi keztyükböl, női derékfüzőkből, (Miederekből), nemez-kalapokból, sapkák, női múltok, és gallérok, divatos nap- és eső­ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és báiiáti házi iparczikkek, szőttes, női és férfi mosókelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfehér­vári kékfestő és minden színű divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok“, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. Teljes menyasszon.;yi üselengrjyels: a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 43_ Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. ${3­Szllíoltraufc 3 z ok vány mi nő sé g* to en A legkiválóbb 42 bor- és csemegefaj okban r- fajtisztán, teljes jótállóssal. Éíökerités. G-leditschia csemeték' és magvak. Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény- növény. Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még az apró nyulak sem hatolhatnak át. Minden rendeléshez raj­zokkal ellátott fizetési és kezelési uta­sítás mellékeltetik. Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt. Óriási jövedelmet bizto­_______________ sitó voltánál fogva, ennek tenyésztése számos gazdaságban az utóbbi időben rendkivul elterjedt. Színes fénynyomatu főárjegyzék ingyen és bérmentve küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzésen kí­vül még egy olyan könyvet kap, ki azt czi- mérc ingyen és bérmentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, ahol annak tartalmát haszonra ne fordítanák vá­roson falun, pusztán, gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében áll, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne számos oly közlemé­nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek, ózim : Érmelléki első szőlöoltvány-telep« Nagy Gábor Nagy-Kágya, u. p. Szé- kelyhid. 11—20 ^íMíiéAíMáíiéMMMMMMíi&C-SS-WÉ-*#-«f-4#-ts-*#-SS-SS-SS-SS-SS-SS-SS —SS-SS —SS-SS-SS —sS-SS-SS-ss-SS-SS 1-sS-SS. SZATMAR, Kazinczy-utcza, 11 ik szám Villamos világítás és villamos csengő = BERENDEZÉSEKET = w ö*­yí1 V1^­#5­Í|f­jutányos áron elvállal. Költségvetést kívánatra —­.. ■ _­------díjmentesen készítek. RA KTÁR: ft §*­fc W & §+­bN*­Leclanche elemek,. csengők, viusz- ; sodrony, selyem zsinór, taster Ten- -SS des, körte-taster. szegecs, szalmiiiksó. ^S­-SS'-£*­sziget, vezeték-foglalat, minden rend­—SS ■fe-4# szer, kettős vezeték, szigetelők, izzó Ifi ^— | i———-*# lámpa minden rend., függő-, csillár- §*­—s#-----------------------:---:———— -s #-s#-ss és álló-lámpák.-fí­18-t: Valódi Karlsbadi czipök kizárólagos raktára. WBBBi C3S esa Saß s SsC c? _taí «32 S« «32 TS 6*5 5^ Megérkeztek! ■ RÓTH FILEP UTÓDAI Karlsbadi czipőraktára részére mely 40 év óta áll férni a szatmári piaczon s most jelenleg a Deáktéren építendő uj Vigadó építkezési állványok mellett van — az őszi és téli idénvro megrendelt, a leg­olcsóbb fajból a legfinomabb és legdivatosabb in- bői- es w. A tulhülmnzott raktár miatt az összes kész- letben levő úri-, női- és gyermekláb­belik árát mélyen leszállítjuk, ezen alkalmi, előnyös, ol­csó vételre felhivjuk a n. é. közönség b. figyelmét. Kérjük | n. é. közönség eddigi pártfogását részünkre továbbra is fenntartani szíveskedjenek. Mély tisztelettel 1 Q lo­ROTH FILEP UTÓDAI. Az olcsó lábbelik árai a következők: Férfi ezugos czipö 2 frt 25 kr. Női ezugos czipő . 2 „ 20 „ Leány fűzős czipő . 1 „ 65 „ Gyermek fűzős czipö — „ 95 „ Olcsóbb és jobb mint bárhol! Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. ___________________ Or vosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodákban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény-és csúzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen megsünteVte. Egy üveg ára használati utasítással Tokaji China-Vasbor hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérszegénység, sápkdr s idegesség ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 kor. szeplő, májfolt, mitesser s az giu. vi vuiu arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel- Uj sznál va. Ára 1 korona, ^r7nn>fn PauíIap a tein-°ek üdeséget s finom- tjaUglli f vlllivl ságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s créme színben, Egy doboz 1 korona. a fogak s foghús épségben J&lll rvgp/l tartására. A szájat 'dezinfi- cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. C!79IUH1I1 a legfinomabb toilett szap- u/tdPpull pan, kiváló kellemes illat­tal. Egy drb 80 fillér. “ a hajhullás, kopaszodás, fejkorpa s ítJ~i!illAII hajkikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg 8 korona. 1 kor., erősebb 2 kor. 40 fillér. legkitűnőbb minősé­gű saját,' termésű Tourista-Olaj l az egyedüli biztos szer tyúk­szem, szemölcs és bőrvastago­dás gyökeres kigyógyitá>ára. — Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji aszú ürmösból készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyoinorsii- tés egyedüli biztos óvszere. Egv üveg ára 8 ko­rona, Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel; vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER G7ÜLA gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapestem T ö r ö k József gyógyszertárában, Király-utcza 12 és az Egger-félo „Nádor gyógyszertáriban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor; Nagy Károlyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál ^—» /? j 8—1

Next

/
Oldalképek
Tartalom