Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-12-17 / 51. szám

Melléklet az 1901. évi 51. számhoz. SZATMÁB ÉS VIDÉKE. teMttijfclrNnj^yaőkönyfr gf fejeztetett be a tegtón« tá^jtslía, .«a d,u. 3 ól.áva tüzetvén '■1 a»ojtk folytatása. (Valószínű és az igaz­ság»» k7 mítgfelelő^ia, h^y (l bíróság, hacsak a si&afc4MWö PQigáBtársak mára meg nem g oir^o 1 jak:, m afg nk <itTü,t é I e t i 1 eg a tervezet szcfiDtnfogja yiiégáiln jRtani az elhelyezke- Sz átJtal.;lehe(ővá teszi, hogy az eljá- ia^ mihamarább ;V;u$et,.érjen. Három ember szegélyéért ;n<f;in leltet annyi száz más em­bernek ;<£rdiikét.;egy; psetleges sorshúzás vé­let|easógének kitépni.;, . *® 7^ Pénztárvizsgálat. A polgármes­terlisatifőügyész^., főszáuivevo, közgyám, Vári Antal, 'eíjegyzö, s Csomay Imre és Jankovicí Jánosi . városi bizottsági tagok közbepjöttével tegnap; délután pénztárvizs­gálat volt, nnly alkalommal a bizottság nnudent a-;,Szokott. a*.étidben talált. . >! ■ >x-c—r- Kard- és pisztolypárbaj. E hó 13x811, pénteken ■kirlupi polémiából kifolyó­lag.; párbaj- volt, N.agy-Károlyban Wechsler Gyula a „Szatmárvármegyei politikai hír­lap* szerkesztője s Csillag Aladár kereske­delmi- | iparbaDki főkönyvelő között. A kardpárbajt pisztolypárbaj előzte meg, mely­nél mindkét tél sértetlen maradt. Karddal folytatták azután 1 párbajt bandázs nélkül végkimerülésig, mely Wechsler súlyos se­besülésével végződött, ki mellén kapott egy 1°—111 cm. hosszú vágást s azonkívül mind­két, Karját sglyosap megsebezte a kard. Fé­lek a párbaj után nem békültek ki. 0~ Ujoncz-összeirás. Az 1879., 1880. és 1881. évi születésű ujoncz kötelesek össze­írása városunkban befejeztetvén, összeirutott 1881. évi születést! első korosztályú ujoncz- köteles 18b, 1880, év: születésű másodkor- osztályu ujonczköteles 80, és 1879. évi hur- madköroeztályu ujoncz-köteles 76, vagyis összesen 342 ujoncz-köteles. — Sorozás. A honvédelmi miniszter az 1902. évben -működendő állandó vegyes felülvizsgáló bizottságok szervezése és | felülvizsgálatok- foganatosítása tárgyában városunkat .illetőleg úgy intézkedett, hogy az állandó Vegyes fölülvizsgáló .bizottság u jövő 1902. évben, a következő napokon fog egybeülni, úgymint: januárius 10.' napján, február 10. napján, márczius 15. napján, április 12. napján, május 9. napján, junius 9. napján, julius 14.’ napján, augusztus 2. napján, október 16. és 27. napján, novem­ber 18. és -deczei».bee-.9> napján. — Katonák harcza. Véres vereke­dés volt vasárnap esle a Kossutb-utczai „Amerika“ vendéglőben. Honvéd- és közös- kad scyegjjfdá I ,ji;jitiQ;ná:k •>,ni.y,lat túl; egvijtt,-. s ezek közül Váczji honvéd baka összetűzött egy közösbadseregbelivel s a szóváltás alatt a honvéd adfözöst oly szeie csétlenül szúrta meg, hogy az most élet-hal.U közt fekszik | nem sok reményt fűznek felépüléséhez. — A Szatmári Kör. Ismertettük már a Szatmári Kör czéljait, midőn annak alakuló közgyűléséről beszámoltunk. E czé- lok elérésére a Szatmári Kör immár minden lehetőt elkövet, szorgalmasan, csüggedés nél­kül dolgozik a saját . érd.ekébeu, mert érzi feladatának nagyságát, mert tudatában van annak, hogy olyan szervezetet, kell életre tá­masztania, virágzóvá tennie és munkaképes, tehetséges, közkedvelt egyesületté alakítania, melynek múltja nemhogy megszerettette volna azt, hanem — jól tudjuk váro­sunkban' -elitéltetósre,. súlyos elitéltetésre szolgáltatott .okot ott, a hol egyáltalában tudnak róla. De éppen ennek tudata és an- n ik belátása; hogy a Kör folytonos tengő- dései, válságai és eredménytelensége, ezután nehéz viszonyok természetes' következméuye —- ya la mint- annak tapasztalása, hogy más vidéki körök mily impozánsan fejlődnek és virágoznak s immár mily fényesen tudják adott ígéretüket beváltani, föjadatukat telj je,si!t#ni, x— mindez csuk fokozza az erőt és kitartást a Kör tagjai bap, éleszti bennük a ambicziót, tettre vágyást a Kör érdegében, úgyhogy már azok,is csatlakoznak az esz­méhez, ukik valaha és antipathiával visel­tettek a Kor iránt. Komoly vizsgálódás és tanulmányozás folyik az iránt, hogy mikép­pen |§ hetne ezen egyesület, bajain segíteni s e végből a Szatmári "kör f. hó 14 éu este 8 órakor Budapesten, a Mensa Akademika bizottsági termében rendes közgyűlést tur- tott. Ez a közgyűlés két nevezes határoza­tot hozott, | melyek siker esetén a bajok gyökeréig nyúlnak és ít Kör alapos javu­lását eszközük. Egyik határozat az, hogy mivel a Szatmári Kört otthon vagy nem ismerik vagy félreismerik, az ebből származó agyonhallgatás, illetve félreértés elkerülése és egymás kölcsönös megértése végett a Kör minden tanév végén Szatmáron, nyil­vános záró díszközgyűlést tart, a melyre meghívja Szatmár közönségét s különösen az akkor érettségezett gyinnasiumi tanuló­kat, a melyen leszámol évi működéséről, a melyet műkedvelői előudás és nyáritáncz- mu'atság fog követni. A másik határozat az, hogy mivel a kör anyagi viszonyai minden támogatás hiányában | legkevésbbé sem alkalmasak arra, hogy a kör kitűzőt czél­jait elérhesse, — más vidéki körök mintájára Azon város tanácsához, folyamodik anyagi támogatásért, | melynek kebeléből kerültek ki tugjai. Hisszük és reméljük, hogy Szat­már város tanácsa nem riad vissza u szat­mári kör anyagi támogatásától, valamint- hogy mindig ott volt áldozatkészedével, a hol egy hivatásában nemes intézmény felsegéléséről volt szó. — Munkások jutalmazása. A föld* mivelésügyi miniszter vármegyénk főispánjá­nak előterjesztésére Czeili Mátyás csoma- közi. Oláh Sándor ivácskói, Nyikora Nucz evdőszádai, Kovács Sándor József batizi, Ecsedi Sándor csekei, Dán Vendel nagyká- rolyi gazdasági cselédnek, Márin Demeter szinérváraljni, Durus György duru^ai, Gure József tiszakóródi, Andrási László fi-hér- gyarmati, Bánkos János erdődi és Papp Endre sárközi gazdasági munkásnak hosszas és hű szolgálatáért aranybuu 100—100 ko­rona jutulinat adott és elismerő oklevelet. — Lelkészek javadalmazása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a szat­mári egyházmegye elégtelenül javadalmazott lelkészi illetményeinek javítására 18231 koro­nát engedélyezett. — Földrengés volt csütörtökön d. e fél 12 órakor 1 d. u. háromnegyed 3 óra­kor városunkban. A lökések iránya észak­kelet felől délnyugat felé terjedt s mindkét lökést erős földalatti moraj kiserte. A föld­rengést nem észlelték min lenüti, egyes he­lyeken pedig oly erős volt, bogy a tali óra megállott s üvegek, a egyébb tárgyak rez­gésbe jöttek. Sokkal erősebb volt a Sárkö­zön észlelt földrengés, hol kissebb viskók összeomlottak s a házak több helyen meg­repedeztek. Tartolczon a jelzett időben 3 másodperczig tartott, a házak padozatai erő­sen inegingoitak s a tárgyak megmozdul­tak helyükből. Szerencsétlenség sehol sem történt. . — Utczai botrány. Mondics János németi-i polgár tegnap d. e. ulaposan felön­| tött a garatra, s ily állapotban a Zárda előtt álló Kupán Antal 8. sz. rendőrbe bele­kötött 9 a rendőrökről nem valami tisztes­séges módon nyilatkozott. Később az őt bazatolonczolni akaró Kupáunal birkózni kezdett, melynek vége Mondics leteperésé­vel végződött, mi közben Kupán homlokát a Zárdái csatornába beleülve, véres hom­lokkal várta társa segitséjj-ét, kivel aztán a városházára tolonczolták. Ennyit uz esemény­ről, mely várja a főkapitány Ítéletét. De nem hagyhatjuk szó nélkül azt a brutalitást, a melylyel a rendőrök a városházán fogad­tál?. Valóságos foot-ball matschot rendeztek a részeg polgárral s pofon is kijutott neki I úgy . a néző közönség., dőlt,, valamint pár perczczel később a börtönben. No hát ez nem járja! — Elfüstölt milliók. Hogy a tra­fik nem rossz üzlet, azt a következő kimu­tatás bizonyítja : Ebben az esztendőben, szeptember hónap vegéig elkelt Magyaror­szágon a rn. leír. dohányjövedék czigarettái- ból összesen 841,980.665 darab (tavaly ilyen­korig 756,742.013), szivarjaiból 375,325.726 (tevaly 363,311.139). A czigaretták között uz udvarias közönség a Hölgy-nek adja uz elsőséget, a mely 314,165.000 darabbal sze- repel a kimutatásban, míg a Hunnia, a melyből csak 2,115.500 darab kelt el, az utolsó helyre szorul. Szivarban a Kuba- Portoricgo a legnépszerűbb, mert 65,843.726 darabot füstöltek el belőle, mig a Milures hívei csak 694.500-at fogyasztottak. A hazai különlegeeségi czigarettákból elkelt összesen 31,280.490 darab, a külföldi különlegességi szivarokból 360.550 darab. Pipadohányból eladtak 355.906 kilogramot, hazai különle­gességi dohányból 194.296 kilogramot. Tu- bákot. összesen 33.509 kilogramot adtak el, ezer kilogrammal kevesebbet, mint tavaly. A tubákolá9 népszerűsége tehát egyre ha­nyatlik: az orrok ríétff kívánják többé az izgalmat. A bevétel volt hazai dohány áru­ként 70,818.033 korona, belföldi eredetű kü­lönlegességért 5,661.863 korona, külföldi­ért 1,012.024 korona, összesen 77,481 827 korona. — Figyelmeztetés a postai külde­mények czélszerü csomagolására és helyes czimezésére'. A karácsonyi és újévi rendkí­vüli postaforgalorn idejében a postai külde­ményeknek késedelem nélkül való kezelését . csak úgy lehet biztosítani, há a közönség a csomagolásra és czimzésre vonatkozó postai szabályokat betartja. Ebből a czélból a kö­zönségnek a következőket ajánlom figyel­mébe : Csomagolásra faládát, vesszőből fout kosarat, viaszos vagy tiszta közönséges vász­nat, kisebb értékű és csekélyebb súlyú tár­gyaknál pedig erős csomagoló papirost kell használni. Vászon vagy papirburkolattal biró csomagokat, güb nélküli zsineggel többszö­rösen és jó szorosan át kell kötni, | zsineg keresztezési pontjain pedig p''C9étviaszszal kell lezárni. A pecsételéshez vésett pecsét­nyomót kell használni. A czimben a czim- zett vezeték- és keresztnevét vagy más meg­különböztető jelzést (pl. ifjabb, idősb, öz­vegy stb.), továbbá a czimzett polgári állá­sát vagy foglalkozását és lakhelyét, a na­gyobb városokba, pl, Budapestre és Bécsbe szóló küldemények czimirutuiban ezenkívül Íj kerületet, utczát, házszámot, emelet és ajtószámot stb. is pontosan és olvashatóan ki kell írni. A rendeltetési hely tüzetes jel- j zése (vármegye) 1 ha ott poéta nincs, az utolsó posta feljegyzése különösen szükséges. A czimet magára a bnrkolutra kell irni, de . ha ez nem lehetséges, úgy a czim faláb- j lácskárn, bőrdarabra vagy erős lemezpapirra írandó, melyet tartósan a csomaghoz kell kötni. A papírlapokra irt c/.imeket mindig egész terjedelmében kell a burkolatra felra­gasztani. Felette kívánatos, hogy a feladó magában a csomagban egy uz | nevét, és lakását, továbbá a czimirut összes adatait feltüntető papírlapot helyezzen el azért, hogy ha a burkolaton levő c/.imirat leesnék, elveszne, vagy pedig olvashatlanná, válnék, a küldemény bizottsági felbontása utján a jelzett papírlap alapján a czimet megállapí­tani és a csomagot mégis kézbesíteni lehes­sen. Kívánatos továbbá, hogy a feladó sa­ját nevét és lakását, a czimirat felső részén is kitüntesse. A csomagok tartalmát úgy a czimiratou, mint a szállítólevélen szabatosun és részletesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló, élelmi szereket illetve fogyasz­tási ndó alá eső tárgyukat (husnemű sze­szes italok atb) tartalmazó csomagok czim- irutaira, nemkülönben az ilyeu csomogokra vonatkozó szállítóleveleken a tartalmat mi­nőség és mennyiség szerint, (pl. ezulonna 2 kgr.j egy pulyka 3 kgr., 2 liter bor stb.) kell kiírni. A tartalom ily részletes megje­lölése a fogyasztási adó kivetése szempont­jából szükséges és | gyors kézbesítést le nyegesen előmozdítja. — Nagyváradon, 1901. dtezember 11. Scltöpflin, s. k. — Elveszett egy pénzerszény 43 K 22 f tartalommal. A becsületes meg­találó jelentkezzék | lap kiudóhivatalában, ahol 10 korona jutalomban részesül. — Hirdetmény. Az 1902. évi soro­záshoz az itteni illetőségű 1881. 1880. és 1879. évben született hadkötelesek összeírása befejeztetvén, az 1889. évi YI. t. ez. végre­hajtása tárgyában kiadott utasitáselső rész. 39. §-u értelmében az összeirás f. évi de- czember 30-tól 1902. évi január hó 10. az itteni katonai ügyosztálynál közszemlére ki­tétetett. Megjegyeztetik: hogy mindenki a ki u) valamely kihágást, vagy téves bejegy­zést vesz észe, vagy b)] az illető sorozó já­ráson kivüli állítás megengedésére, vagy szolgálati kötelezettség teljesítése tekinteté­ben megengedett valamely kedvezmény iránti folyamodványok ellen kíván kifogást^ tenni, folhivatik: hogy azt a polgármesteri bivatalnál jelentse be. — Szatmárit, 1901. dec/ember hó 11-én. Dr. Korbay Károly, főkapitány. — Tudatom a város lótenyésztő guzduközönségével, hogy v helybeli ménte- lephez beosztott fiatal mének mai naptól kezdődőleg mindennap délelőtt 11 órakor egy-egy kanczát próbaképpen ingyen fedez­nek. Szatmárnémeti, 1901. deczember 8-án. Dr. Korbay Károly főkapitány. — Figyelmeztetés. Kosztadó ma­gánfelek és vendéglősök, valamint kosztost- tartó intézetek és oly kereskedők, kik üz­letükben szalona vagy szalámi-féléket árul­nak, a fennálló törvény szabályai szerint, ha maguk sertést ületnalc. tartoznak azért fogyasztási udót fizetni. Ugyanazért a saját érdekük megóvása szempontjából fentemli- tettek felhivatnak, bogy sertésülés esetén a városi fogy. adókezelő hivatalnál a leülendő áertés minden darabjáért a szabályszerű fogy. adót előlegesen kifizetni el ne mulasxszák.— A kezelőség nevében Demjén József. — Sorsjegyek és értékpapírok birtokosaira nélkülözhetetlen a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyv, a mely az 1902. év ele­jén, mint | „Pénzügyi Hírlap“ ingyen mel­léklete jelenik meg Lendvay Sándor szer­kesztésében. Az Évkönyv | különféle érték­papírok magyarázatán kívül tartalmazza mindazon hasznos tudnivalókat, amelyek ér­tékpapírok kezelésére, vásárlására, eladására stb. vonatkozik és ezenfelül teljes kimuta­tását közli miudazoti sorsjegyeknek, részvé­nyeknek kötvényeknek, zálogleveleknek, a melyek 1901. végéig kisor.-okottak, de ki­fizetésre még bemutatva nem lettek. Sok millió korona nyeremény h< ver gazdátlanul a pénztára kbon, mert jogos birtokosuknak nincsen tudmásuk arról, hogy sorsjegyük ki van huzva. Ebből az évkönyvből min­denki megtudhatja, vájjon sorsjegyei vagy más értékpapírja ki van-e húzva. Az Év­könyvet ingyen kapja mindenki, a ki a „Pénzügyi Hirlap“-ra előfizet. A „Pénzügyi Hirlap“ előfizetési ára 5 korona. Előfizet­hetni legczélszerübbeu postautalványnyal a kiadóhivatalban (VII., Kerepesi-ut 44.) — Érdekes karácsonyi ajándék. Kedves apukám 1 Vegyél nekem karácsonyra Hartmann bácsinál egy olcsó phonográfot, hallottam a Plébánia előtt elmeuve olyan nagyszerűen játszik és az estéket igen kel­lemesen el lehetne vele tölteni, mert oly eokféle szép darabokat játszik s egyszerre százan is hallgathatják. Sőt én még azt is merem állítani, hogy te apuka is inkább fogod azt hallgatni, mint az édes mamuska hoszuságára a kávéházbnn ülni. Kérlek te­hát vegyél egyet jó kis Zolikádnak! — Karácsonyi könyvjegyzéket adott ki az idén is a Franklin Társulat. A jegyzék előkelő külsejével valóságos dísz­munka számba megy. Gazdag gyűjteménye magyar irodalmi termékeink szine-javának | nem csak turtalma szerint lesz ügyes tá- jékozója u könyvvásárló közönségnek, de rendkívüli sok illusztrácziója rászolgál arra is, hogy állandó helyet kérjen magának a könyvtárban. A kiadó társulat | jegyzéket bárkinek, a ki kívánja, ingyen küldi meg, hu eziránt hozza fordul (Budapest IV., Egyetem-utczu 4.) — A szatmári izr. népkonyha javára újabban adakoztak a követ­kezők: N. N. 20 koronát, Teitelbaum 5 K, Hivoh Miklós 3 K, Rluin László 4 K, Maskovics Mór, Lővy Miksa Radó Berta­lan, László Ernő, Spiegel Feronczné. Roh- lich Sámuel né, Reiter Jakab, Fekete József, Lederer Adolf, Spitzer József, N. N., Láng Bertalan, Reiter Móritz, Enterich Tivadarné, Sternberg Testvérek, Klein Vilmosnó 2—2 K‘ M. ur 4 K, Froifeld Mérné, Klein Jenő Szatmári Adolfnó, Rooz Gyuláné 1—| K, Feldman Anusku, Jungsz Arpádné, Szat­mári Adolfné 40—40 fillér, Heidelberg! Imréné"l zsák burgonya, Braun I&’nácz N.- Kolcs 2 zsák kolompár, 1 zsák máiét lisztet és paszulyt. Rosenfeld Hermanne 1 zsák burgonyát, 1 véka paszulyt. Ce. Mayer Samuné és cs. Mayer Károlyné úrnők gyüjtőivén 125 K, e*. Mayer Samuné cs. Máyer- Józsefné, cs. Mayer Károlyt;é, Freund Ezekiel 10—10 K. Tóth József lelkész, Rooz Gyuláné, Osztr. Magyar Bank, Dr. Fejes Istvánná 5—5 K, özv. Roth Lajosné, Rooz Samuné, Első Magyar Ált. Bizt. Tár­saság 6 — 6 K. Itj. Freund Sámuel, Rooz Mihályuó, N. N. 4—4 K. Rothbártné, dr. Lohotzkyné, özv. Murkovicsné, Páskuj Imre Mandelbauin Sámuel, Kaufmann Dávidné, Weiuberger, Farkas Mendel, Ruprecht An- talné, Bauerné, Bakó Lajosné, Kovács Abra- hámné. Furkas Márton 2—2 K. Páskesz, Hartman J., Szentpéteri, Morvái Jánosné, Roth Géza, Nugy Éndréné, Unger Isvánnó 1 — 1 K. Frank Mihály 50 kr. paszulyt, Schuber Mérné 3 kiló rizskása, Schlosser Mártonná úrnő gyüjtőivén begyült 60 kor., Scltlosserné 2 K 20 fillér, Koschalek 2 K, D. István, Oláh András, D. A., Beesky. Kréméi-, Szabó Zsigmond, Vokla Sándor, Urbáa Augusztin, N. N. B. András, Sultz János, Árti István, Demsik László, N. N., Boros Miklós, Laki Lajos 1—1 K. Drágoa Béla 2 K 40 f. Kádas Ferencz, Kiss Árpád, N. N., Szabó Károly, Nyisztor János, K. Antal, Elszner Rezső 1—1 K, Tóth Ferencz, Sándou Ábel 60—60 f., Lurvald J., Czaut János, B- S., Brun János, R. S., N. N., B. J., Artman 50—50 f. Többen fillérenként adakoztak 24 koronát. Dr. Keresztszeghy Lajosné őnugys. 10 K volt kegyes bekül­deni a népkonyhának. Brautn Ignáczné N.- Kolcsról 6 K, Vajda Mihályné Krémer Ig­náczné úrnők 2—2 K. Lengyel Miiksáné 4 K. Feldinuu Mérné úrnő és Weisz Mar­git k. a. gyüjtőivén begyülc 77 K 29 fillér. Feldman Mérné, Rorlich Sámuelné, dr. Fon Antalné, Sávor Kálmán, Literáty Elekné, Páskuj Teréz, Lengyel Endréné, Henter Zoltánná, Weisz Gyuláné, Ifj. Losonczy Jó- zsefnó, Osztreicher Tóbirásné, özv Farkas Antalné, Halller Oltóné, Kálmán Sándorné, Lilhaur Benedekné, özv. Wodiáner Samuné, Krassó Miksáné, Beer Samuné, Weisz Al- bertné, Bugaméri Géza, Klein Ignáczné, Küszner Albertné, Deák Kálmánná 2—2 K, Láng Beláné, Kellner Kálmánná, Szent- iványi Sándorné, özv. Böszörményi Józsefné, özv, Fülöp Sándorné, özv. Keresztes Sán­dorné, Paál Jánosné, N. N., Tóth Sándorné, Láposiné, Vásárhelyi, Szentiványi Gáspárné, Káhrn Izidorné, Klein Hermanné, Fodorné, N. N., Szigeti Józsefné, Puskás Istvánná, Hartman Vilmos, N. N., Spitz Lajosné, Kolb Dávidné 1 — 1 K. Többen adakoztak 8 K 20 fillért. Schvartz Dávidné úrnő Er­dődön gyűjtött 15 K 50 fillért. Schvatz Dávidné 2 K. Schvartz Mórné, N. N.. Dr. Vityi József, N. N. N. N., 1—1 K, Kállay Ödönné, Grosz Ábrahámnó, N. N. 60—60 fillért. Többen adakoztak 6 K 50 fillért. Baross N. úrnő gyüjtőivén begyűjt 12 K. Pataky 4 K, Bartha Kálmán, Földváry Farkas Szaniszló 2—2 K, N. N., dr. Muhi, Boross Mihály, Schott Henrik 1 — 1 K. — „Érmelléki első szölőoltvány- telep“ Nagy-Kágya, hirdetését a t. ez. olvasóközönség szives figyelmébe ajánljuk. — Mielőtt karácsonyi ajándékot vásárol tekintse meg az 1, 2 és 3 koro­nás ajándék tárgyakat Weisz Albert szat­mári üvegraktárábau. 1— — RÓth Filep utódai czipőkereske- dők mai hirdetésére felhívjuk a közönség b. figyelmét. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiak részére: vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak; vasárnap és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindenuap reggeltől este 9 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom