Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-12-10 / 50. szám

mm SZATMÁR ES VIDÉKE 637—1901. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy ti szatmári kir. tör­vényszék 1900. évi 18259. ez. végzése kö­vetkeztében dr. Kereszt.ezeghy Lajos ügyvéd által képviselt Illés János javára Mun- tyán Bertalan s társai ellen 240 kor. a jár. erejéig 1900. évi november hó 24-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglult és 1204 koronára becsült következő ingóságok, u. in. lovak, szekér, cséplőgép, tinó stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a halmii kir. járásbí­róság 1900-ik évi V. 630. számú végzése folytán 240 kor. tőkekövetelés, önnek 1900. évi október hó 2. napjától járó 6 százalék- kamatai biróilag már megállupitott költ­ségek erejéig Péterfalván, udós lakásán leendő eszközlésére 1901. évi deczontbor hó 14. napjának délelőtti 10 órája határ­időül kitűzutik és uhhoz a venni szándéko­zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénz­fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs­áron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le és felitlfoglultatták, és azokra kielégitéei jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a ér­telmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi, 1901. évi november hói 4. napján. MARKOVICS, kir. bírósági végrehajtó. Szatmár—erdödi h. é. vasút. Fa eladás. 2 Ijpes vágású I-sö rendű üli Ili* Várdomb-utcza 6. számu házban egy külön álló négy szoba, alkoven üvégzett folyá­séval ellátott úri lakosz­tály, minden mellék helyi­séggel és istáiéval 1902. má­jus 1-től bérbe kiadó, eset­leg előnyös feltételek mellett eladó. Bővebbet Szabó Balázs tulajdonossal. Szatmáron Deák-tér 20. sz. alatt. 2—2 Eg'jyed.'ü.l síz Irgalmasrend gyógyszertárában kapható Szatmáron Az „Alabastrom-Creme“ Föl­tétlenül biztos hatású és teljesen áralmat- lan bőrápoló szépitő szer, amely egészen zsírmentes lévén, használatkor azonnal be- szivódik a bőrbe és természetesen sem zsir- nemü, sem más foltot nem hagy maga után. Eme csodnszerü tulajdonságánál fogva, hogy ti i. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközbnn is liaszy nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsi- rokkal készített kenőcsök és mégis bársony puhává és mattá változtatja s egészen még- fehéríti. Meglepő a hatása szeplő, pattaná­sok, májfoltok s a bőr minden egyéb tisz- tátalansága ellen. Teljesen higanymentes. Ára tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 70 fillér. Ugyanott kapható az u. n. „Vas-conserve,“ mely szer nem csak a vérszegénységben szenvedő emberek­nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az Összos vasas ké­szítmények koronája. A tapasztalás bizo­nyltja, hogy az étvágytalanság, vérszegény­ség, s az ebből származó ideges rohamok, a sápkór, a szülésnek szomorú következmé­nyei, nem kölönben a testi szervezetnek ál­talános gyöngesége ellen nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., nagy tégely 2 kor. Úgy anott kapható egy kitűnő hatású „Ántisepticus,“ szájkoazeryáló szer, mely a fogakra és fogliusra legjobb hatássel van. 1 üveg 1 korona. 9—27 I PÁSKUJ IMRE Saját készítésű fehérneműek az ezredéves országos kiállításon, jeles munka, verseny képesség és uj iparág fejlesztéséért mil- leniumi éremmel lettek kitüntetve ! Hazai Iparcsarnokáhan Szatmáron a karácsonyi vásár deczember hó 1-én vette kezdetét hol czélszerü és hasznos tárgyakat beszerezni. m IIP Sternberg Testvérek divatüzlete Deáktér 19. Papolci palota Mint minden évben, úgy az idén is karácsonyi ÓS újévi ajándékoknak alkalmas czikkekböl nagy ■ állítottunk össze, mely czikkek jóval az eddigi árnál olcsóbban |j| állanak a n. é. közönség rendelkezésére. Ä Midőn l>. pártfogását kérjük, a legszolidabb kiszolgálásról , Ä ; biztosítjuk. 1—2 B |^^^ÜHÍQ§$|MQÍ|^ii$ÍigÍÍQ|Í|ͧ^^ JBVMW 4l®tS®lfB§3@!&t házhoz szállítva köbméterenként Hasab-cserfa 5 kor. 20 fiit Dorong * 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdödi ö h. é. v. üzletkezelőségénél Rákóczy- utcza 46. sz. h. és Józsika József meg­bízottnál Kölcsey-utcza 23. ülltíáiiol az ok vány min ő sóg'to en A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban gr fajtisztán, teljes Jótállással. Élökerités. Crleditschia csemeték’,é« magvak. Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény­növény. Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még az apró nyulak sem hatolhatnak át. Minden rendeléshez raj­zokkal ellátott fizetési és kezelési uta­sítás mellékeltetlk. Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt Óriási jövedelmét bizto­______________í sitó voltánál fogva, ennek te nyésztése számos gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. Színes fénynyomatu főárjegyzék ingyen és bérmentve küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzésen kí­vül még egy olyan könyvet kap, ki azt czi- mére ingyen és bérmentve küldetni kéri, mely nincsen az n ház, vagy család, ahol annak tartalmát haszonra ne fordítanák vá­roson falun, pusztán, gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében áll, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne számos oly közlemé­nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek. Czim : Ermelléki első szolöoltvány - telep« Nagy Gábor Nagy-Kágya, u. p. Szé- kelyhid. 8—20 UMMMMéJdéüéMMé^-45-45 5g|-45-45-4ö-45-S5-45-45-45-45-45-45-45-45-45-45-tó-4$-4«-4#-45-45-tó. V SZATMAR, Kazinczy-utcza, 11 ik szám Villamos világítás A és villamos csengő = BERENDEZÉSEKET B __ jutányos áron elvállal. | Költségvetést kívánatra ===== g- 111 ■ díjmentesen készítek. ft RAKTÁR:; Lpclaoche elemek, csengők; viasz- H*­-nr-7\------------r~-------—•—:----------—H-4 # sodrony, selyem zsinór, taster ren- SZ —*tó II. " , ÍÜ—-4$ fles., körte-taster. szegye*. sztumiuksó »4- »5 .11 .' ' ■ ■ '____________—íj— sz iget. vezeték-foglalat., minden rend­szer, kettős vezeték, szigetelők, izzó SZ lámpa minden rend., függő-, csillár- §-4#.-4#-tó-tó és álló-lámpák. 14­#4­Valódi Karlsbad) czipök kizárólagos raktára. éti t™-«2 Sti CSJ O teß éti teC c? <£> *■«> •■éti éti tSJ Megérkeztek! BÓTH FILEP UTÓDAI) Karlsbadi czipőraktára részére mely 40 év óta áll fenn a szatmári piaczon s most. jelenleg a Deáktéren építendő uj Vigadó építkezési állványok mellett van — az őszi és téli idényre megrendelt, u leg­olcsóbb fajból u legfinomabb és legdivatosabb n> r un-, sói- ss gjsnssmsssiiL A tulhalmazott raktár miatt uz összes kész­letben levő úri-, női- és gyermekláb­belik á rát mélyen leszállítjuk, ezen alkalmi, előnyös, ol-, csó vételre felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmét. Kérjük | ii. é. közönség eddigi pártfogását részünkre továbbra is fenntartani szíveskedjenek. Mély tisztelettel 10— BOTH FILEP UTÓDAI. Az olcsó lábbelik árai a következők: Férfi ezugos czipő Női ezugos czipő Leány fűzős czipő . Gyermek fűzősgezipö 2 frt 25 kr 2 „ 20 1 § 65 - * 95 N & a §íi fi S.g ©5ok? ff^ *4 fi 15 K Í5 © ° * & ff 94 Sv >* ti Olcsóbb és jobb mint bárhol! Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodákban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény- és csúzfájdalmakat is már néhány szőri bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára .használati utasítással 1 kor., erősebb 2 kor. 40 fillér. ^!r7dWrfíÍÍ í l'Álllő szeplő, májfolt, mitesser s az ijZll/glll”ti vlilu arcz- és kézbőr mindennemű tisztát lanságéi ellen. Főúri körökben is előszere­tettel h sználva. Ára 1 korona, Cr7An’fíi PahíIap a texn-nek üdeséget s finom- lóAüglU-I IMJUU Ságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s eremé színbe n, Egy doboz 1 korona. Syoftfíi-ü'AO’nnr a fosak 8 foebus épségben ftZL^lU tartására. A szájat dezinfi­eziálja, .a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. r/Aíifii c<r7Qnnnn a legfinomabb toilett szap- ZvfclU pan, kiváló kellemes illat­tal. Egy drb 80 fillér, fül Flivil* a üajfiallás, kopaszodás, fejkorpa s lüJ-LllAil hajkikopás biztos meggátiására szol- Egy üveg 3 korona. Tokaji China-Vasbor g?ti“jí,bb szf' hegyaljai borból készitve. Kitűnő i biztos hatású szer vérszegénység, sápkőr s idegesség ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 kor. 9-ÍI1dÍ az esyednli biztos szer tyuk- J.IMIIIM1U1 vluj szem, szemölcs és börvastago- dás gyökeres kigyógyitá^ára. — i Egy üveg- ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji aszú ürmösből készitve. Biztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s- gyomorsü­tés egyedüli biztos óvszere. Egv üveg ára 3 ko­rona. g« Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER GYULA gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógy szertárában, Király-utcza 12 és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár“-b.in, Váczi-körut. 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor; Nagy Károlyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. 1 I—10 SZATMÁRON, NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalom