Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-12-03 / 49. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. Üzlet áthelyezés. Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására juttatni, miszerint a helybeli aczon 10 év óta fennálló i jé hiruévnek P1 Örvendő h- es ken a tok. Lengyel Endre ur házában D -ak tu- 17 sz. a. (a Litteráty-féle gyógyszertár szomszédságában) nyitott s a legmagasabb igényeknek is megfelelően berendezett üz­lethelyiségbe helyeztem át. . Áruszükségletemet kizárólag csakis el­sőrendű 8 legmegbízhatóbb forrásokból köz­vetlenül szerezvén be, azon kellemes hely­zetben vagyok, hogy igen tisztelt vevőim igényeinek, úgy áruim jósága, mint a leg­szolidabb árak pontos kiszolgálás tokintete­ben mindenkor a legjobban megfelelhetek. Üzletemben mindenféle áruczikket igyekszem rnlttaron tartani s a netalán hiányzó bármily szakmába vágó czikk be­szorzásét u legnagyobb figyelemmel esz­közlöra'- ' ...... Azon reményben, hogy a t. kozonség­nuk ez ideig háláson tapasztalt bizulmá-t továbbra is szerencsés leszek kiérdemelni, magamat és üzletemet ezután is szives párt­fogásukba ajánlva, vagyok kiváló tisztelettel: c9—21 Lóvinger József. Egy irodai gyakornok, ki a gyarmatáru üzletben jártas­sággal bir, alkalmazást nyer egy helybeli ügynöksági irodában. Czim a kiadóhivatalban. 3— IE3g,37-ed.“ö.l az Irgalmasrend gyógyszertárában kapható Szatmáron Az „ Alabastrom-Creme“ Föl­tétlenül biztos hatású és teljesen áralmát- lan bőrápoló Szépítő szer, amely egészen zsírmentes lévén, használatkor azonnal be- szivődik a bőrbe és természetesen sem zsír- nemű, sem más foltot nem hAgy maga után. Eme csodaszerül tulajdonságánál fogva, hogy t. i. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe­dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközben is hasz­nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsí­rokkal készített kenőcsök és mégis bársony puhává és mattá változtatja s egészen meg- fehériti. Meglepő a hatása szeplő, pattaná­sok, májfoltok s a bőr minden egyéb tisz- tátalansága ellen. Teljesen biganymentes. Ára tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 70 fillér. Ugyanott kapható az u. n. „Vas-conserve,“ mely 9zer Dem csak a vérszegénységben szenvedő emberek- l nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az összes vasas ké­szítmények koronája. A tapasztalás bizo­nyítja, hogy az étvágytalanság, vérszegény­ség, s az ebből származó ideges rohamok, a sápkór, a szülésnek szomorú következmé­nyei, nem kölönben a testi szervezetnek ál­talános gyöngesége ellen nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., nagy tégely 2 kor. Ugyanott kapható egy kitűnő hatású „Antisepticus,“ szájkonzerváló szer, mely a fogakra és foghusra legjobb hatássel van. 1 üveg 1 korona. 8—27 | I Szatmár—erdödi h. é. vasút. Fa eladás. 2 eves vágású I-ső rendű Ml li Itf §If *®§§lf§ lítvn köbméterenként Hasab-cscrfa 5 kor. 20 fill. náznoz sz 4 50 Dorong » * „ » Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdődi h. é. v. iizletkezelőségénél Rákóezy- utcza 46. sz. a. és Józsika József nieg- bizottnál Kölcsey-utcza 23. SZATMAR, Kazinczy-utcza, Il ik szám Villamos világitól ó és villamos csengő = BERENDEZÉSEKET = __ 9*~ ! jutányos áron elvállal. Költségvetést kívánatra — ■ ======= díjmentesen készítek. RAKTÁR:-45-45 Leclaoche elemek, csengők, viasz­Ü­m­-4#-45 sodrony, selyem zsinór, taster ren­des, körte-taster, szegecs, szalmiaksó. <^í­->5-45 sziget, vezeték-foglalat, minden rend­#“-45-45 szer, keltős vezeték, szigetelők, izzó fi" lámpa minden re nd., függő-, csillár­-45-45 és álló-lámpák. | 13— It /T iTTTíTtTTTTT ■zokv&nyminöaégrben A legkiválóbb 42 bor- éa caemegefajokban w fajtisztán, teljes Jótállóssal. Élökerités. Gleditsohia csemeték és magvak. Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény­növény. Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, reridkivül csekély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még az apró nyulak sem hatolhatnak át. minden rendeléshez raj­zokkal ellátott fizetési és kezelési uta­sítás mellékeltetlk. Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt. Óriási jövedelmet bizto­_____________5 sitó voltánál fogva, énnek te nyésztése számos gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. Színes fénynyomatu főárjegyzék Ingyen és bérmentve küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzésen kí­vül még egy olyan könyvet kap, ki azt czi- mére ingyen és bérmentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, ahol annak tartalmát haszonra ne fordítanák vá­roson falun, pusztán, gazdag vagy szegény családnál egyaránt.. így még azoknak is igein érdekében áll, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne számos oly közlemé­nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek flagy szolgálatot tesznek. Czim : »Ermellékl első szőlöoltvány-telep« Nagy Gábor Nagy-Kágya, u. p. Szé- ________kelyhld.___________7—20 BŐI ! Ü! MlSül mS9l arácsonyi és újévi ■ ■ ajándéknak legalkalmasabb. akvarel, platinatipia és olaj-képeket készítek természet és fénykép után, valamint, fényképeket is a legmagasabb igények ki­elégítésére. Scherling Antal festő és fényképész, Szatmáron, Deák-tér, kereskedelmi bank épület II. emelet. CSJ S»-s fee se fcfj OS «> QIC kse a "se alódi Karlsbadi czipők kizárólagos raktára Megérkeztek! E0TH FILEP UTÓDAI Karlsladi czipöraktára részére mely 40 év óta all fenn a szatmári piuczon 8 most jelenleg' | Deák téren építendő uj Vigadó építkezési állványok mellett van — az őszi és téli idényre megrendelt, | leg­olcsóbb fajból u legfinomabl) és legdivatoáabb uri-, női- és gyerneklábbslik. A túlin.linazolt raktár miatt az összes kész­letben levő úri-, női- és gyermekláb­belik árát mélyen leszállítjuk, ezen ulkalmi, előnyös, ol­csó vételre felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmét. Kérjük a n. é. közönség eddigi pártfogását részünkre továbbru is fenntartani szíveskedjenek. Mély tisztelettel RÓTH FILEP UTÓDAI. 9— Az olcsó lábbelik árai a következők: Férfi ezugos czipö Női ezugos czipő Leány fűzős czipő . Gyermek fűzős czipö 2 frt 25 kr 2 „ 20 „ 1 „ 65 „ 95 S.S S-.ttq Kp __ 1 A 09 « g SS P £. t o 5* B SS rr SS' SS Olcsóbb és jobb Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon íP jeles munka, versenyképesség és gi uj iparág fejlesztésért @ millenniumi éremmel kitüntetve. Sz<'pcsségi gyepen fehérített len-vász- __ _ . __ . . nak, damaszk asztal és áoynetnüek HAZAI IPARCSARNOKA gyári arakban, valamint szeptis-igloi pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi 07 A TM DAM gyapjuszöveték férfi öltözetekre, oLA J IVJcAIaUIt. vaszi, nyári, őszi és téli női és férfi ______________| fe löltőkre való kelmék. Női-, férfi-, leány- és fin-febérnemüek gyára. Nagy raktár u hires pécsi keztyükböl, női derékfüzőkből, (Miederekböl), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és eső- ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi ipurczikkek, szőttes, női és férfi mosókelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gVőr­inek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és >zéke>lehé.r- vári kékfestő és minden színű divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok‘‘, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. Teljes menyasszonyi l^eleng-^éls: a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. 41— Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel ______________________és aranyéremmel kitüntetve.__________________ Or vosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb koródákban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA=SZESZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény- és csúzfájdalmakat, is már néhányszori bedörzsőlésnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára használati utasítással 1 kor., erősebb 2 kor. 40 fillér. szeplő, májfolt, mitesser s az m ...... . , ... ... ... Tokaji Chma-Vasbor fflSR hegyaljai borból készítve. Kitűnő | biztos hatású szer vérszegénység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 kor. 61U vsuv arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel használva. Ára 1 korona, Cir7A4vfn PaiiJap a tein-nek üdeséget s finom- ÄZeglU-TOUUCI ságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszin s créme színben, Egy doboz 1 korona. £7A«fn-fiWnAr a fo&ak 8 f°ghus épségben'- UllUglU iUgpUl tartására. A szájat dezinfi­cziálja, a fogaknak vakitó fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. Szegfű-szappan SÄS SK tál. Egy drb 80 fillér. ni-FIÍYir a hajhullás, kopaszodás, fejkorpa s CliJ Lili Ali hajkikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg 3 korona. TAllristfl-filíli az egyedül''biztos szer t.yuk- 1UUIIbid vluj szem, szemölcs és börvastago- dás gyökeres kigyógyitásara. — Egy üveg ára 70 fillér. 1^ VAUIArhAt* legkitűnőbb minőségű tokaji aszú WjUUlUI MŰI ürmösból készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyomorsü­tés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 ko­rona. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy 1 pénz előzetes beküldése után küldi a készitó WIDDER GYULA gyógyszerész, Sátoraljanjhely. Főraktárak Budapesten. T ö r ö k József gyógyszertárában, Király-utcza 12-és „Nádor gyógy szertáriban, Váczi-körút 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Ulmann Sándor; Nagykárolyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. j „ ^ 5—10 uz Egger-féle

Next

/
Oldalképek
Tartalom